От Доц д-р Лъчезар Цветков Джонгов, д мДата26.10.2018
Размер39.15 Kb.
#99537
СТАНОВИЩЕ
От Доц.д-р Лъчезар Цветков Джонгов, д.м.

Началник отделение по обща и абдоминална хирургия към Хирургична клиника СБАЛО-ЕАД София

Във връзка с конкурс за професор в област на висше образование 7."Здравеопазване и спорт" по професионално направление 7.1. „Медицина" и научна специалност „Онкология" (03.01.46) за нуждите на Онкохирургично отделение към СБАЛОЗ „д-р Марко Марков” гр.Варна, обявен в Държавен вестник бр.62/29.07.2014г.

Със заповед на Изпълнителният директор на" СБАЛО-ЕАД №

3-26/13.10.2014 г. съм определен за изготвяне на становище, като вътрешен член на научното жури. Излагането на становището към представените материали се основава на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за неговото приложение, както и на Правилника за условията и реда за развитие на академичния състав на СБАЛО-ЕАД.

В настоящия конкурс участва един кандидат: Доц.д-р Георги Леонидов Кобаков,д.м., Управител на СБАЛОЗ „д-р Марко Марков” гр.Варна. Кандидатът е представил в законовия срок всички предвидени в ЗРАСРБ и правилника на СБАЛО-ЕАД документи, оформени в изряден вид.


1.Биографични данни за кандидата.
Доц.Георги Кобаков е роден на 20.10.1957г. През 1981г. се дипломира като лекар в медицинска академия – София. След това работи: като педиатър от 28.01.1982 до 01.10.1982г., в с.Старо Оряхово; отбива редовната си военна служба от 01.10.1982г. до 01.10.1984г; работи като ординатор хирург в гр.Долни Чифлик от 01.10.1984г. до 01.07.1987г; като хирург ординатор в Обединена работническа болница гр.Варна от 01.07.1987г. до 26.02.1990г.

От 26.02.1990г. работи последователно като асистент, старши асистент и главен асистент във ВМИ гр.Варна; началник на отделението по хирургия в СБАЛОЗ –гр.Варна от 02.06.2008г. до 02.02.2012г. и Управител на СБАЛОЗ – гр.Варна от 02.02.2012г.

Той има специалност по хирургия от 1990г., образователна и научна степен доктор по медицина от 2005г.,магистър по „Здравен мениджмънт” от 2008г., и през 2011г. получава научното звание „доцент” с общо 125 научни труда.
2. Научно-изследователска дейност.

Доц.Георги Кобаков представя за рецензия в конкурса за професор общо 31 научни труда. От тях: • една самостоятелна монография,

 • съавтор на глава от монография

 • три статии в Български списания;

 • четири статии в чужди списания;

 • десет отпечатани доклада на конференции в България;

 • осем отпечатани резюмета на доклади от научни форуми у нас и в чужбина

 • три статии изпратени за печат ( една у нас и две в чужбина) с представени удостоверения от редакционните колегии.


3. Научни приноси на кандидата

 • Като съавтор в глава „Resection for colorectal liver metastases” в монографията „Colorectal cancer- from prevention to patien care” описва всички видове чернодробни резекции – моносегментни, бисегментни, трисегментни, лява и дясна хемихепатектомия, като е споделен и личният опит от чернодробни резекции при 158 болни.

 • Монографията на тема „Чернодробни метастази” описва подробно историята на чернодробната хирургия, хирургичната анатомия на черния дроб, биологията на чернодробните метастази, мултимодалната терапия на чернодробните метастази. Описани са не само тези от тумори на гастроинтестиналните органи, но и от бял дроб, млечни жлези, бъбреци, простатна жлеза и кожен меланом. Книгата е много добре онагледена с качествен снимков материал и достъпни таблици. Интерес представлява и икономическия анализ на средствата изразходвани при диагностиката и лечението на болните с чернодробни метастази.

 • Новост за страната ни е и описанието на операцията на Wipple в комбинация с венозна и артериална реконструкция.

 • Разширява оперативните възможности при лечението на туморите на Klatskin тип 3А и 3Б. При тумора на Klatskin тип 3А прилага дясна трисекционектомия ( Sg.1,4,5,6,7,8), en bloc хилусна резекция с отстраняване на хепатикохоледоха и при нужда резекция на бифуркацията на v.portae. При тумор на Klatskin тип 3Б операцията по избор е лява хепатектомия +Sg.1, в комбинация с en bloc хилусна резекция и отстраняване на хепатикохоледоха.

 • Прави опит за систематизиране на лимфната дисекция при карцином на главата на панкреаса.

 • Описва като казус първичен non-Hodgkin's lymphoma на апендикса.

 • Съобщава за гастроинтестинален стромален тумор на жлъчния мехур, като много рядък случай.

 • Описва аберантна a.hepatica dextra при дуоденопанкреатична резекция.

 • Разглежда социалната епидемиология, диагностиката, комплексното лечение,качеството на живот и прогноза при болните с първичен и метастатичен рак

Той е цитиран общо в 47 чужди и български научни списания и има общ импакт фактор 88.970.


4.Учебно-преподавателска дейност

Доц.Георги Кобаков е научен ръководител на дисертант Д-р Кирил Георгиев Киров на тема:”Оптимизиране на резултатите при конвенционални и лапарскопски колоректални резекции”. През последните три учебни години води лекции на студенти от Факултета по дентална медицина към МУ-Варна и има учебна натовареност от 144 до 225часа годишно.


5.Административна дейност

-Управител на СБАЛОЗ – гр.Варна от 02.02.2012г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научната продукция на кандидата отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, правилника за неговото прилагане и правилника за развитие на академичния състав на СБАЛО, поради което убедително препоръчвам на почетаемите членове на Научното жури да гласуват положително за присъждане на Доц.д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. научното звание ”професор” по специалност Онкология.


06.11.14г. изготвил становище:

Гр.София (доц.д-р Лъчезар Джонгов д.м.)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница