План за действие на община кайнарджа за подкрепа на интеграционните политики (2012- 2014)


Таблица № 10 ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТстраница3/3
Дата30.07.2018
Размер400.57 Kb.
1   2   3


Таблица № 10 ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТЦели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1.Осигуряване на достъп на ромите и другите уязвими групи до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост

1. 1.Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на регистрираните безработни

1.1.1.Разработване на проекти, включени в програми за квалификация и трудова заетост по програми, сезонна заетост и др.


МТСП,АЗ,МОМН в сътрудничество с общината

2012 - 2014

10 000 лв.

Републикански бюджет,

ОП „РЧР”,

други донорски програми и проекти и общински бюджет


Брой разработени проекти1.1.2.Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване

МТСП,АЗ,МОМН в сътрудничество с общината, частни компании

2012 - 2014

50 000лв.

Републикански бюджет, ОП РЧР,

други донорски програми и проектиБрой обучени младежи1.1.3.Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни  проекти, благоустрояване и озеленяване

МТСП,АЗ,МОМН в сътрудничество с общината, частни инвеститори

2012 - 2014

Не са необходими
Брой включени лица и наети лица1.1.4.Стимулиране на икономическата инициатива сред хората от малцинствата за развиване на бизнес и производство


МТСП,АЗ,МОМН В сътрудничество с общината, частни компании, МЗХ.

2012 - 2014

50 000

Републикански бюджет, ОП РЧР,

други донорски програми и проектиБрой включени лица и самонаети лица1.1.5.Разработване на схеми за микрокредитиране на малък бизнес

Община, НПО, финансови и бизнес компании.

2012 - 2014

Не са необходими
Брой включени лица и отпуснати микрокредити


Таблица № 11 ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯЦели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1.Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека

1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда

1.1.1 Запознаване и разясняване на Наредба №1 за реда и сигурността в община Кайнарджа

Община

ПУ - Кайнарджа2012 - 2014

Не са необходими
Брой полицейски служители, обучени да работят в мултиетническа среда

Брой беседи в населените места на общината

1.1.2.Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на наркотици в населените места със смесено население

Община

ПУ -Кайнарджа представители на общността2012 - 2014

Не са необходими
Брой работни срещи и лица, участвали в тях, конкретни резултати1.1.3.Обучение по права на човека и права на детето в училище

Община РУП Училища

РИО на МОМН2012 - 2014

Не са необходими
Брой обучени лица

Брой проведени обучения

1.1.4.Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца чрез включване на представители и от общността в комисията

Община

ПУ - Кайнарджа

представители на общността


2012 - 2014

Не са необходими
Брой обхванати лица и разрешени случай

Таблица № 12 ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ
Цели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция на ромите и маргинализираните групи

1.1. Постигане на културна интеграция на ромите и другите етнически групи в общината

1.1.1.Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността като равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти

Община

Общностни модератори

ЦДГ

Училища


2012 - 2014

Не са необходими
Брой разпространени

листовки,

брой организирани дискусии, медийни продукти
1.1.2. Учредяване на Обществен съвет в общината за формиране на политика и прилагане на настоящия план

ЦДГ

Училища


Читалища

Представители на общността

Р ЗИ

ПУ - Кайнарджа2012 - 2014

Не са необходими
Създаден обществен съвет

2.Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности;


2.1 Да се постигне развитие и опазване на културната идентичност на ромите и другите етноси на територията на общината

2.1.1. Да се създадат кръжоци по интереси в читалищата за етническото население

ЦДГ

Училища


Читалища

Частни инвеститори

Представители на общността


2012 - 2014

Не са неоходими
Брой създадени кръжоци

Брой участници

2.1.2.Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите в общината

ЦДГ

Училища


Читалища


2012 - 2014

5 000 лв.

Общински бюджет

Делегирани бюджети

ОП „РЧР”

Частни капитали

НПО


Брой проведени мероприятия, брой на включени участници.2.1.3.Организиране и провеждане на празници извън рамките на населените места с етническо население - участие в общинските прегледи на художествената самодейност – част от традиционните „Културни дни” на общината

Читалища

ЦДГ


Училища


2012 - 2014

Не са необходими
Брой проведени мероприятия и брой обхванати лица2.1.4.Издирване на талантливи деца от етническите общности и подпомагане на записването им в училища по изкуствата

Читалища

ЦДГ


Училища


2012 - 2014

Не са необходими
Брой издирени и записани децаОчаквани резултати:

Усилията на община Кайнарджа са насочени към създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции, представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е предпоставка за реализиране на стратегиите за интеграция с гаранция за икономически просперитет. Решаването на проблеми на дадена малцинствена общност с помощта на нейни представители чрез активни действия за реализиране на съвместни програми и проекти, информиране и превенция са залог за бъдещо развитие.


В края на периода на плана за действие очакваме:

 • Повишено качеството на образование в населените места с ромско население и население от другите уязвими групи;

 • Устойчивост на процеса за интеграция;

 • Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение в ДГ и училищата;

 • Увеличаване броя на завършилите начално образование с 20 %;

 • Осигуряване на безплатни учебни помагала на всички социално слаби деца;

 • Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците, застрашени от отпадане с 20%;

 • Намалена неграмотност сред 18 – 25 годишните млади хора с 30%;

 • Получена професионална квалификация от минимум 100 младежа;

 • Намалена безработицата сред хората от уязвимите групи в общината с минимум 4%;

 • Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в населените места със смесено население;

 • Подобрен достъп на бедните малцинства в община Кайнарджа до здравни услуги и намалена заболеваемост;

 • Ограничено разпространението на наркотици и проституцията;

 • Изградени и узаконяване на нови жилища, зелени площи и детски площадки;

 • Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в населените места със смесено население;

 • Съхранена идентичност на малцинствените общности;

 • Увеличено присъствие на хора от малцинствата в регионалните медии;

 • Утвърдена обществена структура за развитието на местната общност;

 • Повишена осведоменост на целевите групи.

 • Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по НПД.

 • Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на интеграцията на ромите.

 • Активизирани местни общности, които са информирани за мерките и дейностите по НПД.

Мониторинг на изпълнението

Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/ чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките по плановия документ, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението:


 • Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се отчита в административен мониторингов доклад.

 • На базата на мониторинговия доклад се формират коригиращи мерки, подпомагащи изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана.

 • ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.

 • Докладът се предстaвя за одобрение пред ОССЕИВ.

 • Докладът се приема от Общински съвет.


Заключение

Икономическата криза, предизвикана от прехода, обрече ромите и други уязвими групи от населението на община Кайнарджа и на убийствена бедност. Бедността е явление с много измерения, с много лица. Бедността не е само въпрос на липса на доходи. Бедност означава както липса на средства за задоволяване на основни потребности, така и липса на условия и предпоставки за водене на достоен и пълноценен живот, което се дължи на липсата на избор.

Това слага отпечатък върху начина на мислене и поведение на тези хора, носи затруднения в индивидуалната адаптация, усещане за разпад, несигурност и маргинализация, поставяне под съмнение на съществуващата ценностна система.

За изпълнението на „Плана за действие на община Кайнарджа за подкрепа на интеграционните политики” от съществено значение е сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на местно ниво с представители на неправителствени организации и на общностите на хората от общината в уязвимо положение.

Осигуряването на активното участие на представители на тези групи е от ключово значение.

Като участници не само във формирането и реализацията на политиките за интеграция на хората в неравностойно положение, но и във всички други политики, те допринасят за развитието на обществото. Включването им във всеки етап от създаването, изпълнението, наблюдението и оценката на политиките на всички нива обогатява процеса от гледна точка на интересите на общността и компетентността на експертите, работещи по въпросите на ромската общност и останалите групи, чиито проблеми са идентични с техните. Това изисква насърчаване на участието в администрацията на представители на тези общности и гарантира реалното им участие във всички приоритетни области на настоящата програма.


Планът за действие по интеграционните политики в община Кайнарджа е отворен документ и подлежи на актуализация


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница