Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10 31. 10. 2013 гстраница1/3
Дата08.06.2018
Размер0.93 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3


ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - ВРАЦА

Период 01.10 - 31.10.2013 г.
Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Контрол чистотата на въздуха:
През периода са извършени планови и комплексни проверки на 12 бр. обекта (на един от обектите са извършени 2 бр. проверки: по емисионен контрол и изпълнение на условия заложени в комплексно разрешително). Проверените обекти са: “Метизи” АД, гр. Роман; “Завод за хартия” АД, гр. Чирпан, с производствена площадка - гр. Мизия; “Хаджийски и фамилия“ ЕООД, с. Градешница, общ. Криводол; ЕТ “Йордан Величков- Влади”- оранжерия с. Зверино, общ. Мездра; ”Чикас” ООД, гр. Враца; “Лидл България” ЕООД, гр. Враца; ЕТ “Трибали - ПИ - Пламен Петков”, гр. Враца; “ДМ България” ЕООД, гр. Враца; ЕТ “МАЛПА - Анна Сержанович”, гр. Роман; ЕТ “Трифон Тасков” с. Лиляче, общ. Враца; “Рубо Къмпани 2010” ЕООД, гр. Мизия и ЕТ “ММ - Мирослав Лазаров”, гр. Мизия.

Актуализирана /увеличена/ е текуща санкция на “Вархим” ЕООД, гр. Мездра- “Хидратен цех” гара Черепиш, община Мездра.

В РИОСВ - Враца са представени 3 бр. Доклади за оценка на резултатите от проведени Собствени периодични измервания /СПИ/ и 6 бр. Доклади от Собствени непрекъснати измервания /СНИ/ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.

За отчетният период са издадени 6бр. Удостоверения за регистрация на обекти, извършващи дейности по приложение №1 от Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

При анализ на регистрираните от АИС “ЖП Гара”- Враца концентрации на контролираните замърсители, влияещи върху качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, азотен оксид и диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и ФПЧ10 са отчетени 10 бр. превишения на средноденонощната норма по показателя ФПЧ10, като за същия период на 2012 г. са регистрирани 5 бр. превишения. Регистрираните превишения по показателя ФПЧ10, не се дължат на промишлени източници, а основно на използваните твърди горива в битовия сектор и лошите пътни настилки.

На база представените в РИОСВ - Враца, 6 бр. месечни Доклади от “Холсим /България/” АД, с. Бели Извор, общ. Враца /специализирано в производство на цимент/ за оценка на резултатите от проведени СНИ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на: Пещ №2 за производство на цимент, Скарен охладител към нея, Въглищна мелница и Циментови мелници №№1, 2 и 3 са изготвени 6 бр. Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ за м. септември.

Съвместно с АРЛ - Враца е извършен планов емисионен контрол на 3 бр. Дружества:

- “Метизи” АД, гр. Роман /специализирано в производство на стоманени телове и въжета/- при извършен емисионен контрол на 2 бр. подобекта: “Парен Котел ПКГ- 4 на гориво природен газ” и “Термоагрегати за патентиране на метал” е установено, че измерените концентрации на емитирани вредни вещества - отговарят на нормите за допустими емисии заложени в издаденото Комплексно разрешително. Изготвени са 2 бр. Доклади с резултатите от проведените контролни измервания.

- “Хаджийски и фамилия“ ЕООД, с. Градешница, общ. Криводол /парен котел ПКД-1,6 на твърдо гориво дърв, с номинална мощност 1,2 MW/- няма констатирани нарушения на емисионните норми. Изготвен е Доклад с резултатите от проведеният емисионен мониторинг.

- ЕТ “Йордан Величков - Влади” - оранжерия с. Зверино, общ. Мездра /2 бр. водогрейни котли на гориво дърва и слънчогледови люспи с обща мощност 8MW/- не са установени превишения на емисионните норми. Изготвени са 2 бр. Доклади с резултатите от проведените контролни измервания.

На база резултатите от извършеният мониторинг и лабораторни анализи е актуализирана /увеличена/ наложената текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух с прах над допустимите норми на “Хидратен цех” гара Черепиш към “Вархим” ЕООД, гр. Мездра (производство на хидратна вар).

Във връзка с условията залегнали в издадено Комплексно разрешително, “Екопроект” ООД, гр. Враца /оператор на регионално депо за неопасни отпадъци - Враца и Мездра/ е представило в РИОСВ - Враца, 2 бр. Доклади с резултатите от извършени СПИ на концентрации на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух от газови кладенци №№ 4 и 5 на Регионалното депо за неопасни отпадъци Враца - Мездра. Емисионният контрол е извършен от АРЛ- Враца.

Във връзка с изискванията на издадено Комплексно Разрешително /КР/ и Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници - “Метизи” АД, гр. Роман /специализирано в производство на стоманени телове и въжета/ е извършило СПИ по показателя хлороводород в отпадните газове изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на изпускащо устройство №5 - Процес на поцинковане на метал /4 броя вани/. Съгласно представения Доклад не са установени нарушения на нормите за допустими емисии залегнали в Условие №9. Емисии в атмосферата от КР.

Емисионният контрол е извършен от ЛИК “ЛИПГЕЙ” към “Пехливанов инженеринг” ООД, гр. София /сертификат за акредитация №5 ЛИК, издаден от ИА БСА с валидност до 30.06.2017г./.

Извършени са 2бр. проверки по изпълнение на условия в издадени Комплексни разрешителни на:

- “Метизи” АД, гр. Роман - няма констатирани нарушения;

- “Завод за хартия” АД, гр. Чирпан, с производствена площадка гр. Мизия - дружеството е с преустановена дейност, която през 2013 г. не е възобновявана.

Във връзка с прилагане на Наредба за установявавне на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, са извършени планови проверки на 3 бр. обекта: ”Чикас” ООД, гр. Враца; “Лидл България” ЕООД, гр. Враца и “ДМ България” ЕООД, гр. Враца. Не са установени нарушения, касаещи поддържането и воденето на досиета за състоянието на действащите климатични инсталации.

При извършени 5 бр. планови проверки на: ЕТ “Трибали- ПИ- Пламен Петков”, гр. Враца; ЕТ “МАЛПА-Анна Сержанович”, гр. Роман; “Рубо Къмпани 2010” ЕООД, гр. Мизия; ЕТ “ММ- Мирослав Лазаров”, гр. Мизия (търговци на дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти) и ЕТ “Трифон Тасков” с. Лиляче, общ. Враца (автосервиз) е установено, че проверените продукти отговарят на нормативните изисквания, касаещи етикетирането им. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство във връзка с прилагането на Наредба за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Фактор Шум:
Съвместно с Регионална Лаборатория - Враца към ИАОС - София, през периода е извършена 1 бр. планова проверка /мониторинг/ на “Ню текс” ЕАД, гр. Мездра с предмет на дейност - производство на текстилни изделия.

Измерените нива на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на Дружеството не надвишават граничните стойности, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Измерванията са извършени, съгласно изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

При извършена комплексна проверка на “Симекс” ЕООД, гр.Криводол не са установени нарушения на действащото екологично законодателство по фактор “Шум”.

“Яйца и птици” АД, гр. Мизия е извършило Собствени периодични измервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда /съгласно условие в Комплексно разрешително/ в съответствие с изискванията на Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда /обн. Дв, бр.3/2011г./ от дейността на двете производствени площадки в гр. Мизия и гр. Козлодуй.

Мониторингът е извършен от Регионална Лаборатория - Враца. Съгласно представените Протоколи и 2 бр. Доклади е установено, че измерените нива на промишлен шум, излъчван в околната среда от двете площадки, отговарят на нормите за допустими нива на шум заложени в издадените Комплексни разрешителни.При извършена проверка по изпълнение на Условия в издадено Комплексно разрешително на “Завод за хартия” АД, гр.Чирпан, с производствена площадка в гр. Мизия се установи, че производствената дейност на Дружеството не е възобновявана през 2013 г.
Контрол върху качеството на атмосферния въздух с АИС
През отчетния период за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на РИОСВ-Враца е констатирано и извършено следното:

  • Изготвена е справка с данни за МОСВ и ИАОС за регистрираните СДН концентрации на ФПЧ10 през месец септември 2013 г. от пункт мониторинг на автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП гара – Враца“, същата се публикува в сайта на РИОСВ – Враца.

  • Ежедневно се публикува в сайта на РИОСВ – Враца информация за обществеността

за нивата на замърсяване на серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, серен диоксид, въглероден оксид, озон и ФПЧ10.

  • Прeз месец октомври от АИС „ЖП гара – Враца“ не са отчетени превишения на средно часова норма (СЧН) и средно дневна норма (СДН) на замърсяване от серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон.

  • Прeз месец октомври от АИС „ЖП гара – Враца“ са отчетени 10 (десет) превишения на средно дневна норма (СДН) на замърсяване от ФПЧ10.Фини прахови частици < 10um - PM10 - Норма за опазване на човешкото здраве / ден

 

Станция

Дата

Единица

Стойност

ПДК

Пъти ПДК

АИС

Враца - ЖП Гара

9

ug/m3

55.73

50

1.11

АИС

Враца - ЖП Гара

10

ug/m3

73.31

50

1.47

АИС

Враца - ЖП Гара

11

ug/m3

77.26

50

1.55

АИС

Враца - ЖП Гара

12

ug/m3

62.86

50

1.26

АИС

Враца - ЖП Гара

13

ug/m3

59.42

50

1.19

АИС

Враца - ЖП Гара

24

ug/m3

50.48

50

1.01

АИС

Враца - ЖП Гара

25

ug/m3

79.58

50

1.59

АИС

Враца - ЖП Гара

26

ug/m3

64.99

50

1.3

АИС

Враца - ЖП Гара

29

ug/m3

57.76

50

1.16

АИС

Враца - ЖП Гара

31

ug/m3

52.28

50

1.05Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница