Приложение № Образец ценово предложениеДата29.04.2017
Размер40.71 Kb.
#20227
Приложение № 5.6.

(Образец ценово предложение –

Обособена позиция № 6 „Поддръжка

при условията на пълно сервизно

обслужване на копирни машини

Konika Minolta Bizhub”)


..........................................................................................................................

(фирма на участника в откритата процедура)

ц е н о в о п р е д л о ж е н и е

До Народното събрание на Република България

София, пл. „Народно събрание” № 2
Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет поддръжка и ремонт на копирна техника с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) ………………… заявявам(е) следното:

1. Предлагам(е) цена на едно копие при пълно сервизно обслужване на 5 (пет) броя копирни машини Konika Minolta Bizhub 362 за срока на договора, независимо от направения брой копия - ...….. (....................) лева без ДДС. Така предлаганата цена е за всяка от петте копирни машини.

1.1. Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (А3 или А4).

1.2. ПРЕДСТАВЯМ(е) изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за копирни машини Konika Minolta Bizhub 362 с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им - ..................... листа.

2. Предлагам(е) цена на едно копие при пълно сервизно обслужване на 7 (седем) броя копирни машини Konika Minolta Bizhub 163 за срока на договора, независимо от направения брой копия - ....…. (...................) лева без ДДС. Така предлаганата цена е за всяка от седемте копирни машини.

2.1. Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (А3 или А4).

2.2. ПРЕДСТАВЯМ(е) изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за копирни машини Konika Minolta Bizhub 163 с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им - ..................... листа.

3. Предлагам(е) цена на едно копие при пълно сервизно обслужване на 3 (три) броя копирни машини Konika Minolta Bizhub 423 от 25.09.2016 г. до изтичане срока на договора, независимо от направения брой копия - ...….. (....................) лева без ДДС. Така предлаганата цена е за всяка от трите копирни машини.

3.1. Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (А3 или А4).

3.2. ПРЕДСТАВЯМ(е) изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за копирни машини Konika Minolta Bizhub 423 с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им - ..................... листа.

4. Предлагам(е) цена на едно копие при пълно сервизно обслужване на 11 (единадесет) броя копирни машини Konika Minolta Bizhub 36 от 25.09.2016 г. до изтичане срока на договора, независимо от направения брой копия - ...….. (....................) лева без ДДС. Така предлаганата цена е за всяка от единадесетте копирни машини.

4.1. Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (А3 или А4).

4.2. ПРЕДСТАВЯМ(е) изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за копирни машини Konika Minolta Bizhub 36 с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им - ..................... листа.

5. В предложените по предходните точки цени са включени всички разходи за експлоатация и поддръжка на машините: неограничен брой посещения на сервизните специалисти за осъществяване на профилактични и ремонтни работи; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи, в т.ч. тонер, барабан (фоторецептор), изпичаща (фюзерна) система, подаващи ролки, главна платка, захранващ блок, контролери и др. – на практика всяка част от машините, която се налага да бъде подменена; профилактика на машините, труд на сервизните инженери по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите, пътни разходи до местонахождението на машините и др. В цените по предходните точки не е включена стойността на хартията и телчетата за телбода на машините.

6. Предложените по предходните точки цени не подлежат на промяна за срока на договора, освен в случаите когато промяната е в интерес на възложителя.

7. Приемам(е) предложения в т. 3.2 от раздел VІ на документацията за участие начин на плащане.
ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за копирни машини Konika Minolta Bizhub 362 с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им - ……… листа;

2. Изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за копирни машини Konika Minolta Bizhub 163 с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им - …… листа;

3. Изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за копирни машини Konika Minolta Bizhub 423 с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им - …… листа;

4. Изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за копирни машини Konika Minolta Bizhub 36 с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им - ……… листа.
............................. 2016 г. Подпис и печат:
1. .................................

    (длъжност и име)


2. .................................

    (длъжност и име)


* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането й* Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VІІ на настоящата документация.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница