files/info_pages
  Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
  Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
  Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
  Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
  Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
  Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
  Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
  Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
  Тeхнически спецификации предмет: „доставка на сървър, компютри и периферни устройства за община град добрич”
  Към документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника”
  Пълно описаниe на обекта на поръчката
  Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствени животни
  Програма "Регионално развитие"
  Решение №176/28. 08. 2008 г на Добрички общински съвет Глава първа общи положения
  Избирателен списък (за публикуване)
  Избирателен списък (за публикуване)
  Лекотоварен автомобил 8+1 места N1
  Технически спецификации предмет: „Доставка на компютри, монитори и суич” Обособена позиция 1 – „Доставка на суич”
  Пълно описание предмета на поръчката и технически спецификации
  Техническо задание за проектиране
  А н а л и т и ч н а с п р а в к а по Отчета за младежта 2013 г на Община град Добрич
  Закон за младежта; Национална програма за младежта 2016-2020
  План за развитие на община балчик
  Програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. Актуализация 2014 г. Съдържание те имат следните по-важни социални и екологични функции: 19
  Тeхнически спецификации предмет: „доставка на сървър, компютри и периферни устройства за община град добрич”
  Програма "Околна среда 2007 2013 г."
  Тарифа за обезщетение при отсичане на декоративна растителност върху терени общинска собственост
  Оод. О о б щ и н а к р у ш а р и о б л а с т д о б р и ч
  Оод. О б щ и н а к р у ш а р и о б л а с т д о б р и ч
  Нормативна база. Международно законодателство
  Програма за закрила на детето за 2016 г и е съобразен с приоритетите на Националната програма за закрила на детето за 2016 година
  Програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Общи изисквания към изпълнението Поръчката се извършва при
  Тeхническо задание предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца–Добрич – транспортна инфраструктура”
  Населено място с. Самуилово кметство
  I. Информация за контакт с възложителя
  До общински съвет град добрич докладна записка
  Отчет за изпълнение на Програмата за реализация на План за развитие на Община Добрич
  Община град добрич общински план за развитие на община град добрич
  Отчет за изпълнението на програмата за управление на община добрич за първата година от мандат 2015 г. 2019 г
  Следобедна закуска
  Списък на заличените лица
  Фондация международен балетен конкурс варна
  Директора на риосв, гр. Варна
  План за развитие на община балчик
  Програма за закрила на детето за 2015 г в рамките на следните водещи приоритети
  О т ч е т з а дейността на общински съвет по наркотични вещества
  Програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община
  Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2017 г се изготвя в изпълнение на чл. 26а, ал
  О б щ и н а к р у ш а р и о б л а с т д о б р и ч
  Публичен регистър на издадени разрешения за строеж за 2014Г
  Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2016 г се изготвя в изпълнение на чл. 26а, ал
  Програма за закрила на детето за 2015 г в рамките на следните водещи приоритети
  Регистра- ционен номер Наимено- вание(1)
  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители
  Община Добрич пионер в прилагането на Географска информационна система за управление на подземната инфраструктура
  Бюджетна линия bg 051PO001 2
  На сградите, пострадали от наводнението на 19 и 20 юни 2014 година
  Община град добрич общински план за развитие на община град добрич
  Решение № на Общински съвет Добрич I. Анализ на общинската училищна мрежа. Необходимост от програмата
  Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2015 г се изготвя в изпълнение на чл. 26а, ал
  Град добрич ценово предложение
  Д е к л а р а ц и я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 /а-д/ и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
  Кафе-сладкарница „Кукла” дкт „Дора Габе”макс площ 28. 80кв м. /схема №116
  Публично обсъждане на изпълнението на отчета за изпълнението на бюджета за 2014 г
  Община град добрич
  Отчет за изпълнение на Програмата за реализация на План за развитие на Община Добрич
  Регионално развитие
  Кодекс на служителите в община град добрич глава първа
  Програма на читалище „йордан йовков 1870" гр. Добрич през 2013 г. Народно читалище "
  Регионално развитие
  Приложение №2 община град добрич общински план за развитие на община град добрич
  Ценово предложение за позиция №1. Месо и месни продукти
  Отчет за изпълнение на дейностите заложени в общинската програма за управление на отпадъците и програмата за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми
  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение, попадащо в точка 10, буква „н” и точка 1, буква „в“ от списъка на категориите и дейностите в Приложение към чл. 93, ал. 1,т. 1 и 2 на зоос
  На основание чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „албена”
  Срещу ресторант „Стария дъб
  Община балчик кмет
  Обяснителна записка
  Ще се прилага биоциден препарат ВектоБак 12АС/VectoBac12 As, който е биологичен и не представляват риск за хората и животните
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка Местна инициативна група Балчик
  Утвърдил Кмет: / Детелина Николова
  За работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Община град Добрич
  Кратка информация за членския състав на снц „Изграждане в град Добрич на паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 година“
  Отчет за дейността на сдружението за периода от 25. 06. 2010 г до 25. 04. 2013 година
  Отчет за дейността на Сдружението за периода от 25. 04. 2013 г до 22. 02. 2016 г
  Отчет пред Общото събрание на Сдружението за извършената дейност за периода от датата на учредяването му
  Обяснителна записка
  Докладна записка от Надежда Петкова Зам кмет "Икономическо развитие и европейски фондове"
  Всички артикули да отговарят на изискванията на Закона за храните и Наредба №5 от 25. 05. 2006г за хигиената на храните
  Приложение №2 избори 2011
  Избори 2011 списък на избирателните секции в община балчик
  Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2018 г се изготвя в изпълнение на чл. 26 а, ал
  Тeхнически спецификации предмет: “Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и изграждане и основен ремонт на общински пътища“
  Програма „развитие на човешките ресурси схема bg051 po001 04 «помощ в дома»
  Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
  Фондация международен балетен конкурс варна
  Програма за закрила на детето са насочени към подкрепа на всички деца и семейства, а не само на тези, намиращи се в риск
  Програма за закрила на детето за 2014г. Приоритетните направления в Общинската програма за закрила на детето са насочени към подкрепа на всички деца и семейства, а не само на тези, намиращи се в риск
  Ценова оферта приложение 1
  Приложение №2
  Приложение №1 община град добрич общински план за развитие на община град добрич
  Добрич, 2005 г. Съдържание
  До община град добрич
  На обект „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Тервел
  Програма за оптимизация на училищната мрежа в община град добрич
  По ред Наименование
  Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2017 г се изготвя в изпълнение на чл. 26а, ал
  Програма за закрила на детето за 2017г по следните основни направления
  Културни прояви от регионално и местно значение в община добричка през 2015 година
  Програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. Актуализация 2014 г. Съдържание те имат следните по-важни социални и екологични функции: 19
  Част: технологична Фаза: рп възложител
  П о к а н а за провеждане на общо събрание съгласно § 56, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
  Пълно описание на обекта на поръчката
  До община град добрич
  А н а л и з на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01. 07. 2012 – 31. 12. 2012
  За дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и
  Описание и техническа спецификация
  Програма за закрила на детето за 2017г по следните основни направления
  П о к а н а за провеждане на общо събрание съгласно § 56, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
  Отчет за изпълнението на програмата за управление на община добрич за първата година от мандат 2015 г. 2019 г
  Приложение №2 община град добрич общински план за развитие на община град добрич
  На общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
  До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
  Програма за закрила на детето 2018 година община град добрич приложение 2
  Програма за закрила на детето 2017 година община град добрич приложение 2
  Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич 2013
  Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  Отчет за изпълнението на бюджета за 201
  О б я в а от 01 февруари до 12 февруари 2016г община Крушари, в качеството си на бенефициент по Проект: „Подкрепа за достоен живот по договор за безвъзмездна помощ bg05M9OP001 002-0159-C001, финансиран по Оперативна програма
  Заседание в състав: председател: николай урумов
  Програма на читалище „йордан йовков 1870" гр. Добрич през 2012 г. Народно читалище "
  Заседание на Общински съвет град Добрич. Тази година публичното обсъждане премина през следните етапи: I етап
  Програма за управление на отпадъците на територията на община град добрич период на действие 2015 2020 година
  Технически спецификации предмет: “смр по изграждане на улични водопроводи
  Фаза: Работен проект Инвеститор: Община град Добрич водопровод
  План за развитие на община балчик
  Справка декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от зоп
  Отчет за изпълнение на Програмата за реализация на План за развитие на Община Добрич за 2006 г
  Приложение към публична покана І. Предмет на поръчката: „информационно обслужване в печатните медии за календарната 2014 Г.” ІІ. Описание на поръчката
  Технически изисквания/ спецификации на поръчката І. Предмет на обществената поръчка
  До община град добрич
  Отчет пред Общото събрание на Сдружението за извършената дейност за периода от датата на учредяването му
  Закона за изменение и допълнение на закона за управление на етажната собственост
  Закона за изменение и допълнение на закона за управление на етажната собственост
  Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията
  Докладна записка от иван колев зам. Кмет на община град добрич относно
  Утвърдил Кмет: / Детелина Николова
  Програма за управление на отпадъците на територията на община град добрич период на действие 2015 2020 година
  І. Информация за контакт с възложителя
  Програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. Актуализация 2014 г. Съдържание те имат следните по-важни социални и екологични функции: 19
  Отчет 2015 г. На общински съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център
  До изх. №1/30. 06. 2008 г. Учителите от оу “Н. Й. Вапцаров”
  О б р ъ щ е н и е уважаеми добруджанци, При проведения конкурс
  Община Добрич пионер в прилагането на Географска информационна система за управление на подземната инфраструктура
  А з б у ч н и к на улиците в град Добрич по избирателни секции
  Докладна записка от иван колев зам. Кмет на община град добрич
  Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012
  Община град добрич общински план за развитие на община град добрич
  Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  Докладна записка от Надежда Петкова зам. Кмет иреф при Община град Добрич
  Споразумение за сътрудничество
  Доклад за 2016 г. За изпълнение на план за действие
  Община град добрич общински план за развитие
  До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
  Съобщение уважаеми съграждани
  Община град добрич план за eвакуация и/или разсредоточаване при бедствия
  Избирателни секции – места за гласуване; адреси Президентски избори 22 октомври 2006 г
  Докладна записка от камелия койчева зам кмет „Хуманитарни дейности" относно: Утвърждаване на предложение на Консултативна комисия за удостояване на творци с Национална литературна награда "
  Списък на професиите за професионално образование и обучение
  Община град добрич общински план за развитие на община град добрич
  До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
  Общински съвет
  Инвестираме във Вашето бъдеще!
  Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 год ина гр. Добрич, 201
  О б щ и н а к р у ш а р и о б л а с т д о б р и ч
directory files info pages  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница