Осигурени лица I определениестраница1/2
Дата25.02.2018
Размер0.56 Mb.
  1   2


ФИШ I.I.4


ОСИГУРЕНИ ЛИЦАI. определение


Легална дефиниция на осигурено лице за целите на държавното обществено осигуряване (ДОО) е въведена с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

"Осигурено лице" е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Лицето се смята за осигурено и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3 и 5. Това са следните периоди:

- на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;

- на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;

- на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

- през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство са във временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, независимо дали са имали право на обезщетение.

Самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО, а лицата по чл. 4а, ал. 1 от кодекса (морски лица) се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.

От легалната дефиниция се извличат разпоредбите от КСО, определящи задължителните условия, които трябва да са налице, за да третираме едно лице като осигурено за целите на ДОО:Извършване на трудова дейност


Внесени или дължими осигурителни вноски


Наличие на правна норма


II. задължителни условия


II.1 Извършване НА ТРУДОВА дейност

Спрямо лицето следва да е настъпило основание за осигуряване, в основата на което е упражнявана трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО (Виж чл. 10, ал. 1 от кодекса). Възникването и прекратяване на осигуряването е разгледано подробно във Фиш I.I.3.
II.2 Внесени или дължими осигурителни вноскиСъгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Осигурителни вноски се дължат и внасят върху доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО. Предвид това „внасянето или дължимостта на осигурителни вноски”, като задължително условие, се разглежда в тясна връзка с извършването на трудова дейност.


Пример:

Представителите на държавата или общините в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие, за които на законово основание е определено, че не получават възнаграждение за тази си дейност, не получават доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО. За тях не би могло да възникне задължение за внасяне на вноски за ДОО, съответно те не могат да бъдат разглеждани като осигурени лица за целите на ДОО (За повече подробности виж Указание на Изпълнителния директор на НАП с изх. № 24-00-5/14.04.2009 г.)


II.3 Наличие на правна норма


Според това задължително условие едно лице е осигурено за целите на ДОО, ако основанието за неговото осигуряване е определено с правна норма. Съответно, ако няма правна норма, която да определя основанието за осигуряване на дадено лице, то не може да бъде осигурявано.

Кръгът на лицата, които подлежат на ДОО, е определен в чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО.


ИЗВОДЗа да се определи дали лице е осигурено за целите на ДОО, разгледаните задължителни условия и съответстващите им разпоредби от КСО се разглеждат комплексно и взаимосвързано.


Пример:

На основание чл. 54, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) и заповед на началника на Национално управление по горите, държавна дивечовъдна станция изплаща на членове на ловни дружини възнаграждения за регулиране числеността на хищниците. Ловците не са в трудови или без трудови правоотношения с дивечовъдната станция.

Едно от основните задължения на държавните дивечовъдни станции е да регулират числеността на дивеча (чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗЛОД). За регулиране числеността на някои видове дивеч, за поддържане екологичното равновесие на дивеча, както и при възникнала епизоотична обстановка се осигуряват средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните (чл. 54, ал. 3 от ЗЛОД). На основание чл. 44, ал. 4 от същия закон, на хищници се ловува индивидуално, групово, чрез организиране на хайки и по време на лов на други видове дивеч. Право на лов имат единствено лицата, които отговарят на задължителните изисквания, посочени в ЗЛОД.

Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗЛОД ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и вземане, пренасяне, укриване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов. Ловуване е и престой или движение на лица извън населени места с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не (чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД).

Дейността по регулиране числеността на хищниците, извършвана от лицата, които имат право да ловуват и не са в трудови или без трудови правоотношения с дивечовъдната станция, не може да се квалифицира като трудова дейност.

Задължението за осигуряване възниква при упражняване на трудова дейност, като доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва единствено възнагражденията и доходите от трудова дейност.Съвсем логично, в чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО липсва правна норма, която да определя основанието за осигуряване на тези лица. Те не попадат в кръга на задължително осигурените по кодекса.

Не са налице задължителните условия, за да третираме въпросните лица като осигурени за целите на ДОО.

III. КРЪГ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
В съответствие с принципа задължителност и всеобщност (Виж Фиш I.I.2) държавното обществено осигуряване обхваща в значителна степен лицата, които са трудовоактивни на територията на Република България. В зависимост от покритите осигурени социални рискове, лицата, които задължително подлежат на държавно обществено осигуряване, попадат в една от следните групи:
III.1 Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица

Лицата, попадащи в тази група, са осигурени за всички социални рискове, срещу които ДОО гарантира защита. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1–10 от КСО задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
1. Работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране


Лица, предоставящи работна сила – полагат труд по правоотношение, уредено от Кодекса на труда (КТ). По отношение държавното обществено осигуряване за тези лица КТ препраща към КСО: Работодателят е длъжен да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване (чл. 129 от КТ).1Към тази точка се включват и специализантите, които придобиват специалност в системата на здравеопазването. Обучението за придобиване на специалност се осъществява въз основа на сключен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ на пълно работно време. Това е определено в чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г. и отменя Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Специализантите, които са приети по отменената наредба (Наредба № 34 от 2006 г.) могат да сключат трудов договор в тримесечен срок влизането в сила на новата наредба (Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.) или да продължат обучението си при условията, при които са приети.
2. Държавните служители по Закона за държавния служител

Лица, които по силата на административен акт за назначаване заемат платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомагат орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Държавни служители са и лицата, на които специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване изискванията на този закон (чл. 2, ал. 1 от Закона за държавния служител /ЗДСл/).

Полагат труд по служебно правоотношение, уредено от ЗДСл. Съгласно чл. 30, т. 4 от този закон органът по назначаването е длъжен да осигури държавния служител по предвидения в закона ред.Осигуряването на държавния служител става за сметка на съответните бюджети (чл. 38, ал. 2 от ЗДСл).


3. Съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет3.1. Съдия, прокурор и следователЛице, назначено и заемащо някоя от тези длъжности в съответния орган на съдебната власт.

Съдиите, прокурорите и следователите полагат труд по правоотношение, уредено от Закона за съдебната власт (ЗСВ).Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдиите, прокурорите и следователите се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт (чл. 224, ал. 1 от ЗСВ).

3. Съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет3.2. Държавен съдебен изпълнителЛице, назначено и заемащо тази длъжност в съответния орган на съдебната власт (районните съдилища). Държавните съдебни изпълнители осъществяват принудително изпълнение на частни притезания (чл. 264, ал. 2 от ЗСВ).

Държавните съдебни изпълнители полагат труд по правоотношение, уредено от ЗСВ. Задължителното обществено и здравно осигуряване на държавните съдебни изпълнители ………… се извършват за сметка на бюджета на Министерство на правосъдието (чл. 277, ал. 2 от ЗСВ).Възнаграждението на държавния съдебен изпълнител е 90 на сто от възнаграждението на съдия в районен съд (чл. 276, ал. 1 от ЗСВ).3. Съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет


3.3. Съдия по вписваниятаЛице, назначено и заемащо тази длъжност в съответния орган на съдебната власт (районните съдилища).

Съгласно чл. 280, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСВ съдията по вписванията разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаването на справки и удостоверения и извършва нотариални и други действия, предвидени със закон.

Съдиите по вписванията полагат труд по правоотношение, уредено от ЗСВ. Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдиите по вписванията ………… се извършват за сметка на бюджета на Министерство на правосъдието (чл. 292, ал. 2 от ЗСВ). Възнаграждението на съдия по вписванията е 90 на сто от възнаграждението на съдия в районен съд (чл. 291, ал. 1 от ЗСВ).
3. Съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет


3.4. Съдебни служителиСлужителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и органите на съдебната власт са съдебни служители (чл. 340, ал. 3 от ЗСВ). Съдебните служители полагат труд по правоотношение, уредено от ЗСВ. Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдебния служител се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт (чл. 351, ал. 1 от ЗСВ).

 

3. Съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет


3.5. Членове на Висшия съдебен съвет
Лица, част от състава на Висшия съдебен съвет (ВСС), наброяващ общо 25 члена, от които трима са членове по право (председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и Главният прокурор), единадесет са избрани от Органите на съдебната власт от техния състав и единадесет са избрани от Народното събрание (НС).

ВСС е юридическо лице със седалище София - постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. Задължителното обществено и здравно осигуряване на изборните членове на Висшия съдебен съвет се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт (чл. 29, ал. 2 във връзка с чл. 224, ал. 1 от ЗСВ).

Забележка: Администрацията на органите на съдебната власт е администрацията на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на главния прокурор, на Върховната касационна прокуратура, на Върховната административна прокуратура, на Националната следствена служба, на съдилищата, на прокуратурите на окръжните следствени отдели и на следствения отдел в специализираната прокуратура (чл. 340, ал. 2 от ЗСВ).

3. Съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет
3.6. Инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет
Лица, избрани от НС на длъжност главен инспектор и инспектор в инспектората към ВСС. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е орган на съдебната система, който, проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга тяхната независимост.

Инспектората към ВСС се състои от един главен инспектор и десет инспектори.Възнаграждението на главния инспектор е равно на възнаграждението на член на Висшия съдебен съвет (чл. 51, ал. 1 от ЗСВ). Възнаграждението на инспекторите е равно на 90 на сто от възнаграждението на главния инспектор (чл. 51, ал. 2 от ЗСВ).

Задължителното обществено и здравно осигуряване на главния инспектор и инспекторите се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт (чл. 53 във връзка с чл. 224, ал. 1 от ЗСВ).


 4. Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по ЗМВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО4.1. Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република БългарияЛица, приети и изпълняващи военна служба, които полагат труд по правоотношение, уредено от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Съгласно чл. 135, ал. 1 от ЗОВСРБ военнослужещите са офицери, офицерски кандидати, сержанти (старшини) и войници (матроси).

Задължителното социално и здравно осигуряване на военнослужещите са за сметка на държавния бюджет (чл. 220 от ЗОВСРБ).

 
4. Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по ЗМВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО
4.2. Резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
Български граждани в правоотношение по изпълнение на служба в доброволния резерв въз основа на тристранен договор (между резервиста, министъра на отбраната и работодателя/органа по назначаване на резервиста), за периода, през който са извикани за изпълнение на задачи в състава на военните формирования от въоръжените сили или за придобиване на военна специална подготовка, за обучение в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификация.

 
4. Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по ЗМВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО
4.3. Държавните служители по ЗМВР
Лица, назначени на държавна служба в Министерство на вътрешните работи:

  • държавни служители - полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението, чиито статут е уреден със ЗМВР.

  • държавни служители, чиито статут е уреден със ЗДСл. Разпоредбите на ЗДСл се прилагат за тези държавни служители, чието служебно правоотношение е възникнало след 1 април 2015 г.

Задължителното социално и здравно осигуряване на държавните служители е за сметка на държавния бюджет (чл.  183, ал. 1 от ЗМВР).

 

4. Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по ЗМВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО


4.4. Държавните служители по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)Лица, назначени на държавна служба в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в териториалните й служби.

За държавните служители се прилагат разпоредбите относно държавната служба в ЗМВР, доколкото в ЗИНЗС не е предвидено друго (основание - чл. 19, ал. 2 от ЗИНЗС). Задължителното социално и здравно осигуряване на държавните служители е за сметка на държавния бюджет (чл. 24, ал. 5 от ЗИНЗС).

 
4. Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по ЗМВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО
4.5. Държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ЗДАНС)
Лица, назначени на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност”, чиито статут е уреден със ЗДАНС. Задължителното здравно и социално осигуряване на държавните служители е за сметка на държавния бюджет (чл. 77, ал. 1 от ЗДАНС).

 

4. Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по ЗМВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО
4.6. Държавните служители по Закона за Държавна агенция Разузнаване” (ЗДАР)
Лица, назначени на държавна служба в Държавна агенция „Разузнаване ”, чиито статут е уреден със ЗДАР. Задължителното здравно и социално осигуряване на държавните служители е за сметка на държавния бюджет (чл. 70 от ЗДАР).

 
4. Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по ЗМВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО

4.7. Държавните служители по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС)
Лица, назначени на държавна служба в Държавна агенция „Технически операции”:

  • държавни служители, които пряко осъществяват дейности по прилагане на специални разузнавателни средства. За тези лица се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи (чл. 19е, ал. 2 от ЗСРС);

  • държавните служители, чиито статут е уреден със Закона за държавния служител.

 4. Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по ЗМВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО4.8. Офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО)
Служители, които изпълняват функции, свързани с осигуряване дейността на НСО и чието служебно правоотношение се урежда с ЗНСО. Задължителното здравно осигуряване на офицерите и сержантите от НСО е за сметка на държавния бюджет (чл. 70, ал. 1 от ЗНСО). Средствата за социално осигуряване на офицерите и сержантите от НСО са за сметка на държавния бюджет (чл. 71, ал. 2 от ЗНСО).

 

4. Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по ЗМВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО


4.9. Лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО


Служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някоя от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от ЗМВР, а именно: неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита. Осигурителните вноски за тези лица са за сметка на държавния бюджет (чл. 6, ал. 5 от КСО).
 5. Членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперациятаЛица – членове на производствени кооперации, които упражняват трудова дейност като част от членственото им правоотношение с кооперацията.

 
6. Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО
Това са управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон.

Лица, на които е възложено управлението и/или контрола на държавни и общински предприятия по Глава девета от Търговския закон, техните поделения или на други юридически лица, създадени със съответния закон Например: директорите на държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции, генералните директори на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и др.


7. Лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от КСО, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията (лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО)

)
7.1. Лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности

Лица, които полагат труд по заемана на законово основание изборна длъжност, при условие, че в резултат от избора не е възникнало трудово правоотношение или някое от правоотношенията, посочени в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО.
Лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности са например: кметове, общински съветници, народни представители и много други.

 7. Лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от КСО, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията7.2. Служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
Служители с духовно звание на Българската православна църква са например патриарх, митрополит, епископи, монаси, монахини, игумени, свещеници и др. Служители с духовно звание на други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията са например равините и др.

 
8. Специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето

Специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Това са лица, които са приети по Наредба № 34 от 2006 г. (отменена) и продължават обучението си при условията, при които са приети.

 

9. Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 10

Това са кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт.

 Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница