Община долна митрополия "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"Дата02.02.2018
Размер168.72 Kb.
#53937
                                                               

                                     ОБЩИНА  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"

 

                             Анкетна карта  

Моментна ситуация, очаквания за бъдещето

1. В каква посока се развива общината?

 a. Правилна            b. Нито правилна, нито грешна          c. Грешна                   d. Не зная

2.Кои са двата най‐спешни за решаване проблеми в общината?

a. Първи:

b. Втори:

3. Кои са най‐перспективните икономически сектори в общината?

 

 4. Кои са найважните инфраструктурни проекти в общината?

 

5. Оказва ли влияние световната икономика върху икономиката на общината?a. Да, отрицателно                  b. Да, положително                 c. Не                            d. Не зная

6. Как международната икономика влияе на икономиката в общината?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7. Вие лично имате ли потенциал да развиете нов бизнес?

a. Да.                                         b. Не.

8. В кое направление имате потенциал да развиете предприемаческа инициатива?

a. Земеделие                                                 b. Животновъдство                            

c. Услуги                                                       d. Търговия                            

e. Производство                                           f. Преработка

g. Туризъм                                                     h. Хранителна промишленост            

i. Винарство                                                  j. Горско стопанство (озеленяване)   

k. Алтернативни енергоизточници             l. Друго (Какво?)

9. Какво би ви разколебало да стартирате нов бизнес?

a. Икономическата обстановка                                  

b. Бизнес климатът 

c. Липсата на квалифициран персонал

d. Административни трудности (регистрации, разрешения и др.)

e. Намиране на клиенти

f. Намиране и оборудване на помещение

g. Друго (Какво?)

10.Какво смятате, че ще бъде състоянието на вашата община след 5 години?

поле31a. Същото                              b. Много по‐добро                 c. Малко по‐добро

поле32d. Много по‐лошо                e. Малко по‐лошо                  f. Не знам

11. В каква насока трябва да се развива общината?

a. Икономически просперираща община

b. Селскостопански център с развита инфраструктура

c. Спокойно място за живеене с култура и модерна търговия

d. Привлекателен център за външни инвеститори

e. Туристическа дестинация

f. Друго (Какво?)

 

12. Кои трябва да са приоритетите на общината в следващите 5 години?a. Селско стопанство и преработваща промишленост                                         b. Промишлено производство

c. Енергетика                            d. Малки и средни предприятия                     e. Лозарство и винарство

f. Туризъм                                 g. Търговия и услуги                                         h. Модерни технологии, вкл. ИКТ

i. Услуги за населението         j. Развита социална инфраструктура              k. Друго (Какво?)

13. Достатъчно ли подпомага местната власт икономическата дейност в общината?

a. Да                            b. Не                                       c. Не зная

 

 Усилия на общината за подпомагане на бизнеса

 

14. Достатъчно ли подпомага местната власт нестопанската дейност в общината?

a. Да                            b. Не                                       c. Не зная

15. Кои са най‐важните неща за подобряване в общината?

a. Заетост/Безработица                                                 b. Пътища                  

c. Привличане на инвестиции                                      d. Сметосъбиране                   

e. Благоустройство/Инфраструктура                           f. Канализация           

g. Питейна вода/Пречиствателни станции                 h. Подкрепа на МСП

i. Диалог между бизнеса и администрацията             j. Задгранични връзки

k. Браншови сдружения                                                l. Друго (Какво?)

16. Бихте ли участвали в проекти (самостоятелно или с местната власт) за подобряване на

икономическата и социалната обстановка в общината?

a. Да, определено                    b. Да, зависи от проекта                   c. Не                d. Не зная

17. Има ли диалог между местната власт, бизнеса и нестопанския сектор в общината?

a. Да, определено                    b. Да, отчасти                         c. Не

18. Бихте ли участвали с проект, финансиран чрез местна инициативна група (МИГ)?

a. Да, определено                    b. Да, зависи от проекта                    

c. Не                                          d. Не зная

 


Нужда от обучения

 

 

 19. Бихте ли желали да бъде организирано обучение за повишаване на квалификацията по

развиване на проекти с европейско финансиране?

a. Да                                       b. Не

20. Какви профили да бъдат включени в обучението (могат да се посочват повече от един

отговори)?

a. Селско стопанство, агрономия                                             b. Компютърно обучение

c. Маркетинг (търговия, пласмент, логистика)                       d. Счетоводство

e. Специализирани професии в някоя промишленост           f. Мениджмънт

g. Чужди езици                                                                            h. Друго (Какво?)

21. Как да бъде организирано обучението като времетраене?

a. Дългосрочно (ок. 20 дни)        b. Средносрочно (ок. Седмица)          c. Краткосрочно (ден‐два)

 

22. Как да бъде организирано обучението като брой на участниците и място?a. Групово в стопанството                             b. Местен семинар в общината

c. Самостоятелно в стопанството                 d. Демонстрация в стопанството

23. Как да бъде организирано обучението според преподавателите?

a. От местен колеж                                        b. От НПО                                         

c. От държавна служба                                  d. От университет                  

e. От бизнес центъра на общината               f. От изследователски институт

g. От браншова асоциация                            h. От частен колеж

i. Друго (Какво?)

 

 Работа с програми на ЕС

 

24. Проучвали ли сте финансиране по европейски програми?

a. Да                            b. Не

25. Познавате ли начините за финансиране от европейските фондове?

a. Да, напълно            b. Да, задоволително             

c. Да, отчасти             d. Не

26. Осъществявали ли сте проект, финансиран от европейските фондове?

a. Да                            b. Не

27. Осъществявате ли в момента проект, финансиран от европейските фондове?

a. Да                            b. Не

28. Желаете ли да участвате в проекти, финансирани от европейските фондове?

a. Да                            b. Не                           c. Не зная

29. Познавате ли Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)?

a. Да                            b. Не

30. Възнамерявате ли да кандидатствате за финансиране по някоя от мерките на ПРСР?

a. Да                            b. Не

 

31. По коя мярка възнамерявате да кандидатствате?a. Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване

i. Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

ii. Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване

iii. Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства

b. Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

i. Подмярка 2.1. Помощ за осигуряване на консултантски услуги

ii. Подмярка 2.3. Подкрепа за обучение на консултанти

c. Мярка 4. Инвестиции в материални активи

i. Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

ii. Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

iii. Подмярка 4.3 Инвестиции в инфраструктура

iv. Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции

d. Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

i. Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители

ii. Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

iii. Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

e. Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

i. Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

ii. Подмярка 7.3. Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство

iii. Подмярка 7.4. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура

iv. Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура

v. Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално‐икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност.

f. Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

i. Подмярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви –разходи за създаване

ii. Подмярка 8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка

iii. Подмярка 8.5. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

iv. Подмярка 8.6. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

v. Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

g. Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите

h. Мярка 10. Агроекология и климат

i. Подмярка 10.1. Плащания за ангажименти, свързани с агроекология и климат

ii. Подмярка: 10.2. Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за селското стопанство

i. Мярка 11. Биологично земеделие

j. Мярка 12. Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите

i. Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000

ii. Подмярка 12.2. Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000

iii. Подмярка 12.3. Компенсаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с план за управление

k. Мярка 13. Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

i. Подмярка 13.1. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони

ii. Подмярка 13.2. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени природни ограничения

l. Мярка 14. Плащания за хуманно отношение към животните

m. Мярка 15. Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

i. Подмярка 15.1. Плащания за горски екологични ангажименти

ii. Подмярка 15.2. Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси

 

поле176n. Мярка 16. Сътрудничествополе177i. Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост

поле178ii. Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари

o. Оперативна програма „Околна среда" 2014 2020;

p. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 ‐ 2020;

q. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 ‐ 2020;

r. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"2014 – 2020

 

32. Защо няма да кандидатствате? (ако няма да кандидатствате)a. Ще загубя средства и време, а няма и да успея

b. Нямам необходимите финансови средства

c. Бюрокрацията е прекалено голяма

d. Нямам достатъчно информация

e. Нямам подходящ терен

f. Друго (Какво?)

33. Има ли нужда от информационно‐консултантско бюро по националните и европейските

програми?

a. Да                           b. Не                          c. Не зная

 


Фирми и еднолични търговци

 

34. Какви са плановете ви за развитие в следващите 3 години?

a. Да увелича обема                           b. Да запазя същия обем

c. Да намаля обема                            d. Да прекратя дейността

35. Кой е основният източник на информация в сферата на дейността ви?

a. Интернет                                         b. Лични контакти                 

c. Медии                                             d. Клиенти

e. Доставчици                                    f. Държавната администрация                                   

g. Общината                                       h. Платена база данни            

i. Консултантска фирма                    j. Друго (Какво?)

36. От какъв вид информация имате най‐голяма нужда? (може да се посочват повече от един отговори)

a. За българските пазари                                          b. За доставчици

c. Данъчна информация                                           d. За нови технологии

e. За чужди пазари                                                    f. Счетоводна информация

g. За сертификати за качество                                 h. За стартиране на фирма

i. За чужди партньори                                               j. За трудово‐правни отношения

 

k. Митнически закони и тарифи                             l. Юридическа информацияm. Кандидатстване и отпускане на средства           n. Друго (Какво?)

37. Смятате ли, че персоналът ви се нуждае от обучение в следните области?

a. Компютърно обучение, ИКТ                                b. Маркетинг

c. Управление на персонал                                       d. Осъществяване на бизнес в ЕС

e. Стратегическо управление                                    f. Разработване на инвестиционни планове

g. Управление на европейски проекти                    h. Комуникация с администрацията

i. Друго (Какво?)

38. Имате ли достатъчно информация за обществените поръчки на общината?

a. Да                                      b. Не                                      c. Не мога да преценя

39. Имате ли достатъчно информация за държавните обществени поръчки?

a. Да                                      b. Не                                      c. Не мога да преценя

40. Имате ли достатъчно информация за оперативните програми и европейските фондове?

a. Да                                      b. Не                                      c. Не мога да преценя

41. Информация от коя от следните области ще помогне за развитието на вашата дейност?

a. Оперативни програми на ЕС                     b. Общински поръчки

c. Държавни поръчки                                      d. Грантови схеми

e. Друго (Какво?)

42. Има ли в общината бизнес сдружение, което помага на предприемачите?

a. Да                                         b. Не                                       c. Не зная

43. Вие членувате ли в такова сдружение?

a. Да                                         b. Не

44. Вашата фирма сътрудничи ли с някоя от изброените организации?

a. Други частни фирми          b. Национални браншови организации          c. Не мога да преценя

 


Земеделие и животновъдство

 

45. Какви са плановете ви за развитие в следващите 3 години?

a. Да увелича обема                                        b. Да запазя същия обем

c. Да намаля обема                                         d. Да прекратя дейността

46. Кои са трите най‐важни проблема пред развитието на земеделието и животновъдството в общината?

a. Липса на средства за инвестиции                        b. Липса на пазари на едро за продукцията

c. Остаряла земеделска техника                               d. Недостатъчно търсене на продукцията

e. Неквалифицирана работна ръка                           f. Раздробеност на обработваемата земя

g. Липса на работна ръка                                            h. Липса на консултации по методи

i. Липса на информация за технологии                    j. Липса на информация за доставчици

k. Друго (Какво?)

47. От какъв вид информация имате най‐голяма нужда?

a. За пазари                                                    b. За нови технологии

c. Счетоводна практика                                d. Отпускане на кредити

e. Подобряване на качеството                      f. Юридическа информация

g. За доставчици                                            h. Данъчен режим                  

 i. Друго (Какво?)

 

48. Какъв вид техническо оборудване бихте желали, за да бъде подпомогнато развитието набизнеса ви?

a. Нови усъвършенствани методи                b. Производство на продукти в стопанството

c. Опазване на околната среда                     d. Подобряване на условията на живот на животните

e. Нови селскостопански машини               f. Стандарти за безопасност на храните

g. За нова странична дейност                       h. Друго (Какво?)

49. Какъв вид обучение в областта на селското стопанство желаете за подпомагане на развитието на бизнеса ви?

a. Разработване на бизнес и инвестиционен план

b. Информация за пазари

c. Обучение по ПРСР

d. Методи за реализация на продукцията

e. Групи на производители и съвместна дейност

f. Финансов мениджмънт и контрол

g. Работа с компютри, интернет, нови технологии, ИКТ

h. Управление на персонал

i. Селски туризъм, хотелиерство

j. Чужди езици

k. Друго (Какво?)

50. Колко земя обработвате?

a. До 10 дка                             b. 11‐30 дка     

c. 31‐50 дка                             d. 51‐200 дка  

e. Над 201 дка

51. Колко животни отглеждате – Едър рогат добитък (ЕРД)?

a. До 5 животни                      b. 6‐30 животни

c. 31‐50 животни                    d. Над 51 животни

52. Колко животни отглеждате – Дребен рогат добитък (ДРД)?

a. До 50 животни                    b. 51‐100 животни                  c. Над 101 животни

53. Колко птици отглеждате?

a. До 100                                  b. Над 101

54. Какви култури отглеждате?

a. Тютюн                                  b. Пшеница                           c. Грозде

d. Люцерна                              e. Домати                              f. Слънчоглед

g. Краставици                          h. Зеленчуци                         i. Ечемик

j. Фуражни култури                k. Пипер                                l. Пъпеши

m. Грах                                     n. Сини сливи                       o. Овошки

p. Лук                                        q. Друго (Какво?)

 

 Данни за НПО

 

55. Каква е основната дейност на вашата НПО?

a. Спортно/Туристическо дружество                     b. Религиозна организация

c. Читалище                                                               d. Друго (Какво?)

56. Получавате ли държавно или общинско финансиране?

a. Да, държавно                                    b. Да, общинско                               поле332c. Не

57. Имате ли изградени партньорства със сродни организации?

a. Да, в общината                                 b. Да, в България

c. Да, в чужбина                                   d. Не

58. По какъв начин общината може да подпомогне дейността ви?

a. Участие в съвместни проекти        b. Партньорство с общината          c. Финансиране

 

  

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 
Каталог: documents -> 2016 -> MIG
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Интердисциплинарен докторантски форум Единен център за иновации
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
MIG -> 1. Описание на миг: Данни за общини и населени места, които попадат в територията на миг


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница