Постановление На министерски съвет за определяне на минималната работна заплата в страната за 2013 Г. Уважаеми г-н председател



Дата16.08.2017
Размер38.65 Kb.
ТипПостановление
ДО

ЗАМ. МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА

ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО –

г-н СИМЕОН ДЯНКОВ

С Т А Н О В И Щ Е
на БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ

СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА

РАБОТНА ЗАПЛАТА В СТРАНАТА ЗА 2013 Г.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) не подкрепя посочения по-горе проект по следните съображения:


  1. Минималната работна заплата (МРЗ) не е социална помощ, а финансова равностойност (престация) за положен труд.


Поради това МРЗ в България следва да бъде определена на база икономическите предпоставки в страната, определящи финансовата равностойност на положения труд. От тази гледна точка сравнителните данни между показателите за България и средните показатели на държавите от ЕС показват следното:

  • По данни на ЕВРОСТАТ за 2011 г. България е на последно място сред държавите от ЕС по БВП на глава от населението в стандарти на покупателната способност (България=45, при ЕС27=100) – прилагаме разпечатка от материала на ЕВРОСТАТ.

  • И през второто тримесечие на 2012 г. в България се запазва изпреварващата тенденцията в увеличението на работната заплата в сравнение с другите държави от ЕС. Страната ни е на второ място по ръст на заплати - с 5,9% се увеличават възнагражденията за 1 отработен час през второ тримесечие на 2012 г. спрямо второ тримесечие на 2011 г., при средното им нарастване от 1,9% в ЕС. Представяме разпечатка от Евростат, на която са посочени данните за състава на общите разходи за труд (разходи за възнаграждения и други разходи) в страните членки към II-ро тримесечие на 2012.

Следователно икономическите резултати показват, че финансовата равностойност на труда (вкл. и на най-нискоквалифицирания труд, за който се получава МРЗ) не е пропорционална на производителността, респ. –на ръста на БВП.




  1. Независимо от преждеизложеното сравнителният анализ с другите европейски държави показва, че в преобладаващия брой от тях не се въобще не се нормира и прилага МРЗ, или най-малко – не се определя МРЗ, приложима за всички браншове:

По справка на ЕВРОСТАТ отнасяща се до държавите в Европа:



  • в 12 от държавите се определя МРЗ за всички браншове/отрасли, както в България (Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и България);

  • в 9 държави няма нормативно определяне на МРЗ или на минимална часова ставка (Австрия, Дания, Финландия, Италия, Швеция, гърция, Исландия, Норвегия и Швейцария);

  • в 5 държави има определена МРЗ и/или минимална часова ставка, но различна за различните отрасли/браншове или само за отделни отрасли/браншове/специалисти (Ббелгия, Чехия, Франция, Германия – само за отделни браншове/отрасли и Кипър – само за отделни браншове/отрасли);

  • в 4 държави е определена по нормативен път само минимална часова ставка (Ирландия, Франция, Малта, Англия).

Следователно в по-голяма част от държавите в Европа правоотношенията, свързани с МРЗ/минималната часова ставка са уредени по начин различен от този в България.

Ако следва да се нормира по някакъв начин минималното трудово възнаграждение в България, то следва да се определи само минимална часова ставка и то различна за различните отрасли.


  1. Ако въпреки всичко се възприеме подходът за нормиране на МРЗ от Министерски съвет, това следва да се направи по предварително утвърден механизъм, който да определя критериите/показателите, въз основа на които да се нормира МРЗ на база икономическите показатели в страната ни. Всеки друг подход, вкл. и определянето на база средни показатели на МРЗ в ЕС няма да бъде съобразен със стопанските условия в страната, респ. – ще има негативен икономически резултат.




  1. В проучване през 2011 г. опасенията на членовете на БТПП, че при увеличение на МРЗ ще се доведе до увеличаване на безработицата или неформалната икономика намират израз в продължаващата негативната тенденция за заетостта: По данни на Евростат за второто тримесечие на 2012 г. България е на първо място по най-голям спад на заетостта с -1,3% спрямо предходното тримесечие – приложена разпечатка.

Резултатите от проучването: 5,6% от работодателите приемат идеята за увеличаване на МРЗ, но смятат да я осъществят със съкращения на персонала, а 14,3% не биха уволнили никого. Около 70% от работодателите не са съгласни с повишаването на МРЗ. Работещите се разделят почти по равно в мнението си дали увеличението на МРЗ трябва да е обвързано със съкращения- 51,22% се обявяват "за" намаляването на персонала. На въпроса към работодателите: «Ако има административно увеличение на МРЗ, готови ли сте да увеличите пропорционално заплатите на всички служители», едва 10,4% отговорят положително. Останалите са против.  При работещите мненията в процентно съотношение са обратни. Около 40% от работодателите са на мнение, че ако се повишат заплатите, ще се увеличи безработицата, а над 53% смятат, че ще има преминаване на фирми от официалната икономика към неформалната.

След последните две увеличения на МРЗ по данни от НСИ, броят на безработните се нарасна с над 67 хил.души (от 343 хил. през трето трим. на 2011 г. до 410 хил. през през второ трим. на 2012 г.).

Повишаването на МРЗ през 2013 г. ще натовари бизнеса допълнително, което ще наложи предприемането на мерки за неговото компенсиране.

Приложение: по текста
С уважение,

Цветан Симеонов-



председател на БТПП
Каталог: content -> file
file -> 1Уводни разпоредби 1Цел
file -> Уважаеми иноватори
file -> Наредба №20 от 27 октомври 2015 Г. За прилагане на подмярка "инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка "инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 Г
file -> Бизнес делегация до Сингапур, 30 септември 4 октомври 2012
file -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file -> First name: Peyo Last name: Ralinsky Company
file -> Да заминем на професионален стаж с аиесек!!!


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница