План за действие за опазване на белоглавия лешояд (gyps fulvus)страница1/14
Дата03.07.2017
Размер1.35 Mb.
#24938
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ОПАЗВАНЕ НА БЕЛОГЛАВИЯ ЛЕШОЯД (GYPS FULVUS)

(AVES: FALCONIFORMES)

В БЪЛГАРИЯ

2015-2024


Възложител: Министерство на околната среда и водите
Съставил: Фонд за дивата флора и фауна

СНЦ „Зелени Балкани - Стара Загора”

Дружество за защита на хищните птици

Планът е изготвен в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5 на МОСВ от 01.08.2003 г. (ДВ, бр.73/19.08.2003 г.) за подготовка на планове за действия за растителни и животински видове.

Съставители:

Емилиян Стойнов (ФДФФ), Елена Кметова-Биро, Ивелин Иванов (Зелени Балкани), Георги Стоянов (ДЗХП)


Сътрудници:

Христо Пешев, Льчезар Бончев (ФДФФ), Илиян Стоев, Любомир Янков, Симеон Марин, Ивайло Клисуров, Градимир Градев, Елена Стоева, Златка Николова, Иванка Личева, Николай Арабаджиев, Йорданка Василева, Darren Weeks (Зелени Балкани), Тодор Митков, Борислав Борисов
Изданието или части от него могат да бъдат възпроизвеждани при надлежно посочване на източника.
Препоръчителен начин на цитиране:

Стойнов, Е., Е. Кметова-Биро, И. Иванов, Г. Стоянов 2015. План за действие за опазването на белоглавия лешояд в България, СНЦ „Зелени Балкани- Стара Загора” и ФДФФ, Стара Загора


© Фонд за дивата флора и фауна

Благоевград, ул. Иван Михайлов 49

тел. (073) 88 14 40

ел. поща: pirin@fwff.orghttp://fwff.org
© СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

Гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 9

тел. (042) 622401

ел. поща: officesz@greenbalkans.orghttp://greenbalkans.org

© Снимки на корицата: Емилиян Стойнов, ФДФФ


Съдържание

РЕЗЮМЕ 2

I ВЪВЕДЕНИЕ 6

I.1 Основание за разработване на плана 6

I.2 Предназначение и особености на плана 7

I.3 Цел на Плана 7

II ОПИСАНИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ И ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВИДА 9

II.1 Таксономия и номенклатура 9

II.2 Международен и национален законов статут и природозащитен статус 9

II.3 Морфологично описание на вида. 9

II.4 Разпространение и качество на съвременното местообитание 10

II.5 Биология на вида 14

III ОБЩ АНТРОПОГЕНЕН НАТИСК, ЗАПЛАХИ И ЛИМИТИРАЩИ ФАКТОРИ 24

III.1 Причини за стесняването на територията, обитавана от вида в България 24

III.2 Заплахи и лимитиращи фактори 24

III.3 Потенциални съвременни заплахи за вида при успешното му възстановавяне 32

IV ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 33

IV.1 Политики и законодателство 33

IV.2 Досегашни усилия за въстановяване и опазване 34

V НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ 43

V.1 Увеличаване района на разпространение на вида в България 43

V.2 Законови и институционални мерки за защита на вида, политики, разработване на стратегически документи, разширяване на националната екологична мрежа за опазването му 45

V.3 Възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида 48

V.4 Възстановителни или поддържащи мерки за местообитанията на белоглавия лешояд 49

V.5 Мерки за ограничаване въздействието на заплахите и премахване на лимитиращи фактори в страната и специфични такива за избраните райони. 51

V.6 Мониторинг на вида и местообитанията му 52

VI. Мерки за обществено осведомяване 54

VII. Описание и обосновка на приоритетните райони за разширяване ареала на белоглавия лешояд в България; 57

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НАД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 59

a. Мониторинг 59

b. Ревизия 68

IX. ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ 69

X. ОБХВАТ НА ПЛАНА 75

XI. ЛИТЕРАТУРА 76

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ 82Списък със съкращения

БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните

БАН - Българска академия на науките

БДЗП - Българско дружество за защита на птиците

БНТ - Българска национална телевизия

БОЦ - Българска орнитологична централа

БШПОБ - Българо-швейцарска програма за опазване на биологичното разнообразие

ДДС - Държавно дивечовъдно стопанство

ДЗХП - Дружество за защита на хищните птици

ДНК - Дезокси-рибонуклеинова киселина

ДНП - Дирекция на национален парк

ЗБ - Зелени Балкани

ЗБР - Закон за биологичното разнообразие

ЗЗ – Защитена зона (от мержгата НАТУРА 2000)

ЗЗТ - Закон за защитените територии

ЗЛОД - Закон за лова и опазване на дивеча

ЗООС - Закон за опазване на околната среда

ИАГ – Изпълнителна агенция по горите

ЛС - Ловно стопанство

ЛРД - Ловно-рибарско дружество

МЗХ - Министерство на земеделието и храните

МОСВ - Министерство на околната среда и водите

НП - Национален парк

НК – Наказателен кодекс

НСРЗ - Национална служба растителна защита

ОВОС - Оценка на въздействието върху околната среда

ПЗ - Природна забележителност

ПЗЦИР - Природозащитен център Източни Родопи

ПП - Природен парк

ПРСР- Програма за развитие на селските райони

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите

РДГ - Регионално дирекция по горите

ФДФФ - Фонд за дивата флора и фауна

ЦЛОЕ - Централна лаборатория по обща екология

ЦРРЗВ – Център за рехабилитация и размножаване на застрашени видове на Зелени Балкани

BLI – BirdLife International

BVCF – Black Vulture Conservation Foundation

EEP – European endangered species program (of European Association of zoos and aquaria)

EGVWG – Eestern European Griffon Vulture Working Group

FCBV – Foundation for conservation of the Bearded Vulture

FZS – Frankfurt Zoological Society

IUCN - Международен съюз за защита на природата

VCF – Vulture Conservation FoundationСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница