Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"


Предоставените заеми са краткосрочни със срок на погасяване 2017 г. По заемите не са предоставяни обезпечения. Вземанията по предоставени заеми на трети лица към 31 декември 2016г. са в размер на 69 хстраница9/15
Дата30.11.2017
Размер0.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Предоставените заеми са краткосрочни със срок на погасяване 2017 г. По заемите не са предоставяни обезпечения. Вземанията по предоставени заеми на трети лица към 31 декември 2016г. са в размер на 69 хил.лв., в т.ч.:


 • главници – 42 хил.лв.

 • лихви - 27 хил.лв.


 1. Данъчни вземания

  31 декември2016

  2015
  000 лв.

  000 лв.


  Корпоративен данък

  166

  16

  Други данъци

  2

  2
  118

  18
 2. Пари и парични еквиваленти


Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:
31 декември 2016

2015
000 лв.

000 лв.

Парични средства в банки и в брой в:- български лева

5 215

4 070

Пари и парични еквиваленти

5 215

4 070

Сумата на пари и парични еквиваленти, която е по договор за краткосрочен депозит - със срок 1 месец към 31 декември 2016 г., възлиза на 93 хил. лв. . Към датата на изготвяне на настоящите финансови отчети договора за депозит не е изтекъл.


Изходящите парични потоци за данъци са както следва:

31

декември

2016

31

декември

2015

2013
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Плащания за корпоративен данък

187

209

146

Плащания за местни данъци и такси

47

47

56

Плащания за ДДС

380

333

381

Плащания за данък общ доход и осигуровки

149

156

148

Плащания за други данъци

1

1

-

Общо плащания за данъци

764

746

731


 1. Собствен капитал
  1. Акционерен капитал


Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 52 709 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството.31 декември

2016

2015

 
000 лв.

000 лв.

Брой издадени и напълно платени акции:
 

 

В началото на годината
52 709

52 709

Общ брой акции, оторизирани на 31 декември
52 709

52 709

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:31 декември

31 декември

31 декември

31 декември2016

2016

2015

2015Брой акции

%

Брой акции

%

Слънце Стара загора трейд ЕООД

20 045

38.03

20 045

38.03Елпром АД

28 080

53.27

28 080

53.27Други юридически лица

3 815

7.24

3 804

7.22Физически лица

769

1.46

785

1.48


52 709

100

52 709

100


  1. Каталог: download -> VPLOD
   download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
   VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
   VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
   VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
   VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
   VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
   VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
   VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
   VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница