Образец на оферта по обособена позиция №3 „Доставка на почистващи кърпиДата05.03.2018
Размер38.64 Kb.
Приложение № 5.3

(Образец на оферта по обособена позиция № 3 „Доставка на почистващи кърпи”)


......................................................................................................................

(фирма на участника в откритата процедура)
о ф е р т а
до Народно събрание на Република България

София, пл. “Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет периодична доставка на хигиенни материали, разпределена на месечни квоти съгласно заявки на възложителя - Народно събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) .............................……....…………..………………………………………..…, заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура по обособена позиция № 3 „Доставка на почистващи кърпи” и изпълня(им) доставката съгласно условията на документацията и настоящата оферта.

2. Предлагам(е) почистващи кърпи със следните характеристики:
по ред

Наименование/характеристики/

производител

Мярка

Количество

1

2

3

4

1

Кърпа микрофибър, размер 60см./40 см.

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

бр.

184

2

Бархет 100 % памук,

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

м.

958

3

Тензух 100 % памук,

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

м.

1022

3. Приемам(е) изцяло изискванията на възложителя за изпълнение на доставките, посочени в раздел VI от документацията.

3.1. Декларирам(е), че ще осигурявам(е) за своя сметка транспорта по доставките и разполагам(е) с необходимите за това транспортни средства.

3.2. Декларирам(е), че артикулите ще се доставят в стандартна опаковка, предпазваща ги от външни влияния, надлежно етикетирани и придружени с обичайната техническа и потребителска документация.

4. Срокът за изпълнение на доставката е 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора.

4.1. Предлагам(е) срок за изпълнение на месечните доставки - ……….. календарни дни, считано от датата на получаване на заявката от възложителя (предлага се не повече от 7 календарни дни).

5. Местоизпълнение на поръчката - сградите на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър І” № 1 и сградата на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35.

6. Предлагам(е) други условия, както следва:…………………

7. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 3, се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите по чл. 42 ЗОП (когато е приложимо).

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на изтичане на крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: По преценка на участника.

.............................2015 г. Подпис и печат:


1. .................................

    (длъжност и име)


2. .................................

    (длъжност и име)

  • Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание

  • Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел VІІ на настоящата документация.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница