Програма по учебен предмет „Италиански език и култура за специализирана подготовка IX-XII клас, съгласно приложениетоДата22.12.2018
Размер211 Kb.
ТипПрограма


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

З А П О В Е Д

РД 09………./……………….2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 86, ал. 3, т.1 от Закона за предучилищното и училищно образование

УТВЪРЖДАВАМ

Учебна програма по учебен предмет „Италиански език и култура“ за специализирана подготовка IX-XII клас, съгласно приложението.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2018 /2019 година.

БОИЛ БАНОВ

Министър на културата

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

(СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА)

ЗА УЧЕНИЦИТЕ от IX до XІІ клас

ПРОФИЛ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ПРОФИЛ: ПРИРОДНИ НАУКИ

в НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА

С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

Утвърдена със заповед № РД ....................................................

София, 2018 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

(I И II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ИЗБИРАЕМИ ЧАСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА )Образованието по италиански език е неразделна и неотменна част от общата хуманитарна и езикова подготовка на учениците от Лицея. Основна цел на обучението по избираемата дисциплина История на италианската литература и италианския език е да се усвоят практически знания, умения и ценностни нагласи, които способстват за:

 • повишаването на общата и езиковата култура и комуникативната компетентност на учениците;

 • придобиване на способност за логично изразяване и уместна употреба на родния език;

 • обвързване на обучението по италиански език с гражданското образование чрез сравнение между отделните епохи.

 • обвързване на обучението по италиански език с езикови елементи, идеи и ценности в съвременните науки и общества.

За реализирането на поставените по-горе общи задачи обучението по италиански език ползва следния инструментариум и си поставя следните конкретни цели:

 • да създаде у учениците представа за системата на италианския език (граматична и лексикална) в сравнение с родния език и с изучаваните съвременни езици;

 • да развие у учениците способност за разбиране на граматическите категории в италианския език;

 • да създаде умения за работа с италиански текст с помощта на разнообразни езикови задачи;

 • да мотивира и развива у учениците способност за свързване на лексикалния фонд с този на родния език и изучаваните съвременни езици, включително и във връзка с научната терминология и най-често употребяваната лексика в различни сфери на обществения живот и в академичния и публицистичния стил;

 • да създаде умения за четене, разбиране и превод на текстове на италианския език (адаптирани и/или оригинални) с помощта на справочна литература (онлайн ресурси, електронни речници, граматики, помощни материали и помагала, коментирани издания и др.);

 • да създаде умения и да мотивира желание у учениците да дискутират и коментират оригинални текстове в превод и в оригинал), третиращи разнообразни културноисторически, литературни и философски теми.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА В КРАЯ НА ІХ КЛАС

Таблица с декомпозирани стандарти

ЧЕТЕНЕ

ПРЕВОД

КОМЕНТАР

Ученикът може:

 • да прилага правилата за писане, четене и ударение;

 • да определя граматическите категории на глагола самостоятелно и с помощта на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници, речници и др.);

 • да определя падежите на имената в изречението според тяхната функция включително и с помощта на илюстративен материал към него и на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници, речници и др.);

 • да разпознава основните синтактични функции на думите в изречението включително и с помощта илюстративен материал и на справочни материали (онлайн ресурси, речници, таблици, учебници и др.);

 • да чете и разбира елементарни изречения на италиански език;

 • да разбира основна информация от ограничени по обем, адаптирани текстове;


Ученикът може:

 • да превежда правилно отделни имена и именни фрази от италиански на български език с оглед на тяхната падежна функция (устно и/или писмено);

 • да превежда правилно отделни имена и именни фрази от български на италиански език с оглед на тяхната падежна функция (устно и/или писмено);

 • да превежда правилно изучените времена на глаголите от италиански на български и от български на италиански език (в устна или писмена форма);

 • да познава и използва при превод склоненията на изучените италиански местоимения;

 • да образува словоформи по зададена информация;

 • да превежда кратки, прости изречения от италиански на български език;

 • да превежда кратки, прости изречения от български на италиански език;

 • да разбира и познава образуването на изучени специфични синтактични конструкции и начините за предаването им на родния език;

 • да ползва хартиени и/или електронни речници.

Ученикът може:

 • да коментира от граматическа гледна точка текстове с помощта на он-лайн ресурси и речници.

 • да осъзнава и коментира различията и особеностите в структурата на италианското изречение в сравнение с родния и други съвременни езици;

 • да коментира употребата и значението на италиански терминоелементи, изрази и съкращения в различни области на съвременния живот, в които те се използват;

 • да коментира значението на италиански кратки изречения и кратък адаптиран текст с оглед на културноисторическата тематика, предвидена в учебното съдържание;
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тематични области

Очаквани резултати (компетентности) по трите основни умения: четене, превод, коментар

Нови знания

 1. Зараждане на италианската литература на простонароден език. Харта от Капуа.

 2. Сицилианска поетична школа.

 3. Поетическа школа на Долче стил нуово.

 4. Свети Франциск Асизки – Песен на творенията.

 5. Марко Поло – Милионът.

 6. Преговор, четива, дискусии, изпитвания / писмени и устни /

ЧЕТЕНЕ

Ученикът може:

 • да пише правилно;

 • да чете правилно;

 • да разбира функциите на думите в изречения с помощта на справочни материали – онлайн ресурси, учебници, учебни помагала;

 • да извлича основна информация от кратки адаптирани текстове;

 • да познава значението на често използвани италиански лексеми и терминоелементи, свързани с предвиденото учебно съдържание;

 • да разпознава и допълва информацията.

ПРЕВОД

Ученикът може:

 • да превежда правилно ;

 • да превежда кратки, прости изречения с помощта на справочни материали – онлайн ресурси, речници, учебници и учебни помагала;

 • да образува и разпознава изучени синтактични конструкции и начините за превод на български език.


КОМЕНТАР

Ученикът може:

 • да разбира и анализира различията в структурите на италианския и родния език;

 • да прави културноисторически коментар включително с използване на онлайн и мултимедийни ресурси на сентенции, кратки изречения и/или кратки адаптирани текстове според предвидената в учебното съдържание тематика.

Език:


 • Кратки исторически бележки . Упражнения по писане и четене;

 • Граматически категории в италианския език. Части на речта. Сравнения с българския език;

 • Спрежение на глагола в различните наклонения

ЛЕКСИКА

Включват се основни лексикални единици по предвидените от програмата тематични

области.
Цивилизация:


 • Примерни понятия от италианската история и култура

 • Италиански понятия, свързани с представените в учебното съдържание културноисторически теми;
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на предмета в ІХ клас –36 часа


За нови знания

до 50%

ок.18 часа

За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности

до 45%

ок. 16 часа

За контрол и оценка

до 5%

ок. 2часа

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕТекущи оценки за учебен срок в:

ІХ клас

Устни изпитвания и/или работа в клас/домашна работа/проекти

минимум 1 оценка

Контролни работи

минимум 1 оценка


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА В КРАЯ НА Х КЛАС
Таблица с декомпозирани стандарти

ЧЕТЕНЕ

ПРЕВОД

КОМЕНТАР

Ученикът може:

 • да прилага правилата за писане, четене и ударение;

 • да определя граматическите категории на глагола самостоятелно и с помощта на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници, речници и др.);

 • да определя падежите на имената в изречението според тяхната функция включително и с помощта на илюстративен материал към него и на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници, речници и др.);

 • да разпознава основните синтактични функции на думите в изречението включително и с помощта илюстративен материал и на справочни материали (онлайн ресурси, речници, таблици, учебници и др.);

 • да чете и разбира елементарни изречения на италиански език;

 • да разбира основна информация от ограничени по обем, адаптирани текстове;


Ученикът може:

 • да превежда правилно отделни имена и именни фрази от италиански на български език с оглед на тяхната падежна функция (устно и/или писмено);

 • да превежда правилно отделни имена и именни фрази от български на италиански език с оглед на тяхната падежна функция (устно и/или писмено);

 • да превежда правилно изучените времена на глаголите от италиански на български и от български на италиански език (в устна или писмена форма);

 • да познава и използва при превод склоненията на изучените италиански местоимения;

 • да образува словоформи по зададена информация;

 • да превежда кратки, прости изречения от италиански на български език;

 • да превежда кратки, прости изречения от български на италиански език;

 • да разбира и познава образуването на изучени специфични синтактични конструкции и начините за предаването им на родния език;

 • да ползва хартиени и/или електронни речници.
Ученикът може:

 • да коментира от граматическа гледна точка текстове с помощта на он-лайн ресурси и речници.

 • да осъзнава и коментира различията и особеностите в структурата на италианското изречение в сравнение с родния и други съвременни езици;

 • да коментира употребата и значението на италиански терминоелементи, изрази и съкращения в различни области на съвременния живот, в които те се използват;

 • да коментира значението на италиански кратки изречения и кратък адаптиран текст с оглед на културноисторическата тематика, предвидена в учебното съдържание;
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тематични области

Очаквани резултати (компетентности) по трите основни умения: четене, превод, коментар

Нови знания
 1. Тримата велики: Данте, Петрарка, Бокачо – Флоренция

 2. Данте Алигиери – живот и дело. Божествена комедия.

 3. Петрарка – живот и дело. Сборник сонети „Канцониере”.

 4. Бокачо – живот и дело. Декамерон.

 5. Куатроченто / петнайсти век / Хуманизъм. Полициано, Лоренцо де Медичи, Матео Мария Боярдо

 6. Преговор, четива, дискусии, изпитвания / писмени и устни /
ЧЕТЕНЕ

Ученикът може:

 • да пише правилно;

 • да чете правилно;

 • да разбира функциите на думите в изречения с помощта на справочни материали – онлайн ресурси, учебници, учебни помагала;

 • да извлича основна информация от кратки адаптирани текстове;

 • да познава значението на често използвани италиански лексеми и терминоелементи, свързани с предвиденото учебно съдържание;

 • да разпознава и допълва информацията.

ПРЕВОД

Ученикът може:

 • да превежда правилно ;

 • да превежда кратки, прости изречения с помощта на справочни материали – онлайн ресурси, речници, учебници и учебни помагала;

 • да образува и разпознава изучени синтактични конструкции и начините за превод на български език.

КОМЕНТАР

Ученикът може:

 • да разбира и анализира различията в структурите на италианския и родния език;

 • да прави културноисторически коментар включително с използване на онлайн и мултимедийни ресурси на сентенции, кратки изречения и/или кратки адаптирани текстове според предвидената в учебното съдържание тематика.Език:


 • Кратки исторически бележки . Упражнения по писане и четене;

 • Граматически категории в италианския език. Части на речта. Сравнения с българския език;

 • Спрежение на глагола в различните наклонения

ЛЕКСИКА

Включват се основни лексикални единици по предвидените от програмата тематични

области.
Цивилизация:


 • Примерни понятия от италианската история и култура

 • Италиански понятия, свързани с представените в учебното съдържание културноисторически теми;ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на предмета в Х клас – 36 часа


За нови знания

до 50%

ок. 18часа

За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности

до 45%

ок. 16 часа

За контрол и оценка

до 5%

ок. 2 часа

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕТекущи оценки за учебен срок в:

Х клас

Входно равнище

1 оценка

Устни изпитвания и/или работа в клас/домашна работа/проекти

минимум 1 оценка

Контролни работи

минимум 1 оценка

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА В КРАЯ НА ХI КЛАС
Таблица с декомпозирани стандарти

ЧЕТЕНЕ

ПРЕВОД

КОМЕНТАР

Ученикът може:

 • да прилага правилата за писане, четене и ударение;

 • да определя граматическите категории на глагола самостоятелно и с помощта на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници, речници и др.);

 • да определя падежите на имената в изречението според тяхната функция включително и с помощта на илюстративен материал към него и на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници, речници и др.);

 • да разпознава основните синтактични функции на думите в изречението включително и с помощта илюстративен материал и на справочни материали (онлайн ресурси, речници, таблици, учебници и др.);

 • да чете и разбира елементарни изречения на италиански език;

 • да разбира основна информация от ограничени по обем, адаптирани текстове;


Ученикът може:

 • да превежда правилно отделни имена и именни фрази от италиански на български език с оглед на тяхната падежна функция (устно и/или писмено);

 • да превежда правилно отделни имена и именни фрази от български на италиански език с оглед на тяхната падежна функция (устно и/или писмено);

 • да превежда правилно изучените времена на глаголите от италиански на български и от български на италиански език (в устна или писмена форма);

 • да познава и използва при превод склоненията на изучените италиански местоимения;

 • да образува словоформи по зададена информация;

 • да превежда кратки, прости изречения от италиански на български език;

 • да превежда кратки, прости изречения от български на италиански език;

 • да разбира и познава образуването на изучени специфични синтактични конструкции и начините за предаването им на родния език;

 • да ползва хартиени и/или електронни речници.
Ученикът може:

 • да коментира от граматическа гледна точка текстове с помощта на он-лайн ресурси и речници.

 • да осъзнава и коментира различията и особеностите в структурата на италианското изречение в сравнение с родния и други съвременни езици;

 • да коментира употребата и значението на италиански терминоелементи, изрази и съкращения в различни области на съвременния живот, в които те се използват;

 • да коментира значението на италиански кратки изречения и кратък адаптиран текст с оглед на културноисторическата тематика, предвидена в учебното съдържание;УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тематични области

Очаквани резултати (компетентности) по трите основни умения: четене, превод, коментар

Нови знания

 • Чинкуеченто /шестадесети век – Ренесанс./
  Ариосто, Макиавели, Тасо • Модерна епоха. Сейченто / Седемнадесети век/. – Барок. Джанбатиста Марина. • Сетеченто / Осемнадести век/
  Аркадиа и Просвещение. Голдони, Парини, Алфиери, Фосколо, Мандзони, Леопарди. • Завръщане към Класицизма – Кардучи. • Втората половина на деветнадесети век. „Скапилиатура” и Веризмо. Джовани Верга

 • Преговор, четива, дискусии, изпитвания / писмени и устни /


ЧЕТЕНЕ

Ученикът може:

 • да пише правилно;

 • да чете правилно;

 • да разбира функциите на думите в изречения с помощта на справочни материали – онлайн ресурси, учебници, учебни помагала;

 • да извлича основна информация от кратки адаптирани текстове;

 • да познава значението на често използвани италиански лексеми и терминоелементи, свързани с предвиденото учебно съдържание;

 • да разпознава и допълва информацията.

ПРЕВОД

Ученикът може:

 • да превежда правилно ;

 • да превежда кратки, прости изречения с помощта на справочни материали – онлайн ресурси, речници, учебници и учебни помагала;

 • да образува и разпознава изучени синтактични конструкции и начините за превод на български език.

КОМЕНТАР

Ученикът може:

 • да разбира и анализира различията в структурите на италианския и родния език;

 • да прави културноисторически коментар включително с използване на онлайн и мултимедийни ресурси на сентенции, кратки изречения и/или кратки адаптирани текстове според предвидената в учебното съдържание тематика.Език:


 • Кратки исторически бележки . Упражнения по писане и четене;

 • Граматически категории в италианския език. Части на речта. Сравнения с българския език;

 • Спрежение на глагола в различните наклонения

ЛЕКСИКА

Включват се основни лексикални единици по предвидените от програмата тематични

области.
Цивилизация:


 • Примерни понятия от италианската история и култура

 • Италиански понятия, свързани с представените в учебното съдържание културноисторически теми;ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на предмета в ХI клас –36 часа


За нови знания

до 40%

ок. 14 часа

За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности

до 55%

ок. 20 часа

За контрол и оценка

до 5%

ок. 2 часа

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕТекущи оценки за учебен срок в:

ХI клас

Входно равнище

1 оценка

Писмено/устно изпитване

минимум 1 оценка

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА В КРАЯ НА ХII КЛАС
Таблица с декомпозирани стандарти

ЧЕТЕНЕ

ПРЕВОД

КОМЕНТАР

Ученикът може:

 • да прилага правилата за писане, четене и ударение;

 • да определя граматическите категории на глагола самостоятелно и с помощта на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници, речници и др.);

 • да определя падежите на имената в изречението според тяхната функция включително и с помощта на илюстративен материал към него и на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници, речници и др.);

 • да разпознава основните синтактични функции на думите в изречението включително и с помощта илюстративен материал и на справочни материали (онлайн ресурси, речници, таблици, учебници и др.);

 • да чете и разбира елементарни изречения на италиански език;

 • да разбира основна информация от ограничени по обем, адаптирани текстове;Ученикът може:

 • да превежда правилно отделни имена и именни фрази от италиански на български език с оглед на тяхната падежна функция (устно и/или писмено);

 • да превежда правилно отделни имена и именни фрази от български на италиански език с оглед на тяхната падежна функция (устно и/или писмено);

 • да превежда правилно изучените времена на глаголите от италиански на български и от български на италиански език (в устна или писмена форма);

 • да познава и използва при превод склоненията на изучените италиански местоимения;

 • да образува словоформи по зададена информация;

 • да превежда кратки, прости изречения от италиански на български език;

 • да превежда кратки, прости изречения от български на италиански език;

 • да разбира и познава образуването на изучени специфични синтактични конструкции и начините за предаването им на родния език;

 • да ползва хартиени и/или електронни речници.
Ученикът може:

 • да коментира от граматическа гледна точка текстове с помощта на он-лайн ресурси и речници.

 • да осъзнава и коментира различията и особеностите в структурата на италианското изречение в сравнение с родния и други съвременни езици;

 • да коментира употребата и значението на италиански терминоелементи, изрази и съкращения в различни области на съвременния живот, в които те се използват;

 • да коментира значението на италиански кратки изречения и кратък адаптиран текст с оглед на културноисторическата тематика, предвидена в учебното съдържание;
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тематични области

Очаквани резултати (компетентности) по трите основни умения: четене, превод, коментар

Нови знания

 • Декадентизъм. Пасколи, Д’Анунцио • Първа половина на двадесети век.
  Пирандело, Звево. • Епохата на Херметизма. Унгерети, Монтале. • Романистите – фантазия и реалност. • Преговор, четива, дискусии, изпитвания / писмени и устни /


ЧЕТЕНЕ

Ученикът може:

 • да пише правилно;

 • да чете правилно;

 • да разбира функциите на думите в изречения с помощта на справочни материали – онлайн ресурси, учебници, учебни помагала;

 • да извлича основна информация от кратки адаптирани текстове;

 • да познава значението на често използвани италиански лексеми и терминоелементи, свързани с предвиденото учебно съдържание;

 • да разпознава и допълва информацията.

ПРЕВОД

Ученикът може:

 • да превежда правилно ;

 • да превежда кратки, прости изречения с помощта на справочни материали – онлайн ресурси, речници, учебници и учебни помагала;

 • да образува и разпознава изучени синтактични конструкции и начините за превод на български език.

КОМЕНТАР

Ученикът може:

 • да разбира и анализира различията в структурите на италианския и родния език;

 • да прави културноисторически коментар включително с използване на онлайн и мултимедийни ресурси на сентенции, кратки изречения и/или кратки адаптирани текстове според предвидената в учебното съдържание тематика.


Език:


 • Кратки исторически бележки . Упражнения по писане и четене;

 • Граматически категории в италианския език. Части на речта. Сравнения с българския език;

 • Спрежение на глагола в различните наклонения

ЛЕКСИКА

Включват се основни лексикални единици по предвидените от програмата тематични

области.
Цивилизация:


 • Примерни понятия от италианската история и култура

 • Италиански понятия, свързани с представените в учебното съдържание културноисторически теми;ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на предмета в ХII клас –31 часа


За нови знания

до 35%

ок. 7 часа

За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности

до 60%

ок. 22часа

За контрол и оценка

до 5%

ок. 2 часа

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕТекущи оценки за учебен срок в:

ХII клас

Входно равнище

1 оценка

Писмено/устно изпитване

минимум 1 оценка

ПОДХОДИ И МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО

Различните граматически единици и допълнителните културноисторически теми през целия курс на обучението по италиански език се преподават от перспектива на практическото им приложение в работата с езиковия материал или текст и в съответствие с изместването на фокуса и поставянето на ученика в центъра на образователния процес, в който учителят изпълнява ролята на модератор, а учениците изпълняват заданията си по-често в екип, отколкото индивидуално. Урочните единици се представят с илюстративен материал, приложения към текст, онлайн ресурси и мултимедийни презентации.

Основните елементи на отделния урок през I гимназиален етап (IX и X клас) са разясняване и представяне на отделните методически единици включително с помощта на онлайн и мултимедийни ресурси, практически упражнения върху тях включително с помощта на онлайн и мултимедийни ресурси и прилагането на придобитите умения и наученото. Фокусът е поставен върху развиването на способността у учениците да работят с езиковия материал и върху упражняването на отделните граматически единици и разбирането на връзките между тях. Интегрираното изграждане на трите езикови умения е с акцент върху четенето с разбиране и говорене.

Дискутираните и подложени на коментар изречения и/или текстове в I гимназиален етап на обучението по италиански език и цивилизация третират теми от ежедневния живот и общокултурни теми, които се преподават в сравнителна перспектива към съвременния свят и общество.

През II гимназиален етап (XI и XII клас) центърът на работата се поставя върху приложението на представените и усвоени граматически единици в четенето, превода и коментара на текст (оригинален или адаптиран) включително с помощта на онлайн и електронни и мултимедийни ресурси. Фокусът е поставен върху развиването на способността у учениците да работят с езиковия материал и върху упражняването на отделните граматически единици и разбирането на връзките между тях. Интегрираното изграждане на трите езикови умения е с акцент върху коментара (граматически и културноисторически).

Дискутираните и подложени на коментар текстове във II гимназиален етап на обучението по италиански език третират културологични, литературни теми, както и основни ценностни понятия от значимост за гражданското образование на учениците, които се преподават в сравнителна перспектива към съвременния свят и общество.

Учениците опознават националната култура в контекста на европейската, както и развитието на идеите и демократичните ценности.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Организирането на олимпиада подпомага учениците в обучението по език и цивилизация чрез състезателни и игрови елементи. Важен елемент за постигане на целите на обучението по италиански език и литература е колективна работа на всички учителите по италиански език от лицея.МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Доколкото италианският език се използва като източник за понятия и термини в музиката и изобразителносот изкуство, обучението се извършва във връзка с преподаването му музика и изобразително изкуство. Обогатяването на лексиката и осмислянето на отделните граматически категории на базата на италианския език развиват усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст на родния език, и правят връзка с учебния предмет Български език и литература.

С по-задълбоченото навлизане в италиснаките текстове на различна тематика и с представянето и интерпретирането на идеи, ценности и схващания обучението по италиански език в XI и XII клас прави връзка с изучавания материал в профилираното обучение по история и цивилизация, български език и литература и философия и помага на учениците да виждат общото и различното в различните общества и култури.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ


История на италианската литература. Различни издания
Италия – култура и литература
Текстове и упражнения за чужденци. Автор: Мария Анджела Черниляро, Издателство: „Едилингуа”

Изготвили програмата:Методическо обединение „Италиански език” към НУКК
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница