Програма за мониторинг на повърхностни води за 2012гДата14.05.2017
Размер98.07 Kb.
#21285
ТипПрограма
Публична покана с изх. №

І. Наименование: “Извършване на мониторинг на макрозообентос в езера/язовири като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2012г.”

ІІ. Кратко описание: В Националната програма за мониторинг на повърхностни води, утвърдена със Заповед № 715/02.08.2010г. на Министъра на oколната среда и водите е предвидено извършването на мониторинг на биологичния елемент макрозообентос в повърхностни водни тела тип езера (езера и язовири). ИАОС не разполага със специалисти с подходяща професионална квалификация за извършване на този мониторинг. Данните ще се използват за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал на повърхностните водни тела, за валидиране на методиките за оценка, за попълване на националната база данни и за докладване към Европейската агенция по околна среда и към Програмата на страните-членки на ЕС за интеркалибрация на показателите за оценка на екологичното състояние на повърхностните води.

Цената на услугата по така обявената обществена поръчка не може да бъде по-висока от 26 250,00 лв. без ДДС или 31 500,00 лв. с ДДС.

Задължителни изисквания към участниците по обществената поръчка.

1. Участниците да са юридически лица – изследователски центрове, научни институти и университети;

2. Да притежават квалифициран екип в областта на мониторинга на водните екосистеми тип “езера” и в областта на посочения биологичен обект;

3. Да притежават необходимото оборудване за извършване на мониторинга;

4. Да са участвали в изпълнението на мониторинг със същия или сходен предмет.

Всеки участник може да подава само една оферта. Подадените оферти ще бъдат оценявани по критерия „най- ниска цена”.

Посочената цена трябва да включва всички разходи, свързани с поръчката.

Срок за валидност на офертите: 90 дни от датата на изтичане на срока за получаване на офертите.

Срок за получаване на оферти – 22.08.2012 г. до 17:30 ч.


ІІІ. Технически спецификации:

1.Да се извърши мониторинг на биологичния елемент макрозообентос в повърхностни водни тела тип езера/язовири (програмата е дадена в приложение №1) и свързаните физикохимични характеристики, а именно:

1.1. Да се анализират 36 проби от 36 обекта от програмата за мониторинг - да се определи видовия състав и количествените характерискити на макрозообентоса;

1.2. Пробонабирането се извършва съвместно с възложителя: пробите от Западнобеломорски район (4 проби) и Източнобеломорски район (5 проби) се събират от изпълнителя, а пробите от Дунавски район (13 проби) и Черноморски район (14 проби) от възложителя. Изпълнителят се задължава да проведе обучение по методиката за пробонабиране;

1.3. Да се определят основните физикохимични параметри - прозрачност по Секки, pH, разтворен кислород, наситеност с кислород, температура и електропроводимост;

1.4. Да се определят следните метрики: численост, обилие (бр.инд/m²), биотичен индекс, общ брой таксони, PETI-трофичен индекс, Oligochaeta (%), Number of families, Shannon-Wiener Diversity Index, BMWP и MMI (Multimetric Index for Lakes).

за черноморските солени езера от тип L9 да се определят метриките: индекс на биоразнообразие (Shannon-Wiever Diversity Index), биотичен индекс AMBI и многомерен индекс M-AMBI.

2.Пробонабирането да се извърши в периода август-ноември.

3.Пробонабирането за езерата/язовирите да се извърши от литоралната зона. В язовирите пробите да се събират от лимничната зона.

4. Да се направи анализ и комплексна оценка на резултатите от мониторинга по т.1:

4.1. Да се направи оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал на повърхностните водни тела.

4.2. Да се направи анализ на влиянието на екорегиона върху видовия състав и количествените характерискити на макрозообентоса и оценката на екологичното състояние/екологичния потенциал като се използват и данните от предходни обществени поръчки за периода 2009-2011 към МОСВ.

5. Данните от проведения мониторинг и направената оценка да се представят във формат подходящ за докладване към европейските програми.


При поискване изпълнителят е длъжен да представи на възложителя всяка необходима допълнителна информация във връзка с изпълнение на горните задачи.
Форма на представяне на разработката:

Доклад 1: Встъпителен доклад, който да включва работна програма по изпълнението на всички точки на заданието. Към доклада в отделно приложение (в табличен вид) да се представи – график за пробонабиране, график за анализиране на пробите и обработка на данните.

Доклад 2: Междинен доклад, който да включва междинен отчет по всички точки от заданието. Описват се текущите проблеми. Предоставят се в приложение (по образеца на приложение 2 и 3) междинните резултати.

Доклад 3: Финален доклад, който да обхваща отчет по изпълнението на всички точки на заданието. Към доклада в отделни приложения да се представят данните от проведения мониторинг и свързаните с него анализи, а именно:

 1. Да се представи протокол за пробонабиране за всеки пункт с основните физикохимични параметри и описания на дънните субстрати (във формат Excel-образец на формата е даден в приложение №2). Да се приложат надписани снимки.

 2. Да се представи протокол за анализ (качествен и количествен) на пробата за всеки пункт (във формат Excel-образец на формата е даден в приложение №2).

 3. Обобщена форма за докладване към европейските програми (формата е дадена в приложение №3).

Междинните и финалните доклади да се представят в две копия на хартиен и в две копия на електронен носител. Приложенията към тях да се представят в две копия на хартиен и в две копия на електронен носител.


Етапи, срокове, приемане:

Поръчката се изпълнява на три етапа за срок от една година след подписване на договора.

През първи етап изпълнителят подготвя работна програма (доклад 1), която се съгласува с възложителя. Срокът за представяне на програмата е един месец след подписване на договора.

На втори етап изпълнителят подготвя междинен отчет (доклад 2). Срокът за представяне на отчета се определя спрямо графика на работната програма и е след периода на събиране и обработване на първоначалните проби (не по-късно от 6 месеца след подписване на договора).На трети етап изпълнителят подготвя финален отчет (доклад 3). Срокът е 12 месеца след подписването на договора. Изпълнението на поръчката се приема с протокол на експертна комисия, назначена със Заповед на изпълнителния директор на ИАОС.
Изисквания към изпълнителя:

Пробонабирането на макрозообентоса и обработката на пробите да се извърши при спазване на следните стандарти и методики:

Варадинова Е. и колектив (2011): Финален отчет на тема „“Извършване на мониторинг на макрозообентос в езера/язовири като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2011г”, договор № 2072 към ИАОС.

Cheshmedjiev, S., Soufi, R., Vidinova, Y., Tyufekchieva, V., Yaneva, I., Uzunov, Y., E. Varadinova Multi-habitat sampling method for benthic macroinvertebrate communities in different river types in Bulgaria. Water Research and Management, Vol. 1, No. 3 (2011) 55-58

EN 27828:1994 – Water Quality – Methods of biological sampling – Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates (Вземане на проби от бентосни макробезгръбначни с ръчна мрежа).

ISO 9391:1993 – Water Quality – Sampling in deep waters for macroinvertebrates – Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative samplers (Пробонабиране на макробезгръбначни от дълбоки води – използване на изкуствени субстрати, количествени и качествени пробовземни устройства).

EN ISO 5667-1:2006/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques (ISO 5667-1:2006) (Ръководство за дизайн на програми за пробонабиране и техники за пробонабиране)

EN ISO 5667-3:2003/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the preservation and handling of water samples
Изчисленията на метриките да се извърши по:

Shannon, C. E. & W. Weaver, 1963. The mathematical theory of communication, University Illinois Press, Urbana, 117 pp.

Варадинова Е. и колектив (2011): Финален отчет на тема “Извършване на мониторинг на макрозообентос в езера/язовири като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2011г”, договор № 2072 към ИАОС.

Варадинова Е. (2006): Проучванe върху функционалните трофични групи от макрозообентоса в поречието на Места (дисертационен труд).

Schweder H.1992, Neue Indices für die Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern, abgeleitet aus der Makroinvertebraten-Ernährungstypologie, Limnologie Aktuell 3, pp. 353–377.

Clabby, K. J., J. J. Bowman. 1979 Report of Irish Participants. - In: Ghetti, P.F. 3rd Technical Seminar on Biological Water Assessment Methods, Parma, 1978. Vol.1. Commission of the European Communities.

Clabby, K. 1981. The National Survey of Irish Rivers. A Review of Biological Monitoring. 1971 - 1979. An Foras Forbartha, Dublin.

BMWP (British Monitoring Working Party):

Armitage, P.D., Moss, D., Wright, J.F., Furse, M.T., 1983. The Performan ce of a new biological water-quality score system based on macroinvertebrates over a wide-range of unpolluted running-water sites. Water Res. 17, 333–347.


AMBI, M-AMBI:

Trayanova A., Moncheva S., Doncheva V., 2007 Macrozoobenthic communities as a tool for assessment the ecological status of Varna lagoon, TWB, Transit.Water Bull 3, 33-36.

Borja, A., J. Franco, V. Pérez, 2000 A marine biotic index to establish the ecological quality of soft bottom benthos within European estuarine and coastal environments, Marine Pollution Bulletin, 40(12): 1100-1114.

Borja, A., Franco, J., Muxika, I., 2003 Classification tools for marine ecological quality assessment: the usefulness of macrobenthic communities in an area affected by a submarine outfall. ICES CM 2003/Session J-02, Tallinn, Estonia, 24–28 September.

Borja, A., A. B. Josefson, A. Miles, I. Muxika, F. Olsgard, G. Phillips, J. G. Rodríguez and B. Rygg, 2006 An approach to the intercalibration of benthic ecological status assessment in the North Atlantic ecoregion, according to the European Water Framework Directive. Marine Pollution Bulletin.

Muxika, I., Borja, Á., Bonne, W., 2005 The suitability of the marine biotic index (AMBI) to new impact sources along European coasts. Ecological Indicators, 5: 19-31.
Физикохимичните параметри да се определят по следните методики и стандарти:

Определяне на активна реакция на водата (рН) – БДС ISO 10523

Определяне на електропроводимост (µS/cm) – БДС EN 27888

Определяне на кислородна концентрация (mg/l) БДС EN 25814

Определяне на амониев азот (mg/l) – ISO 7150/1

Определяне на нитратен азот (mg/l) – 1.14773.0001

Определяне на общ азот (mg/l) – БДС EN 12260:2004

Определяне на фосфатен и общ фосфор (mg/l) – EN ISO 6878

Определяне на алкалност (meq/l) – ISO 9963-1

ІV. Изисквания за ОФЕРТИТЕ НА участНИЦИТЕ:
 1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.

 2. Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на Възложителя. /Виж приложените проекти на оферта/.

 3. Офертите трябва да съдържат следната информация:

3.1. данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, e – mail, адрес, представляващ и координатор за изпълнението;

3.2. посочване на ЕИК;

3.3. техническо предложение;

3.4. ценово предложение;

3.5. начин на формиране на цената;

3.6. срок на валидност на предложението;

3.7. срок за изпълнение;

3.8. номер на банковата сметка на участника. 1. Други изисквания:

4.1. Офертата се подава в запечатан плик, придружен от писмо с посочен изходящ номер на поканата и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система на ИАОС и поставяне на входящ номер. Офертата следва да постъпи в деловодството на ИАОС, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 до изтичане на посочения в поканата срок.

4.2. С участника, предложил най-ниска цена за изпълнение, ще се сключи писмен договор.


V. Сключване на договор:

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник.


Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя ОБЩИНСКА БАНКА - клон “Денкоглу”, гр. София, SWIFT BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, и със срок на валидност най-малко 2 (два) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура;

2. Свидетелство за съдимост съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

4. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.
VІІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Изпълнителна агенция по околно среда, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136.
ІХ. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА:

Мина Асенова – старши експерт, отдел МВд, тел: 02 955 98 18;

Иво Димитров – юрисконсулт, отдел АПО, тел: 02 955 97 98.

Проект на оферта    1. ОФЕРТА


от
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(пълно наименование и адрес на участника, ЕИК, тел, факс, E - mail, представляващ, координатор за изпълнението)

За поръчка с предмет:


“Извършване на мониторинг на макрозообентос в езера/язовири като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2012 г.
при следните финансови и технически условия:
1. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на:

1.1. без ДДС ........................... лева

1.2. с ДДС ........................... лева

2. Начин на формиране на цената:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Техническо предложение: .....................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Срок за изпълнение на поръчката: .....................................................................................

6. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите.

7. Банкова сметка на обслужващата банка на участника: .................................................... ......................................................................................................................................................


Дата: ............... 2012 г. Подпис: ..............................Печат:
Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница