Програма По дисциплината Клетъчни комуникацииДата24.02.2017
Размер59.81 Kb.
#15655
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -ГАБРОВО

Факултет ”Електротехника и Електроника”


УТВЪРДИЛ

ДЕКАН:


/Доц. д-р инж. Д. ПЕТРОВ/

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


по дисциплината Клетъчни комуникации” ,

включена в учебния план на специалността:

КОМПЮтърни СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Образователно-квалификационна степен: “МАГИСТЪР”

Професионална квалификация: “МАГИСТЪР- КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР”

Професионално направление: “КОМУНИКАЦИОНА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”

Катедра: “КОМПЮтърни СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Г А Б Р О В О, 2005
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Вид на занятието

Семестър

Хорариум

РО

ЗО

РО

ЗО

1.Лекции

ІI

ІI

30

15

2.Семинарни упражнения-

-

3.Лабораторни упражнения

ІI

ІI

30

15

4.Изпит-

-
  1. А Н О Т А Ц И Я

В дисциплината “Клетъчни комуникации” се разглеждат основните принципи за построяване на клетъчните системи, предназначението и основните методи за честотно планиране, методите за достъп, архитектурата на съществуващите клетъчни мрежи и назна­че­нието на основните мрежови елементи и подсистеми, формирането на сигналите и организацията на физическите и логическите канали, същност и организация на някои основни процедури от управлението на клетъчните мрежи.Основните задачи на обучението се отнасят до изучаване същ­ността на изграждане на клетъчни мобилни мрежи и основните проблеми в аналоговите и цифровите клетъчни системи и мрежи, характер­ните особености на мобилната радиосреда и моделите за прогнозиране на напрегнатостта на полето в клетките, моделите на клетъчните канали и количествено определяне на някои характеристики на клетъчния радио­канал, както и методите за кодиране и защита на информацията в ра­дио­интер­фейса на системата и експериментално изследване на определени алгоритми и процедури от работата на клетъчните системи. Представяне на различни трафични ситуации чрез описание на взаимодействието между елементите на мрежата в различни случаи на използване. Запознаване с услугите, които се предлагат на абонатите в клетъчните мрежи, техните функции и свойства
Входни връзки:”Сигнали и системи”, “Компютърни мрежи”, “База от данни”;
Изходни връзки: “Мобилни Интернет системи”, дипломно проектиране, докторантура.


  1. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМАА) Л Е К Ц И ИМОДУЛ 1. Въведение в клетъчните комуникации-основни понятия.

Стандарти за клетъчни мобилни връзки. Бъдещи стандарти за безжични комуникации.
18 часа (9+0+9)
Предназначение и изисквания към клетъчните системи, параметри и класифика­ция, основни клетъчни стандарти. Видове услуги и тяхното развитие. Принципи на постро­я­ване на клетъчните сис­теми. Клетки и базови станции. Кодиране на речта, елементи на мрежата и мобилни телефонни стандарти. Мобилни клетъчни системи от трето и четвърто поколение

МОДУЛ 2. Модели на клетъчните канали. Архитектура на клетъчна мрежа. Назначение на основните мрежови елементи. Интерфейси. Протоколи

18 часа (9+0+9)
Видове модели на клетъчните канали. Комуникации в радио-мрежата. Апаратни и програмни методи за предотвратяване на смущенията в канала за връзка.

Изграждане на клетъчни мрежи-архитектура, основни елементи и назначението им. Видове интерфейси и описанието им. Протоколи. Организация на каналите в клетъчните мрежи.


МОДУЛ 3. Мобилни телефони. Мобилни клетъчни мрежи. Кодиране в клетъчните системи. Управление на мобилността и сигурността в клетъчните мрежи.

24 часа (12+0+12)
Функционална архитектура и модул за индентификация на абоната. Мрежа за достъп и опорна мрежа. Основни функции и услуги в клетъчната мобилната мрежа. Кодиране на информацията в клетъчните системи. Кодиране на източника и канала. Декорелация на съобщенията. Възможности за обмен на данни при 2G, 2,5 и 3G мрежите.

Комутационни елементи и бази от данни. Архитектура на големи клетъчни мрежи. Индентификации и функции за защита. телеуслуги и допълнителни услуги в клетъните мобилни мрежи.
В) ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ - 30 ЧАСА (15часа – зо)
1. Изследване на многолъчев канал 3 часа

2. Симулация на GSM канал с помоща на програмен продукт MATLAB 3 часа

3. Измерване и следена на нивата на каналите в мрежата 3 часа
4. Изследване на трактовете на CDMA – клетъчна система 3 часа

5. Изследване на GMSK и QPSK -модулатор/демодулатор 3 часа

6. Изследване на конволюционен кодер/декодер 3 часа

7. Изследване на мобилни апарати 3 часа

8. Изследване и симулация на BER по ефирен канал за връзка 3 часа

9. Изследване на система за дистанционно управление чрез GSM 3 часа

10. Изследване на клетъчната мрежа, снемане на параметри и характеристики 3 часа


ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ

Подготовката на студентите по съответните теоретико-приложни въпроси се извършва преди и по време на провеждане лабораторните уп­ражнения. За всяко лабораторно упражнение студентите защитават прото­кол, който се оценява. С приключване на семестъра всеки обучаем полу­чава оценка.

Изпитът по дисциплината е писмен. Крайната оценка се оформя като се взима предвид и оценката от защитата на протоколите.  1. ЛИТЕРАТУРА

1. Пенчева Е. Мобилни мрежи, Нови знания, София, 2002.

2. Пенчева Е. GSM-комуникации, Нови знания, София, 2000.  1. Попов М. Клетъчни комуникации. Прокон, София, 1995.

  2. Попов М. Системи и мрежи за персонални комуникации. Прокон, София, 1996.

5. Попов М. Кодиране в клетъчните комуникации. Прокон, София, 2000.

  1. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной связи, Экотрендз, Мос­ква, 1998.

  2. Ли У.К. Техника подвижных систем связи. Радио и связь, Москва, 1985.

  3. Lee J. S., Miller L. E. CDMA-Systems-Engineering Handbook, Artech House Boston-London, 1999.

  4. Tero O. and Remjee P. Wideband CDMA for Third Generation Mobile Communications, Artech House, Boston - London, 1998.

10.Proakis J. G. Digital Communications. McGraw Hill Company, 1989.

СЪСТАВИЛИ:

(Доц. д-р инж. К.Койчев, гл.ас. инж. С. Садинов)

Програмата е обсъдена на КС на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол № 6/ 7.12.2005 г.
Р-Л КАТЕДРА:

(доц. д-р инж. Р. Иларионов)


Учебната програма е приета от ФС на Факултет ”Електротехника и електроника” с протокол № … / …................. г.


ЗАМ. ДЕКАН по УР :

(доц. д-р инж.М.Консулова)
Каталог: docs -> Magister -> Sem%20II
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
Sem%20II -> Програма по дисциплината : "управление на качеството" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Magister -> Програма по дисциплината : програмиране в интернет среда включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20II -> Програма по дисциплината : "компютърно базирани системи за сигурност (кбсс)" включена в учебния план на специалността


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница