Решение №1 /28. 11. 2012год на Съвета на директорите на „Градски транспорт еад- варна. За избор на изпълнител настраница1/14
Дата22.12.2017
Размер2.64 Mb.
#37294
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Одобрена с Решение № 1 /28.11.2012год.

на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД- Варна.

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

ДОСТАВКА НА НОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ ПО ПРОЕКТ №BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА” ФИНАНСИРАН ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007÷2013г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”Варна, ноември 2012

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Решение за откриване на открита процедура

2. Обявление за открита процедура

3. Условия на участие в открита процедура

4. Техническа спецификация (Приложение 1.1, 1.2, 1.3)

5. Оферта за участие (Образец № 1)

6. Административни сведения (Образец № 2)

7. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.2 т. 5 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП (Образци № 3, 4 и 5)

8. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП (Образец № 6)

10. Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП (Образец № 7)

11. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка (Образец № 8)

12. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – (Образец № 9)

13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 10)

14. Декларация за запознаване с условията на документация (Образец № 11)

15. Информация за оборота (Образец № 12)

16. Списък на основните договори (Образец № 13)

17. Предложение за изпълнение на поръчката (Образец №14)

18. Енергийни и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси (Образец №15)

19. Съответствие на техническа спецификация (Образец №16)

20. Предлагана цена (Образец №17)

21. Договор за изпълнение на обществената поръчка (Образец №18)

Условия за участие в откритата процедура

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Чл.1. Предмет на откритата процедура е избор на изпълнител на Обществена поръчка за „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. по обособени позиции” както следва:

 1. Обособена позиция № 1: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна”.

 2. Обособена позиция № 2: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна”.

 3. Обособена позиция № 3: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ за град Варна.

Чл.2. Общата стойност на поръчката е в размер до 41 750 000 лв. без ДДС.

 1. Обособена позиция № 1: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна” в размер до 20 250 000 лв. без ДДС.

 2. Обособена позиция № 2: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна” в размер до 10 500 000 лв. без ДДС.

 3. Обособена позиция № 3: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ за град Варна” в размер до 11 000 000 лв. без ДДС.

Чл.3. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от Бюджета на проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, по схема за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Чл.4. Място на изпълнение на поръчката – гр. Варна, ул. Тролейна №48.

Чл.5. Изпълнението на обществената поръчка е със срок до 270 дни. Срокът започва да тече от датата на авансовото плащане и е до датата на последния констативен протокол за одобряване на приета доставка. В срока трябва да се изпълни :

 1. Доставка на новия подвижен състав .

 2. Доставка на допълнително оборудване .

 3. Обучение на водачи и монтьори и др.

Чл.6. Контролът за надлежно изпълнение на поръчката ще се осъществява от Звено за управление на проекта и управляващия комитет.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ПО ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Чл.7. При изпълнение на поръчката следва да се изпълни :

 1. Доставка на новия подвижен състав :

  • съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна – 30 броя;

  • градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна-20 броя;

  • градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ за град Варна-20 броя;

 2. Доставка на допълнително оборудване;

 3. Обучение на водачи и монтьори и др.;

 4. Гаранционно обслужване по време на гаранционния период;

 5. Следгаранционно обслужване и техническа помощ

Чл.8. Техническо описание

1. Кратко описание

  • Обособена позиция № 1: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна,” финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г.- съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна”. Категория превозно средство (ПС) - М 3. Клас ПС : Клас І. Дължина 17 800 – 18 750 мм. Емисиите да отговарят на изискванията на регламент (ЕО) N715/2007 за минимум ЕВРО 5 Общ капацитет: минимум 140 пътника. Седящи места : минимум 30 места. Брой врати за пътниците - 4 (четири) двукрили врати, разположени от дясната страна на автобуса, с минимална ширина на вратите 1 200 мм. Втората врата трябва да е обрудвана с механична рампа (за инвалидни колички). Двигател работещ на Дизел – шест цилиндъра, покриващ стандарт минимум ЕВРО 5 за емисии и изходна мощност на двигателя не по-ниска от 213 kW. Автоматична трансмисия с вграден ретардер. Пневматични дискови спирачки оборудвани с ABS + ASR. Отделението за водача и пътническият салон трябва да са със самостоятелна вентилация. Пътническият салон да е с интегрирано отопление и климатизация. Кормилна уредба снабдена с хидравличен усилвател на волана. Седалките и облегалките трябва да са изработени от подсилена пластмаса, прикрепена към рамката. В случай, че доставката на автобусите се извършва след 31.12.2013 г., двигателите трябва задължително да отговарят на екологична категория ЕВРО 6.

  • Обособена позиция № 2: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна”. Категория превозно средство (ПС) - М 3. Клас ПС: Клас І. Емисиите да отговарят на изискванията на регламент (ЕО) N715/2007 за минимум ЕВРО 5. Дължина 11 950 – 13 500 мм. Общ капацитет : Минимум 95 пътника. Седящи места : Минимум 25 места. Брой врати за пътниците : 3 (три) двукрили врати, разположени от дясната страна на автобуса с минимална ширина на вратите 1 200 мм. Втората врата трябва да да е обрудвана с механична рампа (за инвалидни колички). Двигател работещ на Дизел – шест цилиндъра, покриващ стандарт минимум ЕВРО 5 за емисии и изходна мощност на двигателя не по-ниска от 180 kW. Автоматична трансмисия с вграден ретардер. Пневматични дискови спирачки оборудвани с ABS + ASR. Отделението за водача и пътническия салон трябва да са със самостоятелна вентилация. Пътническият салон да е с интегрирано отопление и климатизация. Кормилна уредба снабдена с хидравличен усилвател на волана. Седалките и облегалките трябва да са изработени от подсилена пластмаса, прикрепена към рамката. В случай, че доставката на автобусите се извършва след 31.12.2013 г., двигателите трябва задължително да отговарят на екологична категория ЕВРО 6.

  • Обособена позиция № 3: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна” финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ (сгъстен природен газ) за град Варна”. Категория превозно средство (ПС) - М 3. Клас ПС : Клас І. Емисиите да отговарят на изискванията на регламент (ЕО) N715/2007 за минумум ЕВРО 5. Дължина 11 900 – 13 500 мм. Общ капацитет : Минимум 85 пътника. Седящи места: Минимум 25 места. Брой врати за пътниците: 3 (три) двукрили врати, разположени от дясната страна на автобуса с минимална ширина на вратите 1 200 мм. Втората врата трябва да е обрудвана с рампа (за инвалидни колички). Двигател работещ с СПГ – шест цилиндъра, покриващ стандарт минимум ЕВРО 5 за емисии и изходна мощност на двигателя не по-ниска от 180 kW. Автоматична трансмисия с вграден ретардер. Пневматични дискови спирачки оборудвани с ABS + ASR. Отделението за водача и пътническия салон трябва да са със самостоятелна вентилация. Пътническият салон да е с интегрирано отопление и климатизация. Кормилна уредба снабдена с хидравличен усилвател на волана. Седалките и облегалките трябва да са изработени от подсилена пластмаса, прикрепена към рамката. В случай, че доставката на автобусите се извършва след 31.12.2013 г., двигателите трябва задължително да отговарят на екологична категория ЕВРО 6.

 1. Технически спецификации

  • Обособена позиция № 1: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г.: съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна” - Приложение 1.1

  • Обособена позиция № 2: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна” – Приложение 1.2

  • Обособена позиция № 3: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ (сгъстен природен газ) за град Варна” – Приложение 1.3

Чл.9. Минимално икономическо изискване към участниците:

 1. Да притежават оборот общо за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва :

 • Обособена позиция № 1: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна” финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г.: съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна” в размер не по- малък от : 35 000 000 лв. без вкл. ДДС.

 • Обособена позиция № 2: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна” финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна” в размер не по- малък от: 18 000 000 лв. без вкл. ДДС

 • Обособена позиция № 3: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна” финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ за град Варна” в размер не по- малък от: 18 000 000 лв. без вкл.ДДС

 • Ако участникът подава оферта за обособени позиции 1 и 2, или обособени позиции 1 и 3, трябва да покрие изискванията общо по двете обособени позиции в размер не по- малък от : 53 000 000 лв. без вкл. ДДС

 • Ако участникът подава оферта за обособени позиции 2 и 3, той трябва да покрие изискванията общо по двете обособени позиции в размер не по- малък от: 36 000 000 лв. без вкл. ДДС

 • Ако участникът подава оферта за обособени позиции 1, 2 и 3, той трябва да покрие изискванията общо по трите обособени позиции в размер не по- малък от: 71 000 000 лв. без вкл. ДДС

Чл.10. Минимално изисквание относно техническите възможности на участниците:

 1. Да имат изпълнени договори за дейности, сходни с предмета на обществената поръчка (доставка на нови автобуси) през последните 3 (три) години, както следва :

 • Обособена позиция № 1: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г.: съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна” - доставка на най-малко 20 броя автобуси от същата категория и клас (без да се включват микробуси), притежаващи издаден сертификат за ЕС одобрен тип превозно средство, издаден от компетентен орган;

 • Обособена позиция № 2: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна” финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна” - доставка на най-малко 15 броя автобуси от същата категория и клас (без да се включват микробуси) и притежаващи издаден сертификат за ЕС одобрен тип превозно средство, издаден от компетентен орган;

 • Обособена позиция № 3: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г. - градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ за град Варна” - доставка на най-малко 15 броя автобуси от същата категория и клас (без да се включват микробуси) и притежаващи издаден сертификат за ЕС одобрен тип превозно средство, издаден от компетентен орган;

 • Ако участникът подава оферта за обособени позиции 1 и 2 или обособени позиции 1 и 3, той трябва да покрие изискванията общо по двете обособени позиции за доставка на най-малко 35 броя автобуси от същата категория и клас (без да се включват микробуси) и притежаващи издаден сертификат за ЕС одобрен тип превозно средство, издаден от компетентен орган;

 • Ако участникът подава оферта за обособени позиции 2 и 3, той трябва да покрие изискванията общо по двете обособени позиции за доставка на най-малко 30 броя автобуси от същата категория и клас (без да се включват микробуси) и притежаващи издаден сертификат за ЕС одобрен тип превозно средство, издаден от компетентен орган;

 • Ако участникът подава оферта за обособени позиции 1, 2 и 3, той трябва да покрие изискванията общо по трите обособени позиции за доставка на най-малко 50 броя автобуси от същата категория и клас (без да се включват микробуси) и притежаващи издаден сертификат за ЕС одобрен тип превозно средство, издаден от компетентен орган;

2. Участниците, които не са производители, трябва да бъдат оторизирани от производителя да предлагат автобусите, с които участват в настоящата процедура.

3. Оферираните превозни средства (автобуси) трябва да са произведени от производители, сертифицирани по стандарти ISO 9001:2008 с предмет аналогичен на предмета на поръчката. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

4. Участниците трябва да разполагат с оторизиран сервиз за обслужване на автобусите в гр. Варна за комплексно гаранционно поддържане и извън гаранционно поддържане.При липса на оторизиран сервиз, участникът се задължава да разкрие такъв в едномесечен след сключване на договор за изпълнение на поръчката.

5. Участникът гарантира максимални срокове при сервизното обслужване по части и агрегати, от които: до 72 часа – за автобуса ; до 20 календарни дни – за шаси, преден и заден мост и кардан; до 30 календарни дни – за двигател и скоростна кутия.

6. Автобусите предлагани от участниците трябва да отговарят на изискванията на Директива 2001/85/EО - „Специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача“ и Директива 2007/46/ЕО – „За създаване на рамка за одобрение на МПС и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и технически възли, предназначени за такива превозни средства”, както и Наредба № 60/ 24.04.2009 г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


7. Участниците трябва да предложат автобуси, които имат издаден сертификат за типово одобрение за ЕС одобрен тип превозно средство, издаден от компетентен сертифициращ орган в съответствие с директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 24.04.2009 год. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

8. Участниците представят декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, че при евентуална доставка всеки един автобус ще бъде придружен от Оригинал на сертификат за съответствие (COC – Certificate of Conformity), издаден от производителя или притежава удостоверение за индивидуално одобрение на ново превозно средство, съгласно Наредба № 60 от 24.04.2009 год. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета .

Чл.11. При изготвяне на техническото предложение за изпълнение на поръчката участниците следва да се съобразят с изискванията на Възложителя:

(1) не се допуска образците, предоставени от Възложителя в настоящата документацията, да бъдат изменяни;

(2) При офериране на показател „„Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период (ЕЕР) в евро1 Участникът предлага изчислени енергийните и емисионни разходи (CO2; NOx; PM и NMHC) в Евро.

(3) При офериране на показател „Срок за доставка” Участниът предлага срок (в календарни дни) за доставка на цялото количество автобуси считано от датата на получаване на авансовото плащане.

(4) Показателят „Гаранционни срокове и срок за осигуряване на резервни части” се състои от следните подпоказатели за които :


 • При офериране на „Допълнителен гаранционен срок за целия автобус над минималния”, Участникът предлага допълнителен гаранционен срок за целия автобус над минималния (Съгласно техническите спецификации), който е 24 месеца без ограничения по отношение на изминатите километри, от датата на крайното предаване на съответното превозно средство за извършване на услуги по предназначение. Предложеният допълнителен гаранционен срок не трябва да е по-дълъг от 36 месеца.

 • При офериране на „Допълнителен гаранционен срок и километри за двигателя, карданния вал и задната ос над минималния” Участникът предлага:

За Обособена позиция 1 и 2

Допълнителен гаранционен срок и километри за двигателя, карданния вал и задната ос над минималния (Съгласно техническите спецификации) който е 24 месеца или 160 000 км от датата на крайното предаване на автобусите. Предложеният допълнителен гаранционен срок не трябва да е по-дълъг от 36 месеца или 240 000 км.За Обособена позиция 3

Допълнителен гаранционен срок и километри за двигателя, карданния вал и задната ос над минималния (Съгласно техническите спецификации) който е 24 месеца или 120 000 км от датата на крайното предаване на автобусите. Предложеният допълнителен гаранционен срок не трябва да е по-дълъг от 36 месеца или 180 000 км. • При офериране на „Допълнителен гаранционен срок и километри за трансмисията”, Участникът предлага:

За Обособена позиция 1 и 2

Допълнителен гаранционен срок и километри за трансмисията над минималния (Съгласно техническите спецификации) който е 60 месеца или 400 000 км от датата на крайното предаване на автобусите. Предложеният допълнителен гаранционен срок не трябва да е по-дълъг от 24 месеца или 160 000 км.За Обособена позиция 3

Допълнителен гаранционен срок и километри за трансмисията над минималния (Съгласно техническите спецификации) който е 60 месеца или 300 000 км от датата на крайното предаване на автобусите. Предложеният допълнителен гаранционен срок не трябва да е по-дълъг от 24 месеца или 120 000 км. • При офериране на „Допълнителен срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния автобус” Участникът предлага допълнителен срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния автобус над минималния (Съгласно техническите спецификации), който е 10 години след доставката на последния автобус. Предложеният допълнителен срок не трябва да е по-дълъг от 5 години.

(5) Показателят „Технически характеристики” се състои от следните подпоказатели за които :

 • При офериране на „Специфичен разход на гориво g/kWh”, Участникът представя специфичния разход на гориво съгласно Правило 85 на ИКЕ, Съответно Директива 80/1269 и 89/491 на ЕС;

 • При офериране на „Мощност на единица маса в кW /t”, Участникът представя максималната мощност на двигателя (kW) и пълната маса (тона) на превозното средство;

 • При офериране на „Литрова мощност в кW /dm 3”, Участникът представя максималната мощност (kW) и работния обем (dm3) на двигателя.

(6) При условие че Участникът предложи по-високи от максималните „допълнителни гаранционни срокове,“ определени от Възложителя, единствено и само за целите на оценяването те ще бъдат приравнени към максималните.

(7) В изпълнение на Директива 2009/33/ЕО от 23.04.2009 г. за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства и с прилагането на чл.26.а от Закона за обществените поръчки, участниците трябва да предoставят като неразделна част от техническото си предложение, изчислени енергийните (разход на гориво) и емисионни разходи (CO2; NOx; PM и NMHC) в Евро. Участниците трябва да попълнят таблиците, посочени в Приложения № 15 A/Б/В, като използват посочените в приложението формули за изчисляване на енергийните и емисионните разходи.

За доказване на стойностите на показателите, попълнени в таблицата като неразделна част от направените изчисления, участниците трябва да представят копия на сертификати или протоколи с резултати от проведени тестове според SORT, доказващи стойността на посочения разход на гориво за предлаганото от тях превозно средство или за еквивалентно такова (със серия двигател или еквивалентна, от същия тип или еквивалентен; със същата марка и модел скоростна кутия или еквивалентна; със същия размер на гумите), сертификати за ЕО типово одобрение и/или др. официални документи, от които да са видни посочените в таблицата стойности за разход на гориво и количествата CO2, NOx, NMHC и PM. Сертификатите и/или протоколите, доказващи посочения разход на гориво, както и сертификатите за ЕО типово одобрение трябва да са издадени от страни членки на ЕС.

Когато участниците предоставят информация от производителя за разхода на гориво на предлаганото превозно средство или за еквивалентно такова (със серия двигател или еквивалентна, от същия тип или еквивалентен; със същата марка и модел скоростна кутия или еквивалентна; със същия размер на гумите) те представят официални документи от производителя за изчисление на разхода на гориво, в които са описани подробно техническите условия и методи на изчисление на разхода на гориво.Чл.12. При изготвянето на предлаганата цена участниците следва да се съобразят с изискванията на Възложителя :

(1) не се допуска образците, предоставени от Възложителя в настоящата документацията за участие, да бъдат изменяни, както и да бъдат посочвани нулеви стойности или с числа след втория десетичен знак. При наличие на стойности с числа след втория десетичен знак същите ще бъдат закръглени до втори десетичен знак.

(2) при изготвяне на предлаганата цена участникът следва да предложи обща цена за изпълнение съгласно образците. Общата цена следва да е съобразена с финансовия ресусрс на обособената позиция от обществената поръчка.

Чл.13. (1) Всички документи (сертификати, договори за наем или други) в документите за подбор следва да имат срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

(2)При условие че участникът представя документи (сертификати, договори за наем или други) в документите за подбор, включително и тези, предоставени на основание чл.68, ал.9 от ЗОП, на които срокът им на валидност изтича през срока, определен за работа на комисията, а именно 150 календарни дни считано от последната дата за подаване на офертни предложения, същите следва да бъдат придружени от декларация от участника, че при изтичане на срока на валидност на съответния документ ще бъде представен актуален такъв.Чл.14. Всички представени документи в Плик №1 - ”Документи за подбор”, Плик №2 - ”Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3- „Предлагана цена” следва да бъдат надлежно и последователно номерирани .

Чл.15. Етични клаузи

1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, участникът трябва незабавно да уведоми възложителя.

3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло и услугите, без предварителното одобрение на възложителя.

4. Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

5. За периода на изпълнение на договора изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

6. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

7. Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

8. Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

9. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на му.

10. Изпълнителят ще се въздържа от всякакви взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му.

11. Никое длъжностно лице на възложителя не е получило и няма да му бъде предложена пряка или непряка облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

12. Изпълнителят няма да допусне и ще предприеме всички необходими мерки за избягване конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомява Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

13. Изпълнителят няма да допусне нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, както и на действие и бездействие на негови служители, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или на националния бюджет.

14. Изпълнителят няма да използва или представя неверни, неправилни или непълни отчети или документи и друга информация, поискана от Възложителя или други компетентни органи.

15. Изпълнителят не е привлякъл и няма да привлече служители на Възложителя да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговски закон, за срок от една година след прекратяване на правоотношението на служителя с възложителя, независимо от основанието за прекратяване, но не по-рано от една година след приключване на обществената поръчка, съответно – след прекратяване на договора.

РАЗДЕЛ III. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Чл.16. (1) Право на участие в откритата процедурата имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения.

(2) Внасянето на офертни документи по реда, правилата и изискванията, дадени в настоящите условия.

(3) Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.5 от ЗОП, лице, което участва в обединение, или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

(4) Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.6 от ЗОП, в процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

(5) В случай че участниците имат нужда от разяснения по документацията за участие, те могат да отправят писмено своите питания на адреса, посочен в обявлението до изтичане на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят публикува в писмен вид разясненията в 4-дневен срок от постъпването на запитването. Писмените отговорите на поисканите от участниците разяснения по документацията за участие ще се публикуват на сайта на „Градски транспорт” ЕАД www.gtvarna.com , сектор "Профил на купувача". В случайте на чл.27 а, ал.1 от ЗОП направените промрни в обявлението и/или документацията ще се публикуват на сайта на „Градски транспорт” ЕАД www.gtvarna.com , сектор "Профил на купувача".

(6) Подаването на оферти за участие означава, че участникът приема изцяло всички специфични и общи правила, определени в настоящите Условия. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на кандидатурата на участника.Чл.17. Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгл. чл.69, ал.1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП (без ал.2,т.2, т.2а и т.6).

Чл.18. За провеждането на всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, на което ЗОП позволява на участниците да присъстват, последните ще могат да получат информация в сайта на „Градски транспорт” ЕАД www.gtvarna.com , сектор "Профил на купувача".

Чл.19. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на действие на договора.

Чл.20. Всяка оферта задължително съдържа три плика :

ПЛИК №1: с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”

ПЛИК №2: с надпис ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” с означения за съответната позиция/позиции. Ако участника подава оферти за повече от една обособена позиция, в плик №2 следва да се поставят отделни непрозрачни запечатани пликове с надпис ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и наименованието на съответната обособена позиция.

ПЛИК №3: с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” с означения за съответната позиция/позиции. Ако участника подава оферти за повече от една обособена позиция, в плик №3 следва да се поставят отделни непрозрачни запечатани пликове с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” и наименованието на съответната обособена позиция.

Трите плика следва да са поставени в един общ плик. Върху общия плик участникът посочва наименование, адрес за кореспонденция, пощенски код, телефон, факс и електронен адрес, както и да бъдат посочени следните означения:

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007÷2013г.” по обособени позиции” за Обособена/и позиция/и №..................

Чл.21. При отваряне на офертите, най-малко трима членове на Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подписват плик № 3 и всички документи, съдържащи се в плик № 2. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 и всички документи, съдържащи се в плик № 2 на останалите участници.

Чл.22. Участниците в настоящата процедура се ползват с равни права.

Чл.23. На основание чл.43 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не може да се изменя, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.24. (1) Комплектът офертни документи е достъпен на сайта на „Градски транспорт” ЕАД www.gtvarna.com , сектор "Профил на купувача".

(2) Срок за достъп – до 18.01.2013.

(3) Писмените отговорите на поисканите от участниците разяснения по документацията за участие ще се публикуват на сайта на „Градски транспорт” ЕАД www.gtvarna.com , сектор "Профил на купувача".

(4) В случайте на чл.27 а, ал.1 от ЗОП направените промрни в обявлението и/или документацията ще се публикуват на сайта на „Градски транспорт” ЕАД www.gtvarna.com , сектор "Профил на купувача".

Чл.25. (1) Гаранцията за участие за обособените позиции е определена по реда на чл.59, ал.2 от ЗОП, представена по реда на чл. 60 от ЗОП както следва :

1. За Обособена позиция №1: 202 500,00лв.

2. За Обособена позиция №2: 105 000,00лв.

3. За Обособена позиция №3: 110 000,00лв.

(2) При условие че участникът представи гаранция под формата на парична сума, същата следва да се внесе с платежно нареждане към бюджет по IBAN: BG91RZBB91551064189217 и BIC:RZBB9155 на “Градски транспорт” ЕАД в “Райфайзенбанк”ЕАД – гр.Варна.

(3)При условие че участникът представи банкова гаранция, той трябва да депозира оригинал. Същата следва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя при настъпване на обстоятелствата по чл. 61 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

(4) На основание чл.59 ал.3 от ЗОП, възложителят определя гаранция за изпълнение на договора – 3 % от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия процедурата участник по сметка на възложителя, или да представи банкова гаранция преди подписването на договора по реда на чл. 60 от ЗОП.

(5) Ако Участникът представя Банкова гаранция за изпълнение на договора, същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малка от 30 дни след датата на изтичане на последния допълнителен гаранционен срок съгласно техническото предложение на участника избран за изпълнител.

(6) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

(7) Внасянето на гаранцията за участие и изпълнение се извършва с платежно нареждане към IBAN: BG91RZBB91551064189217 и BIC:RZBB9155 на “Градски транспорт” ЕАД в “Райфайзенбанк”ЕАД – гр.Варна.

Чл.26. (1) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител.

(2) Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.Чл.27. Възложителят освобождава гаранцията за участие по реда на чл.62 от ЗОП.

Чл.28.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл.29. (1) Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

(2) Внасянето на офертата се извършва в деловодството на “Градски транспорт” ЕАД– на адрес: гр.Варна, ул. „Тролейна” №48, тел.: 052/572200, факс 052/755121 всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

(3) Крайният срок за внасяне на офертните документи е – до 16:30 часа на 28.01.2013 год.

(4) Първото заседание на комисията за провеждане на открита процедура е на 29.01.2013 год. от 10:00 часа в сградата на “Градски транспорт” ЕАД– на адрес: гр. Варна, ул. „Тролейна” №48, тел.: 052/572200, факс 052/755121. Може да присъства управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масова осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно. • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. • За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и пълномощно.

(5) На основание чл.34, ал.6 от ЗОП, срокът за приключване на работата на Комисията, определен от Възложителя, е до 5 месеца от датата на първото заседание на Комисията.

Чл.30. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПО ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Чл.31 Офертата следва да съдържа:

А. Плик №1 "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР":

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - Свободна форма, подписва се от участника;

2. Оферта за участие (Образец № 1) - попълнен и подписан;

3. Административни сведения (Образец № 2) - попълнен и подписан;

4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в официален превод на български език - документът се представя от участник/член на обединение/подизпълнител; Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

5. Споразумение за създаване на обединение, което не е юридическо лице - Оригинал или нотариално заверено копие. Документ, следва да е подписан от лицата в обединението като задължително се посочва представляващият. Документа за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности които ще изпълнява всеки член на обединението както и дела им;

6. Документ за внесена/издадена гаранция за участие - Копие заверено „Вярно с оригинала” на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. Документът следва да е издаден на името на участника или на поне един от членовете на обединението ;

7. 1. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП (попълнен Образец № 3)

1. Не съм осъждан /а/ с влязла в сила присъда и съм реабилитиран/а (вярното се подчертава:а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
* Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
7. 2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП (попълнен Образец № 4):

1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност.

2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че, участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си

4. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или парични задължения, свързани с плащането на данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която дружеството е установено.

5. Представляваното от мен дружество няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 (пет) години.

6. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

* Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.


7. 3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП(попълнен Образец № 5): Не съм свързано лице с Възложителя (Градски транспорт ЕАД) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация

*Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.)8. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП (Образец № 6) - попълнен и подписан;

9. Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП (Образец № 7) - попълнен и подписан;

10. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка (Образец № 8) - попълнен и подписан;

11. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – (Образец № 9) - попълнен и подписан;

12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 10) - попълнен и подписан;

13. Декларация за запознаване с условията на документация (Образец № 11) - попълнена и подписана;

14. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП:

-Информация за оборота придружена с копие на годишните финансови отчети съгласно Закона за счетоводството общо за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) (Образец № 12) - попълнен и подписан;

*Документите(годишните финансови отчети съгласно Закона за счетоводството общо за последните три години) не се представя, ако участника е представил ЕИК и в Търговския регистър е налична информация за съставните части на ГФО.

15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:

1. Списък на основните договори за дейности, сходни с предмета на обществената поръчка (доставка на нови автобуси) през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение/референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица (Образец № 13 – попълнен и подписан).

2. Документ, издаден от производителя, оторизиращ участника да предлага автобусите, с които участва, като документът не трябва да е издаден по-рано от 2 (два) месеца преди датата на подаване на офертата.

3. Копие на Сертификата за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 .Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

4. Документи доказващи оторизацията на сервиза и периода на оторизация.При липса на оторизиран сервиз участникът декларира с декларация в свободен текст, че се задължава да разкрие такъв в едномесечен срок след сключване на договор за изпълнение.

5. Декларация – свободен текст, с която Участникът гарантира максимални срокове при сервизното обслужване по части и агрегати, от които: до 72 часа – за автобуса ; до 20 календарни дни – за шаси, преден и заден мост и кардан; до 30 календарни дни – за двигател и скоростна кутия.

6. Декларация – свободен текст с която Участникът декларира, че Автобусите отговарят на изискванията с Директива 2001/85/EО - „Специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача“ и Директива 2007/46/ЕО – „За създаване на рамка за одобрение на МПС и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и технически възли, предназначени за такива превозни средства”, както и Наредба № 60/ 24.04.2009 г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


7. Заверено копие на сертификат за ЕС одобрен тип превозно средство, издаден от компетентен сертифициращ орган в съответствие с директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 24.04.2009 год. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета с превод на български език.

8. Декларация (свободен текст), че при евентуална доставка всеки един автобус ще бъде придружен от Оригинал на сертификат за съответствие (COC – Certificate of Conformity), издаден от производителя.

Съдържанието на Плик №1 се представя и на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи – подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл формат *.pdf. Файлът се записва на електронен носител, който се поставя в Плик № 1, където се съдържа й хартиения еквивалент на съответните документи.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница