Регионално развитиеДата05.02.2018
Размер27.4 Kb.
#54577
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!Община Балчик търси да назначи 6 (шест) броя екскурзоводи във връзка с проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Проектът „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик” се изпълнява по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът предвижда консервация, реставрация, експониране, социализация и популяризиране на три недвижими културни ценности - Късноантичната и средновековна крепост „Дионисополис” гр. Балчик, архитектурен паметник „Мелницата” гр. Балчик и Теке „Ак Язълъ Баба – св. Атанас” в с. Оброчище. Основната цел на проекта е подобряване на броя и конкурентноспособността на културно-историческите атракции на територията на Община Балчик със способност да привлекат значителен брой посетители и да увеличат брутния вътрешен продукт създаден за икономиката на района от туризма. Повече информация за проекта може да намерите на страницата на Община Балчик www.balchik.bg


Изисквания към кандидата:


Отговорности:

  • екскурзоводно обслужване на туристическите атракции: Късноантичната и средновековна крепост „Дионисополис” гр. Балчик, архитектурен паметник „Мелницата” гр. Балчик (1 уредник и 3 екскурзоводи) и Теке „Ак Язълъ Баба – св. Атанас” в с. Оброчище (1 уредник и 1 екскурзовод)


Ние предлагаме:

  • целогодишна работа

  • трудов договор

  • обучение, като успешно завършилите ще получат удостоверение за професионална квалификация.


Необходими документи:

  • CV с актуална снимка

  • Мотивационно писмо

  • Документ за завършено средно образование

Крайният срок за подаване на документите е 04.03.2014 г. до 16.00 часа в Информационен център на Община Балчик, пл. „21 септември” № 6.Одобрените по документи кандидати ще получат покана за интервю.
Телефон за контакт: 0895 55 41 25, Е. Кръстева

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Балчик”, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Балчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница