Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930


Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структурастраница2/22
Дата09.04.2018
Размер4.13 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

3. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура


С ПМС № 30 от 30 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г., ДВ бр. 12 от 2017 г., във връзка с Указ № 58 от 2017 г. на Президента на Република България за назначаване на служебно правителство са направени изменения в структурата на Министерския съвет и на числеността на персонала на политическите кабинети на министър-председателя и заместник министър-председателите.

С ПМС № 89 от 10 май 2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г., ДВ бр. 39 от 2017 г., във връзка с Решения на Народното събрание за приемане на структурата и избиране на Министерския съвет на Република България са направени изменения в числеността на персонала на политическите кабинети на заместник министър-председателите.

С ПМС № 100 от 31 май 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, ДВ бр. 44 от 2017 г. се преобразува чрез вливане Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет към бюджета на Министерския съвет, в Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

С ПМС № 101 от 31 май 2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет е изменена числеността на персонала в предоставените за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет обекти, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи и на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ в администрацията на Министерския съвет.


4. Преглед на изпълнението на област “Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”


В тази област са планирани и отчетени дейностите на структурните звена в администрацията на Министерския съвет, свързани с осигуряване на дейността на Министерския съвет и необходимите за това финансови, материални и човешки ресурси.

Отчетът включва изпълнението на бюджетна програма 0300.01.01 “Министерски съвет и организация на дейността му” и бюджетна програма 0300.01.02 “Координация и мониторинг на хоризонтални политики”.


5. Преглед на изпълнението на политиката в областта на управлението на средствата от Европейския съюз


Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Постигнат е значителен напредък във връзка с реализирането на стратегическата цел за качествено подобряване на икономическата и социална среда на българските граждани чрез изпълнение на целите и приоритетите на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС и на други донорски програми.

Средствата от Европейските структурни и нвестиционнни фондове (ЕСИФ) имат осезаем принос за подобряване качеството на живот на българските граждани. Данните за финансовото изпълнение на програмите, финансирани от ЕС, също демонстрират успешното изпълнение на тези програми:Програмен период 2007-2013 г.

 • Общо по всички оперативни програми за програмен период 2007-2013 г. разплатените средства възлизат на над 95% от бюджета им.

 • По Европейския земеделския фонд за развитие на селските райони са разплатени 99.03 % публични средства.

 • По Европейския фонд за рибарство са разплатени 99.89% публични средства.

Програмен период 2014-2020 г.

 • Към 31.12.2017 г. общо по програмите, съфинансирани от ЕСИФ за програмен период 2014-2020 г., вкл. по ОП за храни, договорените средства са в размер на 10 756 442 408,65 лв., което представлява 49,98% от общия бюджет на програмите. Разплатените към бенефициентите средства за периода са в размер на 3 796 610 046 лв. или 17,29 % от бюджета на програмите.

Стратегическата цел е постигната и чрез:

 • Функционирането на ефективен координационен механизъм за програмиране, управление, наблюдение и оценка на програмите, съфинансирани от ЕС;

 • Установен и проведен конструктивен диалог с европейските и национални партньори;

 • Осигурена подкрепа за структурите на централно ниво, отговорни за координацията, управлението и сертифицирането на средствата от ЕСИФ.

По отношение на оперативните цели също се наблюдава висока степен на изпълнение.

По отношение на програмите за период 2007-2013, усилията са съсредоточени върху успешното приключване на програмния период.

По отношение на програмен период 2014-2020 г. мерките са насочени към осигуряване на необходимите предпоставки за ефективно и ефикасно изпълнение на програмите, финансирани от ЕСИФ (в т.ч. осигуряване на нормативна уредба, пълна електронизация на процесите, акредитация на УО и др.), постигане на висока степен на договаряне на финансовия ресурс и на добър темп на плащанията към бенефициентите.

През отчетния период всички неизпълнени приложими предварителни условия бяха приключени и докладите за изпълнение бяха подготвени и изпратени от ЦКЗ до Европейската комисия (ЕК) през системата SFC в рамките на заложения срок до края на м. юни 2017 г. Всички доклади са утвърдени от ЕК и изпълнението е окончателно докладвано с Доклада за напредъка по Споразумението за парнтьорство.

В помощ на изпълнението на въведеното задължение за използване на единна ставка за разходите за организация и управление на проектите, през м. май бе приета Национална методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление.

Друг ключов аспект на усилията за постигане на оперативните цели на политиката в областта на управлението на средствата от ЕС е развитието на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), тъй като нейното функциониране е предпоставка за ефективното изпълнение, управление и наблюдение на оперативните програми. Основен акцент в развитието на системата за програмен период 2014-2020 г., допълващ нормативната уредба, e уеднаквяването на процедурите и образците на документи за различните оперативни програми и пълната електронизация на услугите за кандидатите и бенефициентите с оглед намаляване на административната тежест. През отчетния период се използват напълно всички функционалности на системата, покриващи целия процес на изпълнение на оперативните програми.

През отчетния период продължиха дейностите по координация на междусекторните мерки, финансирани от ЕСИФ, като интеграцията на ромите, развитието на иновациите, приложните изследвания и научноизследователската и развойна дейност.

От друга страна, чрез изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), се реализира принос към постигане целите на НПР „България 2020“ чрез подобряване на човешкия капитал в администрацията, разширяване приложението на информационните и комуникационните технологии, внедряване на комплексното административно обслужване, разширяване на електронните услуги за администрациите за гражданите и бизнеса и повишаване на прозрачността на публичния сектор. ОПДУ осигурява подкрепата за структурите на централно ниво, отговорни за координацията, управлението, сертифицирането, одита и информираността за помощта по ЕСИФ.

Важна роля за постигане целите на политиката в областта на управлението на средствата от ЕС има и комуникационната политика, съпътстваща изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от фондовете на ЕС. Всички процеси, свързани с управлението на тези средства протичат при пълна прозрачност и спазване на принципа на партньорство. Активна роля за популяризиране на политиката за сближаване на ЕС в България имат създадените областни информационни центрове.Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика:

 • Отчет на показателите за полза/ефект

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ползи/ефекти: Постигане на целите на политиките и приоритетите, финансирани със средства от ЕСИФ


Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Изпълнение на стратегическите приоритети на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г.

Отчитане на приноса на СП към постигане на целите на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

1

1

Времеви показател: изпращане на докладите на ЕК в сроковете по чл. 52 (2)(b) от Регламент 1303/2013

изпращане на доклада до 31.08.2017 г.

изпратен доклад на 31.08.2017 г.

Координация на изпълнението на предварителните условия за ЕСИФ

Брой доклади до Министерския съвет

1

1

Изготвена годишна оценка на ефектите от разходването на средствата от ЕСИФ върху основните макроикономически показатели

Брой годишни оценки

1

11

Прилагане принципа на партньорство при изпълнението на Споразумението за партньорство

Брой проведени заседания на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство

1

12

Брой проведени координационни срещи с представители на партньорите и бенефициентите

4

33

Ползи/ефекти: Ефективно и ефикасно управление на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, в резултат от наличието на адекватна нормативна уредба и работещи системи за управление и контрол

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Осигуряване на адеккватна нормативна уредба за изпълнението на програмите, съфинансирани със средствата от ЕСИФ

Брой разработени проекти на нормативни актове, включително актове за изменение и допълнение

2

54

Текущ мониторинг на функционирането на системите за управление и контрол

Подготвени анализи за функционирането на системите за управление и контрол

11

05

Координиране на дейностите по оценка на СП и програмите, съфинансирани от ЕСИФ

Качествен показател: Ръководене дейността на РГ за оценка

н.п.

н.п.

Ползи/ефекти: Уеднаквени процедури при изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и допълващи се мерки с териториален или секторен обхват водещи до по-високо развитие на регионите

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност.

Отчет

Проследяване и анализ на финансовия и физическия напредък на 11-те програми, съфинансирани от ЕСИФ, вкл. 5-те програми за трансгранично сътрудничество

Организирани годишни работни среща за преглед на напредъка на оперативните програми, съфинансирани по ЕСИФ

3

16

Брой участия в проведени заседания на КН

23

267

Подготвени анализи за състоянието на програмите

24

258

Ползи/ефекти: Улеснен достъп на потенциалните бенефициенти до средствата от ЕСИФ и намаляване на административната тежест при изпълнение на програмите и проектите, съ-финансирани от ЕСИФ

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Електронизация на услугите за кандидатите и бенефициентите

Качествен показател: Въвеждане на електронни услуги

н.п.

н.п.

Осигуряване на пълноценно обслужване на потребителите на ИСУН “help-desk” на системата

Процент на успешно приключени заявки

95%

95%

Ползи/ефекти: Пълноценно и ефективно участие на Република България в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС за програмен период 2014-2020 г.

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Активно участие в дебата по Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. в работни формати към Съвета и ЕК

Брой изготвени/изменени позиции и указания

8

169

Брой участия в заседания на КОЕСИФ и други работни формати на ЕК и на Съвета на ЕС

8

2310

Ползи/ефекти: Наличие на навременна, надеждна и точна информация за Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Степен на информираността на обществото за ЕСИФ

Процент (%) на гражданите, които са информирани за ЕСИФ

69%

-11

Ползи/ефекти: Намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и България за програмен период 2014-2020 г.

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Изпълнение на програми по ФМ на ЕИП и НФМ в приоритетни за страната сектори: опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи, подкрепа на НПО и предоставяне на стипендии

Качествен показател: Успешно изпълнение на програмите

н.п. 

н.п.

Проекти и инициативи с партньори от страните-донори по ФМ на ЕИП и НФМ по всички програми.

Брой партньорски проекти и инициативи (с натрупване) по всички програми.

170

432

Ползи/ефекти: Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“. Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране

Брой

15

012

Брой подкрепени административни режими, прегледани за опростяване

Брой

700

013

Ползи/ефекти: Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите. Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие. Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Брой подкрепени нови/осъвременени обучителни модули за администрацията

Брой

20

17

Обучени служители от администрацията

Брой

 14 000

6 23614

Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат

Дял

82%

99 %

Ползи/ефекти: Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система. Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система.

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система

Брой

 8

13

Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК

Брой

 1 500

5 59915

Брой институции, на които е извършен одит на ИТ и комуникационната инфраструктура

Брой

180

385
 • Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта:

По отношение на показателите за изпълнение на оперативните програми и постигнатите резултати, основен принос за постигането на посочените ползи и ефекти имат съответните УО.

 • Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект:

 • Доклади за напредъка в изпълнението на Споразумението за партньорство 2014-2020 г., представени на ЕК през 2017 г. и 2019 г.;

 • Информация за напредъка в изпълнението на стратегическите приоритети на СП, представена на заседанията на КН на СП;

 • Заключения от годишните срещи за напредъка в изпълнението на програмите за периода 2014-2020 г.;

 • Доклад за последваща оценка на принципа за допълняемост на Структурните фондове за периода 2007-2013 г.;

 • Правно-информационни системи;

 • Информационни системи за управление на средствата от ЕС;

 • Годишни доклади за усвояване на средствата от Европейския съюз в Република България на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към НС;

 • Официална кореспонденция с Европейската комисия;

 • Стратегически доклад за изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г.;

 • Заключения от годишната среща за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г.;

 • Информационна система ДОРИС;

 • Официална кореспонденция с Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ) и страните-донори;

 • Годишен доклад по програма за сътрудничество „България-Швейцария“;

 • Годишни технически отчети на бенефициентите по ОПДУ;

 • Окончателни доклади по ОПАК и ОПТП;

 • Месечен мониторинг на изпълняваните по ОПДУ проекти;

 • Доклад за напредъка по изпълнението на СП.

Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

Цялостната координация и ръководство на системата за управление на средствата от ЕС през отчетния период се осъществява от заместник министър-председателя. Като консултативен орган към Министерския съвет функционира Съвет за координация при управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС), в който участват министрите, отговорни за управлението на програми, съфинансирани от ЕСИФ.

На оперативно ниво процесът на координация се осъществява от ЦКЗ, което координира изпълнението на Споразумението за партньорство на Република България за периода 2014-2020 г. То е отговорно за подготовката на нормативната уредба в областта на управлението на средствата от ЕС, за координиране на процедурата по акредитация на управляващи и сертифициращи органи по отделните програми за период 2014-2020 и осъществява общ мониторинг на изпълнението на програмите за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период бяха приети следните постановления на Министерския съвет:


 • Постановление № 72 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз;

 • Постановление № 75 на Министерския съвет от 13.04.2017 г.  за изменение и допълнение на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие” за периода 2014-2020 г.;

 • Постановление № 57 на Министерския съвет от 28.03.2017 г. за приемане на наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове;

 • Постановление № 174 на Министерския съвет от 17.08.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет;

 • Постановление № 334 на Министерския съвет от 29.12.2017 г. за изменение на устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.

През отчетния период беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от ЕСИФ (Обн. ДВ., бр. 85 от 24.10.2017 г.).

В допълнение, през отчетния период са приети и РМС № 253/03.05.2017 г. за одобряване на Национална методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Решение № 223 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № 792 от 17 декември 2013 година за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през периода 2014-2020 г.Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница