Отчет за паричните потоци по прекия метод на екип-98 холдинг ад в ликвидация за периода 01. 01. 2015г до 31. 03. 2015гДата25.02.2018
Размер26.16 Kb.
#58815
ТипОтчет
Счетоводен баланс на ЕКИП-98 Холдинг АД.-в ликвидация

към 31 март 2015 г.
Раздели,групи,статии Приложение 31.03.2015 г. Раздели,групи,статии Приложение 31.03.2015 г.

Бележка № хил.лв Бележка № хил.лвАКТИВ ПАСИВ
Дълготрайни финансови активи Ликвидационен капитал в т.ч.:

Участия в т.ч.

в други предприятия 62 Основен капитал 180

Финансов резултат от ликвидацията в т.ч.:

1.Финансов резултат от мин.години (9)

2.Фин.резултат от текущата година (9)

Резерви

Други резерви (87)Всичко дълготрайни активи 62 Общо ликвидационен капитал: 75

Краткотрайни/краткосрочни/АКТИВИ Задължения

Краткосрочни задължения

Обезпечени 2
Парични средства и парични еквиваленти

Други 15Общо краткотрайни активи 15

СУМА НА АКТИВА 77 СУМА НА ПАСИВА 77
Дата: 07.04.2015г. Съставител:............. Ликвидатор:..............

/В.Жисова/ /Д.Райчев/Отчет за приходите и разходите на ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД-в ликвидация

към 31.03.2015г.
Разходи 31.03.2015г Приходи 31.03.2015

хил.лв


I.Разходи по ликвидацията I.Приходи от ликвидацията 0

Разходи за външни услуги (4)

Разходи за издръжка на ликвидаторите (5)

Общо разходи по ликвидацията (9) Общо приходи от ликвидацията 0

II. Загуба преди данъци 9

III. Загуба за периода 9

Всичко: 9 Всичко: 9

Дата: 07.04.2015г. Съставител:.......... Ликвидатор:............Отчет за паричните потоци по прекия метод на

ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД в ликвидация за периода 01.01.2015г. до 31.03.2015г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 31.03.2015г.

хил.лв

А. Парични потоци, свързани с търговски

контрагенти (4)

Б.Парични потоци, свързани с персонала по

време на ликвидацията (5)

В.Изменения на паричните средства

през периода(А+Б) (9)

Г. Парични средства в началото на периода 24

Д. Парични средства в края на периода 15


Дата: 07.04.2015г. Съставител:............. Ликвидатор:...............
Каталог: 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Примерна тема за IV клас за „преглед на знанията по математика“
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> 10 ноември демократичното начало тогава и сега


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница