Инструкция №1 от 16 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на оперативна защита при наводненияДата30.11.2018
Размер58.5 Kb.
#106262
ТипИнструкция
    Навигация на страницата:
  • Чл. 19.
ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 16 ЮЛИ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ

Инструкцията влиза в сила след обнародването й в "Държавен вестник"

Издадена от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии

Обн. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., отм. ДВ. бр.85 от 1 Ноември 2011г.

Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Инструкция № Iз-2695 от 18 октомври 2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения - ДВ, бр. 85 от 1 ноември 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.
Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определя редът за осъществяване на дейностите по оперативната защита при наводнения от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и териториалните й звена.

Чл. 2. Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и териториалните й звена поддържат постоянна готовност за провеждане на дейностите по защита при възникване на наводнения съгласно плановете по чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за защита при бедствия.

Чл. 3. Оперативната защита при наводнения има три основни фази:

1. непосредствено преди (при опасност от наводнение) наводнението;

2. по време на наводнението;

3. след наводнението - след оттеглянето на водата.Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Министерството на извънредните ситуации координира и осъществява общо ръководство на действията по оперативната защита при подготовката за реагиране при възникване на опасност от наводнение или при наводнение.

(2) При възникване на наводнение единната спасителна система действа съгласно областните планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР).

(3) При въвеждане в изпълнение от правителството на националния план за провеждане на СНАВР се действа съгласно този план.

(4) Координацията между органите на изпълнителната власт, екипите на Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и другите екипи от единната спасителна система при наводняване се осъществява чрез оперативните комуникационно-информационни центрове (ОКИЦ) съгласно стандартните оперативни процедури.Чл. 5. Сигналите за опасност от наводнение и за наводнения се получават от ОКИЦ, от телефон 112 по стандартните оперативни процедури и от ситуационния център на Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита".

Чл. 6. (1) Дейностите по оперативната защита при наводнения се координират от ръководител на място, определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.

(2) Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и аварийно-възстановителните работи при наводнение.Чл. 7. Ръководителят на място:

1. след получаването на сигнала от ОКИЦ отива на мястото на намеса и започва изпълнение на плановете по чл. 4, ал. 2 или 3;

2. извършва оценка на обстановката и уточнява възможностите на наличните сили и необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;

3. уточнява екипите за наблюдение, връзката с тях и предварително уговорените сигнали за опасност;

4. поддържа постоянна връзка с ОКИЦ, като докладва за обстановката, получава информация за хидрометеорологичните прогнози и осъществява координация с местните власти и останалите части на единната спасителна система;

5. при пристигане на допълнителни екипи ги въвежда в обстановката и им поставя конкретни задачи;

6. при необходимост разделя района за работа на сектори и участъци и определя техните ръководители;

7. организира извършването на инструктаж на място;

8. при подаване на сигнал за опасност от наблюдателите незабавно прекратява операцията и взема мерки за извеждане на спасителите на безопасно място;

9. при необходимост (продължителни операции) води дневник на операцията, в който се записват участвалите екипи и техните ръководители, продължителността на смените, смените на ръководителите и др.;

10. при необходимост сформира щаб на ръководителя на място.

Чл. 8. (1) Въвеждането на сили от териториалните дирекции "Гражданска защита" за работа се извършва със заповед на съответния директор на териториална дирекция.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят:

1. основанието за въвеждане на екипа;

2. задачата, съставът, екипировката и техниката на екипа;

3. районът на действие и маршрутите за достигането му;

5. ръководителят на екипа;

6. редът за доклади и координация по време на спасителните действия;

7. редът за отчитане на извършените дейности.Чл. 9. При изпращането на екипи в друга териториална дирекция след пристигането им те се поставят под разпореждането и ръководството на директора на териториалната дирекция, където ще работят.

Чл. 10. Ръководителят на място при наводнение по възможност осигурява документирането на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, вкл. дата и час на дейността. След приключване на дейността материалите се предават за съхранение (не по-малко от 10 г.) в териториалната дирекция "Гражданска защита" по мястото на намеса.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Логистичното осигуряване на спасителните работи се организира и ръководи от териториалната дирекция "Гражданска защита" по място на намеса във взаимодействие с Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и дирекциите в Министерството на извънредните ситуации.
Раздел II.
Дейности, извършвани непосредствено преди наводнението (при опасност от наводнение)

Чл. 12. Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" изпълнява следните дейности по оперативната защита при опасност от наводнение:

1. организира наблюдението на водното ниво и състоянието на хидротехнически съоръжения, като събира информация за целта в ОКИЦ;

2. извършва аварийни дейности по елементи на хидротехнически съоръжения:

а) отваряне или затваряне на изпускатели, саваци и др.;

б) удълбочаване на преливниците;

в) отпушване на подприщвания пред мостове, водостоци, пасарелки и др.;

3. участва в надграждане на диги и изграждане на временни диги чрез:

а) използване на модулни елементи;

б) нареждане на чували с инертни материали;

в) натрупване на инертни материали;

4. участва в евакуирането на промишлено отровни вещества (ПОВ), радиоактивни източници и др., попадащи в заливните зони, които биха предизвикали поражения върху хората и замърсяване на околната среда;

5. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) при необходимост съвместно с дирекциите от Министерството на извънредните ситуации устройва лагери за временно настаняване на застрашеното население;

6. на база прогностични данни и информация от НИМХ Агенцията за поддържане и проучване на р. Дунав и др. предупреждава чрез ОКИЦ териториалните дирекции "Гражданска защита" и местните власти.

Чл. 13. (1) Наблюдението на водното ниво и състоянието на дигите и хидротехническите съоръжения може да се извършва по суша, вода или под вода.

(2) При извършване на наблюдение по суша се прави визуален оглед. При необходимост се въвежда непрекъснато наблюдение, като съоръжението се разделя на участъци и се осигурява постоянна връзка между екипите на отделните участъци, както и на всеки екип с ОКИЦ.

(3) При извършване на наблюдение по вода при необходимост плавателното средство може да се осигури към брега. Поддържа се постоянен контакт между служителите на борда на плавателното средство и ръководителя на брега.

(4) Наблюдението на съоръжения под вода се извършва от водолазите от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита", като се спазват всички изисквания по организация на водолазната дейност.Чл. 14. При организирането на наблюдението на водното ниво и състоянието на дигите и хидротехническите съоръжения се привличат специалисти от общините или ведомствата и териториалните им звена или служби, имащи отговорности за наблюдаваните обекти.

Чл. 15. (1) При извършване на дейности по хидротехническо съоръжение ръководителят на екипа действа въз основа на аварийния план на съоръжението.

(2) Дейностите се извършват в присъствието и съгласно указанията на експлоатационния техническия персонал, който ги обслужва. При липса на такъв персонал се привличат специалисти от общините или ведомствата и териториалните им звена или служби, имащи отговорности за съоръжението.


Раздел III.
Дейности по време на наводнението

Чл. 16. При възникване на наводнение Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" изпълнява следните дейности:

1. разузнаване в района на заливане и местата, където е възможно да са блокирани от водата хора, животни или материални ценности;

2. извеждане на хора или животни, както и изнасяне на материални ценности от залетите зони;

3. огледи на състоянието на пътищата и подстъпите към наводнения район и за населени места без достъп вследствие на наводнени пътища;

4. при данни за наличие на промишлено отровни вещества (ПОВ) или други вещества в залятата зона, които има опасност да нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване, извършва разузнаване на местата за съхраняване и при възможност взема мерки за предотвратяване на замърсяването.

Чл. 17. Способите за извеждането на населението или животните, както и за изнасяне на материалните ценности по време на наводнение са:

1. извеждане/изнасяне с плавателни средства;

2. извеждане/изнасяне с придружители (при липса на течение или скорост до 0,2 m/s, височина на водния стълб до 1,2 m и възможност за самостоятелно придвижване на пострадалите);

3. извеждане/изнасяне чрез използване на алпийски способи;

4. извеждане/изнасяне чрез използване на високопроходима или плаваща техника.

Чл. 18. (1) Спасителните работи започват със:

1. организиране изключването на ел. захранването в наводнения район чрез ОКИЦ;

2. спасяване на хора, намиращи се в зоната на наводнение.

(2) При невъзможност да бъдат изведени всички пострадали в кратки срокове на определените места за по-късно извежданите при необходимост от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" се транспортират храна, вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи или одеяла, осигурени от местните власти.

(3) Независимо от ситуацията първи на извеждане подлежат бременните жени, майките с малки деца, болните на легло, хората в неравностойно положение, хронично болните, чието лечение изисква периодично посещение на болнични заведения (например хемодиализа), по предварителни списъци, предоставени от местните власти.

(4) Особено внимание се обръща на извеждането на хора от болнични заведения, от домове за деца без родители или лишени от родителски грижи и от домове за възрастни хора.

(5) Извеждането на пациенти от заведения за лечение на психично болни се извършва след съгласуване на действията със съответните специалисти и под тяхно наблюдение и указания.

(6) След извеждането на хората се предприемат мерки за изнасяне на ПОВ, радиоактивни източници и други вещества, които при създалата се ситуация биха могли да предизвикат поражения върху хората или замърсяване на околната среда. За целта с помощта на съответните ръководители на предприятия и др., които са собственици на същите, се определят техният вид, количеството, опаковката, местонахождението и състоянието към момента на възникване на наводнението. След получената информация се определят приоритетите за действия и се извършва проверка на място от спасителите и от специалисти в съответната сфера, като се уточняват:

1. редът и последователността за опаковане и изнасяне;

2. местата за доставяне и съхранение след изнасянето;

3. екипите, оборудването, апаратурата и техниката, необходими за изнасянето;

4. необходимостта от специални мероприятия за тяхното неутрализиране или намаляване на вредното им въздействие;

5. необходимостта от специализирани медицински екипи;

6. способите, силите и средствата за изнасянето;

7. допълнителните мерки за безопасност за всеки един отделен случай.

(7) Спасителните работи включват и:

1. изнасяне от зоната на наводнението на движими културни ценности, като за целта подготовката им за изнасяне се извършва от съответни специалисти в тази област;

2. извеждане на животни от зоната на наводнението;

3. извличане при необходимост на закъсали автомобили или друга техника.

Чл. 19. Извършващите спасителни работи задължително работят със спасителни жилетки или елечета.

Чл. 20. При необходимост се използват водолазните екипи от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита", като се спазват всички изисквания по организацията на водолазната дейност.
Раздел IV.
Дейности след наводнението

Чл. 21. След оттеглянето на водите в нормалните им граници екипите на Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" участват в дейностите по възстановяването на нормалните условия за живот на населението чрез:

1. издирване на изчезнали хора, както и издирване и изваждане на удавени хора или животни;

2. отводняване на обществени сгради, болници, училища, жилищни сгради и др.

Чл. 22. За разчистване на засегнатите пътища със специализирана техника се допускат само водачи на машини с необходимите по закон документи за правоуправление. Преди започване на работа се извършва специализиран инструктаж на място.

Чл. 23. При изнасянето на умрели животни, наводнени храни или други вещи, които биха се оказали потенциални източници на биологично заразяване или причина за възникване на епидемия, задължително се използват лични предпазни средства.
Заключителни разпоредби

§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за защита при бедствия (ДВ, бр. 102 от 2006 г.).


§ 2. Инструкцията влиза в сила след обнародването й в "Държавен вестник".
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Изпълнението на инструкцията се възлага на главния директор на "Национална служба "Гражданска защита" и на директорите на дирекции в Министерството на извънредните ситуации.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 9 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА РАДИАЦИОННА, ХИМИЧНА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2009 Г.)


§ 4. Навсякъде думите "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии", "Министерство на държавната политика при бедствия и аварии", "министъра на държавната политика при бедствия и аварии" се заменят с думите "Министерството на извънредните ситуации", "Министерство на извънредните ситуации" и "министъра на извънредните ситуации" в следните актове, издадени от министъра на държавната политика при бедствия и аварии:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Инструкция № 1 от 2007 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (ДВ, бр. 62 от 2007 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница