Научни резултати на ст ас инж. Нели Иванова НиколоваДата21.01.2018
Размер78.63 Kb.
НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ

на

ст.ас.инж. Нели Иванова Николова
2007 г.


 • Николова, Н., Влияние на глобализацията върху иновационното развитие на индустрията, Международна юбилейна научно-практическа конференция, БСУ-Бургас, 2007г.

 • Николова, Н., Анализ на силните и слаби страни на държавната политика на България в областта на предприемачеството, Международна научна конференция UNITECH 2007г., Габрово.

 • Николова, Н., Женското предприемачество в малкия и среден бизнес на страните от ЕС, Русия, Канада, САЩ и България – състояние и тенденции, Международна научна конференция UNITECH 2007г., Габрово.

 • Николова, Н., В.Боева, Стратегическо управление, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2007, стр.3-59.

 • Николова, Н., Ив. Петков и др. , Предприемаческа култура, бизнес и управление, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2007.2008 г.

 • Николова, Н., Ролята на “техностартерите”за трансфер на технологията в бизнес, VI международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, Научна конференция с международно участие “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, 13-15.06.2008г.

 • Николова, Н., Ефективен мениджмънт на университетите чрез реинженеринг, сп.”Научни известия “ на НТС по машино­строене - ISSN 1310-3946 и ТУ-София, 2008г.

 • Николова, Н., Екипността като модел в предприемаческата университетска дейност – проблеми и предизвикателства , научна конференция “Мениджмънт и предприемачество”, 30-31.10.2008г., ТУ-София, филиал - гр. Пловдив.

 • Николова, Н., Ив. Петков, Д.Ганчев, Иновационна политика и инвестиции, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2008.

 • Николова, Н., Ил.Господинов, Информационни системи във фирмата, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2008. (Информационни системи за управление на човешките ресурси; Информационни системи, подпомагащи вземането на решения. Нива на вземане на решения, модели)

2009 г.

 • Николова, Н., Място и значение на организациите, работещи със знание в информационното общество, сп.”Известия”, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2009г.

 • Николова, Н., Проблеми на потреблението на интелектуална собственост в малките и средни предприятия , сп.”Известия”, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2009г.

Развитие на иновациите и конкурентноспособността на производствените предприятия в контекста на новите структурни инструменти на европейския съюз – проект 2010 към ТУ – Габрово, р-л доц. А.НиколоваНАУЧНОПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

на ст.ас. Нели Иванова Николова

За атестационен период 1999-2003г.


 1. Information man under the knowledge change conditions – SATERRA 2001, Mittweida, Internationale Wissens chaftliche Konferenz. / Информационният човек в условията на промяна на познанието./

 2. Съвременни проблеми в управлението на човешките ресурси на примера на предприятия от Габровска област – Международна научна конференция UNITECH 2001г., Габрово.

 3. Човешките ресурси като стратегически фактор в бизнеса –Международна конференция по “Проблеми на малкия и средния бизнес”, 26-28.04.2002г., Юндола, ЛТУ – София.

 4. Новата философия на организационните ценности в помощ на съвременния мениджмънт – IV Международна научно-приложна конференция по “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, юли 2002г. Варна.


За атестационен период 2003-2006г.


 1. Новите форми на труд през XXI век – предимства и недостатъци. – Юбилейна международна научна конференция , 29.05.2003г., УНСС – София.

 2. Мотивирането на персонала – проблеми и предизвикателства. – сп. “Известия” 2003г., УИ”В. Априлов”, Габрово.

 3. Мотивационното писмо – сериозно предимство при търсене на работа. – Международна научна конференция UNITECH 2003г., Габрово.

 4. Методика за стратегически анализ при разработването на фирмена стратегия. - Международна конференция по “Проблеми на малкия и средния бизнес”, 25-27.03.2003г., Юндола, ЛТУ – София.

 5. Механизми за ефективно управление на обучението във ВУЗ.- Международна научно-приложна конференция по “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, юли 2004г. Варна.

 6. Сравнителен анализ и оценка на прилаганите стратегии за набиране на персонал. - Международна научна конференция UNITECH 2004г., Габрово.

 7. Възрастта на човешките ресурси – показател за конкурентноспособност и промени. - Международна научна конференция UNITECH 2004г., Габрово.

 8. Предприемачески организационни форми за управление на фирмените иновации – характеристика и особености. - Международна научна конференция UNITECH 2005г., Габрово.

 9. Анализ на съвременните организационно-управленски структури за иновационно развитие на фирмите. - Международна научна конференция UNITECH 2005г., Габрово.


За атестационен период 2006-2009г.
14. Предизвикателствата към българската текстилна и шивашка промишленост в процеса на присъединяване към ЕС – сп. “Бизнес посоки”, БСУ, 2006г., Бургас.

15. Предприемаческо развитие на габровската промишленост – икономически показатели и структура, VI Международна научно-приложна конференция по “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, Варна, 26.06-02.07.2006г.

16. Съвременни методи и подходи за обучение и повишаване квалификацията на персонала, 05.2006г., сп.”Човешки ресурси”, София.

17. Исторически корени и традиции на предприемачеството в развитието на българската текстилна индустрия, Международна научна конференция UNITECH 2006г., Габрово.

18. Проблеми и решения в информационното осигуряване на предприемаческата дейност, Международна научна конференция UNITECH 2006г., Габрово.

19. Анализ на факторите, определящ нови подходи за здравословни условия на труд, сп.”Известия”, Габрово, 2006г.

20. Влияние на глобализацията върху иновационното развитие на индустрията, Международна юбилейна научно-практическа конференция, БСУ-Бургас, 2007г.

21. Анализ на силните и слаби страни на държавната политика на България в областта на предприемачеството, Международна научна конференция UNITECH 2007г., Габрово.

22. Женското предприемачество в малкия и среден бизнес на страните от ЕС, Русия, Канада, САЩ и България – състояние и тенденции, Международна научна конференция UNITECH 2007г., Габрово.

23. Ролята на “техностартерите”за трансфер на технологията в бизнес, VI международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, Научна конференция с международно участие “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, 13-15.06.2008г.

24. Ефективен мениджмънт на университетите чрез реинженеринг, сп.”Научни известия “ на НТС по машино­строене - ISSN 1310-3946 и ТУ-София, 2008г.

25. Екипността като модел в предприемаческата университетска дейност – проблеми и предизвикателства , научна конференция “Мениджмънт и предприемачество”, 30-31.10.2008г., ТУ-София, филиал - гр. Пловдив.Учебни пособия:


 1. Николова, Н., Организационно проектиране, Ръководство за упражнения, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2003.

 2. Николова, Н., В.Боева, Стратегическо управление, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2007.

 3. Николова, Н., Ив. Петков и др. , Предприемаческа култура, бизнес и управление, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2007.

 4. Николова, Н., Ив. Петков, Д.Ганчев, Иновационна политика и инвестиции, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2008.

 5. Николова, Н., Ил.Господинов, Информационни системи във фирмата, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2008. (Информационни системи за управление на човешките ресурси; Информационни системи, подпомагащи вземането на решения. Нива на вземане на решения, модели)


За атестационен период 2009-2012г.
1. Николова, Н., Място и значение на организациите, работещи със знание в информационното общество, сп.”Известия”, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2009г.

2. Николова, Н., Проблеми на потреблението на интелектуална собственост в малките и средни предприятия , сп.”Известия”, УИ”Васил Априлов”, Габрово, 2009г.

3. Крачунов Хр., Николова, Н., Особености и анализ на дълготрайните материални, нематериални активи и собствения капитал за МСП в България, XIX юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие, ТУ-София, Созопол, АДП юни 2010г., Сборник доклади ”Научни известия”,брой 2/116, ISSN-1310-3946

4. Крачунов Хр., Николова, Н., Изследване на устойчивото развитие и иновационната активност на МСП в някои развиващи се сектори на икономиката, Първа международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт” Варна 2010

5. Николова, Н., Тиймбилдингът –съвременна форма за мотивиране на персонала в условията на промяна и криза, Първа международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт” Варна 2010

6. Николова, Н., Крачунов Хр., Структурен анализ на дълготрайните нематериални активи за микро, малки и средни предприятия в България, Международна конференция UNITECH 2010г., Габрово.

7. Николова, Н., Проблеми при оценяване на знанието и интелектуалния капитал,

Международна конференция UNITECH 2010г., Габрово.

8. Крачунов Хр., Николова, Н., Иновационна активност на българските предприятия, Украйна, Николова Н.И.,Крачунов Х.А., Особенности иновационной деятельности болгарских предприятии. Вiсник Нацiонального унiверситета водного господарства та природокористування , Збiрник наукових праць, Випуск 5/47/, частина 3, Ровно 2010.

,

Участия в проекти


 1. Държавна политика за стимулиране на предприемачеството – международен сравнителен анализ (ЕС, България, Русия, Канада и Австралия) – ТУ Габрово, 2007г.

 2. Изследване на предприемачеството в МСП за създаване и утвърждаване на предприемачески проекти – ТУ Габрово, 2006г.

 3. Развитие на иновациите и конкурентоспособността на производствените предприятия в контекста на новите структурни инструменти на европейския съюз – ТУ Габрово, 2009 - 2010г.

 4. Идентифицирани проблеми и предложения в областта на развитието на човешките ресурси в Габровска област , Стратегическо планиране на местното икономическо развитие 2006г., Габровска търговско-промишлена палата и Балкански институт по труда и социалната политика – София.

 5. Участие в колектива и дейността на Центъра за насърчаване на предприемачеството в ТУ – Габрово 2009 -2010г.

 6. Активно гражданство чрез обучение и комбинирано обучение на възрастни, Международен проект по програма Сократ, 2007г.

7. Social integration of visually impaired people ,UPPER AUSTRIA UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES (UAUAS)– участие в преподавателски обмен по програма „Еразъм” в град Линц, Австрия, април 2009г.

Нели НиколоваПубликации на ас. Нели Иванова Николова


 1. Крачунов Хр., Николова, Н., Особености и анализ на дълготрайните материални, нематериални активи и собствения капитал за МСП в България, XIX юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие, ТУ-София, Созопол, АДП юни 2010г., Сборник доклади ”Научни известия”,брой 2/116, ISSN-1310-3946

 2. Крачунов Хр., Николова, Н., Изследване на устойчивото развитие и иновационната активност на МСП в някои развиващи се сектори на икономиката, Първа международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт” Варна 2010

 3. Николова, Н., Тиймбилдингът –съвременна форма за мотивиране на персонала в условията на промяна и криза, Първа международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт” Варна 2010

 4. Николова, Н., Крачунов Хр., Структурен анализ на дълготрайните нематериални активи за микро, малки и средни предприятия в България, Международна конференция UNITECH 2010г., Габрово.

 5. Николова, Н., Проблеми при оценяване на знанието и интелектуалния капитал,

Международна конференция UNITECH 2010г., Габрово.
Каталог: prep -> upload
prep -> От 19 октомври 1994 година относно правните аспекти на електронния обмен на данни
prep -> Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
prep -> Проф., Д-р ик. Н. Гарабед минасян
prep -> Параметри на предпечатната подготовка
prep -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
prep -> Видове лекарствени препарати Лекарствената или фармацевтичната форма
prep -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
prep -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
prep -> Проф д-р жасмин николова попова -генова
upload -> А. Публикации в списания и периодични издания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница