Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водитеДата25.02.2018
Размер34.79 Kb.
#58682Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕИзх. № 02-00-133/…………...….....2015 г.
ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ДО

Г-Н ПЕТЪР СЛАВОВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТ ПГ НА РБ
На Ваш № 554-06-1373/25.09.2015 г.

Относно: Наличие на промени в статута на къмпинг „Смокиня“, къмпинг „Каваци“ и къмпинг „Веселие“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,
В отговор на Ваш въпрос относно наличие на промени в статута на къмпинг „Смокиня“, къмпинг „Каваци“ и къмпинг „Веселие“, и в съответствие с компетенциите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), бих искала да Ви информирам следното:

Природна забележителност (ПЗ) „Пясъчни дюни в м. Каваците“ е обявена със Заповед № 2109/20.12.1984 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет (обн., ДВ, бр. 3/1985 г.). Предмет на опазване в природната забележителност (с площ 24 ха) са пясъчните дюни, находящи се в землището на гр. Созопол, на км. 35 от пътя Бургас – Царево, между къмпинг „Веселие“ и „Смокиня“.

През 2004 г. в изпълнение на Споразумение между МОСВ и Министерство на земеделието и горите е проведена комисия, на която е описан обхватът на природната забележителност по Картата на възстановената собственост, който включва територията на морски плажове „Смокини – север“, „Смокини – юг“ и „Каваците – юг“, частни и общински имоти, с характеристика на пясъчни дюни, разположени непосредствено след морските плажове. В границите на ПЗ „Пясъчни дюни в м. “Каваците“ попадат и поземлени имоти, по-голяма част от които са частна собственост, върху които са разположени съществуващи бунгала, санитарни и търговски обекти.

Територията на ПЗ „Пясъчни дюни в м. “Каваците“ попада в границите на защитена зона BG 0002077 „Бакърлъка“ от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” за опазване на дивите птици. Предмет на опазване са защитени видове птици и техните местообитания (съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие).

От обявяването на ПЗ „Пясъчни дюни в м. “Каваците“ през 1984 г. до настоящия момент не са извършвани промени (увеличаване/намаляване на площта и/или промени в режима на опазване) по смисъла на чл 41, т. 2, 3 и 5 от Закона за защитените територии. По отношение на питането Ви за промяна на статута на въпросните къмпинги след 10.11.1989 г. Ви уведомявам, че МОСВ не разполага с информация и няма компетенции, свързани с определянето и промените в статута на подобен тип туристически обекти.

Режимът, определен със заповедта за обявяване на ПЗ „Пясъчни дюни в м. “Каваците“, забранява „влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства“.

В тази връзка, ежегодно, през летния сезон, от експерти на РИОСВ-Бургас се осъществява контрол на природната забележителност за спазване на определения режим.

През летния сезон на 2015 г. са извършени следните проверки:

На 01.07.2015 г. от експерти на РИОСВ-Бургас и специалист „Строителство“ от дирекция „Устройство на територията“ в община Созопол е извършена планова проверка в ПЗ „Пясъчни дюни в м. Каваците“, землище на гр. Созопол. Установено е засаждане на нехарактерна декоративна растителност върху пясъчните дюни и наличие на каравани и палатки в частни имоти, собственост на ЕТ „Албина – Албина Отмар“ в нарушение на режима на природната забележителност.

От РИОСВ-Бургас е съставен акт за установеното административно нарушение (АУАН) и е издадено наказателно постановление на стойност 5 000 лв. Дадени са предписания за премахване на растителността (със срок на изпълнение 08.07.2015 г.) и преустановяване разполагането на каравани и палатки и премахването им от територията на природната забележителност (със срок на изпълнение 01.08.2015 г.).

На 21.07.2015г. е извършен последващ контрол и е констатирано, че декоративната растителност е премахната.

На 09.09.2015 г. от експерти на РИОСВ-Бургас и специалист „Екология“ в община Созопол е извършена последваща проверка на даденото на ЕТ „Албина – Албина Отмар“ предписание за премахване на караваните и палатките от територията на природната забележителност и е установено, че предписанието не е изпълнено. За констатираното неизпъление от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на ЕТ „Албина – Албина Отмар“ и предстои издаване на наказателно постановление.

В границите на морските плажове „Смокини – север“, „Смокини – юг“ и „Каваците – юг не е констатирано наличие на кемпери, каравани и палатки.

В заключение бих искала да Ви уверя, че от страна на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ-Бургас се предприемат предвидените в екологичното законодателство действия по опазване на защитените територии и съблюдаване на регламентираните режими в тях, вкл. и чрез налагане на административни наказания.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите

С

офия 1000, ул. “Уилям Гладстон” 67

Тел: 940 62 82, Факс: (+3592) 988 53 16

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница