Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „брошДата19.07.2018
Размер355.33 Kb.
#75694
ПРОФИЛ НА ЗОНА ЗА КЪПАНЕ
Име на зоната за къпане „БРОШ”

Идентификация ( ID) на водите за къпане BG4251606567009001


Местоположение на водите за къпане


GEOGRAPHIC

REPUBLIK BULGARIA

REGION

KARDJALI

PROVINCE

KARDJALI

COMMUNE

KARDJALI

PRELEV

RIVER ARDA - DAM. KARDJALI
ГЕОГРАФСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕГИОН

ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТ

КЪРДЖАЛИ

ОБЩИНА

КЪРДЖАЛИ

РАЙОН

РЕКА АРДА – ЯЗОВИР КЪРДЖАЛИГраници на зоната за къпане на язовир Кърджали


25° 19' 7.68" E41° 38' 28.32 N

41° 38' 22." N

Плаж
ссссссс

Зона за къпанеНаселено мястоНаименование на пункта за вземане на проби от водите за къпане


Плаж Брош
Географски координати на пункта за вземане на проби от водите за къпане
Ширина N 41° 38' 25" ( 41º 38' 26.92'' предложение за промяна за следващият сезон за къпане)
Дължина E 25° 19' 20" ( 25º 19' 18.88' предложение за промяна за следващият сезон за къпане)

Прилежащи към зоната за къпане плажни ивици:Плаж „Брош”
Оператор на плажа/ Концесионер: Не е отдаден на концесия
Адрес: с. Брош, община Кърджали.
Дължина на бреговата линия – 200м.
Средна ширина на плажа –18 м. (минимална – 4 м, максимална – 38 м) в зависимост от нивото на водата на язовира
Структура на плажа - Брегът е землисто-каменист.
Местонахождение - В с. Брош, на брега на яз. Кърджали
Зона около плажа :

На изток – бетонова алея водеща до плажната ивица и граница на регулацията на с. Главатарци (благоустроен градски район с вили, ваканционни къщи и хотели, магазини, заведения, пътища и др.);

На север –бряг на яз. Кръджали

На юг – бряг на яз. Кръджали

На запад - брегова линия яз.Кърджали

В района около плажа няма обозначени защитени територии.


Описание на дъното - В зоната за къпане има участъци със стръмен наклон на дъното и участъци с полегато дъно. Дъното на около 50% е покрито с незначително количество камъни. Не се наблюдават течения, различни от нормалните.
Достъп до плажа- Достъпът до плажната ивица е през с. Енчец - чрез изграден бетонов път. Не е осигурен достъп за хора с увреждания, градски транспорт има до с. Енчец. Ограничени са условията за паркиране на лични моторни превозни средства. Нама изградени обществени паркинги.
Оценка броя на посетителите на плажа – около 20-40 души по време на най-горещите месеци на сезона.
Съоръжения на плажа и други дейности - водноспасителна дейност и медицинското осигуряване не са осигурени.

Няма осигурени обществени тоалетни. Почистването на плажа е ръчно.

Осигурени са съдове за смет, които се извозват със специализиран транспорт, с учестен график през активния сезон.

Няма обособени зони за водни спортове.Район на влияние върху водата за къпане

Характеристика на района на влияниеКанализационни зауствания на ВиК оператори
Няма

Индивидуални зауствания

По данни от РИОСВ – Хасково в района на зоната за къпане се заустват отпадни води от дейността на хотели и места за настаняване, които генерират по-малко от 10м³ вода на ден. За тези видове обекти РИОСВ не издават разрешителни, въпреки това те носят потенциален риск от замърсяване на водите за къпане с микрофлора, биологични материали и битови химични вещества.Дифузно замърсяване от населените места

Дъждовни канализации

Битовите отпадъци от плажа и населеното място се събират в контейнери, които се извозват периодично и не повлияват качествата на водите за къпане в зоната.

Дифузно замърсяване от земеделски райони

По данни на Областна дирекция „Земеделие” района около зоната не се експлаотира интензивно за селскостопански и животнавъдни дейности.Замърсяване от разположени в близост до зоната за къпане садки за отглеждане на сладководни видове риба.

По данни на БДИБР – Пловдив водите около зоната за къпане са определени за «Аквакултури» , като има издадени разрешителни за отглеждане на сладководни видове риба. Горното също крие потенциален риск от замърсяване на водите в зоната за къпане с микрофлора и биологични материали.Действия за предотвратяване на замърсяването

Предложение за решение:

За да се избегне замърсяването на водите за къпане е целесъобразно проектирането и изграждането на канализационна система за събиране и пречистване на отпадните води преди заустването им от всички обекти, намиращи се в землището на с. Брош и с. Енчец, построени на ската, който е с наклон към язовира.Извод: Анализът на значимите проблеми показва, че най-значим дял за състоянието на водните тела в Басейна на р. Арда имат:

· точковите източници на замърсяване - Замърсяване на водите главно от неизградени канализации и пречиствателни станции за населените места и локални замърсявания от изградените рудници, хвостохранилища и мандри.

· морфологични изменения – ерозия на речните корита, обезлесяване, добив на инертни материали, прекомерно застрояване на реките с малки ВЕЦ, водещи до изменение в речното легло и в екосистемите и до несъответствие със стратегиите за развитие на екотуризъм.

· дифузното замърсяване - Замърсяване на речните корита с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от населените места, строителни отпадъци и от горско–стопански дейности, от животновъдство, ерозия във водосбора.Начин на ползване на земята в района на влияние


Карта на района на влияние000000

Район на влияние

000000

Карта на Източно - беломорски район за управление на водите
Хидроложки характеристики на водата за къпане
Средногодишни валежи във водосборната област
Месец с най-много валежи - Ноември, November
Месец с най-малко валежи- Август, August
Измерен дъжд във водосборната област или района на влияние - Мин.- 25л/м² Макс. – 66л/м²

Надморско равнище на най-ниската точка от водосборната област 331.5 м.


Средногодишен отток от водосборната област - 12.53м³/s
Месец с най-висок среден отток от водосборната област - Ноевмри, November
Месец с най-нисък среден отток от водосборната област - Август, August
Информация за повърхностните водни обекти
Название и код на района на речния басейн и подбасейн
Река Арда код BG3AR
Водeн обект- яз. Кърджали код BG3AR570L021

Разположение на водите за къпане в рамките на повърхностния воден обект:

Кратко описание на водите

В района на зоната за къпане се наблюдава изпускане на отпадъчни води от хотели, къщи за гости и др. ,които заустват по-малко от 10м³/ден и за тях не се изисква издаване на разрешително за заустване и съответно не се провежда контрол.


Други повърхностни водни обекти във водосборната област :

ВОДИ ОТ ПОРЕЧИЕТО НА Р. АРДА  1. Емитери от отпадъчни води, съдържащи вредни и опасни вещества, които заустват в повърхностни водни обекти.


Вид контролирани емитери

Разрешително за заустване

Възможни замърсявания

1.1

1.2


1.3

Емитери на опасни и вредни вещества – пром. и сел. стоп.

1.„Горубсо Мадан” АД-Мадан, РОФ с ХХ „Рудозем-2”

2. „Горубсо Златоград” АД – Златоград, ЕОФ с ХХ „Ерма река”

3. .„Горубсо Мадан” АД-Мадан, р-к „Крушев дол”.

4. „Атлантик111” ООД – Пловдив, ТПСИ „Смилян”

5. „Прогрес-строй” ЕООД – Рудозем, ТМСИ „Рудозем”

6. „Бетонстрой” ЕООД – Мадан, ТМСИ „Средногорци”

7. „Стройимпекс Неделино-98” ООД – Неделино, ТМСИ „Крайна”

8. „Стройвъзход” ООД-Неделино, ТМСИ „Неделино”

9. „ТМСИ” ЕООД – гр. Смолян, ТМСИ „Върбина”

10.”Дюлгер”ООД – Смолян, бетонов възел „Забадско”

11. „Прогрес-строй” ЕООД – Рудозем, бетонов възел в Рудозем

12.”Русков” ООД-Рудозем ТМСИ „Рудозем”

13.”ТМСИ” ЕООД-гр.Смолян, автобаза

14. ЕТ „Марчо Марков”-гр. Смолян, бенонов възел Бостина

15. „Кронос”ЕООД-гр. Смолян, автомивка Устово

16.”Минерал” ЕООД с.Баните ТМСИ „Говедарника”

17. „Трипал-Г” ООД-гр. Смолян, автомивка

18. „Рожен Милк” ООД с.Давидково, МПП Давидково

19. „Строител” ЕООД – Златоград, бетонов възел Златоград

20.ЕТ „Бисер Димов” гр. Смолян автомивка Шъна

21.”БКС” ЕООД гр. Смолян, бетонов възел „Табаково”

22. МК „Родопа милк” с. Смилян, МПП „Родопа милк”

23. „Лактена” ООД с. Кутела, МПП Кутела

24. „Ай-Пи-Зет” ЕООД гр. Смолян, бетонов възел
25. ЕТ „Красимир Терзиев 2000” с. Оряховец, автомивка

26. „Рих” ООД гр. Мадан, автомивка Рих.

27. ЕТ „Алада-Мохамед Банашък” с.Бял извор, МПП „АЛАДА”

28. „Родопчанка” ООД с. Бял Извор МПП „Родопчанка”

29. „АНМАР” ООД с. Падина, МПП „АНМАР”

30. СД ”САЛИК В.А. и сие” с Жълтуша , МПП

31. Мода Шпорт ЕООД гр. Мадан

Агломерации с изградени селищни ПСОВ

1.ГПСОВ „Рудозем”- Рудозем


2. ГПСОВ „Златоград” – Златоград
3. ГПСОВ „Мадан” – Мадан
4. ГПСОВ „Смолян” – Смолян
Агломерации без изградена селищна ПСОВ

1. гр. Ардино


2. гр. Неделино
3. с. Върбина – в момента се изгражда СПСОВ, финансирана от МРРБ

ДА
ДА


ДА

ДА
ДА


ДА
НЕ
ДА
ДА

ДА
ДА


ДА

ДА

ДА


ДА

ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА


ДА

ДА
ДА


ДА

ДА
ДА


ДА

ДА

ДА


ДА
ДА
ДА
ДА

Цианиди(свободни) и тежки метали


Цианиди(свободни) и тежки метали
Тежки метали

Неразтворени вещества


Неразтворени вещества
Неразтворени вещества
Неразтворени вещества
Неразтворени вещества
Неразтворени вещества

Активна Реакция (рН) и неразтворени вещества

Активна Реакция (рН) и неразтворени вещества

Неразтворени вещества

Неразтворени вещества и нефтопродукти

Активна Реакция (рН) и неразтворени вещества

Неразтворени вещества и нефтопродукти

Неразтворени вещества


Неразтворени вещества и нефтопродукти

Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини


Активна Реакция (рН) и неразтворени вещества

Неразтворени вещества и нефтопродукти

Активна Реакция (рН) и неразтворени вещества

Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини


Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини

Активна Реакция (рН) и неразтворени вещества

Неразтворени вещества и нефтопродукти
Неразтворени вещества и нефтопродукти

Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини


Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини
Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини

Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини

Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини
Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини
Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини
Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини
Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини

Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини


Активна реакция, БПК5, ХПК и мазнини
Активна реакция, БПК5, ХПК и мазниниТипологично описание на другите повърхностни води в района на влияние, които могат да бъдат източник на замърсяване

Екологично и химично състояние на другите повърхностни води в района на влияние, които могат да бъдат източник на замърсяване
Наличие на пункт за Мониторинг на локалните зауствания или друго

1. Язовир Кърджали


  1. Източници на замърсяване /издадени разрешителни за садково рибовъдство/ - Приложение 1.
  1. Мониторингова мрежа

На територията на яз. Кърджали е разположен 1 пункт от мониторинговата мрежа на МОСВ:

 • Язовир Кърджали - стена

В него се извършва физико-химичен мониторинг за определяне на екологично и химично състояние на водите в яз.Кърджали.


  1. Показатели на извършвания мониторинг

Физикохимичният мониторинг се извършва по 22 показателя за екологично състояние /общи и специфични/, свързани с органично замърсяване на повърхностните води и 3 показателя за химично състояние /кадмий, олово, никел/ - Приложение 2 .

2011г Пункт №BG3AR00055MS0200 яз. Кърджали -стена


Основни Физикохимични показателиI

ІІ

ІІІ

IV

XII

средно годишно


I група
мн. добро

добро

умерено

лошо

мн. лошо

ІІ кат.

14.1.2011

09.2.2011

10.3.2011

06.4.2011

1

pH

pH единици

÷

6,5÷8,7

÷

÷

÷

6,5-8,5
7.542

Температура

°C


8.13

Неразтворени вещества

mg/dm3
50
13.005

Хлорофил “А” **

μg/dm3

<4

4÷10

10÷15

15÷50

>50
6

Електропроводимост

μS/cm

650

750

1000

1200

>1200

1300
188.27

Разтворен кислород

mgO2/dm3

10,5÷8,00

8,00÷6,00

6,00÷5,00

5,00÷4,00

<4

4
7.418

Наситеност с кислород в %

%
40
65.49

БПК5

mgO2/dm3

<1

1÷2,5

2,5÷5

5÷10

>10

15
3.510

ХПК

mgO2/dm3
70
6.377911

Азот амониев N – NH4

mg/dm3

<0,03

0,03÷0,08

0,08÷0,16

0,16÷0,4

>0.4

2
<0,39

`
12

Азот нитратен N – NO3

mg/dm3

<0,2

0.5

1

2.5

>2.5

10
0.460013

Азот нитритен N – NO2

mg/dm3

<0,01

0,01÷0,025

0,025÷0,05

0.05

>0.05

0.04
<0,0314

Ортофосфати Р –РО4

mg/dm3
1
<0,2


Ортофосфати Р

mg/dm3

0,007÷0,02

0.0125÷0.04

0.04÷0.06

0.06÷0.08

> 0.08<0,06615

Хлориди

mg/dm3
300
4.07216

Сулфати

mg/dm3
300
21.543


II група


1

Азот общ

mg/dm3

<0,2

0,2÷0,8

0,8÷2

2÷6

>80.6282

Фосфор общ

mg/dm3


0.3953


Фосфор общ като Р

mg/dm3

<0,0125

0,0125÷0,04

0,04÷0,06

0,06÷0,1

>0,1

2
0.12925

Калциево карбонатна твърдост

mgCaCO3/dm3

<40

40÷50

50÷100

100÷200

≥200
169

163

238

173
Приоритетни веществаEQS

6

Cadmium and its compounds

mg/dm3

0,00008 (0,00045)

0,00008 (0,00045)

0,00009(0,0006)

0,00015(0,0009)

0,00025(0,0015)
<0,00005

<0,00005

<0,00005

<0,00005

20

Lead and its compounds

mg/dm3
0.0072

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

23

Nickel and its compounds

mg/dm3
0.02

0.000658

0.000586

<0,0005

<0,0005
Специфични замърсителиІІ кат.
I група - Органични вещества


2

Нефтопродукти

mg/dm3
0.3
<0,057


II група - Тежки метали и металоиди


1

Цинк

mg/dm3
5
0.0156342

Мед

mg/dm3
0.1
0.0013083

Хром 6 валентен

mg/dm3
0.05
Хром 3 валентен

mg/dm3
0.5

4

Хром -общ

mg/dm3


<0,0005


  1. Състояние на водното тяло

По данни от извършвания мониторинг в периода 2009 -2010 г. екологичното състояние на водните тела е оценено по петстепенна скала съгласно изискванията на Рамковата директива за водите:


Добро'>Оценка на състоянието на водните тела
мн. Добро
Добро
Умерено
Лошо
много лошо

За яз. Кърджали е определено следното състояние :

Язовир Кърджали BG3AR00055MS0200 – умерено състояние.

По данни от извършвания мониторинг в периода 2009 -2010 г. химичното състояние на водното тяло е оценено съгласно Директива 2008/105/EO за определяне на стандарти за качество на околната среда.

При извършваните анализи за химичното състояние (приоритетни вещества) през 2009 г. са констатирани 2 пъти отклонения от стандартите за качество за показателя никел (Ni), поради което водното тяло е поставено в лошо състояние. През 2010г. и 2011 г. не са констатирани подобни отклонения и химичното състояние се определя като добро.

.
Потенциал за размножаване на цианобактерии, макроводорасли и/или морски фитопланктон


Извършено е проучване и мониторинг на повърхностните води за питейни цели и води за къпане с потенциал за цъфтеж на токсични микроводорасли от НЦОЗА гр. София през 2013г. Заключението от направеното проучване и мониторинг е, че във вътрешните водоеми като яз. Кърджали и яз. Студен кладенец показва развитие в много ниски количества на цианобактериите Anabaena solitaria и Oscilatoria spp в зона „Брош” на яз. Кърджали и в зона „Гняздово” на яз. Студен кладенец, както и цъфтеж в зона „Главатарци на синьо-зелено водорасло Aphlanocapsa elachista, което се отличава с масово развитие в язовирите в България през последните 10 години и за което не бяха намерени данни, свързани с провокиране на здравни ефекти.

При тези измерени количества на упоменатите микроводорасли не съществува здравен риск за къпещите се.

Получените резултати следва да се разглеждат като индикативни и да послужат като база за натрупване на данни , свързани с тенденциите за развитие на цианобактерии , фитопланктон и макроводорасли в съответните зони и идентифициране на възможни здравни рискове.

Наличие на смолисти остатъци, стъкла, пластмаси, каучук или други отпадъциНе се наблюдават.
Друга информация със значение за водите за къпане
Резултати от мониторинга на водите за къпане в зоната за къпане
Обобщената информация от мониторинга на водите за къпане през последните три години, предоставена от ЕК, окачествяват категорията на водите като „ОТЛИЧНО”.

Препратка към файл „Категория на водите за къпане”

Препратка към резултати от 2009г.

Препратка към резултати от 2010г.

Препратка към резултати от 2011г.

Препратка към резултати от 2012г.

Препратка към резултати от 2013г.

Препратка към резултати от 2014г.


Информация за компетентните органи
Министерство на Здравеопазването Министерство на околната среда и водите
Регионална здравна инспекция-Кърджали Басейнова дирекция за управление на водите

гр.Кърджали, източно – беломорски район

ул. „Ген. Владимир Стойчев” №2 гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35

Тел. 0361/ 60295 факс 032/604 721

факс 0361/ 62095 тел. 032/604 720

e-mail: rzi.kardjali@gmail.com e-mail: bd_plovdiv@abv.bgsite : rzi-kardjali.com site : bd-ibr.org
Дата на последно преразглеждане на профила на водата за къпане: 10 юни 2015г.

Дата на следващото преразглеждане на профила на водата за къпане: 30 април 2019г.

Причини за преразглеждането: съгласно оценката и класификацията на водите за къпане и идентификацията на причините за замърсяване и интензивно застрояване на терените в непосредствена близост до зоната за къпане.
Каталог: docs -> profili vodi za kypane
docs -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”)
docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
profili vodi za kypane -> Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „гняздово”
profili vodi za kypane -> Профил на зона за къпане
profili vodi za kypane -> Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „главатарци”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница