Институция: община пловдивДата17.08.2018
Размер57 Kb.
#80255
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Институция:

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ


Дата: 14.10.2016 година


Контакт за въпроси:
Наталия Делчева - телефон (032)656747

Виктория Чавдарова - телефон (032)656744

І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

1. Във връзка с изменението и допълнението на Закона за публичните финанси (ДВ бр. 43 от 7.06.2016 година) е необходимо да се измени и допълни общинската Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив.

2. Със Закона се конкретизират някои от параметрите на бюджетния процес и бюджетните категории, променят се срокове по приемането и отчитането на общинския бюджет, както и максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани и максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, въвежда се ново понятие „общини с финансови затруднения” със съответните дейности по откриване на процедура по финансово оздравяване, план за финансово оздравяване, временен безлихвен заем за изпълнение на плана за финансово оздравяване, предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване. Сроковете и стойностите на максималните размери на задълженията за разходи и на ангажиментите за разходи в досегашния Закон за публичните финанси затрудняваха бюджетния процес.

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт.ІІ. ЦЕЛИ

Целта на приемане на настоящите промени е съответствие на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив със Закона за публичните финанси.

Конкретните цели са:


 1. Внасяне на бюджета за бюджетната година не по-късно от 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

 2. Внасяне на годишния отчет за изпълнение на бюджета по показатели, по които е приет в срок до 31 август на следващата бюджетна година.

 3. Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета от Общинския съвет не по-късно от 30 септември на следващата бюджетна година.

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: Местната общност, която ползва публичните услуги, предоставяни от Община Пловдив като местен орган на изпълнителната власт.

Преки заинтересовани страни

 1. Администрация на Община Пловдив и контролните й звена;

 2. Разпоредителите с бюджет, които се финансират от бюджета на Община Пловдив.


Косвени заинтересовани страни:

Гражданите и бизнеса, вкл. чрез техните организации, в качеството им на заинтересовани страни в отделните случаи (като засегнати и участници в обществените консултации).


ІV. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на наредбата.

По своята същност Наредбата осъществява пряко регулиране на бюджетната процедура и поради тази причина вариантите са само два - Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”. Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво.
Вариант за действие 1 „Без намеса”:

При този вариант се стига до положение: • неспазване сроковете и параметрите на определени бюджетни показатели, което няма да е съобразено с промените в Закона за публичните финанси;

 • разстройване на бюджетния процес и затрудняване финансирането на дейностите и заведенията;

 • неизпълнение на законоустановени задължения.


Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:

При този вариант ще бъдат осигурени: • пълно съответствие на подзаконовия нормативен акт със Закона;

 • спазване на законовите срокове и безпрепятствено финансиране на дейностите и заведенията;

 • изпълнение на законоустановени задължения.


V. РАЗХОДИ
Вариант за действие 1 „Без намеса”:

Разходите за заинтересованите страни са следните:1. Община Пловдив и нейните звена:

Невъзможността за заплащане на присъщи разходи вследствие на ограничаване на трансферите от централния бюджет, ще доведе до плащане на допълнителни разходи за неустойки и лихви.


Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:

Разходите за заинтересованите страни са следните:1. Община Пловдив и контролните й звена:

Няма допълнителни разходи.


VІ. ПОЛЗИ

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

Няма да има ползи.Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:

Ползите за заинтересованите страни са следните:1. Община Пловдив и контролните й звена:

Предоставяне на информация за ръководството на по-ранен етап за изпълнението на бюджета, което обосновава и подпомага вземането на управленски решения.

Увеличаване праговете за „максимален размер на новите задължения за разходи” и „максимален размер на ангажиментите за разходи” дава по-голяма оперативна самостоятелност на ръководството.
VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата”


VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ


ІХ. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)

Х Актът засяга пряко МСП


Актът не засяга МСП

□ Няма ефект

Проектът засяга/не засяга директно МСП
Х. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

□ Да


Не
Проектът на наредбата е публикуван в интернет – на официалната страница на Община Пловдив, раздел Проекти на нормативни актове.

Заинтересованите страни могат да представят становища в срок до 6 декември 2016 година на посочените електронни адреси. Справка за постъпилите становища ще бъде публикувана в интернет – на официалната страница на Община Пловдив, раздел Проекти на нормативни актове след 6 декември 2016 година.


12. ПОДПИС НА ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ
Телефон: (032) 656747 ел. поща: natalia_delcheva@plovdiv.bg

Телефон (032) 656744 ел. поща: v_chavdarova@plovdiv.bgТази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от предложеното действие.
Име и длъжност: Наталия Делчева – директор Дирекция „Финансова политика”
Виктория Чавдарова – началник отдел „Бюджет и финансов анализ”
Дата: 14 октомври 2016 г.
Подписи:/п/


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница