Програма по дисциплината : "мрежово програмиране" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"Дата06.03.2017
Размер41.71 Kb.
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

-------------------------------------------------------------------------------------
Утвърдил:
Декан:………………………….

/ доц.д-р инж. Д. Петров /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: “МРЕЖОВО ПРОГРАМИРАНЕ”

включена в учебния план на специалността:

Компютърни системи и технологии”

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Професионална квалификация: Компютърен инженер

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Габрово,

2002 год.ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

VIII (X)

32 (18)Лабораторни упражнения

VIII (X)

32 (15)Курсова работа ( Курсов проект)

-

-Изпит

VIII (X)

-АНОТАЦИЯ
Дисциплината “Мрежово програмиране” има за цел запознаване на студентите от спе­циал­ност “Компютърни Системи и Технологии” с основите на програмирането и обмен на ин­форма­ция в мрежова среда - Intranet и Internet. Последователно се разглеждат същността, под­ходите и програмните средства за реализация на клиент-сървърни приложения, като се отделя по-голямо внимание на практическата им приложимост. След завършване на дисциплината студентите трябва да:

- разбират и проектират HTTP сървърни приложения;

- разбират и използват CGI и JSP с цел обслужване на клиентски заявки;

- са запознати с функционирането и реализацията на достъпа до TCP сървърни приложения като: FTP, Telnet, SMTP, POP3 и IMAP4;

- създават статични и динамични HTTP клиентски приложения.

Връзка с други дисциплини: Програмни езици, Компютърни мрежи.


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
А. ЛЕКЦИИ
Модул I : Въведение в програмирането в мрежова среда (Internet, Intranet). (Хорариум - 16 часа; Лекции - 8 часа, Лаб. упражнения - 8 часа)

Клиент-сървърни приложения 2 часа

Идентификация на host-компютри. Идентификация на програмни приложения 4 часа

TCP/IP стек 2 часа


Модул II : Програмиране от страна на сървъра. (Хорариум 24 часа; Лек­ции - 12 часа, Лаб. упражнения - 12 часа).

Основни методи и средства за обслужване на клиентски заявки (CGI, Java сървлети и JSP, ASP, PHP, Perl).. 4 часа

Алгоритъм за обслужване на клиентски заявки. Обслужване на множество заявки. Изиск­ва­ния към операционната система от гледна точка създаване на сървърни приложения 2 часа

Предназначение и реализация на достъпа до стандартни сървърни приложения (SMTP, POP3, IMAP4, FTP, HTTP и HTTPS). 4 часа

Многонишково програмиране 2 часа
Модул III : Програмиране от страна на клиента. (Хорариум 24 часа; Лек­ции - 12 часа, Лаб. упражнения - 12 часа).

Алгоритъм за реализация на двупосочна връзка между клиент и сървър 4 часа

Видове заявки към HTTP сървърни приложения (GET, POST, HEAD). Реализация на ста­тични и динамични HTML страници. 2 часа

Програмни средства за създаване на HTTP клиентски приложения (HTML, XML, WML, Java Script, Java аплети, ActiveX) 4 часа

Отдалечено извикване на методи (Java RTI, CORBA). 2 часа

Б. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ
1.1. Апаратна и програмна идентификация на апаратни и програмни ресурси в мрежова среда. Сокети, IP адреси и портове 4 часа

1.2. TCP/IP стек. Достъп до функциите на стека. Практическо използване 4 часа

2.1. Структура на сървърно приложение (HTTP сървър). Обслужване на клиентски заявки чрез CGI интерфейс и JSP. Сравнителен анализ 4 часа

2.2. Реализация на достъпа до SMTP и POP3 сървъри. Основни команди. Изпращане и получаване на E-mail. Предаване на файлове чрез E-mail. Кодиране на предаваната информация (UU и Base64 кодиране). 4 часа

2.3. Реализация на достъпа до FTP сървъри. Основни команди 4 часа

3.1. Структура на клиентско приложение (HTTP, SMTP, POP3). 4 часа

3.2. Реализация на статични и динамични страници чрез HTML и Java Script 4 часа

3.3. Мобилен достъп до Internet и Intranet. Пример за WML клиентски интерфейс 4 часаВ. ИЗПИТ

Реализира се на два етапа:

1. Тест за материала взет на лабораторните упражнения.

2. Писмено развитие на въпрос от лекционния материал.

Оформянето на крайната оценка е съгласно приетата методика от катедра КСТ.

ЛИТЕРАТУРА

  1. Джон Р. Ливайн, Всичко за Internet, Профисионално издание, Алекс Софт, 2001.

  2. Рандал Л. Шварц, Да научим Perl, ЗеСТ Прес, 2001.

  3. Дик Стефлик, Прашант Сридхаран, Java за мрежови приложения / Профисионално + CD ROM, ИнфоДАР, 2001.

  4. Брус Екел, Да мислим на Java, том 1 и 2, СофтПрес, 2001.

СЪСТАВИЛ:

/гл.ас. д-р инж. Р. Иванов/
Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол № ….. от…………. 2003 г.
Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Л. Цеков/


Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и елек­троника” с протокол №.......от ......................2003 г.
ЗАМ. ДЕКАН:

/доц. д-р инж. П. Жечев/
Каталог: docs -> Bachelor -> IV%20Kurs -> Sem%20VIII
Sem%20VIII -> Модул tcp/ip компютърни комуникации
Sem%20VIII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 11 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 11
Sem%20VIII -> Програма по дисциплината : "интернет технологии" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20VIII -> Модул Frame Relay Компютърни комуникации
Sem%20VIII -> Модул ppp & isdn компютърни комуникации
Sem%20VIII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 12 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 12
Sem%20VIII -> Модул атм компютърни комуникации
Sem%20VIII -> Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 8
Sem%20VIII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 10 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 10


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница