Програма по дисциплината : "управление на качеството" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"Дата05.06.2017
Размер55.39 Kb.
#22746
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

-------------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил:


Декан:………………………….

/ доц.д-р инж. Д. Петров /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: “УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

включена в учебния план на специалността:

Компютърни системи и технологии”

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - Компютърен инженер

Професионално направление: “Комуникационна и компютърна техника”

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Габрово, 2002 год.

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

(2)

(30)Семинарни упражнения

-

-Лабораторни упражнения

(2)

(30)Курсова работа ( Курсов проект)

-

-Изпит

(2)

( )


АНОТАЦИЯ

1.Целта на дисциплината е, чрез усвояване на съвременни методи и техники за компютърно подпомогнато управление на качеството (Computer Aided Quality management/control - CAQ), студентите да внедряват и прилагат успешно европейските и световни стандарти за управление на качеството в областта на информационните и комуникационни технологии.

2.Учебната дисциплина включва два модула.

2.1.Модулът “Управление на качеството” има следните цели:  • да представи CAQ като ключов компонент на системите за компютърно-интегрирано производство (Computer Integrated Manufacturing - CIM) – предпоставки за въвеждане на CAQ, функции и задачи на CAQ, интегриране на CAQ към CAD/CAM и др.

  • да запознае студентите с основните принципи и съвременната нормативна среда в управлението на качеството и оценката на съответствието в областта на информационните и комуникационни технологии;

  • да запознае студентите с основните методи и техники за подобряване на резултатите при внедряването и използването на системи за управление на качеството (СУК): блок-схеми; Ишикава диаграма; сравняване с най-добрите; мозъчна атака; сравняване по двойки и др.

2.2.Модулът “Информационно-изчислителни системи за CAQ в CIM. Автоматизирана обработка на данните по качеството” цели въвеждането на необходимите знания и умения, нужни за бъдещата професионална дейност на обучаемите в следните направления:

  • внедряване и използване на съвременни информационно-изчислителни системи (ИИС) за CAQ;

  • автоматизирано обработване на данните по качеството в CAQ – индустриални компютърни мрежи (Controller Area Networks - CAN), качество на услугата в цифровите комуникации (Quality of Service - QoS);

  • качество на компютърния софтуер и интегрираните апаратно-програмни комплекси - софтуерни метрики и др.

3.Входно-изходни връзки. Дисциплината е изградена на базата на придобити знания по “Математика”, “Компютърни мрежи”, “Синтез и анализ на алгоритми”, “Информационни системи”. Усвоеният учебен материал ще има приложение при реализацията на магистрите в тяхната професионална дейност като компютърни инженери.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

А. ЛЕКЦИИ
Модул I : Управление на качеството. ( Хорариум - 32 часа; Лекции - 17 часа, Лаб. упражнения - 15 часа)

1.Въведение в CAQ. CAQ като елемент на Computer Integrated Manufacturing (CIM). Функции и задачи на CAQ – 2 часа.

2.Международна, европейска и национална стандартизация – 1 час.

3.Управление на качеството – основни принципи, термини и определения – 1 час.

4.Фамилия стандарти за управление на качеството ISO 9000:2000. Основни акценти на фамилията стандарти ISO 9000:2000 – 2 часа.

5.Процесен модел, приложение при управление на качеството. Процедури – 3 часа.

6.Документи, записи. Управление на документи, управление на записи – 2 часа.

7.Специализирана стандартизация в областта на информационните и комуникационни технологии – 3 часа.

8.Оценяване на съответствието. Закон за техническите изисквания. Процедури за оценяване на съответствието на продукти по следните директивите “Електротехнически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и “Електромагнитна съвместимост” – 3 часа.
Модул II : Информационно-изчислителни системи за CAQ в CIM. Автоматизирана обработка на данните по качеството ( Хорариум 28 часа; Лекции - 13 часа, Лаб. упражнения - 15 часа).

1.ИИС за CAQ в CIM. Архитектура и тенденции в развитието на съвременните ИИС за CAQ в CIM – 2 часа.

2.Индустриални комуникации. Приложение на CAN в CAQ – 2 часа.

3.QoS - основни принципи, термини и определения. Анализ на нуждите от QoS – 1 час.

4.Политика за QoS. Архитектури за QoS – 2 часа.

5.Протоколи за QoS. Поддръжка на QoS при множествено разпространение – 2 часа.

6.Управление жизнения цикъл на проект. Качество на компютърния софтуер. Преглед на софтуера. Софтуерни метрики. Категории софтуерни метрики – 2 часа.

7.Тестване на компютърния софтуер. Преглед на съществуващите инструменти за автоматизирано тестване на софтуер. Тестване на интегрирани апаратно-програмни системи – 2 часа.


Б. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ
МОДУЛ І
1.Разработване на примерна процедура, изискуема в Система за управление на качеството – 3 часа.

2.Приложение на Quality Function Deployment (QFD) за конкретен продукт - 3 часа.

3.Приложение на Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) за конкретен проект – 3 часа.

4.Електронна обработка на експериментални резултати – 6 часа.


МОДУЛ ІI
1.Прилагане на конвенционална ИИС за CAQ в CIM - 6 часа.

2.Разработване и прилагане на политика за QoS в CAQ – 3 часа.

3.Предварително събиране и обработка на данни за качеството на софтуерни продукти – 3 часа.

4.Оценка на сорс-код чрез прилагане на конвенционален продукт за генериране на софтуерни метрики – 3 часа.


В. ИЗПИТ /ТЕКУЩА ОЦЕНКА/ - резултатите от работа по време на упражненията се отчитат при оформяне на текущата оценка и влизат на конюнктивен принцип в общата оценка от изпита. При разлика между практическата и изпитната оценка в рамките на единица, закръгляването е в полза на студента. В противен случай – в ущърб на студента..
ЛИТЕРАТУРА

1.БДС EN ISO 9001:2001 – Системи за управление на качеството. Изисквания.

2.БДС EN ISO 9000:2001 – Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.

3.пр БДС ISO 15489-1 Информация и документация. Управление на записите. Част 1: Общи положения.

4.пр БДС ISO/TR 15489-2 Информация и документация. Управление на записите. Част 2: Указания.

5.Закон за националната стандартизация.

6.Закон за техническите изисквания към продуктите.

7.Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.

8.Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

9.Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

10.Analyzing Requirements and Defining Solution Architectures, MCSD Training Kit, MicrosoftPress, 1999.

11.Konrad Etschberger. Controller Area Network. IXXAT Automation GmbH. 2001.

12.Zheng Wang. Internet QoS: Architectures and Mechanisms for Quality of Service. Morgan Kaufmann Publishers. 2001.

13.Woodall, J., D. Rebuck, Fr. Voehl. Total Quality in Information Systems and Technology. CRC Press LLC, 1996.

14.McMahon, Chris, Jimmie Browne. CAD/CAM – from principles to practice. Addison-Wesley Publishing Company Inc. 1993.
СЪСТАВИЛ:

...................................................

/доц. д-р инж.Гр. Бояджийски/
........................................

/доц. д-р инж. Л.Цеков/


....................................

/инж. Н.Цанов/

Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол № ….. от…………. 200….г.
Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Л. Цеков/Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и електроника” с протокол №.......от ......................200…. г.
ЗАМ. ДЕКАН:

/доц. д-р инж. П. Жечев/
Каталог: docs -> magister -> sem%20ii
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
sem%20ii -> Програма По дисциплината Клетъчни комуникации
magister -> Програма по дисциплината: "мултимедийни системи" включена в учебния план на специалността "компютърни системи и технологии "
magister -> Програма по дисциплината : програмиране в интернет среда включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
sem%20ii -> Програма по дисциплината : "компютърно базирани системи за сигурност (кбсс)" включена в учебния план на специалността


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница