Обект:”Реконструкция и обновяване на зона за обществен отдих в упи III (за коо), кв. 12(централен градски парк), гр. Николаево, Община Николаево ЧастДата22.09.2017
Размер104.89 Kb.
ПЛАНОВЕ

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НАМИРАЩИТЕ СЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКАОбект:”Реконструкция и обновяване на зона за обществен отдих в УПИ III (за коо),

кв.12(централен градски парк), гр.Николаево, Община Николаево


Част: План за безопасност и здраве- Етап проектиране

ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ

І. План за предотвратяване на пожари и аварии


С цел предотвратяване на пожари и аварии да се изпълняват следните мероприятия:

1. Територията на строителната площадка да се категоризира за ПАБ и да се означава със знаци и

сигнали съгласно нормативните изисквания.

2. На видни места на строителната площадка да се поставят табели със:

2.1.Телефонен номер на службата на ПАБ;

2.2.Адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;

2.3.Адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.3. Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка трябва да отговаря на

правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация.4. За създаване на организацията по т.3 строителят:

4.1.Разработва и утвърждава инструкции за:

а/ Безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности,

вкл. зоните и местата за работа /ако има такива на обекта/;

б/ Пожаробезопастно използване на отоплителни, електронагревателни и други

електрически уреди;

в/Осигуряване на пожарна безопасност извън работно време.

4.2 Издава заповеди за:

а/Назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;

б/Определяне местата , разрешени и забранени за пушене.5. Комисията по т.4.2.буква “ а” извършва проверки през шест месеца на състоянието на ПАБ на

строителната площадка, а като председател на комисията се определя представител на

строителя.

5.1.За изпълнение на определените от комисията мероприятия за подобряване на ПАБ на

строителната площадка строителят издава заповед ,в която се посочват съответните

отговорници и срокове за изпълнение.6. Вътрешните противопожарни кранове на обекти и сгради в експлоатация, на които е обособена

строителната площадка, се разполагат на достъпни места, оборудвани със шлангове и

струйници и затворени в пломбирани касети.

7. Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на

строителната площадка.

7.1.Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка:

а/ се зачисляват на лица,определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ ,на

които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на

годност на тези уреди и съоръжения;

б/ периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в

специален дневник;

в/ не се използват за нужди ,несвързани с пожарогасене.

7.2. До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене , пожарните кранове и хидранти на

строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп.

а/ уредите и съоръженията за пожарогасене се означават със съответните знаци и се поддържат

годни за работа през всички сезони на годината;

б/ не се допуска складиране на материали или паркиране на механизация по подходите към

уредите и съоръженията за пожарогасене.

8. При работа със строителни материали/продукти/,отделящи пожаро- или взриво-опасни пари,

газове или прахове не се разрешава тютюнопушене, използване на открит огън или инструмен-

ти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно

оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро-или взривоопасната зона

в помещението или външните съоръжения.

9. Не се допуска тютюнопушене и палене на открит огън независимо от климатичните условия и

частта от денонощието на местата, определени като пожаро-или взривоопасни.

9.1. Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед съгласувана с

органите на ПАБ, означени със съответните знаци или табели и съоръжени с негорими

съдове с вода или пясък.

10. Не се допуска:

10.1. използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други

директни горивни устройства;

10.2. съхраняване в строителните машини на леснозапалими, горивни , пожаро-и взривоопасни

вещества в близост до кислородни бутилки, както и във съдове по начини противоречащи на

изискванията на ПАБ;

10.3. подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и др. тръбопроводи;

10.4. подгрявяне на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън,

електронагревателни уреди и др.;

10.5. окачване на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електрическите

инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

10.6. използване на хартия, картон, тъкани и други горивни материали за направа на абажури за

лампи;

10.7. отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства различниот указанията на производителя.

11. Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в

помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ.


ІІ. План за ликвидиране на пожари и аварии
А .Организация и провеждане на защитни и спасителни дейности.

1. При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

а/ по най –бърз и безопасен начин евакуира всички работници;

б/ в случай на пожар или авария ,свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;

в/ прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

г/ изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудвана в аварийния участък;

д/ в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове , както и за действията за защита им;

е/ предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;

ж/ организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

з/ разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

и/ при пожар спира действието на вентилацията , когато в аварийния участък има такава;

к/ поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

л/ не възобновява работата, докато все още е на лице сериозна и непосредствена опасност.


Б.Управление на спасителните работи

За да не се разрасне евентуално възникнал пожар е необходимо да се спазва определен ред за съвместни действия на обслужващия персонал и специализираните органи за противопожарна охрана, основаващи се на задължения, произтичащи от Закона за МВР и Правилника за прилагане на Закона на МВР.Съгласно тези нормативни документи,

съответните длъжностни лица са отговорни за противопожарната охрана на поверените им обекти. Те са длъжни да дават на служителите от специализираните органи за противопожарна охрана необходимите сведения и документи , свързани с пожарната безопасност и да ги улесняват и подпомагат при предотвратяването и гасенето на пожари.

Общото ръководство за гасене на пожара до пристигане на специализираните органи за противопожарна охрана се осъществява от отговорното длъжностно лице на обекта.

При пристигане на противопожарните подразделения ръководителят е длъжен:  • да съобщи на най-старшия началник от противопожарната служба всички сведения за пожара;

  • да осигури безопасна работа на противопожарните подразделения.От този момент ръководител на пожарогасенето е най-старшият противопожарен служител или упълномощено от него лице.

Разпорежданията на специализираните органи за противопожарна охрана , издадени в границата на тяхната компетентност, са задължителни за отговорното длъжностно лице и персонала.
В.Осигуряване на мероприятията

Дейностите по преодоляване на последиците от възникване на аварии и/или пожари на територията на строителната площадка се осигуряват от строителя.

Потушаването на пожари започва с наличните противопожарни средства, като междувременно е уведомена съответната противопожарна служба, която осигурява професионалното ликвидиране на пожара.
Г.Организация на взаимодействие

Ако в периода на ликвидиране на една авария възникне пожар, непосредственото ръководство на гасенето му се осъществява от старшия началник от специализираните органи за противопожарна охрана, който поддържа постоянна връзка с отговорника на работите по ликвидиране на аварията.


Д.Ред за възстановяване на работата на обекта

След ликвидиране на аварията или пожара се организира комисия за определяне на необходимите ремонтно-възстановителни работи.

Комисията извършва оглед и оценява състоянието на сградите, оборудването , силовото и осветително електрооборудване и инсталациите с цел да се установи пълното им съответствие с изискванията на пожарната безопасност. Създава се от компетентния орган по опазване на околната среда комисия , която трябва да извърши оглед и оцени повредите и нанесените щети на околната среда.

Предвидено е преди отстраняване на възникналите повреди и евентуални щети на

околната среда , да не се допуска работа на строителната площадка.

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините

за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или

разрастване, както и при условие,че са взети необходимите мерки за пълното

обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.
ІІІ.План за евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка

Длъжност

Информация

Действия при пожар или авария

Първия открил запалването

или авариятаТехн.ръководител и отговорното лице, назначено съсз зап. на строителя

Уведомява техническия ръководител и отговорното лице.

Гаси с ръчни противопожарни уредиТехнически ръководител и отговорно лице, назначено със заповед на

строителяПожарната на

тел.160;


Гражданска защита;

Бърза помощ;

Възложителя и строителя


а/по най –бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

б/ в случай на пожар или авария ,свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;

в/ прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

г/ изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудвана в аварийния участък;

д/ в най-кратък срок информира работещите, които са изложени

или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена

опасност от наличните рискове ,както и за действията за защита

им;


е/ предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;

ж/ организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

з/ разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

и/ при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такава;

к/ поставя дежурна охрана на входовете и изходите но строителната площадка;

л/ не възобновява работата, докато все още е на лице сериозна и непосредствена опасност.Възложител и строител

Началника на пожарогасенето на РСПАБ,началника на Гражданска защита

Организира цялостната дейност .Координира дейността си с ръководителя на пожарогасенето.Организира ликвидиране на последствията


авария”- е внезапна технологическа повреда на машини,съоръжения и

агрегати,съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на работния процес,с

взривове,образуване на пожари, замърсяване на околната среда,разрушения,жертви или заплахи за живота и здравето на населението “пожар”,е неконтролирано горене,предизвикващо материални загуби и/или застрашаващо живота на населението


Заключителни разпоредби
Наетите работници задължително ,срещу подпис, трябва да се запознаят с Плана за действие при възникване на аварии и/или пожари

и с Плана за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Планът за действие при възникване на аварии и/или пожари и

Планът за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка се съгласуват с Постоянната Общинска комисия за бедствия, аварии и катастрофи.


!!! Планът за предотвратяване и ликвидиране на пожари и

аварии

и
Планът за евакуация на работещите и на намиращите сена строителната площадка
се поставят на видни и достъпни места !!!
Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница