Публично представяне на ангелинка николова николоваДата14.10.2018
Размер229.82 Kb.
#87076


ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

НА
АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

Кандидат за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Име: Ангелинка Николова Николова


2. Номинирана от: Веселин Марешки, Пламен Христов, Полина Цанкова-Христова от ПП ВОЛЯ


3. Подкрепа: Съвет на Адвокатска колегия Търговище, Общо събрание на съдиите от Окръжен съд Търговище
Източник: Интернет страница на Народното събрание.


4. Дата и място на раждане:
Родена на 27 април 1964 г. в гр. Омуртаг.

Източник: www.comdos.bg


5. Семейно положение
: Омъжена. Съпруг: Огнян Николов. Професия: адвокат.

Източник: Декларация по ЗПУКИ достъпна на интернет страницата на ВСС от 2009 г. и Декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, актуална към 21.06.2017 г., достъпна на интернет страницата на НС.

6. Владеене на чужди езици: Владее руски език на добро ниво.

Източник: Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

7. Образование: През 1987 г. завършва специалност „Педагогика“ и втора специалност „История“ в СУ „Климент Охридски“. През 1991 г. завършва и второ висше образование „Право” в СУ ”Климент Охридски”, задочна форма на обучение.

Източник: Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от Квотата на Народното събрание.

8. Продължаващо обучение (участия в семинари, дискусии):

Участие в следните семинари, организирани от НИП:

- Изпълнително производство и проблеми на изпълнителния процес;

- Материалноправни и процесуални аспекти на производството по несъстоятелност по ТЗ;

- Обучения по основни счетоводни познания и практики за съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност;

- Българо-германски семинар „Европейска заповед за плащане и принудително изпълнение в Германия“;

- Специализирано обучение по право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС;

- Семинар „Несъстоятелност“;

- Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за ТР;

- Корпоративно управление и ценни книжа;

- Способи за извънсъдебно решаване на търговски спорове – арбитраж и медиация;

- Превенция и противодействие на корупцията;

- Несъстоятелност и измененията в ТЗ;

- Съдебна практика на Съда на европейските общности;

- Основи на европейското право;

- Ролята на съда в охранителното производство по ЗТР;

- Обучение за защита на класифицираната информация;

- Въпроси на трудовото право.
Източник: Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от Квотата на Народното събрание.

9. Стаж:

В органите на съдебна власт: 

01/02/1992 – 31/01/1993 – младши съдия в ОС Търговище

15/02/1993 – 30/01/1994 – съдия изпълнител в РС Търговище

31/01/1994 – 20/01/1999 – съдия в РС Търговище

20/01/1999 – 24/03/2000 – председател на РС Търговище

27/03/2000 – 10/02/2017 – съдия в ОС Търговище, ТОИзвън органите на съдебна власт:

01/09/1987 – 01/02/1992 - учител в трето СОУ „П.Р.Славейков“, гр. Търговище

13/02/2017 – сега – адвокат в АК Търговище

Източник: Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от Квотата на Народното събрание.

II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

1. Текуща длъжност: Адвокат

2. Кариерно израстване: Ангелинка Николова завършва юридическото си образование през 1991 г. Професионалната й кариера преминава последователно като младши съдия в ОС Търговище (1992 -1993), съдия изпълнител в РС Търговище (1993-1994), районен съдия в същия съд (1994 – 1999), включително и като председател на съда (1999 – 2000). От края на март 2000 г. до 10.02.2017 правораздава в ОС Търговище, Търговско отделение.

Видно от протокол №29 от заседанието на ВСС, проведено на 16.07.2003 г. съдия Николова е повишена в ранг „съдия в АС”. С решение на ВСС от 11.10.2006 г. по протокол № 42 е повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението. През 2012 на съдия Николова е проведено периодично атестиране, поставената комплексна оценка е „много добра” – решение на ВСС по протокол №22 от 31.05.2012 г. През 2017 г. е проведено ново атестиране, комисията към Апелативен съд Варна предлага на ВСС оценка „много добра”. Процедурата по атестиране е прекратена с решение на ВСС, поради напускането на съдия Николова от съдебната система през месец февруари 2017 г.

Считано от 13.02.2017 Ангелинка Николова работи като адвокат. Тя е вписана в актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
Източник: Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от Квотата на Народното събрание. Протоколи от заседания на ВСС. www.аpis.bg


2. Данни от атестационния формуляр: Непублични.

3. Дисциплинарни наказания и поощрения: Няма данни за налагани наказания.

Източник: Становище на адм. ръководител към атестационния формуляр за периода 2012 – 2016, придружаващ документите по съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от Квотата на Народното събрание.

III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ


 1. Данни от Декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): В декларацията си по ЗПУКИ от 16.01.2009 г. в качеството си на съдия в ОС Търговище Ангелинка Николова е декларирала кредит в размер на 81 000 лв., като свързани лица е посочила Огнян Антонов Николов- съпруг , фирма „Тоник-02” ЕООД , „ Дружба 2005” ООД и „ВЕИ-Николов и Цонев“ ООД.

Източник: Декларация по ЗПУКИ достъпна на интернет страницата на ВСС.

2. Данни от декларации към Сметна Палата

Представените данни са актуални към датата на издигане на кандидатурата –21.06.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 28.06.2017 г.

Името на Ангелинка Николова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: • 2007 г.

 • 2008 г.

 • 2009 г.

 • 2010 г.

 • 2011 г.

 • 2012 г.

 • 2013 г.

 • 2014 г. – уведомление

 • 2015 г.

 • 2016 г. – вече декларация по чл. 175в, ал.1, т.2 от ЗСВ, публикувана на интернет страницата на Инспектората към ВСС.

Други данни за имущественото състояние на Ангелинка Николова се съдържат в Декларацията за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, публикувана на интернет страницата на НС.

3. Имотен регистър

3.1. Служба по вписванията - Търговище за периода от 01.01.1992 г. до 04.07.2017 г.
Пореден № по справката

1

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

Учредяване на договорна ипотека 

Година

2015 

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 128001319 ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД  

Ипотекарен длъжник - Ангелинка Николова Николова
Ипотекарен длъжник - Огнян Антонов Николов (съпруг)
   

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За офис, площ по док. - 118.230 кв. м., гр.Търговище.
Пореден № по справката

2

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

Заличаване на договорна ипотека 

Година

2013 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека.

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД  

Ипотекарен длъжник - Ангелинка Николова Николова
Ипотекарен длъжник - Огнян Антонов Николов (съпруг)
   

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За офис, площ по док. - 118.230 кв. м., гр.Търговище.
Пореден № по справката

3

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

Учредяване на договорна ипотека 

Година

2013 

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 128001319 ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД  

Ипотекарен длъжник - Ангелинка Николова Николова
Ипотекарен длъжник - Огнян Антонов Николов (съпруг)
   

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За офис, площ по док. - 118.230 кв. м., гр.Търговище.

Пореден № по справката

4

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

Заличаване на договорна ипотека 

Година

2012 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Учредяване на договорна ипотека.

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831919536 "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД  

Ипотекарен длъжник - Ангелинка Николова Николова
Ипотекарен длъжник - Огнян Антонов Николов (съпруг)
   

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За офис, площ по док. - 118.230 кв. м., гр.Търговище.
Пореден № по справката

5

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

Учредяване на договорна ипотека 

Година

2012 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека.

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД  

Ипотекарен длъжник - Ангелинка Николова Николова
Ипотекарен длъжник - Огнян Антонов Николов (съпруг)
   

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За офис, площ по док. - 62.170 кв. м., гр.Търговище.
Пореден № по справката

6

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Година

2010 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека.

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831919536 "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД  

Ипотекарен длъжник - Ангелинка Николова Николова
Ипотекарен длъжник - Огнян Антонов Николов (съпруг)
   

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За офис, площ по док. - 118.230 кв. м., гр.Търговище.
Пореден № по справката

7

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2010 

Страни

Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 131465322 "СИТИ БИЛДИНГ 64" ЕООД  

Купувач(Частна собственост) - Ангелинка Николова Николова
Купувач(Частна собственост) - Огнян Антонов Николов (съпруг)
   

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За офис, площ по док. - 118.230 кв. м., гр.Търговище.
Пореден № по справката

8

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Продажба 

Година

2007 

Страни

ПРОДАВАЧ - Огнян Антонов Николов (съпруг)
ПРОДАВАЧ - Ангелинка Николова Николова
   

КУПУВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 121229868 "ДОВЕРИЕ 93" ООД  

Имот

Поземлен имот, ОВОЩНА ГРАДИНА С ПЛОЩ ОТ 5.561 КВ.М. ГР. ТЪРГОВИЩЕ.
Пореден № по справката

9

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Продажба 

Година

2005 

Страни

ПРОДАВАЧ - Огнян Антонов Николов (съпруг)
ПРОДАВАЧ - Ангелинка Николова Николова
   

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот

Поземлен имот, ОВОЩНА ГРАДИНА С ПЛОЩ ОТ 4.015 ДКА, МАСТНОСТТА "УЗУН ОРМАН", III-ТА КАТЕГОРИЯ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ТЪРГОВИЩЕ.
Пореден № по справката

10

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Продажба 

Година

2005 

Страни

ПРОДАВАЧ - Ангелинка Николова Николова
ПРОДАВАЧ - Огнян Антонов Николов (съпруг)
   

КУПУВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 125543154 "ДЪ ПОИНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"ООД  

Имот

Поземлен имот, ОВОЩНА ГРАДИНА С ПЛОЩО Т 3.731 ДКА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ТЪРГОВИЩЕ,  
Пореден № по справката

11

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Продажба 

Година

2005 

Страни

ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ - Ангелинка Николова Николова  

Имот

Поземлен имот, ОВОЩНА ГРАДИНА С ПЛОЩ ОТ 3.731 ДКА,МЕСТН.УЗУН ОРМАН ПО ПЛАНА НА ГР. ТЪРГОВИЩЕ.  
Пореден № по справката

12

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Продажба 

Година

2004 

Страни

ПРОДАВАЧ - Огнян Антонов Николов (съпруг)
ПРОДАВАЧ - Ангелинка Николова Николова
   

КУПУВАЧ – физическо лице

Имот

Поземлен имот, НИВА С ПЛОЩ ОТ 19.760 ДКА, III-ТА КАТЕГОРИЯ, В МЕСТНОСТТА "КАЛАЙДЖИ ДЕРЕ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ТЪРГОВИЩЕ, СЪСТАВЛЯВАЩ ИМОТ ПО ПЛАНА НА ГР. ТЪРГОВИЩЕ.

3.2. Служба по вписванията - Попово за периода от 01.01.1992 г. до 04.07.2017 г.
Пореден № по справката

1

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2010 

Страни

Продавач - ОГНЯН АНТОНОВ НИКОЛОВ (съпруг)
Продавач - АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
   

Купувач (Частна собственост) – физическо лице

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 11.000 дка, с.Звезда, местност - Бостанлъка, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. ПОПОВО, с.Звезда.

Страни

Продавач - ОГНЯН АНТОНОВ НИКОЛОВ (съпруг)
Продавач - АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
     

Купувач (Частна собственост) – физическо лице

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 24.205 дка, с.Звезда, местност - бостанлъка, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. ПОПОВО, с.Звезда.

Страни

Продавач - ОГНЯН АНТОНОВ НИКОЛОВ (съпруг)
Продавач - АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
     

Купувач (Частна собственост) – физическо лице

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 17.625 дка, с.Звезда, местност - Харманлъка, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. ПОПОВО, с.Звезда.

Страни

Продавач - ОГНЯН АНТОНОВ НИКОЛОВ (съпруг)
Продавач - АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
     

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 13.726 дка, с.Звезда, местност - баладжалъка, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. ПОПОВО, с.Звезда.

Страни

Продавач - ОГНЯН АНТОНОВ НИКОЛОВ (съпруг)
Продавач - АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
     

Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 9.063 дка, с.Звезда, местност - чекердека, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. ПОПОВО, с.Звезда 
3.3. Служба по вписванията - Омуртаг за периода от 01.01.1992 г. до 07.07.2017 г.
Пореден № по справката

1

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2015 

Страни

Продавач - Огнян Антонов Николов
Продавач - Ангелинка Николова Николова
   

Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


Имот

Поземлен имот, площ по док. - 6.002 дка, гр. Антоново, местност - под къмпинга, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. АНТОНОВO.
Пореден № по справката

2

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2012 

Свързани актове

 

Страни

Продавач - Огнян Антонов Николов
Продавач - Ангелинка Николова Николова
   

Купувач(Частна собственост) - ЕИК / БУЛСТАТ 200433320 "ВЕИ-НИКОЛОВ И ЦОНЕВ" ООД  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 4.988 дка, с.Орач, местност - широки ниви, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. АНТОНОВО, с.Орач. 
Пореден № по справката

3

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за аренда 

Година

2011 

Страни

Собственик, срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик, срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - Ангелинка Николова Николова
Собственик, срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   

Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - ЕИК / БУЛСТАТ 201051754 БИМ АГРО  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 13.454 дка, с.Козма презвитер, местност - кеневирлик, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. ОМУРТАГ.

Страни

Собственик, срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик, срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - Ангелинка Николова Николова
Собственик, срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
     

Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - ЕИК / БУЛСТАТ 201051754 БИМ АГРО    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 12.535 дка, с.Козма презвитер, местност - токат азъ, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. ОМУРТАГ, с.Козма презвитер 

Страни

Собственик, срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик, срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - Ангелинка Николова Николова
Собственик, срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
     

Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - ЕИК / БУЛСТАТ 201051754 БИМ АГРО    

Имот

Поземлен имот. площ по док. - 16.600 дка, с.Козма презвитер, местност - кеневирлик, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. ОМУРТАГ, с.Козма презвитер 
Пореден № по справката

4

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за аренда 

Година

2011 

Страни

Собственик, срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - Ангелинка Николова Николова  

Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок:10 ст.г.-от 01.10.2011г. - ЕИК / БУЛСТАТ 201051754 БИМ АГРО  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 5.200 дка, с.Козма презвитер, местност - бостанлък, обл. ТЪРГОВИЩЕ, общ. ОМУРТАГ, с.Козма презвитер 
Пореден № по справката

5

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Продажба 

Година

2008 

Страни

ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ПРОДАВАЧ - Ангелинка Николова Николова
ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

Имот

Поземлен имот, НЕДВ.ИМОТИ НАХОДЯЩИ СЕ В СЕЛО ПРЕЗВИТЕР КОЗМА ОБЩИНА ОМУРТАГ А ИМЕННО:ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 800 КВ.М. ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО-ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 60 КВ.М. И ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 24 КВ.М.;НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 790 КВ.М.,  
Пореден № по справката

6

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Продажба 

Година

2004 

Страни

 

КУПУВАЧ - Ангелинка Николова Николова  

Имот

Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО:1. ПАРЦЕЛ ПО ПЛАНА НА С.СТАРА РЕЧКА, ОБЩ.АНТОНОВО С ОСНОВНА ПЛОЩ ОТ ИМОТ 79, СОБСТВЕНО МЯСТО 934 КВ.М.; 2.ПАРЦЕЛ, ПЛОЩ 720 КВ.М.; 3.ПАРЦЕЛ С ПЛОЩ ОТ 891 КВ.М.; 4.ДВОРНО МЯСТО, ПАРЦЕЛ, ПО ПЛАНА НА С.СТАРА РЕЧКА, ОБЩ.АНТОНОВО, ОТ 914 КВ.М./1127 КВ.М.ПО СКИЦА/ОСНОВНА ПЛОЩ, С НЕУРЕДЕНИ РЕГУЛАЦИОННИ СМЕТКИ, ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ПОСТРОЕНИ В ИМОТА ЖИЛИЩНИ И СТОПАНСКИ СГРАДИ.

3.4. Служба по вписванията - Костинброд за периода от 01.01.1992 г. до 12.07.2017 г.
Пореден № по справката

1

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Продажба 

Година

2008 

Страни

ПРОДАВАЧ - Ангелинка Николова Николова
ПРОДАВАЧ - Огнян Антонов Николов
   

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот

Поземлен имот, ПЛ. ОТ 940 КВ. М. КВ. 19 ГР. КОСТИНБРОД. 
Пореден № по справката

2

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Година

2007 

Страни

СОБСТВЕНИК - Ангелинка Николова Николова  

 

Имот

Поземлен имот, ДВ.МЯСТО ОТ 940 КВ.М. ПЛ. ГР. КОСТИНБРОД, ДВУЕТАЖНА МЖС ОТ 90 КВ.М. ЗП.

4. Участие в НПО и други организации: Няма данни.

5. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия:

На Ангелинка Николова е извършена една проверка на 25.06.2008 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Заключението на проверката е неустановена принадлежност.Източник: http://comdos.bg/

IV. ДРУГИ

1. В медиите

Публикация (заглавие и връзка)

Източник (издание, дата, автор)

Веселин Марешки се среща с хората на Търговище тази неделя

Targovishte.tv, 25.01.2017

Предложиха и две адвокатки за Съдийската колегия на новия ВСС

Legalworld.bg, 21.06.2017

Адвокат oт Търговище предложен за член на ВСС

Targovishte.tv, 26.06.2017


2. Комуникационен дневник

Представянето бе предадено на Ангелинка Николова за преглед и коментар на 12.07.2017 г. На 01 август бе получено потвърждение и малка корекция от г-жа Николова.
Каталог: cdir -> bili-bg.org -> files
cdir -> Туристически маршрут с. Орешари – С. Странджево
cdir -> ГР. Крумовград антична и средновековна крепост
files -> Публично представяне на пламена цветанова апостолова
cdir -> Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; п роект за решение
files -> Публично представяне на калина чапкънова-кючукова
files -> На марина михайлова дойчинова
files -> На маринела панкова тотева
files -> I. лична информация име: Йордан Андреев Стоев Номиниран от
files -> На мирослав александров джеров


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница