Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Гстраница1/12
Дата17.08.2018
Размер1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Приложение № 3


Бюджет ЗА 2018 г.
И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

ЗА 2019 И 2020 Г.
на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(по области на политики и бюджетни програми) 1. МИСИЯ

Да осъществява резултатно изпълнение на приоритетите на правителството за неотклонно развитие на България като модерна европейска държава. Държава, в която се съблюдава върховенството на закона, с институции, работещи прозрачно и в интерес на гражданите, създавайки условия за достоен живот, развитие на всеки гражданин, свобода и просперитет. България да бъде пълноценен партньор на европейските институции при вземане на решения, като отстоява националния си интерес.

Общата цел на правителството е - доходи, сигурност, икономически прогрес, свобода и демокрация, силен предприемачески дух, прозрачност на управлението.

Целите и мерките, чрез които ще се изпълнят основните приоритети на правителството са съобразени със сложната и пълна със заплахи международна обстановка, която поставя изискването за изключителна и повишена отговорност при коалиционното управление на страната.
 1. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ


През периода 2018 – 2020 г. ще се работи за утвърждаване на единна организационна култура, която да отразява ценностите, стила, навиците, психологическите нужди и проблеми на администрацията, базирана на мотивирани, лоялни и професионално подготвени служители.

Усилията на администрацията на Министерския съвет ще бъдат насочени към адекватно подпомагане дейността на правителството на Република България при изпълнение на ключовите приоритети, с които да се постигне стабилно развитие на страната ни и изпълнение на задачите, свързани с провеждането на председателството на Съвета на Европейския съюз. 1. област „осигуряване дейността и организацията на работата на министерския съвет“

В тази област са планирани дейностите на структурните звена в администрацията на Министерския съвет, свързани с осигуряване на дейността на Министерския съвет на Република България и необходимите за тях финансови, материални и човешки ресурси, участващи в изпълнението на бюджетна програма 0300.01.01 “Министерски съвет и организация на дейността му” и бюджетна програма 0300.01.02 “Координация и мониторинг на хоризонтални политики”.
 1. политика в областта на управлението на средствата от есВизия за развитието на политиката

Създаване на условия за устойчив икономически растеж чрез подкрепа за изграждане на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и иновациите, повишаване на трудовата заетост и насърчаване на социалното включване и териториалното сближаване.Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел:

Постигане на качествено подобряване на икономическата и социалната среда на българските граждани чрез изпълнение на целите и приоритетите на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС и на други донорски програми.Оперативни цели:

 • Координиране на процеса на изпълнение на Споразумението за партньорство на Република България и прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове (EСИФ) в България през периода 2014-2020 г.;

 • Осигуряване на предпоставки за ефективното функциониране на системата за управление и контрол на средствата от ЕСИФ;

 • Осъществяване на ефективна координация между структурите, отговорни за изпълнението, мониторинга и контрола на средствата от Европейския съюз и прилагане принципа на партньорство;

 • Намаляване на административната тежест и улесняване на бенефициентите чрез въвеждане на унифицирани правила и електронизация на процесите по изпълнение на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;

 • Координиране на участието на Република България в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС за програмен период 2014-2020 г.;

 • Ефективна координация по приключване на програмен период 2007-2013 г.;

 • Повишаване на информираността и прозрачността при разходването на средствата от ЕСИФ, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), Норвежкия финансов механизъм (НФМ) в България 2014 – 2021 г. и Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС);

 • Координиране на процеса на изпълнение на ФМ на ЕИП и НФМ в България;

 • Постигане на целите на оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и максимално усвояване на разполагаемите средства по програмата.Полза/ефект за обществото

 • Постигане на целите на политиките и приоритетите, финансирани със средства от ЕСИФ;

 • Ефективно и ефикасно управление на програмите, финансирани от ЕСИФ, в резултат от наличието на адекватна нормативна уредба и работещи системи за управление и контрол;

 • Уеднаквени процедури при изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и допълващи се мерки с териториален или секторен обхват, водещи до по-високо развитие на регионите;

 • Улеснен достъп на потенциалните бенефициенти до средствата от ЕСИФ и намалена административна тежест при изпълнение на програмите и проектите;

 • Пълноценно и ефективно участие на Република България в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС за програмен период 2014-2020 г.;

 • Наличие на навременна, надеждна и точна информация за Европейските структурни и инвестиционни фондове, ФМ на ЕИП, НФМ и БШПС;

 • Намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и България;

 • Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития”. Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път;

 • Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите. Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие. Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики;

 • Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система. Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Всички структури, участващи в процеса на усвояване на средствата от Европейския съюз, дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерство на финансите и др.


Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Ползи/ефекти: Постигане на целите на политиките и приоритетите, финансирани със средства от ЕСИФ

 

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет 2018 г.

Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Изпълнение на стратегическите приоритети на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г.

Отчитане на приноса на СП към постигане на целите на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

-

1

-

Времеви показател: Изпращане на докладите на ЕК в сроковете по чл. 52 (2)(b) от Регламент 1303/2013

н.п.

изпращане на доклада до 31.08.2019 г.

н.п.

Изготвяне на национално предложение за разпределение на средствата от резерва за изпълнение на програмите, финансирани от ЕСИФ

Изготвено национално предложение

н.п.

1

н.п.

Изготвена годишна оценка на ефектите от разходването на средствата от ЕСИФ върху основните макроикономически показатели

Брой годишни оценки

1

1

1

Прилагане принципа на партньорство при изпълнението на Споразумението за партньорство

Брой проведени заседания на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство

1

 1

1

Брой проведени координационни срещи с представители на партньорите и бенефициентите

4

4

4

Ползи/ефекти: Ефективно и ефикасно управление на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, в резултат от наличието на адекватна нормативна уредба и работещи системи за управление и контрол
Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет 2018 г..

Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Осигуряване на адекватна нормативна уредба за изпълнението на програмите, съфинансирани със средствата от ЕСИФ

Брой разработени проекти на нормативни актове, включително актове за изменение и допълнение

1

1

1

Текущ мониторинг на функционирането на системите за управление и контрол

Подготвени анализи за функционирането на системите за управление и контрол

11

11

11

Координиране на дейностите по оценка на СП и програмите, съфинансирани от ЕСИФ

Качествен показател: Ръководене дейността на РГ за оценка

н.п.

н.п.

н.п.

Ползи/ефекти: Уеднаквени процедури при изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и допълващи се мерки с териториален или секторен обхват, водещи до по-високо развитие на регионите
Целева стойност

 

 Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет
2018 г..


Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Ефективна координация и мониторинг на програмите, съфинансирани от ЕСИФ

Годишни работни срещи за преглед на напредъка на оперативните програми, съфинансирани по ЕСИФ

3

3

3
Брой участия в проведени заседания на КН

23

23

23
Качествен показател: Анализирано състояние на оперативните програми и отправени препоръки за подобряване на изпълнението им, при необходимост

н.п.

н.п.

н.п.

Ползи/ефекти: Улеснен достъп на потенциалните бенефициенти до средствата от ЕСИФ и намаляване на административната тежест при изпълнение на програмите и проектите, съ-финансирани от ЕСИФ
Целева стойност

 

 Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет 2018 г.

Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Ефективност на електронните услуги за кандидатите и бенефициентите

Удовлетвореност на кандидати и бенефициенти от електронните услуги на ИСУН

75%

80%

80%

Осигуряване на пълноценно обслужване на потребителите на ИСУН “help-desk” на системата

Процент на успешно приключени заявки

95%

95%

95%

Удовлетвореност на потребителите на ИСУН от работата на “Help desk” звеното

75%

80%

80%

Ползи/ефекти: Пълноценно и ефективно участие на Република България в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС за програмен период 2014-2020 г.
Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет
2018 г.


Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Ефективно изпълнение на функциите, свързани с ротационното председателство на Съвета на ЕС

Брой законодателни досиета, в които РГ по Структурни мерки към Съвета ще бъде водеща

11

0

0

Брой изготвени компромиси за частичен общ подход

2

0

0

Брой организирани неформални срещи на Съвета (вкл. на РГСМ) /събития/конференции

3

0

0

Активно участие в дебата по Кохезионната политика на ЕС в работни формати към Съвета и ЕК2

Брой изготвени/изменени позиции и указания;

20

 10

12

Брой участия в заседания на КОЕСИФ и други работни формати на ЕК и на Съвета на ЕС

20

10

12

Ползи/ефекти: Наличие на навременна, надеждна и точна информация за Европейските структурни и инвестиционни фондове, ФМ на ЕИП, НФМ и БШПС.
Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет
2018 г..


Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Степен на информираността на обществото за ЕСИФ

Процент (%) на гражданите, които са информирани за ЕСИФ

 70%

 70%

70%

Степен на информираност на обществото за ФМ на ЕИП и НФМ

Процент (%) на гражданите, които са информирани за ФМ на ЕИП и НФМ

30%

35%

40%

Работещ информационен сайт на БШПС

Брой публикации на сайта на БШПС

50

60

60

Ползи/ефекти: Намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и България по рибарство на ЕС за програмен период 2014-2020 г.
Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет
2018 г.


Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Изпълнение на програми по ФМ на ЕИП и НФМ в приоритетни за страната сектори: местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата, бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни работи, гражданско общество, подпомагане на социалния диалог и гарантиране на достойни условия на труд.

Качествен показател: Успешно изпълнение на програмите

н.п.

н.п.

н.п.

Проекти и инициативи с партньори от страните-донори по ФМ на ЕИП и НФМ по всички програми.

Брой партньорски проекти и инициативи (с натрупване) по всички програми.

н.п.

20

50

Ползи/ефекти: Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“. Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път
Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет 2018 г.

Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване

Брой

 28

23

20

Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране

Брой

 5

12

3

Брой подкрепени регистри

Брой

20

40

20

Електронни услуги, подкрепени за предоставянето им в транзакционен режим

Брой

150

50

50

Проекти за развитие на държавен хибриден частен облак

Брой

1

1

-

Брой нормативни актове, за които са извършени оценки на въздействието

Брой

20

36

9

Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление

Брой

2

2

2

Брой подкрепени административни режими, прегледани за опростяване

Брой

-

700

-

Ползи/ефекти: Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите. Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие. Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики
Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет
2018 г..


Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството

Брой

 48

1

20

Брой подкрепени нови/осъвременени обучителни модули за администрацията

Брой

 20

80

10

Обучени служители от администрацията

Брой

 15 000

28 000

10 000

Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат

Брой

82%

82%

82%

Брой извършени функционални прегледи по сектори/политики

Брой

2

3

2

Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации

Брой

 50

60

50

Ползи/ефекти: Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система. Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система.
Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет
2018 г.


Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система

Брой

 20

6

7

Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт

Брой

 1

8

-

Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК

Брой

4 000

5 500

5 000

Брой институции, на които е извършен одит на ИТ и комуникационната инфраструктура

Брой

-

180

-

Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове

Брой

-

2

-

Разработена ЕИСС

Брой

-

1

-

Органи на съдебната власт подкрепени за въвеждане на програмно бюджетиране

Брой

-

-

180

Информация за наличността и качеството на данните

 • Доклад за напредъка в изпълнението на Споразумението за партньорство 2014-2020 г., представени на ЕК през 2019 г.;

 • Информация за напредъка в изпълнението на стратегическите приоритети на СП, представена на заседанията на КН на СП;

 • Заключения от годишните срещи за напредъка в изпълнението на програмите за периода 2014-2020 г.;

 • Правно-информационни системи;

 • Информационни системи за управление на средствата от ЕС;

 • Годишни доклади за усвояване на средствата от Европейския съюз в Република България на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към НС;

 • Официална кореспонденция с Европейската комисия;

 • Стратегически доклад за изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;

 • Заключения от годишната среща за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;

 • Информационна система ДОРИС;

 • Заключения от годишната среща за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;

 • Официална кореспонденция с Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ) и страните-донори;

 • Годишни доклади по БШПС. 1. Каталог: files -> common
  common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
  common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930
  common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
  common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
  common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница