Лекции Упражнения, семинариДата06.01.2017
Размер173.21 Kb.
#11974
ТипЛекции
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - П Л О В Д И В

ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


за дисциплината АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ на растенията (БОТАНИКА І ч.)


включена като задължителна в учебния план на
специалността 6. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
област 6.0. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
професионално направление 6.2. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”

Утвърдена на заседание на КС на катедра……………… протокол №……/дата/

П л о в д и в, 2005 г.


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код


Водещ


Преподавател

Основна форма на контролЧасове


Кредитни точки

Аудиторна

Извънаудиторна


Всичко

Лекции

Упражнения, семинари

Учебни практики

Други форми

01.01.03.

Гл.ас.д-р К. Кожухарова

Писмен изпит

15

30

15

65

125

5ІІ. АНОТАЦИЯ

С дисциплината БОТАНИКА-І ч. /Анатомия и морфология на растенията/ се дават основни познания по цитология, анатомия, морфология на растенията и тяхната връзка с генетико-селекционната работа, екологията, РЗ, биотехнологиите и селскостопанската практика. Чрез нея студентите получават основни знания за техния строеж, размножаване, оплождане, плодообразуване, семеобразуване и практическо използване. Те са необходими за работата на специалиста в областа на специалните агрономически науки: растениевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, хербология, генетикоселекционна работа, растителни биотехнологии, екология, растителна защита и животновъдство и др. Като фундаментална биологична наука Анатомията и морфологията на растенията играе важна роля във формирането на естественнонаучните основи на правилния мироглед на студентите.ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ІІІ.1.ЛЕКЦИИ – 15 часа
ЛЕКЦИЯ І

Въведение в Ботаниката

Ботаниката като наука. Предмет и задачи на ботаниката. Ролята на растенията в природата. Значение на растенията за човека-съвременни направления за тяхното използване. Развитие на ботаниката като наука. Значение на ботаническите знания като теоретична основа на агрономията. Ботанически науки. Анатомия и морфология на растенията – раздели.Цитология. Предмет и задачи на растителната цитология. Типове клетъчна организация. Елементарни субмикроскопични структурни единици на клетката- плазмени мембрани, фибрили и гранули. Особености на растителната клетка. Форма и големина на растителната клетка. Съставни части на растителната клетка...............1час.

ЛЕКЦИЯ ІІ

Растителна клетка. Устройство на протопласта.

Цитоплазма. Обща характеристика. Физични свойства. Химичен състав.Строеж и съставни части на цитоплазмата: плазмалема, мезоплазма, тонопласт, хиалоплазма, ендоплазмена мрежа, рибозоми, диктиозоми, сферозоми, микротръбички, микротела, микрофламенти. Протопласт и растителлни биотехнологии....................................... 1час.

ЛЕКЦИЯ ІІІ

Устройство на протопласта

Ядро, пластиди и митохондрии. Форма, размери и местоположение. Химичен състав. Строеж на ядрото: ядрена обвивка, кариоплазма, ядърце. Хромозоми – морфология, субмикроскопичен строеж, типове хромозоми. Хромозомен брой, кариотип, полиплоидия и тяхното теоретично и практично значение. Функция на ядрото.

Пластиди. Обща характеристика и произход в еволюцията. Видове пластиди и тяхното онтогенетично развитие. Хлоропласти – химичен състав, пигментен състав, строеж и функции. Етиопласти. Лейкопласти – състав, строеж и функции. Хромопласти – състав, строеж и функции. Различия в субмикроскопичния строеж на пластидите. Митохондрии. Обща характеристика и произход в еволюцията. Химичен състав. Произход в онто- и филогенетичен аспект. Субмикроскопичен строеж.....................1час.

ЛЕКЦИЯ ІV

Растителна клетка

Парапласт. Включения в протопласта на растителната клетка. Кратки сведения за физиологично активните вещества: ферменти, фитохормони, витамини, антибиотици и фитонциди в растителната клетка. Биологична роля и практическо значение.Растителни групи продуценти на фитохормоните и фитонцидите. Място на образуването им в растенията. Значение за селскостопанската практика.

Течни включения в цитоплазмата. Вакуоли с клетъчен сок, произход и развитие в онтогенезата. Кратки сведения за химичния състав на клетъчния сок: минерални соли, въглехидрати, органични вещества, алкалоиди; глюкозиди, пигменти/антоциан, антофеин, антохлор/, органични киселини, резервни белтъчини/алейронов слой, видове алейронови зърна/. Биологична роля и практическо използване на веществата от клетъчния сок.

Твърди включения в цитоплазмата. Прости кристали, кристални друзи, сфериди, рафиди, кристален пясък.

Включения в пластидите. Твърди включения - асиламилационна и резервна скорбяла. Видове скорбелни зърна. Практическо значение на скорбялата.Течни включения – растителни масла и резервни белтъчини.

Клетъчна обвивка. Определение. Химичен състав и строеж. Текстура. Порово поле и видове пори. Нарастване, надебеляване и изменение в химичния състав на клетъчната обвивка. Деструкция на клетъчната обвивка при биотехнологиите. Функция на клетъчната обвивка.........…………………………………………………………......... 1час.

ЛЕКЦИЯ V

Размножаване на клетката

Характеристика и роля на размножаването като основно биологично явление. Видове деление на клетката.Амитоза. Характеристика и значение.

Митоза. Клетъчен цикъл. Фази. Еволюционно значение на митозата. Топография на митотичните деления в растителния организъм.

Мейоза. Характеристика. Еволюционно значение. Морфология на мейозата - хетеротипно и хомеотипно деление. Топография на мейозата при различните групи растения. Типове мейоза-начална /зиготна/, спорова /междинна/ и гаметна /терминална/. Практическо значение във връзка с оплождането, плодообразуването и семеобразуването.....………………………………………………………………......... 1час.

ЛЕКЦИЯ VІ

Растителни тъкани /хистология/.

Еволюционни аспекти при възникване тъканната организация на растенията. Определение, класификация и видове тъкани. Тъкани и растителни биотехнологии.Меристемни тъкани. Обща характеристика и класификация. Първични меристемни тъкани- цитологична, субмикроскопична характеристика и видове. Вторични меристемни тъкани- цитологична, субмикроскопична характеристика и видове. Теории за произхода и строежа на връхната меристема. Клетъчна диференциация. Значение изучаването на меристемните тъкани за селскостопанската практика. Меристемни тъкани и растителни биотехнологии.

Основни /паренхимни/ тъкани. Определение, топография, цитологична характеристика. Видове паренхимни тъкани: асимилационна, резервна, водоносна, поглъщателна, проводяща, въздухоносна-цитологична характеристика- микроскопска и електронно - микроскопска. Значение и оценка в биотехнологичен аспект.

Покривни тъкани.Първична покривна тъкан /епидерма/ - определение, топография, цитологична характеристика и субмикроскопичен /електронномикроскопски/ строеж. Образувания в епидермата: восъчен налеп, кутикула; устица, власинки. Значение на микроморфологията на восъчния налеп и кутикулата, за селскостопанската практика / връзка с оценката за сухоустойчивост, запазване на плодовата продукция при съхранение и транспортиране и задържане на разтворите при пръсдкане. Вторична покривна тъкан – корк. Третична покривна тъкан – мъртва кора............................... 1час.

ЛЕКЦИЯ VІІ

ОСНОВНИ / ПАРЕНХИМНИ/ МЕХАНИЧНИ, ПРОВОДЯЩИ И ОТДЕЛИТЕЛНИ ТЪКАНИ

Определение, топография, цитологична характеристика. Видове паренхимни тъкани. Значение и оценка в биотехнологичен аспект.Механични тъкани. Обща характеристика, топография. Видове: коленхима и склеренхима – строеж, разположение и функции.

Проводящи тъкани. Определение и функции. Еволюция на проводящите тъкани. Видове проводящи елементи и проводящи тъкани. Цитологична характеристика на дървесината / ксилемна/ и ликова /флоемна/ проводяща тъкан. Проводящи снопчета –определение, видове и разположение в органите на растенията и хистологична характеристика.

Отделителни тъкани. Определение, обща характеристика, функции. Видове отделителни тъкани: външни –жлезисти власинки, нектарници, осмофори, хидатоди; вътрешни – секреторни клетки, секреторни вместилища и млечни цеви. Значение на отделяните продукти за практиката................................................................................. 1час.

ЛЕКЦИЯ VІІІ

Растителни органи / органография/

Вегетативни органи на растенията. Теломна теория. Общи закономерности в морфологията на растителните органи –полярност, симетрия, ортотропни и плагеотропни органи, метамерия, аналогни и хомологни органи, метаморфоза, Зародишни органи и поникване на семето.

Корен./Radix/. Определение и функции. Морфология на корена – кореноплоди, коренови грудки /клубени/, свивателни / контрактилни/, дихателни, въздушни, подпорни, асимилиращи и прикрепващи корени; хаустории; микориза – характеристика и видове микориза. Бактерийни грудки по корена – съвременни аспекти и практическо значение.

Анатомия на корена. Първично устройство на корена. Вторично устройство на корена- характеристика и функции...............................................…………….............. 1час.

ЛЕКЦИЯ ІХ

Стъбло /Caulis/. Определение и функции. Морфология на стъблото. Определение на понятието клонка. Пъпка и видове пъпки. Разклоняване на стъблото – дихотомно и странично, моноподиално и симподиално. Листоразположение - видове. Закономерности в листоразположението .Понятие за едногодишни и многогодишни растения, за треви, храсти и дървета. Разположение в пространството – видове и характеристика. Метаморфози на стъблото: коренища, столони, клубени, луковици, грудко-луковици, тръни, мустачки, филокладии, кладодии, сукулентни стъбла.

Анатомично устройство на стъблотоПървично анатомично устройство на стъблото. Вегетационен връх /конус/. Органогенеза - основни етапи. Първично устройство на стъбло при двусемеделни растения - хистологична характеристика.

Вторично анатомично устройство на стъблото. Връзка между първичното устройство и вторично нарастване на стъблото. Залагане, дейност и цитологична характеристика на камбия /Tilia тип и Aristolochia – тип/. Вторична дървесина –състав, строеж и характеристика. Годишни кръгове. Вторична кора – съставни тъкани и характеристика на отделните тъкани. Типове вторично анатомично устройство на стъблото...............................................................................................................................1час.

ЛЕКЦИЯ Х

Лист /Folium/. Определение и функции на листа.Филогенезис и онтогенезис на листа. Морфология на листа. Части на листа. Видове листа. Прости листа – видове и характеристика. Жилкуване /нерватура / на листа. Листна мозайка. Хетерофилия и анизофилия. Размери и трайност на листата. Листопад. Метаморфози на листата- мустачки, бодли /листни тръни/, филодии, люспи, сукулентни листа; метаморфози на листата при насекомоядните растения. Анатомия на листа. Анатомично устройство при двусемеделните растения – хистологична и микроскопска характеристика. Анатомичното устройство на лист от иглолистно растение. Анатомични синдроми за ксероморфност и мезоморфност. Значение за селскостопанската практика................1час.

ЛЕКЦИЯ ХІ

Изменения на вегетативните органи във връзка с екологичните фактори. Понятия за екологични групи, жизнени форми и метаморфози. Изменения на вегетативните органи във връзка с водата, като екологичен фактор. Изменения на вегетативните органи във връзка със светлината, като екологичен фактор. Изменения на вегетативните органи във връзка с температурата като екологичен фактор. Изменения на вегетативните органи под влияние на почвени (ед) фактори. Изменения на вегетативните органи във връзка с хетеротрофното хранене. Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми на растенията. Изменения на растенията под влияние на фактори с антропогенен произход. Димоустойчивост.............................................................................................1 час.

ЛЕКЦИЯ ХІІ

Размножаване на растенията

Определение на размножаването като всеобщо биологично явление. Моногенно или неполово размножаване – чрез разделяне на клетката, пъпкуване, разпадане на талуса на клетки, чрез хормогонии, соредии и изидии, чрез резници, отводи, присаждане, луковици и грудки. Практическо значение на вегетативното размножаване за селското стопанство. Нови виотехнологии за вегетативно размножаване на растенията: тъканни култури..Безполово размножаване. Спорангии ивидове спори. Значение и използване на безполовото размножаване в селскостопанската практика.

Дигенно /полово/ размножаване при растенията. Агаметогамия, гаметогамия-изогамия, хетерогамия, оогамия и сифоногамия. Връзка между половото размножаване и нормалното плододаване на културните растения.

Смяна на поколенията. Понятие за “смяня на поколенията на растенията”. Характеристика на гаметофита и спорофита. Изоморфна и хетероморфна смяна на поколенията. Еволюционно направление в смяната на поколенията. ........................1час.

ЛЕКЦИЯ ХІІІ

Генеративни органи

Цвят/Flos/. Същност, онтогенезис и еволюция на цвета като генеративен орган. Части на цвета: околоцветник, андроцей и гинеций. Видове цветове. Полови форми при растенията. Закономерности в разположението на цветните части. Цветни формоли и диаграми. Съцветия. Видове съцветия. Микроспорогенеза и развитие на мъжкия гаметофит. Гинеций- плацента семепъпка. Мегаспорогенеза и развитие на женския гаметофит............................................................................................................................1час.

ЛЕКЦИЯ ХІV

Опрашване. Опрашване при растенията. Видове опрашване. Понятие за опрашване и оплождане in vitro. Същност на двойното оплождане, развитие на зародиша. Апомиксис, полиембриония и партенокарпия-значение за селскостопанската практика............................................................................................................................ 1час.

ЛЕКЦИЯ ХV

Плод /Fructus/ и семе /Semen/.

Устройство на плода и видове плодове. Устройство на семето и видове семена. Практически аспекти на опрашването, оплождането, семеобразуването и плодообразуването. Разпространение на плодовете и семената. Сравнение на размножителните процеси между голосеменни и покритосеменни растения...........1час.ІІІ.2.УПРАЖНЕНИЯ – 30 часа

Ботаника І ч. - Анатомия и морфология на растенията


УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 ч.

СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП

1. Устройство на обикновенния светлинен микроскоп и работа с него

2. Наблюдение на мъртва клетка от сърцевина на черен бъз /Sambucus nigra/

3. Живи клетки от кромид лук /Allium cepa/

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 ч.

СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА РАСТИТЕЛНАТА КЛЕТКА 1. Ядро, цитоплазма, вакуоли и лейкопласти от долния епидермис на лист от съмни-

мръкни /Tradescantia virginica/

 1. Хлоропласти и кръгово/ротационно/движение на цитоплазмата в лист от водна чума

/ Elodea canadensis/

3. Хромопласти в клетки на плод от пипер / Capsicum annum/


УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 ч.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИЗНЕНАТА ДЕЙНОСТ НА КЛЕТКАТА

1. Резервна скорбяла:

- прости скорбялни зърна в грудки от картоф /Solanum tuberosum/

- прости концентрични скорбялни зърна в семена от фасул /Phaseolus vulgaris/

- сложни скорбялни зърна в семена от овес /Triticum aestivum/

2. Резервни белтъчини:

- прости алейронови зърна от пшеница /Triticum aestivum/

3. Кристали:

- кристали и срастъци в обвивни люспи от лук /Allium cepa/

- рафиди в коренище от момкова сълза /Polygonatum officinale/

- друзи в листна дръжка от бегония /Begonia rex/

4. Субмикроскопична / електронномикроскорска/ структура на растителната клетка.
УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 ч.

КЛЕТЪЧНА ОБВИВКА. НАДЕБЕЛЯВАНЕ НА КЛЕТЪЧНАТА ОБВИВКА.

1. Външно надебеляване на клетъчната обвивка при прашецово зърно от градинска ружа /Alcea rosea/

2. Вътрешно лентовидно надебеляване на клетъчната обвивка в стъбло от тиква /Cucurbita pepo/

3. Вътрешно поресто надебеляване на клетъчната обвивка:

- прости пори в стъбло от повет /Clematis vitalba/

- дворчести пори в дървесина от бял бор /Pinus silvestris/
УПРАЖНЕНИЕ №5 – 2 ч.

ДЕЛЕНЕ НА КЛЕТКАТА. ОБРАЗУВАТЕЛНИ /меристемни/ ТЪКАНИ.

1. Митоза и митотичен цикъл в клетки на коренов връх от лук /Allium cepa/

2. Мейоза и хаплоиден хромозомен брой на лук/Allium cepa/

3. Връхна стъблена образувателна тъкан във вегетационен конус от водна чума / Elodea

canadensis/УПРАЖНЕНИЕ №6 – 2 ч.

ПЪРВИЧНА ПОКРИВНА ТЪКАН – ЕПИДЕРМА. ОБРАЗУВАНИЯ НА ЕПИДЕРМАТА.

1. Епидерма от лист на съмни-мръкни /Tradescantia virginica/

2. Епидерма от лист на пшеница /Triticum aestivum/

3. Напречен пререз на епидерма от лист на синя перуника /Iris germanica/

4. Едноклетъчни власинки на семена от памук /Gossypium hirsutum/

5. Многоклетъчни разклонени власинки по лист на гъстоцветен лопен/ Verbascum

thapsiforme/

6. Многоклетъчни щитовидни или звездовидни власинки по лист от миризлива върба

/Eleagnus angustifolia/УПРАЖНЕНИЕ №7 – 2 ч.

ОСНОВНИ/паренхимни/ ТЪКАНИ. МЕХАНИЧНИ ТЪКАНИ.

1. Резервна паренхима в грудки от картоф /Solanum tuberosum/

2. Въздухоносна паренхима в корен от аир /Acorus calamus/

3. Водоносна паренхима в лист от тлъстига /Sedum sp./

4. Коленхима и склеренхима в стъбло от тиква /Cucurbita pepo/

5. Склеренхимни влакна встъбло от лен /Linum usitatissimum/

6. Каменисти клетки в плод от културна круша /Pyrus sativa/


УПРАЖНЕНИЕ №8 – 2 ч.

ПРОВОДЯЩИ ТЪКАНИ 1. Концентрично перифлоемно /амфикрибално/ проводящо снопче в листна дръжка от

орлова папрат /Pteridium aquilinum/

 1. Концентрично периксилемно /амфивазално/ проводящо снопче в коренище от

момина сълза /Convallaria majalis/

 1. Отворено колатерално проводящо снопче в стъбло от вълча ябълка /Aristolochia

clematitis/

4. Затворено колатерално проводящо снопче в стъбло от царевица /Zea mays/


УПРАЖНЕНИЕ №9 – 2 ч.

ОТДЕЛИТЕЛНИ ТЪКАНИ

1. Външни отделителни тъкани:

- жлезисти власинки на лист от мушкато /Pelargonium zonale/

- хидатоди на лист от маслина /Olea europea/

2. Вътрешни отделителни тъкани:

- етеричномаслени лизигенни вместилища в лист от лимон /Citrus limon/

- млечни цеви в корен от лечебно глухарче /Taraxacum officinale/

- смолисти шизогенни канали в лист от черен бор /Pinus nigra/
УПРАЖНЕНИЕ №10 – 2 ч.

КОРЕН. МОРФОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ И МЕТАМОРФОЗИ

1. Видове корени и коренови системи.

2. Морфологично устройство на млад корен от пшеница /Triticum

aestivum/

3. Първично анатомично устройство на корен от перуника/Iris germanica/

4. Залагане и действие на камбия в корен от бакла /Vicia faba/


 1. Макроскопско запознаване и устройство на кореноплоди от морков /Daucus sativus/

цвекло /Beta vulgaris/ и ряпа /Raphanus sativus/
УПРАЖНЕНИЕ №11 – 2 ч.

АНАТОМИЯ НА СТЪБЛО

1. Първично анатомично устройство на стъбло при едносемеделни растения – царевица

/Zea mays/ 1. Първично анатомично устройство на стъбло при двусемеделни растения – бяла

детелина /Trifolium repens/

3. Вторично анатомично устройство на стъбло от липа /Tilia sp./


УПРАЖНЕНИЕ №12 – 2 ч.

АНАТОМИЯ НА ЛИСТ

1. Гръбно – коремно устройство на лист от японски чашкодрян /Euonymus japonika/

2. Еднаквостранно устройство на лист от синя перуника /Iris germanica/

3. Устройство на лист от ливадна власатка /Festuca germanica/

4. Устройство на игловиден лист от бял бор /Pinus silvestris/


УПРАЖНЕНИЕ №13 – 2 ч.

СЕМЕ И ПОКЪЛВАНЕ

1. Семе – устройство и съставни части, анатомия.

2. Апогейно и хипогейно покълване при фасул и леща.ІІІ.3.СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ- 5 часа

 1. Семе – части на цвета, симетрия, цветни формули. Прости, сложни и съставни съцветия.

 2. Плод. Класификация на плодовете.


ІІІ.4.ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА – 65 часа

ІІІ.4.1. Учебни практики – 15 часа

Морфология на корен, стъбло и лист. Метаморфози на корен, лист и стъбло. Видове плодове. Разпространение на семена и плодове -–автохория, хидрохория, анемохория и зоохория.


ІІІ.4.2. Разработка и защита на реферат

 1. Подготовка и предаване на морфологичен хербарий – 10часа

 2. Подготовка и защита на реферат на тема: - 5 часа

“Основни различия във вегетативните и генеративни органи на едносемеделни и двусемеделни растения.”
ІІІ.4.3. Самоподготовка /за текущия контрол и изпита/ - 30 часа

ІV.ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекционното обучение по ботаника се провежда чрез актуализация на класическата форма за университетско преподаване в съответствие със съвременните изисквания. Актуализацията е направена в няколко направления: максимална редукция на второстепенните теми и въпроси, подчиняване информацията на изискванията на професионалното направление, акцентиране на входните и изходни връзки с изучаваните технологични дисциплини, възможно най-пълно онагледяване и акцентиране върху бъдещите и стратегически проблеми свързани с използваните растителни ресурси, екологичните проблеми и др.

За онагледяване в лекциите широко се използват цветни табла, таблици, диапозитиви и щрайхпроектори.

Лабораторно практическите упражнения са подчинени строго на основната концепция: максимално освобождаване от теоретичните въпроси и активна самостоятелна работа. В упражненията широко се използват цитологични, анатомични и ембриологични препарати, сбирки от живи и хербаризирани растения, самостоятелна работа с определителите, микроскопите и лупите.

След провеждане на учебната практика всеки студент изготвя Морфологичен хербарий от 50 листа.

Заверката на семестъра се извършва на базата на редовност на участие в занятията, предсавяне на морфологичната сбирка, и заверена учебна практика.Изпитът е писмен.

V. ПРОГРАМА /КОНСПЕКТ/


по Анатомия и морфология на растенията

кат. Ботаника

 1. Устройство и съставни части на растителната клетка.

 2. Типове клетъчна организация.

 3. Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж.

 4. Ядро – обща характеристика, химичен състав, строеж и функции.

 5. Хромозоми – строеж и функции.

 6. Пластиди и митохондрии - строеж и функции.

 7. Физиологично активни вещества – видове и характеристика.

 8. Вакуоли и клетъчен сок.

 9. Включения в пластидите.

 10. Устройство на клетъчната обвивка.

 11. Нарастване на клетъчната обвивка.

 12. Изменения в химичния състав на клетъчната обвивка.

 13. Митоза.

 14. Мейоза.

 15. Образувателни тъкани - видове и характеристика.

 16. Паренхимни тъкани - видове и характеристика.

 17. Първична покривна тъкан –епидерма и образуванията и.

 18. Вторична покривна тъкан – корк.

 19. Механични тъкани - видове и характеристика.

 20. Дървесинна проводяща тъкан – ксилема.

 21. Ликова проводяща тъкан – флоема.

 22. Проводящи снопчета –видове и характеристика.

 23. Отделителни тъкани - видове и характеристика.

 24. Морфология на корена.

 25. Метаморфози на корена.

 26. Първично и вторично анатомично устройство на корена.

 27. Морфология на стъблото.

 28. Метаморфози на стъблото.

 29. Първично анатомично устройство на стъблото.

 30. Вторично анатомично устройство на стъблото.

 31. Морфология на листа.

 32. Метаморфози на листа.

 33. Анатомично устройство на листа.

 34. Размножаване на растенията.

 35. Устройство на цвета.

 36. Съцветия – видове и характеристика.

 37. Развитие на мъжкия гаметофит.

 38. Развитие на женския гаметофит.

 39. Опрашване на растенията.

 40. Оплождане при растенията.

 41. Морфологично и анатомично устройство на семето.

 42. Плод – строеж и класификация.

 43. Разпространение на плодовете и семената.


VІ. ЛИТЕРАТУРА

БОТАНИКА І ч. – АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА

ОСНОВНА

 1. Анатомия и морфология на растенията – Д.Терзийски, М.Попова, Ил.Чешмеджиев, 1998.

 2. Ръководство за упражнение по Ботаника – Г.Стойчев, К.Кожухарова, А.Николова, Хр.Анастасов, 1997.

 3. Ръководство за учебна практика по Ботаника – М.Попова, Ил.Чешмеджиев, Г.Стойчев, 1992./1999 /.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

 1. Георгиев, Г., Е. Чакалова, 1986. Анатомия и морфология на растенията,Учебник за биолози, СУ, София, 448 с.

 2. Данаилова, М. и др., 1980. Атлас ультраструктуры растительных тканей, Петрозоводски.

 3. Димитров, Ст., Д.Делипавлов, М.Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, 1988. Ботаника, Учебник за студентите от ВСИ, Земиздат, София.

 4. Есау, К., 1969. Анатомия растинии, Москава.

 5. Есау, К., 1980. Анатомия семеных растении, кн. 1 и 2, Москва.

 6. Нинова, Д., Д.Воденичаров, 1976. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията, изд. Наука и изкуство, София.

 7. Нинова, Д., 1995. Анатомия и морфология на растенията, 320 с.

 8. Хражановский, В.Г., 1982. Курс общей Ботаники, т.5, Москва, изд. Высшая школа.

 9. Fahn, A. Plant Anatomy, Pergamon press, 1982.

 10. Kansmann, B., U. Schiever, 1988 . Funktionale Morphologie und Anatomie der Pflanzen,Tene, pp 465.

 11. Cutter, E., 1978. Plant Anatomy. Part I. Cells and Tissues. Second Edition. W.Clowes end Sous, London.

 12. Анели, Н.А., 1975. Атлас эпидермы листа, Тбилиси, 108.

 13. Воденичаров, Д., 1969. Размножаване на растенията, С.,217 с.

 14. Жизнь растении, т. 1, 3, 4, 5, Москва, 1974, 1977, 1978, 1980.

 15. Ролан, Ж.К., 1978. Атлас по биологии клетки, М., 119 с.

 16. Тахтаджан, А.Л., 1954. Вопросы эволюционной морфологии растении, Ленинград, 214 с.

 17. Терзийски, Д., Ст. Карагеоргиев, 1989. Основи на електронната микроскопия, ВСИ, Пловдив.

 18. Тутаюк, В.-Х., 1980. Анатомия и морфология растении, М., 317 с.

 19. Хражановский, В.Г.,1979. Практический курс общей ботаники, М., 423 с.

 20. Metcalfe, C., L.Chalk, 1950. Anatomy of Dicotyledons, Oxford, pp 724.

 21. Strasburger, E., 1978. Biology, Belmont, pp 1080.

СЪСТАВИЛ:/ Гл.ас. д-р К.Кожухарова /
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница