Програма за дзи по география и икономика Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит (дзи) по география и икономикаДата23.10.2018
Размер42 Kb.
#94321
ТипПрограма

Учебно-изпитна програма за ДЗИ по география и икономика


Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по география и икономика

I. Вид на изпита


Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание


География на света

• Развитие и съвременна структура на географската наука

• Геосферен строеж на Земята

• Природни компоненти и комплекси на Земята

• Природни зони на Земята

• Природноресурсен потенциал на света

• Глобални проблеми-суровинно-енергиен и екологичен

• Природни рискове

• Населението в света

• Демографски проблем и демографска политика

• Демографски различия в света

• География на селищата

• Урбанизация

• Политически системи

• География на световното стопанство

• География на световното стопанство-сектори и отрасли. Първичен сектор

Вторичен сектор

• Третичен сектор

• Полюси на световното стопанство

• Глобални проблеми на съвременността

• Световни и регионални международни организации

• Регионална география

• Географски региони в Европа, Азия и Америка

• Стопанско развитие на регионите и страните в тях

• Страни-типични представители на съответния регион

• Глобални проблеми на съвременността и тяхното проявление по региони

• Подходи    и    методи    в    съвременните    географски    и    икономически изследвания

• Географски информационни системи (ГИС)-същност и приложения

• Работа  с  информационни  материали  с  географско  и  икономическо съдържание.

География на България

• Географско положение, територия и граници на България

• Природна среда

• Природногеографски области

• География на населението в България

• Държавно  устройство  и  административно-териториално  деление  на България

• Национално стопанство: структура, фактори, показатели

• Първичен сектор

• Вторичен сектор

• Третичен сектор

• Териториална структура на стопанството

• Географски региони.


III. Оценявани компетентности


• Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях

• Разкрива закономерностите в географското разпространение на природните компоненти и връзките между тях

•  Сравнява  природните  зони  на  Земята  и  оценява  техния природноресурсен потенциал

• Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалното използване на природните ресурси и околната среда; познава концепцията за устойчиво развитие

• Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения, наводнения, свлачища и др.) и последиците от тях

• Обяснява геодемографските характеристики на населението в света

• Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините за неговото решаване

• Сравнява демографската ситуация в различните части на света

• Проследява възникването и развитието на селищата и промяната на функциите на градовете

• Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията и коментира проблемите, свързани с нея

• Представя съвременната политическа карта на света като резултат от глобалните политически процеси; коментира регионалните конфликти и причините за възникването им

• Разбира основните механизми на пазарната икономика; степенува по значимост факторите за развитие на световното стопанство

• Групира   икономическите  отрасли  по   сектори:  първичен  (добивен), вторичен (обработващ), третичен (обслужващ), и характеризира тяхната териториална структура

• Излага знания за глобалните проблеми на съвременността (суровинно- енергиен, екологичен, продоволствен и др.) и аргументира пътищата за тяхното решаване

• Обяснява принципите на международното сътрудничество и дейността на някои международни организации; прави заключения относно ролята на „глобализацията“ за нарастващата зависимост между страните

• Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различията в развитието на регионите

• Характеризира географските региони в света и прави изводи за техните специфични особености и проблеми

• Разкрива особеностите на стопанството на регионите на примера на избрани страни

• Характеризира избрани страни в регионите на основата на проблемно-

страноведския подход

• Очертава   проблемите   на   регионите   и   дискутира   решаването   им съобразно концепцията за устойчивото развитие

• Оценява ролята на географското положение и съвременните граници на България; проследява промените в териториалния є обхват

• Характеризира природните компоненти; разграничава природно- географските области в България и оценява техния природноресурсен потенциал

• Характеризира съвременната геодемографска ситуация и особеностите на урбанизацията в България

• Обяснява особеностите на прехода към пазарно стопанство; характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделните отрасли и дейности в тях

• Демонстрира знания за географските региони и прави географско изследване на местната община или административна област

• Познава основните подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания

• Познава възможностите на географските информационни системи (ГИС) и практическото им приложение в живота

• Съпоставя географски карти с различно тематично съдържание

• Анализира статистически таблици и графични материали с географско и икономическо съдържание и прави изводи

• Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях; съставя реферат и есе с географско съдържание.

IV. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Формат на изпита


Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 задачи с максимален брой точки 65:

- тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

- тестови задачи със свободен отговор;

- две  практически  задачи – по една върху учебното  съдържание от География на света и от География на България.

2.  Писмена  разработка  върху  учебното  съдържание  от  География  на България с максимален брой точки 35.Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита


Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница