Образец №8 п р о е к т н а д о г о в о рДата13.09.2017
Размер145.39 Kb.
#30071


ОБРАЗЕЦ № 8
П Р О Е К Т Н А Д О Г О В О Р

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
№ …………………….
Днес, ……………….2012 г., в гр. Смолян, на основание сключен Договор № B1.11.09/14.04.2011 г. за безвъзмездно финансиране на проект „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничеоство", с акроним BORDER ACT, финансиран по договор за безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г. и при условията и по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП се сключи настоящия договор между:
Община Смолян с ЕИК 000615118, адрес гр. Смолян, бул. България 12, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, представлявана от Николай Тодоров Мелемов – кмет на община Смолян и Венера Райчева Аръчкова – Директор на Дирекция ФСДБ, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„………………………….............”, ЕИК ..........................., със седалище и адрес на управление в ……………….……………..........................................., представляван/о от …......................................................……………...... - ……………………, наричан/а по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, с който страните се споразумяха за следното:І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.


Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава срещу възнаграждение, при условията на настоящия договор и в съответствие с представени техническо задание – Приложение 1 и техническа и ценова оферта – Образец № 1 и Образец № 2, неразделна част от настоящия договор, да изпълни обществена поръчка за услуга, възложена по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана с предмет: „Изработване на промоционален DVD филм по проект: „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество", с акроним “BORDER ACT“, финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплати възнаграждение в размер, по начин и в срокове, определени в Раздели ІІ и ІІІ от настоящия договор.

(2) Дейностите и услугите, предмет на настоящия договор, включват:

Изработване на промоционален DVD филм по проект: „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество", с акроним “BORDER ACT“, финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”, като съдържанието на продукта трябва да спазва следните изисквания:

1. Съдържание на филма: • Институционална рамка на Програмата.

 • Представяне на проекта: история, цели, дейности.

 • Представяне на партньорите.

 • Биоразнообразието и природното богатство на територията на резерват «Сосковче» и буферната му зона.

 • Биоразнообразието и природното богатство на територията на езерото Вистонида, Гърция.

 • Дикторски текст зад кадър.

2. Технически параметри на филма:

 • Формат на филма – HDVD

 • Тираж на филма - 1000 броя, в опаковка.

 • Продължителност на филма – минимум 30 минути.

 • Език на филма: български, гръцки и английски /Филмът следва да е преведен на гръцки и английски с възможност за избор на субтитри/.

3. Задължителни атрибути на филма:

 • Име на Проекта.

 • Атрибути за визуализация – лого на Програмата „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013” и лого на Проекта.

 • Лого на Община Смолян и Община Авдира.

 • Интернет адреси на Община Смолян и Община Авдира.

(3) Компонентите на услугата са подробно представени в Техническо задание на предмета на услугата – Приложение № 1.

(4) При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извърши и други съпътстващи дейности, ако това се налага и е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да е необходимо доплащане от страна на последния.Чл.2. (1) Срока за изпълнение на услугата по настоящия договор е ………………………… и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнение на договора, но не по-късно от 31.03.2013 г.

(2) Цялостно изпълнение на услугата следва да се извърши в срок не по-късно от 31.03.2013 г.
ІІ. ЦЕНА.

Чл.3. (1) За изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на __________ лева /словом___________/ с ДДС, или ______ ____лева /словом _________________/ без ДДС съгласно ценовата офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Образец № 2, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената по ал. 1 е окончателна, с включени всички разходи по изпълнението на услугите, предмет на настоящия договор, в това число цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, транспорт, командировъчни и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за избрания изпълнител.

(3) Цената не подлежи на промяна в срока на договора.

(4) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, по следната сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ____________________________

IBAN: ____________________________

BIC: ____________________________(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка, седалище и адрес на управление или адрес за кореспонденция в срок до 5 (пет) календарни дни от промяната.

(6) Фактурите за извършване на плащанията по настоящия договор се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и трябва да сдържат следната задължителна информация:

Получател: …………………

Адрес: град Смолян, бул. „България” №12

Булстат: ________________________________

Ид. № по ДДС: _______________________________

МОЛ: ………………………………………….

Получател: изрично посочено от възложителя лице

Други: номер на документа, дата, място

В описателната им част следва да се впише следният текст: „Разходът е по проект с акроним BORDER ACT по договор за безвъзмездна помощ B1.11.09/14.04.2011 г.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.4. (1) Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно следната схема за плащане:

• Авансово плащане: Авансово плащане в размер на 30 % от цената на договора се извършва в срок до 20 дни след подписване на договора, след издаване на фактура;

• Окончателно плащане: Окончателното плащане за извършената услуга се извършва след приспадане на извършеното авансово плащане, в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни след представяне на двустранно подписан протокол за приемане работата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответни материали, доказващи извършването на услугата и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството.
(2) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 (три) календарни дни, след като бъде уведомен за това.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация относно поръчката във всеки момент от нейното изпълнение.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок и без отклонения от договореното.

3. Да дава допълнителни указания, поискани от Изпълнителя, които са задължителни за последния, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на договора;

4. Да получи всички документи или други продукти и материали, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор.

5. Да осъществява постоянен контрол относно своевременното и качествено изпълнение на поръчката.

6. Да откаже плащане на цената, ако услугата е некачествена или се забави толкова, че отпадне интереса за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Качеството на услугата се установява от представители на двете договарящи се страни, а в случай, че това е невъзможно, от независим експерт, одобрен от двете страни по договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави на Изпълнителя необходимата във връзка с качественото изпълнение на настоящия договор информация.

2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на поръчката, съобразно договорената цена и условия в Раздел ІІ и ІІІ от настоящия договор, след като одобри извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и получи услугата (с приемо-предавателен протокол).

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 3, по реда на чл. 4.

4. Да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с изискванията на този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи в срок уговореното в настоящия договор възнаграждение.

2. Да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията си.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши възложените услуги съгласно чл.1 в срок с дължимата професионална грижа, компетентност и добросъвестност на задълженията си, с качество отговарящо на националните и международни стандарти и в съответствие с условията на настоящия договор.

2. Да изготви и предаде възложената работа в уговорения вид и срок;

Предаването на материалите задължително се съпровожда с изготвен приемо-предавателен протокол подписан и подпечатан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от Възложителя или станала му известна по повод на възложената работа, без изричното съгласие на Възложителя;

4. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност;

5. Да дава информация на Възложителя за изпълнението на настоящия договор.

6. Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица без знанието и съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко упълномощено от него лице в приемливо време през срока на действие на договора и след това достъп до документацията, свързана с извършените услуги и реализацията на поръчката, за извършване на проверки и изготвяне на копия.

8. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от публични изявления относно характера на проектното предложение и дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

9. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора.

10. Да не използва каквато и да е информация или каквито и да е документи, получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хода на изпълнението на този договор, за каквито и да е други цели и дейности.

11. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

12. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва: • за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”;

 • за период от 3 години след приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006.

13. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение дейностите по Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”.

14. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

15. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършени до 3 (три) години след приключването на оперативната програма.

16. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

17. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправилно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за верността, приложимостта и законосъобразността на извършените от него услуги.
V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.6. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши дейностите, предмет на настоящия договор, в уговореният срок, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на възнаграждението по договора, за всеки просрочен ден. Ако поръчката е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време или поради забава на длъжника тя е станала безполезна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснатите ползи, които са следствие на неизпълнението.

(2) В случай че забавата по предходната алинея продължи повече от 10 календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно без предизвестие да прекрати договора, като получи неустойка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 10% от стойността на договора.

(3) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при извършено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено и точно изпълнение на услугата не плати възнаграждението в определените срокове, същият дължи неустойка в размер на 0.5% от стойността на неплатеното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността му.

(4) При форсмажорни обстоятелства страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните задължения за времето на действието на непреодолимата сила
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл.7.(1) Договорът прекратява действието си при изпълнение на някое от следните условия:

1. С окончателното му изпълнение.

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната.

3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

5. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на поръчката в съответствие с ЗОП да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи.
VІІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.

Чл.8. Изпълнението и приемането на услугите, предмет на настоящия договор, се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който се описват видът, общото съдържание и обемът на извършените работи, наличието или липсата на допуснати недостатъци при изпълнение на дейностите.

VІІІ. ПРАВА ВЪРХУ ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват всички интелектуални и имуществени права, документи и данни или материали получени, събрани или изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на договора да бъдат абсолютна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги използва и публикува, без географско или друго ограничение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при завършване на съответната дейност от изпълнението на договора, както и при завършване на договора, трябва да предаде всички продукти и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да задържа копия от документи и данни след завършване на работата по договора и да ги използва за цели, които не са свързани с договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІX. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Чл.10. В случай че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на искане за това по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Средства на НФ от ЕС - _________________________________

BIC код на банката - _________________________________

БАНКА - _________________________________Чл.11. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови исканите суми в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл.12. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

Средства на НФ от ЕС - _________________________________

BIC код на банката - _________________________________

БАНКА - _________________________________Чл.13. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Х. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 14. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
ХІ. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩНОСТТА

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяващо да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

 • за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”;

 • за период от 3 години след приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност при изпълнението на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
ХIІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители, отговорни за изпълнението на поръчката. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.
ХIІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.17. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.18. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.19. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.20. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия договор се носи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл.21. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна.

Чл.22. Неразделна част от този договор е Техническото задание /Приложение 1/, Техническа оферта /образец № 1/ и Ценова оферта /образец № 2/ .

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра (два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) на български език и се подписа, както следва:ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:Този документ е създаден в рамките на проект 8459 „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество", с акроним BORDER ACT, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница