Програма за опазване на околната среда на община антоново 2009- 2013 гстраница8/9
Дата22.12.2018
Размер1.77 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9
 1. Подобряване ефективността при управлението на отпадъците на територията на общината до 2013 г.ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ/ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР


ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

1. Цялостна актуализация за общинската програма за управление на твърдите битови отпадъци;

1.1. Цялостна актуализация за общинската програма за управление на твърдите битови отпадъци;

Директор ИЕ

Старши експерт

ООС


20.08.2009
Наличие на актуализирана общинска програма за управление на твърдите битови отпадъци;
2. Решаване на проблема за депониране на битовите отпадъци в селата от общината

2.1.Издаване на заповед на кмета на общината до всички кметове на населени места за а/предоставяне на информация за точната състояние на сметищата на населените места – изоставени и използвани в момента – точно местонахождение, площ, състояние]

б/за предлагане за всяко населено място временни площадки за животинска тор;

в/предоставяне на информация за необходимите средства за: за закриване и рекултивация на нерегламентираните сметища; за внедряване на съвременна техника за сметосъбиране, сметоизвозване и специализирани съдове за отпадъци.

2.1.1.Предоставяне на информацията по т. 1.1. от кметовете на населени места

2.1.2. Широко оповестяване на населението, търговските обекти и фирмите от селата за изискванията на заповедта

2.1.3.Определяне на необходимите разходи за ликвидация и рекултивация на нерегламентираните сметища; на тази база – определяне на такса за депониране на отпадъци за селата в общината – усреднено за всички села или за всяко село поотделно; предложение за всяка бюджетна година за приемане на такса от Общинския съвет за всички села.

2.1.4.Планиране на средства на база предвидените мерки /рекултивация на сметища, стари замърсявания и др/, приемане на предложението от общински съвет при гласуване на бюджета

2.1.5. Реализация на мерките за 2009г. по т.2.1.4. в съответствие с предварително разработен график
Кмета на общината

Кметове на населени места


Кметове на населените места

Директор СА

Старши експерт

ООС

Директор СА

Старши експерт

ООС


Директор СА

Старши експерт

ООС03.2009-12.2009

08.2009


12.2009

06.2009


12.2009

09.2009 11.2010

Ежегодно

01.2009


12.2010

Общински бюджет.

Общински бюджет, МОСВ и др.Заповедта е издадена и изпратена до кметовете на населени места

Необходимата информация е изпратена на кмета на общината. Заповедта е окачена на публични места в селата; информирано е местното население чрез радиоточка и по друг подходящ начин.

Разчетът за разходите е направен.

Общинският съвет е одобрил такса за селата

Мерките са изпълнени в съответствие с приетия график.

Общинския бюджет за 2007г. е приет с направените предложения


3.Поетапно въвеждане на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за всички населени места в община

Антоново

3.1. Поетапно въвеждане на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за всички населени места в община Антоново съгласно общинската програма за управление на твърдите битови отпадъци

Зам. Кмет

Директор СА

Старши експерт

ООССъгласно утвърден в програмата график

Общински бюджет, МОСВ и др.

Въведено е организирано сметосъбиране и сметоизвозване за всички населени места в община Антоново
4.Реконструкция на депо за ТБО гр. Антоново

4.1. Разработване на проект за реконструкция на депо за ТБО гр.Антоново.

4.2. Реализиране на мероприятията, залегнали в проекта.Зам. Кмет

Директор СА

Зам. Кмет

Директор СА
12.2013
12.2011

Общински бюджет, МОСВ и др.

Общински бюджет, МОСВ и др.Разработен е проект за реконструкция на депо за ТБО гр. Антоново.
Реконструирано депо за ТБО гр. Антоново.
5. Внедряване на съвременна техника за сметосъбиране, сметоизвозване и специализирани съдове за отпадъци

5.1. Внедряване на съвременна техника за сметосъбиране, сметоизвозване и специализирани съдове за отпадъци.

Зам. Кмет

Директор СА
07.2010 12.2012

Общински бюджет, МОСВ и др.

Закупени са съвременна техника за сметосъбиране, сметоизвозване и специализирани съдове за отпадъци.
6.Определяне на действителните разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци на територията на общината

6.1.Участие на представители на общината в организираните за целта обучителни семинари
6.2.Набавяне на необходимата информация за определяне на разходите
6.3.Обобщаване на информацията и подготвяне на необходимите разчети;

6.4.Приемане от общинския съвет на такса съобразена с действителни разходи;

6.5.Информиране на населението за настъпилите промени


Зам. Кмет

Директор ИЕ

Старши експерт

Зам. Кмет

Директор СА

Старши експерт


Данъчна администрация – за подаване на информация за стойността на недвижимо имущества

Председател на Общ. съвет


Кмета на общината,

отговарящия в общинската администрация за връзки с обществеността01.2010

10.2010


Проведена е информационната кампания

Наличие на общинска площадка за претоварване на отпадъците

7. Изграждане на площадки за разкомплектоване и временно съхранение на излезли от употреба МПС

Полагане на грижи за складовете за пестициди и хербициди с оглед правилното им съхраняване и обезвреждане.

7.1. Изграждане на площадки за разкомплектоване и временно съхранение на излезли от употреба МПС

7.2. Полагане на грижи за складовете за пестициди и хербициди с оглед правилното им съхраняване и обезвреждане.
Кмета на общината Дирекция СА

Старши експерт Кмета на общината

Дирекция СА

Старши експерт03.01.2010 – 30. 2010

01.2010 – 12.2010Частен инвеститор, МОСВ
Общински бюджет, МОСВ8.Институционално обезпечаване на системата на общината за дейностите по управление на отпадъците

8.1.Актуализиране на Програмата и Наредбата за дейностите по управление на отпадъците и чистотата на територията на общината
8.2.Създаване на инспекторат за контролиране изпълнението на задълженията на гражданите и фирмите за изпълнение на задълженията им по Наредбата по предходната алинея и на договорните задължения на фирмата, извършваща дейностите по организирано сметоизвозване и поддържане депото на общинския град

Директор СА

Старши експерт

Кмет на общината


1.2.2010

1.5.2010


1.6.2010

1.10.2011Възможни източници – бюджет на общината; програми за временна заетост; събрани глоби и санкции за неспазване изискванията на НаредбатаПрограмата и Наредбата са подготвени и внесена за одобрение от Общинския съвет

Назначени са инспектори за контрол


9.Въвеждане на разделно сметосъбиране на територията на общината.9.1. Определяне на дейността по разделното събиране на отпадъците.
9.2. Въвеждане на семейно компониране – пилотен проект.
9.3 Изграждане на предприятие за сепариране на отпадъци с финансиране от външни източници.

Директор СА

Старши експерт

ООС
Директор СА

Старши експерт ООС


Зам. Кмет Директор СА

Старши експерт

ООС


2010 – 2013

2009 – 20013

2009 – 2012


Общински бюджет са финансираща организация

Общински бюджет са финансираща организация Общински бюджет са финансираща организация
Издадена наредба за дейността
Поставено начало на семейно компостиране Наличие на предприятие за сепариране на отпадъци


Промяна в поведението на населението към разделното сметосъбиране


4. До края на 2009 година да са завършени всички изискуеми от закона дейности, свързани с управлението на водите и да е завършил строежа на Градската пречиствателна станция за отпадни води гр.АнтоновоДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ/ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

1.Подобряване дейността на общинската администрация в съответствие със Закона за водите

  1. Създаване на регистър на кладенците на територията на общината;

  2. Установяване на собствеността и актуване в съответствие с изискванията на язовирите и водостопанските съоръжения и системи;

  3. Издаване на разрешителните за водоползване и/или ползване на водните обекти в съответствие със Закона за водите;

  4. Определяне на условията и редът за общо водоползване и ползване на водните обекти публична общинска собственост;

  5. Определене на изискванията, условията или забраната за определен вид общо водоползване или ползване;

1.6. Определяне на обхвата и предназначението на принадлежащите земи към водните обекти, предоставени за общо използване.Зам. Кмет на Общината

Дирекция “СА”

Дирекция “ОС”

Дирекция “ОС”
2009 –2010


Общински бюджет

създаден е регистър на кладенците на територията на общината; езерата и язовирите, водостопанските съоръжения и системи са с установена собственост, актувани са в съответствие с изискванията, учредено е правото на ползване в съответствие с нормативните изисквания; издадени са разрешителните за водоползване и/или ползване на водните обекти в съответствие със Закона за водите; определени са условията и редът за общо водоползване и ползване на водните обекти публична общинска собственост, в т.ч.:обявени са водните обекти, предоставени за общо водоползване и ползване с определяне местата за тази цел; определени са изискванията, условията или забраната за определен вид общо водоползване или ползване; определени са обхватът и предназначението на принадлежащите земи към водните обекти, предоставени за общо използване

Гарантиране прилагането на закона на водите

2. Изграждане на Градската пречиствателна станция за отпадни води.

2.1. Изграждане на Градската пречиствателна станция за отпадни води.

Кмета на общината

2009 – 2010
Изградена е пречиствателната станция за отпадни води
3.Инвентаризация на всички не природни източници на замърсители за всеки речен басейн

3.1. Изготвяне списък на всички не природни източници на замърсители.

Зам. кмет

2009 - 2010

Общински бюджет

Създаване база данни за контрол

Ефикасен контрол


5. Да се изгради система за обществен контрол и активно включване на населението в дейностите по изпълнение на програмата за опазване на околната среда.ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ/ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

1 Създаване на общински консултативен екологичен съвет

1.1. Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда;

1.2. Привличане на. обществеността в процеса на вземане на решения и съставяне на екологична политика;

1.3. Текущо актуализиране на общинската програма по предложение на обществени, политически организации и граждани.


Кмета на общината

Кмета на общината

Кмета на общината


2009 – 2011

постоянен


постоянен

Общински бюджет

Наличие на действащ общински консултативен екологичен съвет

Реализация на Общинската програма за опазване на околната среда

2. Въвеждане на система за интегрирано екологично образование в предучилищните, училищните, средните учебни заведения на територията на Община Антоново.

2.1. Координация и сътрудничество със секторите на образованието за въвеждане на адекватни педагогически технологии за осигуряване на системно екологично образование;

2.2. Създаване на трайни и полезни контакти с екологични НПОКмета на общината

Кмета на общината01.2009 – 12.2010

Общински бюджет, са финансираща организация

Одобрен и финансиран проект
3.Създаване на общински екобюлетин

3.1. Създаване условия за включване на местното население в инициативи по опазване на околната реда;

3.2. Запознаване на местното население с най-актуалните насоки в сферата на глобалната екология, социалната и приложна екология.Кмета на общината

Кмета на общината01.2009 – 12.2010

Общински бюджет, са финансираща организация

Одобрен и финансиран проект
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница