Обобщени данни за заявлението и анализДата26.09.2018
Размер227.11 Kb.


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

В точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 се предвижда възможност за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) чрез механизъм за гъвкавост в рамките на годишния таван от 500 милиона евро над съответните функции от финансовата рамка.

Правилата, които са приложими за финансовото участие от страна на ЕФПГ, са установени в Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията2.

На 30 декември 2011 г. Италия подаде заявление EGF/2011/025 IT/Lombardia за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на съкращения в две предприятия, извършващи дейност в разделение 26 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“)3 на NACE Revision 2 в регион на ниво NUTS II — Lombardia (ITC4) в Италия.

След внимателно разглеждане на заявлението Комисията заключи в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, че условията за финансово участие съгласно посочения регламент са изпълнени.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО И АНАЛИЗ

Основни данни:
Референтен номер по ЕФПГ

EGF/2011/025

Държава членка

Италия

Член 2

буква б)

Засегнати предприятия

2

Регион по NUTS II

Lombardia (ITC4)

Разделение на NACE Revision 2

26 („Производство на компютри, електронни и оптически продукти“)

Референтен период

20.3.2011 г. — 20.12.2011 г.

Начална дата на персонализираните услуги

1.3.2012 г.

Дата на подаване на заявлението

30.12.2011 г.

Съкращения по време на референтния период

529

Съкратени работници в целевата група за получаване на помощ

480

Разходи за персонализирани услуги (в евро)

1 687 200

Разходи по прилагането на ЕФПГ4 (в евро)

105 000

Разходи по прилагането на ЕФПГ (%)

5,9

Общ бюджет (в евро)

1 792 200

Участие на ЕФПГ (65 %) (в евро)

1 164 930

1. Заявлението бе подадено до Комисията на 30 декември 2011 г. и към него бе подавана допълнителна информация до 12 март 2013 г.

2. Заявлението отговаря на условията за отпускане на средства от страна на ЕФПГ, предвидени в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и е подадено в срока от 10 седмици, посочен в член 5 от същия регламент.Връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, възникнали вследствие на глобализацията или на световната финансова и икономическа криза

3. За да установи връзката между съкращенията и световната финансова и икономическа криза, Италия заяви, че намаленото търсене в областта на ИКТ от страна на потребителите и понижението на инвестициите от страна на предприятията, причинени от кризата, значително са допринесли за спада в италианския сектор на ИКТ и електронните компоненти (NACE 26)5 от 2009 г. нататък6.

4. Според италианските органи секторът на ИКТ в Италия е отбелязал по-скоро добри резултати в сравнение с периода от 2005 г. до 2008 г., като е достигнал разумно ниво на стопанската дейност, по-специално в сравнение с други сектори на италианската икономика, въпреки силната конкуренция през последното десетилетие от страна на предприятия, работещи в областта на ИКТ в страни с ниски производствени разходи (вж. следващата точка). В резултат на кризата обаче положителната тенденция през годините до 2008 г. е била обърната и различните клонове в областта на ИКТ са показали отрицателен растеж; така например клонът в областта на информационните технологии е отбелязал спад в размер на 9 % през 2009 г., 2,5 % през 2010 г., и 4,1 % през 2011 г. (отрицателен растеж в сравнение със съответните предходни години).

5. Според Assinform италианският сектор в областта на ИКТ страда от силна конкуренция, упражнявана през последното десетилетие, от държави с ниски производствени разходи, и необходимостта от реорганизиране на този сектор поради бързата поява на нови технологии, като например изчислителните облаци, различните видове електронни услуги, социалните мрежи и др., е била призната за предизвикателство от няколко години насам. Разликата в развитието на цифровите технологии между Италия и водещите европейски държави, както и други страни в света се е увеличила още повече поради икономическия спад, причинен от кризата. Всички тези промени са довели до намаляване на персонала на италианските предприятия в областта на ИКТ през годините от 2009 г. насам.

6. Силният спад в сектора на ИКТ в Италия в резултат на кризата засегна и двете предприятия, които са предмет на настоящото предложение: Anovo Italia S.p.A. (провинция Варезе) и Jabil CM S.r.l. (провинция Милано). Тяхната вече затруднена ситуация допълнително се е влошила, и усилията, положени за преобразуване и реорганизация през последните години, не са дали резултат, което е довело в крайна сметка до тяхното затваряне и до съкращаването на работниците.

7. В своята оценка на заявленията EGF/2011/016 IT Agile (Nace 62)7 и EGF/2010/012 NL Noord Holland ICT (Nace 46)8, Комисията вече посочи последиците от икономическата и финансовата криза за предприятията в сектора на ИКТ. Тези аргументи остават валидни. 9Доказване на броя на съкращенията и съответствие с критериите по член 2, буква б)

8. Италия подаде посоченото заявление съгласно критериите за намеса по член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, съгласно който трябва да са налице най-малко 500 съкращения в рамките на период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в едно и също разделение от NACE Revision 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II в дадена държава членка.

9. В заявлението се посочват 529 съкращения в 2 предприятия, извършващи дейност в разделение 26 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“) на NACE Revision 2 в регион на ниво NUTS II Lombardia (ITC4), през деветмесечния референтен период от 20 март 2011 г. до 20 декември 2011 г. 322-те съкращения в Jabil CM S.r.l. са изчислени в съответствие с член 2, втора алинея, първо тире от Регламент (ЕО) № 1927/2006 (факс писма за съкращението на работниците са били изпратени от работодателя на 28 септември 2011 г.). 207-те съкращения в Anovo Italia S.p.A. са изчислени в съответствие с член 2, втора алинея, трето тире от Регламент (ЕО) № 1927/2006. На 29 януари 2013 г. Комисията получи потвърждението, изисквано по силата на член 2, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, че 207-те души по третото тире, действително са били съкратени.

Обяснение за непредвидимия характер на съкращенията

10. Според италианските органи съкращенията в двете предприятия в обхвата на заявлението, Anovo Italia S.p.A. и Jabil CM S.r.l., са били непредвидими: финансовата и икономическа криза е оказала сериозно отражение върху двете предприятия, което е обезсмислило всички усилия, положени от тях през последните години за преобразуване и реорганизация, и в крайна сметка е довело до съкращаването на всички работници: Anovo Italia S.p.A е изпаднало в несъстоятелност (15.12.2011 г.), и Jabil CM S.r.l. е било затворено след като е преустановило всички дейности (съобщение за затварянето и съкращаването на работниците: 28 септември 2011 г., край на преговорите между социалните партньори без постигане на споразумение: 13 декември 2011 г., след което съкратените работници са окупирали помещенията на Jabil).Определяне на предприятията, извършващи съкращенията, и на работниците в целевата група за получаване на помощ

11. Заявлението се отнася до 529 съкращения (480 от които попадат в целевата група за получаване на помощ) в две предприятия:

Jabil CM S.r.l. (Cassina de Pecchi, провинция Милано) 322

Anovo Italia S.p.A. (Saranno, провинция Варезе) 207

Предприятието Jabil CM S.r.l. е било създадено през 2007 г. от бивша стопанска единица на Nokia Siemens и е било специализирано в производството, сглобяването и ремонта на печатни платки за далекосъобщителни устройства (NACE 26.1). През последните години собствениците на предприятието са се сменяли неколкократно, като последният собственик е била американската група „Competence Mercatech'“ (от 2010 г. насам).

Предприятието Anovo Italia S.p.A е било собственост на френската мултинационална група Аnovo S.A10 и е извършвало дейност на италианския пазар от 1998 г. до изпадането му в несъстоятелност на 15.12.2011 г. Anovo Italia S.p.A. е било специализирано в разработването и осъществяването на интегрирани дейности, свързани с информационните системи, по-специално производството на електронни компоненти (NACE 26.1).

12. Разбивката на работниците в целевата група за получаване на помощ е, както следва:


Категория

Брой

Процент

Мъже

290

60,4

Жени

190

39,6

Граждани на ЕС

473

98,5

Граждани на държави извън ЕС

7

1.5

На възраст между 15 и 24 години

0

0.0

На възраст между 25 и 54 години

450

93,8

На възраст между 55 и 64 години

22

4,6

На възраст над 64 години

8

1,6

13. Нито един от работници не е с траен здравословен проблем или увреждане.

14. Разбивката по професионални категории е, както следва:Категория

Брой

Процент

Техници и приложни специалисти (ISCO 3)

37

7,7

Помощен административен персонал (ISCO 4)

57

11,9

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии (ISCO 7)

153

31,9

Машинни оператори и монтажници (ISCO 8)

233

48,5

15. В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 Италия потвърди, че на различните етапи от прилагането на мерките по ЕФПГ и по-специално по отношение на достъпа до тях се прилага и ще продължи да се прилага политика на равноправие между мъжете и жените и недопускане на дискриминация.

Описание на засегнатата територия и нейните органи и заинтересовани страни

16. Засегнатата от съкращенията територия е Ломбардия11, и по-конкретно — провинции Варезе и Милано; със своето почти 10-милионно население този регион е най-населеният от 20-те региона на Италия.17. Отговорният орган на национално равнище е Министерството на труда и социалната политика, а на регионално равнище — регион Ломбардия (Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro), Милано. Заинтересованите страни, представляващи работодателите, са следните сдружения: CLAAI (Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane), CNA Lombardia (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle piccole e medie imprese), Confapindustria Lombardia, Confartigianato Lombardia, Confcommercio Lombardia-Imprese per l’Italia, Confcooperative Lombardia. Заинтересованите страни, представляващи работниците, са: CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).Предполагаемо въздействие на съкращенията върху заетостта на местно, регионално или национално равнище

18. Ломбардия е най-процъфтяващият регион на Италия, отличаващ се с голямо икономическо многообразие12, което е поддържано от голям брой малки и средни предприятия, но и от няколко големи промишлени групи. Около една пета от БВП на Италия се формира в този регион. Въпреки това, тъй като производствените сектори са в упадък, регионът трябва да се справи с големи структурни предизвикателства, и, както и на други места, глобалната финансова и икономическа криза влоши икономическата ситуация и състоянието на пазара на труда. Италианските органи посочиха, че през 2009 г. промишленото производство в Ломбардия се е свило с 9,4 %, което пряко се е отразило върху пазара на труда: общата заетост е спаднала с 1,2 % през 2009 г. и с 0,7 % през 2010 г. (когато е било отбелязано слабо подобрение). Според ISTAT процентът на безработица в Ломбардия бележи ръст от 2008 г. насам: 3,7 % през 2008 г., 5,4 % през 2009 г., 5,6 % през 2010 г., 5,8 % през 2011 г. и 7,5 % през 2012 г.13.

19. За да се ограничи въздействието на икономическата и финансова криза върху заетите в сектора на ИКТ в Ломбардия, широко използвани са били механизмите за социална закрила, като например фондът за компенсация на трудовите възнаграждения (CIG), отдавна установен в италианското законодателство инструмент, който, при неблагоприятни обстоятелства, осигурява финансови помощи на работещите под формата на компенсации на трудовите възнаграждения. Италия представи таблицата по-долу, за да илюстрира повишеното използване на тази схема от началото на кризата: През 2009 г. броят на часовете, разрешен от органите, е бил почти осем пъти по-висок от разрешения през 2008 г., което отразява трудностите на сектора.

Общо часове в рамките на CIG , разрешени в сектора на ИКТ в Ломбардия (NACE 26)
Източник: INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
Общо часове

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

3 025 840

2 261 676

2 541 117

2 049 268

16 003 158

15 145 734

20. Според италианските органи кризата е особено сериозна в промишления район Distretto Technologico di Milano (Vimercatese), където са били съкратени 322-та работници от Jabil CM S.r.l. На национално, регионално и местно равнище Италия полага всички усилия да развие отново и да подкрепи този район, като стимулира икономиката и заетостта. Съфинансираните от ЕФПГ мерки ще подпомогнат италианските органи в полаганите от тях усилия за развитие и преструктуриране.

21. На ниво NUTS II Ломбардия бе засегната и от други масови съкращения, за които до Комисията бе подадено заявление по ЕФПГ: 1 816 съкращения в 190 предприятия в текстилния сектор през 2006—2007 г.14Съгласуван пакет персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани, и разбивка на очакваните разходи, включително допълняемост с дейности, финансирани от структурните фондове

22. Предлагат се следните видове мерки, като всички те се съчетават в съгласуван пакет от персонализирани услуги, с които се цели повторното интегриране на пазара на труда на 480-те работници в целевата група за получаване на помощ: Италианските органи уточниха, че дейностите по обучение и преквалификация, необходими за подготвяне на работниците за успешна повторна интеграция на пазара на труда ще бъдат финансирани чрез регионални източници (следователно разходите за обучение и преквалификация няма да бъдат съфинансирани от ЕФПГ). • предоставяне на достъп до услугите за подпомагане (accoglienza e accesso al servizio di assistenza): предоставяне на информация и административни услуги за съкратените работници, включително подписването на споразумения за предоставяне на услуги.

 • провеждане на специализирани интервюта (colloquio specialistico): тази мярка включва задълбочени интервюта с работниците с цел идентифициране на настоящите им профили, определянето на възможностите за повторна интеграция на пазара на труда и оказване на помощ за усвояване на техники при кандидатстване за работа (актуализиране на автобиографиите).

 • профилиране на умения (bilancio di competenze): набор от инструменти за анализ на професионалния и социалния опит на всеки работник и за идентифициране на всички полезни умения и познания, предвид мотивациите и желанията на работниците.

 • определяне на план за професионално развитие (definizione del percorso): изготвяне на персонализиран план за професионално развитие, в който се определят потребностите от индивидуално обучение и нуждите, свързани с развитието, на всеки един от работниците. Планът се подписва от работника и неговия наставник като свидетелство за поетите ангажименти.

 • мониторинг, координация и управление на персонализираните планове за оказване на подкрепа (monitoraggio, coordinamento e gestione del piano di intervento personalizzato): тази мярка включва последващи действия и проследяване на персонализираната подкрепа в съответствие с договорения план за професионално развитие. Договорените мерки могат да бъдат адаптирани, ако това е необходимо.

 • наставничество и професионално ориентиране (tutoring e counselling orientativo): тази мярка включва съвети относно механизмите на пазара на труда, помощ при подготовката на кандидатури за работа и подпомагане при подготовката за интервю за работа.

 • проучване на възможностите за работа при нови работодатели (scouting aziendale): тази мярка включва проучване на местните и регионалните възможности за работа, осъществяване на контакт с потенциални работодатели, подкрепа при оценката на предложенията за работа и при процедурата на подбор.

 • съгласуване на уменията и изискванията на работното място (preselezione e incontro domanda offerta): тази мярка има за цел да съчетае търсенето на пазара на труда и уменията на работниците с помощта на специализирани бази данни. Работниците получават специално изготвени насоки относно свободните работни места и им се оказва помощ в процеса на кандидатстване за нови длъжности. Консултантите допринасят за улесняване на контакта на работниците с потенциалните работодатели и предоставят подкрепа до подписването на договор за работа.

 • наставничество по време на първите стъпки на ново работно място (accompagnamento al lavoro): целта на тази мярка е да се подкрепи устойчивостта на новото работно място: работникът и новият работодател получават подкрепа под формата на наставничество по време на първата фаза на стажа. Работникът подписва доклад за стажа, като целта е гарантиране на успешната повторна интеграция. Италианските органи са финансирали тази мярка за всички работници от целевата група за получаване на помощ, което свидетелства за значението, което те отдават на устойчивостта на новите трудови договори.

 • съвети и подкрепа за самостоятелна заетост (consulenza e supporto all'autoimprenditorialità): тази мярка се състои от набор от целенасочени действия за анализ на пригодността/отношението на работниците към самостоятелната заетост и създаването на предприятия, изготвяне на бизнес план, предоставяне на съвети по практически въпроси, свързани със започването на стопанска дейност, идентифициране на възможности за финансиране.

 • наставничество и подкрепа по време на стажа (tutoring e accompagnamento al tirocinio): оказване на подкрепа на работниците и на потенциалните нови работодатели по време на стажа.

23. Разходите по прилагането на ЕФПГ, които са включени в заявлението в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, са предназначени за дейности за управление и контрол, информационни и рекламни дейности.

24. Персонализираните услуги, представени от италианските органи, представляват активни мерки на пазара на труда в обхвата на правомерните действия по член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Италианските органи изчисляват общия размер на разходите за тези услуги на 1 687 200 EUR, а разходите по прилагането на ЕФПГ — на 105 000 EUR (5,9 % от цялата сума). Общият размер на исканото участие от ЕФПГ възлиза на 1 164 930 EUR (65 % от общия размер на разходите).Действия

Очакван брой работници от целевата група

Очаквани разходи за работник от целевата група
(в евро)

Общо разходи (ЕФПГ и национално съфинансиране) (в евро)

Персонализирани услуги (член 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Предоставяне на достъп до услугите за подпомагане
(Accoglienza e accesso al servizio di assistenza)

480

33

15 840

Провеждане на специализирани интервюта
(Colloquio specialistico)

480

66

31 680

Профилиране на умения (bilancio di competenze):

480

330

158 400

Определяне на план за професионално развитие
(definizione del percorso)

480

78

37 440

Мониторинг, координация и управление на персонализираните планове за оказване на подкрепа (monitoraggio, coordinamento e gestione del piano di intervento personalizzato)

480

216

103 680

Наставничество и професионално ориентиране (tutoring e counselling orientativo)

480

155

74 400

Проучване на възможности за работа при нови работодатели (scouting aziendale)

480

648

311 040

Съгласуване на уменията и изискванията на работното място
(Preselezione e incontro domanda offerta)

480

693

332 640

Наставничество по време на първите стъпки на ново работно място (accompagnamento al lavoro)

480

528

253 440

Съвети и подкрепа за самостоятелна заетост (Сonsulenza e supporto all'autoimprenditorialità)

273

768

209 664

Наставничество и подкрепа по време на стажа (Tutoring e accompagnamento al tirocinio)

207

768

158 976

Междинна сума на разходите за персонализирани услуги
1 687 200

Разходи по прилагането на ЕФПГ (член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Подготвителни дейности
15 000

Управление
40 000

Информационни и рекламни дейности
15 000

Дейности по контрол
35 000

Междинна сума на разходите по прилагането на ЕФПГ
105 000

Общо очаквани разходи
1 792 200

Участие на ЕФПГ (65 % от общия размер на разходите)
1 164 930

25. Италия потвърждава, че описаните по-горе мерки са допълващи спрямо дейностите, финансирани от структурните фондове, и че са предприети мерки с цел да се избегне двойното финансиране. Някои от съфинансираните по ЕФПГ мерки, например в областта на насърчаване на предприемачеството, не могат да се финансират от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Дата/дати, на която/които е започнало или предстои да започне предоставянето на персонализирани услуги на засегнатите работници

26. Италия е започнала да предоставя на засегнатите работници персонализираните услуги, включени в съгласувания пакет, който се предлага за съфинансиране от страна на ЕФПГ, на 1 март 2012 г. Следователно тази дата представлява началото на периода, през който се считат за допустими разходите за помощ, която може да бъде предоставяна по линия на ЕФПГ.Процедури за консултации със социалните партньори

27. Италианските органи заявиха, че със социалните партньори неколкократно са провеждани консултации на регионално равнище. Организирани са били и следните мероприятия. На 3 февруари 2012 г. Agenzia Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ARIFEL) се е срещнала с представители на работодателите и работниците, за да обсъдят възможността за създаване на работна група „социално предприятие“ за работниците от Anovo Italia S.p.A (на тази среща не е било постигнато съгласие); на 15 февруари 2012 г. се е провело заседание на регионалната „група за реакция при криза“ (вербална нота15); на 17 февруари 2012 г. се е провела регионална кръгла маса по въпросите на ИКТ между представители на работодателите и работниците и регион Ломбардия (вербална нота16).

28. Италианските органи потвърдиха, че са спазени изискванията, определени в националното законодателство и законодателството на ЕС относно колективните съкращения.

Информация за задължителни действия по силата на националното законодателство или колективни споразумения

29. По отношение на критериите, предвидени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление италианските органи: • потвърждават, че финансовото участие от ЕФПГ не замества мерки, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения;

 • доказват, че действията осигуряват подкрепа за отделни работници и не се използват за преструктуриране на дружества или отрасли;

 • потвърждават, че за посочените по-горе правомерни действия не получават помощ от други финансови инструменти на ЕС.

Системи за управление и контрол

30. Италия уведоми Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано на национално равнище от Ministerio del Lavoro e delle Politiche Sociali/Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (MLPS – DG PAPL). MLPS – DG PAPL Ufficio A действа като управляващ орган; MLPS – DG PAPL Ufficio B действа като сертифициращ орган и MLPS – DG PAPL Ufficio C като одитен орган. Регион Ломбардия ще бъде междинното звено за управляващия орган на регионално равнище. В своето заявление по ЕФПГ (част I) Италия е описала подробна система за управление и контрол, като е посочила съответните отговорности на участниците на национално и регионално равнище.Финансиране

31. Въз основа на подаденото от Италия заявление предложеното участие от страна на ЕФПГ в съгласувания пакет персонализирани услуги (включително разходи по прилагането на ЕФПГ) възлиза на 1 164 930 EUR, което представлява 65 % от общия размер на разходите. Сумата, предложена от Комисията за отпускане по фонда, е основана на предоставената от Италия информация.

32. Като отчита максималния възможен размер на финансово участие от ЕФПГ в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, както и рамките за преразпределяне на бюджетните кредити, Комисията предлага да се мобилизират средства от ЕФПГ за цялата горепосочена сума, които да се предоставят по функция 1а от финансовата рамка.

33. Предлаганият размер на финансовото участие ще позволи над 25 % от максималната годишна сума, предвидена за ЕФПГ, да остане на разположение за разпределение през последните четири месеца на годината съгласно изискването в член 12, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

34. С представянето на настоящото предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ Комисията започва опростена тристранна процедура съгласно изискванията по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. с оглед да се осигури съгласието на двата клона на бюджетния орган относно необходимостта от използване на ЕФПГ и относно размера на исканата сума. Комисията приканва клона на бюджетния орган, който пръв постигне съгласие на подходящо политическо равнище по проекта на предложението за мобилизиране на средства от фонда, да информира другия клон и Комисията за своите намерения. В случай на несъгласие от страна на някой от двата клона на бюджетния орган ще бъде свикана официална тристранна среща.

35. Отделно от това Комисията представя искане за прехвърляне на средства, за да бъдат вписани в бюджета за 2013 г. специални бюджетни кредити за поети задължения съгласно изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.Източник на бюджетните кредити за плащания

36. За покриване на сумата от 1 164 930 EUR, необходима за настоящото заявление, ще се използват бюджетни кредити, отпуснати от бюджетния ред за ЕФПГ от бюджета за 2013 г.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/025 IT/Lombardia, подадено от Италия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление17, и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията18, и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия19,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната повторна интеграция на пазара на труда.

(2) Обхватът на ЕФПГ бе разширен за заявления, подадени от 1 май 2009 г. до 30 декември 2011 г., за да включи подкрепа за работници, съкратени като пряка последица от глобалната финансова и икономическа криза.

(3) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 милиона евро.

(4) На 30 декември 2011 г. Италия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в 2 предприятия, извършващи дейност в разделение 26 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“) на NACE Revision 2 в регион на ниво NUTS II — Lombardia (ITC4) в Италия, и представи допълнителни данни до 12 март 2013 г. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 1 164 930 EUR.

(5) С оглед на изложеното по-горе следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Италия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за осигуряване на 1 164 930 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател1ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

2ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

3Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Revision 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

4В съответствие с член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

5Сектор NACE 26 включва широк набор от дейности, сред които производството на компютри и електронни продукти, оптични и електрически уреди, измервателни уреди, часовници, както и дейности по предоставяне на услуги, свързани с производството на софтуер, консултанството и други свързани дейности.

6Посочени от Италия източници: Assinform — италианска асоциация в областта на информационните и комуникационните технологии (www.assinform.it); доклад на Osservatorio ICT & PMI della School of Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net) от 2009 г.; ISTAT (http://www.istat.it/).

7СОМ(2013) 120 окончателен.

8СОМ(2010) 685 окончателен.

9Повече информация за заявленията по ЕФПГ по сектори може да се намери в Статистическата справка за ЕФПГ за периода 2007—2011 г. и в последващите актуализации, на адрес: http://ec.europa.eu/egf.

10Създадена през 1987 г., групата Аnovo S.A. е разполагала с около 20 офиса в цяла Европа, както и в Южна и Централна Америка. Френското предприятие е влязло в ликвидация през 2011 г.

11Регион по NUTS II в северната част на Италия (регионална столица: Милано)

12Включва производствени сектори, като например механика, електроника, металургия, химия, хранително-вкусова промишленост, както и сектора на услугите, като например банково дело, транспорт, комуникации.

13http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2010/analisi_s_r/1046_lombardia/Lombardia_2009.pdf; http://www.istat.it/it/lombardia

14EGF/2007/007 IT/Lombardia, ОВ L 330, 9.12.2008 г.

15https://arifl.box.com/s/d9994b938ecb153700d7

16https://arifl.box.com/s/ea34733bb72d514b5404

17ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

18ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

19ОВ C […], […] г., стр. […].

BG  BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница