П о к а н а за участие в процедура по реда на глава VIII „a” от зопДата20.08.2018
Размер17.46 Kb.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” ГРАД ДЪЛГОПОЛ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
П О К А Н А

за участие в процедура по реда на глава VIII „a” от ЗОП
На основание чл. 14, ал. 4, т. 2, от Закона за обществени поръчки (ЗОП) в изпълнение на Заповед на Директора на НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол и във връзка с предстоящия избор на изпълнител на поръчка с предмет Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол за 2015 г..

Отправяме покана до всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията посочени в Публичната покана и Техническото задание в процедура по подбор на оферти (съгласно утвърден от Възложителя образец), със срок на валидност от 60 дни (шестдесет дни).

Срокът за получаване на офертите е до 12.30 часа на 29.12.2014 г. Офертите се представят в непрозрачен запечатан плик в деловодството на НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер, на адрес гр. Дългопол, ул. „Иван Вазов” № 11. Върху плика следва да посочите предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и адрес на електронна поща.

Разглеждането и оценяването на офертите ще започне на 29.12.2014 г. от 14.00 часа в стаята на счетоводството на НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол, находяща се в сграда № 1 на община Дългопол.Срок на валидност на публичната покана (включително) –23.12.2014 г.
Описание на поръчката:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол за 2015 г.”.Критерий за определяне на изпълнител: „най- ниска цена”

Офертата с най-висок брой точки се класира на първо място.

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца от датата на сключване на договора. Периодичните доставки ще се изпълняват след подаване на заявка от възложителя всеки ден.

Плащането на сумите по издадените и представени от Изпълнителя фактури става в срока посочен в техническото предложение на участника.Приложения:

  1. Публична покана;

  2. Техническа спецификация;

  3. Образец на оферта;

  4. Декларации по образец;

  5. Спецификация – Приложение № 1.

Гинка Лазарова:_____________

Директор на НУ «Иван Вазов»

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница