Програма за управление на отпадъците на община костенец 2010 2020 г. Община Костенецстраница1/26
Дата22.10.2018
Размер1.74 Mb.
#92466
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ – 2010 – 2020 г.
Община Костенец

2030 гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” 2
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
за период 2010 – 2020 г.


2010 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 5

ВЪВЕДЕНИЕ 6

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 7

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ 91.1. Устойчиво развитие 9

1.2. Принцип на предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците 10

1.3. Принцип на превантивността 11

1.4. Принцип на самостоятелността при управлението на отпадъците 11

1.5. Принцип на съседство (близост) 11

1.6. Най-добри налични техники (НДНТ), неизискващи прекомерни разходи 12

1.7. „Замърсителя плаща” и в частност „отговорност на производителя” 12

1.8. Разширена отговорност на производителя 12

1.9. Участие на обществеността 13

1.10. Прилагане на принципите в случай на безвъзмездна схема на плащане 13

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 141.11. Географско местоположение 14

1.11.1. Природни условия 16

1.11.2. Почви 17

1.11.3. Поземлени и горски ресурси – площи, процентно съотношение, собственост 17

1.11.4. Водни ресурси 18

1.11.5. Подземни природни богатства 19

1.11.6. Характерна флора и фауна, защитени територии и чувствителни екосистеми 19

1.12. Административно – териториална характеристика 24

1.12.1. Населени места 24

1.12.2. Институционална рамка 25

1.13. Социално демографска характеристика 29

1.13.1. Население 29

1.13.2. Прогноза за брой на населението в средносрочен и дългосрочен аспект 32

1.13.3. Трудова заетост 33

1.13.4. Усреднени показатели за доходите 33

1.13.5. Процентно разпределение на селско и градско население 35

1.13.6. Процентно разпределение на работещото население по сектори 35

1.14. Икономическо развитие на общината 36

1.14.1. Икономическо състояние 36

1.14.2. Водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчните води 37

1.14.3. Използвани енергоносители, начин на отопляване 39

1.14.4. Търговия и услуги 41

1.14.5. Селско стопанство 42

1.14.6. Туризъм 45

1.14.7. Транспортна инфраструктура и връзки 47

1.14.8. Икономически показател 49

1.15. Екологична характеристика 49

1.15.1. Качество на атмосферния въздух 50

1.15.2. Води 51

1.15.3. Почви 52

1.15.4. Битови отпадъци 53

1.15.5. Шум 53

СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 55

1.16. Анализ на генерираните отпадъци. Оценка по видове 55

1.16.1. Битови отпадъци и приравнени към тях 56

1.16.2. Утайки от пречиствателни станции 59

1.16.3. Индустриални неопасни отпадъци депонирани на общинското депо 60

1.16.4. Опасни отпадъци 60

1.16.5. Производствени (индустриални отпадъци) 63

1.16.6. Отпадъци от паркове и градини 65

1.16.7. Едрогабаритни отпадъци 65

1.16.8. Строителни отпадъци 65

1.17. Съществуващи практики и системи за сметосъбиране, транспортиране и третиране на отпадъците 66

1.17.1. Събиране и транспортиране на отпадъци 66

1.17.2. Системи за разделно събиране на отпадъци 70

1.17.3. Предварително третиране на отпадъци 75

1.17.4. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 75

1.17.5. Внасяне и изнасяне на отпадъци 79

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 80

1.18. Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската администрация 80

1.19. Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на проблемите за отпадъците 80

1.20. Местна нормативна уредба, имаща отношение към управление на отпадъците 80

1.21. Организационната структура и предприети действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците с другите общини 84

1.22. Контролно звено в рамките на общината или друга структура за контрол, брой и статут на контрольорите, брой на съставените актове, наложени глоби през последните две години, териториално разпределение и обхват на контрола. 85

ПРОУЧВАНЕ, ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ 861.23. Прогноза за населението 86

1.24. Икономически показатели при прогнозирането 87

1.24.1. Национални икономически показатели 87

1.24.2. Макроикономически прогнози 88

1.24.3. Регионални икономически показатели 881.25. Прогноза на генерираните отпадъци 88

1.25.1. Норми за генериране на битови отпадъци на национално ниво 88

1.25.2. Оценка на количествата отпадъци, генерирани от домакинствата в община Костенец 89

1.25.3. Оценка на Морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани в общината 89

1.25.4. Оценка на количествата генерирани отпадъци от опаковки в община Костенец 90

1.25.5. Биоразградими отпадъци 91

1.25.6. Оценка на генерирани количества отпадъци от утайки 92

1.25.7. Оценка на генерирани количества индустриални неопасни отпадъци депонирани на общинските депа за ТБО 93

1.25.8. Оценка на генерирани количества отпадъци от паркове и градинки и почистване на улици 93

1.25.9. Оценка на генерирани количества едрогабаритни и други видове отпадъци 93

1.25.10. Оценка на генерирани количества строителни отпадъци 93

1.25.11. Обобщение на количествата на генерираните отпадъци 94

ПРЕДВИЖДАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 95

1.26. Система за управление на отпадъците на Регионално ниво 95

1.26.1. Минимизиране на отпадъците 95

1.26.2. Съхранение на отпадъците 96

1.26.3. Сметосъбиране и транспортиране на отпадъците 98

1.26.4. Третиране на отпадъците 99

1.27. Регионален център за управление на отпадъците – Самоков 101

1.28. Постижения във връзка с опазване на околната среда 102

1.28.1. Индикативни цели за отпадъчни фракции в региона 103

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 105

1.29. Разходи за дейността 105

1.29.1. Общо разходи и приходи за дейностите по управление на отпадъците за последните 2-3 години 105

1.29.2. Разходи за изплащане на възнагражденията на фирмите, извършващи дейностите по третиране на отпадъците. 106

1.29.3. Анализ на очакваните допълнителни разходи 1071.30. Приходи 110

1.30.1. Такса „битови отпадъци” 110

1.30.2. Приходи от предоставяне на услуги за дейностите със строителни и производствени отпадъци 114

ЦЕЛИ 1151.31. Описание на целите 115

1.31.1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците; 116

1.31.2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 116

1.31.3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците 117

1.31.4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците 118

1.31.5. Правно регулиране на управлението на отпадъците, ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта 121

1.31.6. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 121

1.31.7. Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната 122

1.31.8. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите „отговорност на производителя” и „замърсителя плаща” при интегрирано управление на отпадъците 122

1.31.9. Участие на обществеността 123

1.31.10. Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на националното законодателство 124

1.32. Подходи за постигане на целите – определяне на тактиката за решаване на проблемите 129

1.32.1. Индикатори за постигане целите на програмата 130

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ 132

1.33. Безвъзмездно финансиране на инвестиционни проекти 132

1.34. Инвестиционен план за системата за управление на отпадъците 135

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 138

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 140

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА 1411.35. Нормативни документи взети под внимание при изготвяне на програмата - опис 141

1.36. Органи, отговорни за управлението на отпадъците: адреси, длъжности и имена 143

1.37. Име, длъжност и адрес за контакти на отговорника за изпълнението на програмата 143


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница