Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложителстраница8/16
Дата07.08.2018
Размер2.93 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

1

Епихлорхидрин 1000 μg/ml Матрица: Метанол

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

12

Азинфосметил 1000 µg/ml Матрица: Ацетон

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

13

Метанол 1000 μg/ml Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

14

Толуен 1000 μg/ml Матрица: Метанол

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

15

Фенол 1000 μg/ml Матрица: Метанол

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

16

Бензен 1000 μg/ml Матрица: Метанол

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

17

Бромоформ 1000 μg/ml Матрица: Метанол

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

X. Сертифицирани референтни материали за полициклични ароматни въглеводороди
1

Бензо (а) пирен 1000 μg/ml Матрица: Метиленхлорид

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

12

Бензо (g. h. I ) перилен 1000 μg/ml Матрица: Метиленхлорид

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

13

Бензо (к) флуорантен 1000 μg/ml Матрица: Метиленхлорид

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

14

Бензо (b) флуорантен 1000 μg/ml Матрица: Метиленхлорид

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

15

Индено ( 1,2,3-c.d ) пирен 1000 μg/ml Матрица: Метиленхлорид

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1


XІ. Сертифицирани референтни материали за подсладители и консерванти
1

Ацесулфам К ≥99,96 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.52

Захарин ≥99,6 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

13

Бензоена киселина ≥99,9 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

14

Калиев сорбат ≥99,99 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1


XІІ. Сертифицирани референтни материали за оцветители
1

Азорубин ≥85,0 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.12

Амарант ≥93,2 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.253

Брилянт синьо ≥67,0 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.254

Еритрозин ≥91,0 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.255

Индиготин (Индигокармин) ≥92,0 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.256

Патент Блу ≥88,5 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.257

Тартразин ≥90,0 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.25


XІII. Сертифицирани референтни материали за микотоксини
1

Дезоксиниваленол 25 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

22

Зеараленон 10 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

2


ХIV. Сертифицирани референтни материали - мултикомпонентни смеси за газова хроматография и масспектрометрия
1

Трихалометани и етени (смес от 7 броя) Хлороформ 1000 µg/ml

Бромодихлорметан 1000 µg/ml Дибромохлорметан 1000 µg/ml

Бромоформ 1000 µg/ml

Дихлоретан 100 µg/ml

Трихлоретен 100 µg/ml

Тетрахлоретен 100 µg/ml

Матрица: Метанол


ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

52

Стандарт за хлорорганични пестициди

(смес от 13 броя)

Алдрин - 50 mg/l
α -HCH – 25 mg/l
Β- HCH – 100 mg/l
γ – ВНС - 25 mg/l
Диелдрин -120 mg/l
Ендрин – 200 mg/l
Хептахлор - 25 mg/l
Хептахлор епоксид - 80 mg/l
2.4' DDD - 200 mg/l
4.4' DDD - 190 mg/l
2.4' DDТ - 225 mg/l
4.4' DDТ - 260 mg/l
4.4' DDЕ – 100 mg/l

Матрица: Изооктан/ацетонISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

13

Стандарт за фосфороорганични пестициди (смес от 9 броя )

Дихлорвос - 1000 mg/l


Диметоат - 1000 mg/l
Диазинон - 1000 mg/l
Хлорпирифос – 1000 mg/l
Фенитротион – 1000 mg/l
Малатион - 1000 mg/l
Паратион – 1000 mg/l
Триадимефон – 1000 mg/l
Фозалон - 1000 mg/l

Матрица: Ацетонитрил/ацетон
ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

14

Стандрат за пестициди (смес от 22 броя) Хлорпрофам - 1000 mg/l
Гама HCH /линдан/ - 1000 mg/l
Винклозолин - 1000 mg/l
Хлорпирифосметил - 1000 mg/l
Толклофос-метил - 1000 mg/l
Фенитротион - 1000 mg/l
Дихлофлуанид - 1000 mg/l
Малатион - 1000 mg/l
Триадимефон - 1000 mg/l
Каптан – 1000 mg/l
Фолпет – 1000 mg/l
Процимидон -1000 mg/l
Метидатион - 1000 mg/l
Диелдрин - 1000 mg/l
Ендрин – 1000 mg/l
4.4` DDD - 1000 mg/l
4.4` DDT -1000 mg/l
Бромопропилат – 1000 mg/l
Бифентрин – 1000 mg/l
Фозалон – 1000 mg/l
Фенаримол – 1000 mg/l
Делтаметрин – 1000 mg/l Матрица: Ацетонитрил/ацетон

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

15

Стандарт за пестициди (смес от 20 броя) Дихлорвос - 1000 mg/l
Диметоат – 1000 mg/l
Диазинон - 1000 mg/l
Паратион – метил – 1000 mg/l
Хептахлор – 1000 mg/l
Металаксил – 1000 mg/l
Пиримифос-метил - 1000 mg/l
Алдрин - 1000 mg/l
Хлорпирифос -1000 mg/l
Паратион - 1000 mg/l
Хептахлор - епоксид -1000 mg/l
Толифлуанид – 1000 mg/l
Ендослфан – 1000 mg/l
Профенофос – 1000 mg/l
Бупиримат - 1000 mg/l
Ипродион – 1000 mg/l
Дикофол – 1000 mg/l
Азинфосметил - 1000 mg/l
Ламбда – цихалотрин – 1000 mg/l
Циперметрин - 1000 mg/l Матрица: Ацетонитрил/ацетон

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

16

Стандарт за пестициди (смес от 24 броя ) Дифениламин – 1000 mg/l
Пириметанил -1000 mg/l
Хлоротолонил – 1000 mg/l
Ципродинил -1000 mg/l
Пенконазол – 1000 mg/l
Хлорфенвинфос -1000 mg/l
Хексаконазол – 1000 mg/l
Миклобутанил – 1000 mg/l
Бупрофезин – 1000 mg/l
Крезоксим- метил -1000 mg/l
Етион -1000 mg/l
Триазофос - 1000 mg/l
Тебуконазол – 1000 mg/l
Пропаржит -1000 mg/l
Фосмет – 1000 mg/l
Тебуфенпирад – 1000 mg/l
Тетрадифон – 1000 mg/l
Пирипроксифен -1000 mg/l
Прохлораз – 1000 mg/l
Цифлутрин - 1000 mg/l
Дифеноконазол - 1000 mg/l
Азоксиструбин - 1000 mg/l
Дииметоморф – 1000 mg/l Пиримикарб - 1000 mg/l Матрица: Ацетонитрил/ацетон

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

17

Мултиелементен разтвор за ICP/MS

(смес от 17 броя)Алуминий - 100 mg/l Хром - 10 mg/l Манган - 10 mg/l Желязо - 100 mg/l Никел - 10 mg/l Мед - 10 mg/l Цинк - 100 mg/l Арсен - 5 mg/l Селен - 5 mg/l Кадмий - 5 mg/l Олово - 5 mg/l Барий - 100 mg/l Берилий - 5 mg/l Ванадий - 100 mg/l Кобалт 100 mg/l Антимон - 5 mg/l Бор - 10 mg/l Матрица: 10 % HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100


ХV. Сертифицирани референтни материали за спектрофотометрия
1

Кофеин 100%

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

12

Беномил 1000 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1


ХVІ. Сертифицирани референтни материали за генетично-модифицирани организми
1

Материал за соя, съдържащ генетичнта модификация 0% ERM-BF 425 a

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

12

Материал за царевица, съдържащ генетичнта модификация 0% ERM-BF 412 a

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

13

Материал за царевица, съдържащ генетичнта модификация 2% ERM-BF 412 e

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1


XVII. Химически реактиви
1

Азометин Н-натриева сол хидрат

ч.з.а.

g

52

Азотна киселина

65 %, ч.з.а

L

2.53

4-Аминоантипирин

≥99 %, ч.з.а.

g

254

Амониев ацетат

≥99 %, ч.з.а.

kg

15

Амониев хептамолибдат тетрахидрат

≥99 %, ч.з.а.

g

5006

Амониев хлорид

99.5-100.5 %, ч.з.а.

kg

17

Амоняк

25%, ч.з.а

L

2.58

L- Аскорбинова киселина

≥99 %, ч.з.а

g

1009

Ацетон

≥99.5 %, ч.з.а.

L

2.510

Ацетонитрил

≥99.9 %, за HPLC

L

2.511

Барбитурова киселина

≥99.5 %, ч.з.а.

g

2512

Бариев хлорид дихидрат

≥99 %, ч.з.а.

g

25013

Бензидин дихидрохлорид

≥99 %, ч.з.а.

g

114

Борна киселина

99.5 - 100.5 %, ч.з.а.

kg

115

Бруцин

≥98 %, ч.з.а.

g

2516

1-бутанол

≥99.8 %, ч.з.а.

L

117

Винена киселина

≥99.8 %, ч.з.а.

g

25018

Водороден пероксид

34.5 - 36.5 %, ч.з.а

L

119

Диетилов етер

≥99.5 %, ч.з.а.

L

2.520

N, N - Диметилформамид

≥99.5 %, ч.з.а.

L

2.521

Динатриева сол на етилендиаминотетраоцетна киселина дихидрат

99 - 101 %, ч.з.а.

kg

122

Дихлорметан

99.8 % за HPLC

L

2.523

Ериохромчерно Т

индикатор

g

2524

Етиленгликол

≥99.0 %, ч.з.а

ml

5025

Етилов алкохол - абсолютен

≥99.8 %, ч.з.а

L

2.526

Живачен дихлорид

≥99.5 %, ч.з.а

g

50027

Захароза

100 %, ч.з.а

g

5028

Изоамилов алкохол

≥99.5 %, ч.з.а

ml

25029

Изооктан

≥99.0 %, ч.з.а

L

2.530

Имидазол

≥99.5 %, ч.з.а

g

10031

Йод

≥99.8 %, ч.з.а

kg

132

Калиев бромат

≥99.8 %, ч.з.а

g

5033

Калиев бромид

≥99.8 %, ч.з.а

g

10034

Калиев дихромат

≥99.5 %, ч.з.а

g

10035

Калиев йодид

≥99.5 %, ч.з.а

kg

136

Калиев перманганат

≥99.0 %, ч.з.а

g

10037

Калиев сулфат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

138

Калиев тиоцианат

99.9%, ч.з.а

g

25039

Калиев ферицианид

≥99.2 %, ч.з.а

g

10040

Калиев фосфат – монобазичен

≥99.5 %, ч.з.а

kg

141

Калиев хексахлорат платинат

≥98 %, ч.з.а

g

142

Калиев хексацианоферат /ІІІ/

≥99.7 %, ч.з.а

g

10043

Калиев хидрооксид

≥86 %, ч.з.а

kg

144

Калиев хлорид

≥99.8 %, ч.з.а

kg

145

Калиев хромат

≥99.9 %, ч.з.а

g

25046

Калиево-алуминиев сулфат 12-хидрат

99.5%, ч.з.а

g

10047

Калиево - натриев тартрат тетрахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

248

Калконкарбоксилова киселина

иникатор

g

149

Калциев сулфат (гипс)

≥97.0 %, ч.з.а

kg

250

Катализаторни Келдал таблетки

без живак, селен, антимон, платина, титан

бр.

25051

Кварцов пясък

за лабораторни цели

kg

152

Лимонена киселина монохидрат

99.5 -100.5%, ч.з.а

g

50053

Магнезиев нитрат хексахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

154

Магнезиев сулфат хептахидрат

≥99.6 %, ч.з.а

g

10055

Магнезиев хлорид хексахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

156

Меден сулфат пентахидрат

≥99.8 %, ч.з.а

g

25057

Метил ред

индикатор

g

2558

Метиленово синьо

за електрофореза

g

2559

Метилов алкохол

≥99.9 % за HPLC

L

2.560

Метилоранж

индикатор

g

2561

2-Меркаптоетанол

≥99.0 %, ч.з.а

ml

25062

Натриев азид

99.99 %, ч.з.а

g

563

Натриев волфрамат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

164

Натриев карбонат

99.5 - 100.5 %, ч.з.а.

kg

165

Натриев молибдат дихидрат

99 - 100.5 %, ч.з.а.

kg

166

Натриев нитрит

≥99.0 %, ч.з.а

g

10067

Натриев нитропрусид дихидрат

≥99.0 %, ч.з.а

g

2568

Натриева основа - пелети

98.0 - 100.5 %, ч.з.а

kg

169

Натриев сулфат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

170

Натриев сулфит

≥99.0 %, ч.з.а

g

50071

Натриев тиосулфат пентахидрат

≥99.5 %, ч.з.а

g

50072

Натриев хидроген карбонат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

173

Натриев хидроген фосфат дихидрат

99.9 %, ч.з.а

kg

174

Натриев хипохлорит

с активен хлор ≥9.4, ч.з.а.

ml

50075

Натриев борхидрид- гранули

≥98.0 %, ч.з.а

g

10076

Натриев салицилат

≥99.8 %, ч.з.а

g

25077

Натриев хлорид

≥99.8 %, ч.з.а

kg

178

N-(1-Нафтил) етилендиамин дихидрохлорид

≥98.0 %, ч.з.а

g

2579

1-Нафтол

≥99.0 %, ч.з.а

g

10080

Неслеров реагент

за спектрофотометрично определяне

ml

50081

Нишесте от пшеница

за лабораторни цели

g

25082

Оксалова киселина

≥99.5 %, ч.з.а

kg

183

Ортофосфорна киселина

≥85.4 %, ч.з.а.

L

2.584

Орто–толидин

≥98.0 %, ч.з.а

g

2585

Основен оловен ацетат

≥75 %, ч.з.а

g

50086

Оцетна киселина

≥99.8 %, ч.з.а

L

2.587

Пемза - гранули

за лабораторни цели

g

25088

Перхлорна киселина

70 %, ч.з.а

L

2.589

Петролеев етер

40-70 %, ч.з.а.

L

190

Пиридин

≥99.0 %, ч.з.а

L

2.591

Поливинилалкохол 6-98 Mw

≥98.0 %, ч.з.а

g

25092

2-Пропанол

≥99.8 %, ч.з.а

L

2.593

Силикагел за ексикатори

за лабораторни цели

kg

194

Солна киселина

37 %, ч.з.а

l

2.595

Сребърен нитрат

≥99.5 %, ч.з.а

g

5096

Сулфаниламид

≥99.0 %, ч.з.а

g

10097

Сулфанилова киселина

≥99.0 %, ч.з.а

g

10098

Сребърен сулфат

≥99.5 %, ч.з.а

g

25099

Сяра

99.9 %, ч.з.а

g

500100

Сярна киселина

97.0 %, ч.з.а

L

2.5101

Трихлорметан

≥99.9 %, ч.з.а

L

2.5102

9-Фенил-2,3,7-трихидрокси-6-флуорон

≥98.0 %, ч.з.а

g

5103

Фенолфталеин

реагент

g

50104

 Формалдехид

≥37.0 %, ч.з.а

L

2.5105

Хексаметилен тетраамин

99.0 - 100.5 %, ч.з.а

kg

1106

Хексан

≥95.0 %, за GC

L

2.5107

Хидроксиламин хидрохлорид

≥99.0 %, ч.з.а

g

100108

5-Хидроксиметил-2-фуралдехид

≥99.0 %, ч.з.а

mg

250109

Хинолин

≥99.0 %, ч.з.а

L

1110

Хлорбутанол(1,1,1-трихлоро-2- метил-2-пропанол)

≥98.0 %, ч.з.а

g

50111

Хлороформ

≥99.0 %, ч.з.а, за GC

L

2.5112

Хлортриетилсилан

≥99.0 %, ч.з.а

g

5113

Цинков ацетат дихидрат

≥99.5 %, ч.з.а

kg

1114

Цинков сулфат хептахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1115

Циркониев хлорид октахидрат

≥98.0 %, ч.з.а

g

5
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница