С. Костова утвърждавам


Изисквания към съдържанието и обхвата на офертатастраница2/2
Дата19.11.2018
Размер398 Kb.
#104872
1   2

Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата


1. Условия за валидност


За участие в публичната покана, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите Указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка, по реда, описан по-долу в настоящия раздел.

Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя, при всички случаи води до отстраняването му.

Лице, което участва в Обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Физическо или юридическо лице, което участва в Обединение, не може да бъде партньор в друго Обединение, Участник в настоящата обществена поръчка.

Ако Участник в настоящата процедура е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, като в офертата си е приложил надлежно подписана негова декларация (по образец №15), придружена с изискуемите в чл. 56, ал. 2 от ЗОП документи и едновременно лицето, сочено за подизпълнител е подало самостоятелна оферта, в този случай това лице ще бъде отстранено от участие в публичната покана.

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата и само за пълния й обем. Оферти за част от обхвата на обществената поръчка не подлежат на разглеждане.Варианти на предложения в офертата и/или опции не се приемат.

Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от настоящите Указания за участие и техническите спецификации, приложени по-долу.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващото участника лице.

Изключение от посоченото условие, даващо възможност за подписване на офертата или отделни нейни части от пълномощник, са изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретното/ните лице/а - представляващо/и участника и които не могат да се попълнят и подпишат от името на пълномощник, каквито са декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените по-горе документи се представят в превод на български език, с изключение на документа, представен в съответствие с изискванията на чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, който се представя в официален превод (съобразно дефиницията, изведена в §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е направено отбелязване: „Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и свеж печат на Участника (ако разполага с такъв).

Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците, с изключение на образеца на банковата гаранция. Ако офертата не е представена по приложените образци, комисията има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

Относно образеца на банковата гаранция, задължителни за Участниците са само условията описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и офертата на Участника ще бъде отстранена.Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната покана за обществена поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да я удължи.

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в един непрозрачен плик, в който се поставят документите изисквани по-горе от Възложителя, придружени от електронен носител, съдържащ записани в „pdf“ формат документите „оригинал“. В същия плик се поставя и ценовото предложение на участника, и на електронен носител във формат Excel, съдържащ ценовото предложение и приложенията към него, представени в оригинал.

Пликът се надписва по следния начин:ОФЕРТА
ДО

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ул. „21-ва” №18,

С. ГОРНА МАЛИНА
За участие в Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет:

Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горно Камарци, община Горна Малина, Софийска област


.......................................................................................................................................

/име на Участника/

.......................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава
.......................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

Офертата се представя от участника лично, или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.

При приемане на офертата, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай Участникът е длъжен да представи на Възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на предходния абзац, преди изтичането на срока за получаване на офертите.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника.2. Съдържание


Офертата, както и приложенията към нея, се изготвят по представените в документацията образци.

2.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал).

2.1.2. Оферта – попълва се образец №1;

Забележка: Когато участникът в процедурата е Обединение, офертата се представя за Обединението като цяло, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква по-горе в указанията за участие в настоящата процедура.

2.1.3. Административни сведения - попълва се образец №2;Забележка: При участие на Обединение в процедурата, образецът се попълва за Обединението като цяло (не и за отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на Обединението, съгласно споразумението/съответния документ за създаване/учредяването му.

2.1.4. Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за изпълнение на обществената поръчка и с документацията за участие в процедурата – попълва се Образец № 3.Забележка: Когато участникът е обединение, образецът се попълва и подписва от всеки един от членовете на обединението, съгласно споразумението за участие в настоящата процедура.

2.1.5. Декларация, че Участникът ще спазва всички условия, необходими за участие в процедурата, а в последствие и за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане – попълва се Образец № 4.Забележка: Когато участникът е Обединение, образецът се попълва и подписва от всеки един от членовете на Обединението, съгласно споразумението за участие в настоящата процедура.

2.1.6. Копие от документа за регистрация или посочване на Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - когато участника е регистрирано в Република България юридическо лице или едноличен търговец.

В случай на непосочване на ЕИК, Участникът представя и удостоверение за актуално състояние.


  • Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен документ за регистрация или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод.

Забележка: “Официален превод”, съобразно нормата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е “превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

  • Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в официален превод.

Забележка: Когато Участникът в процедурата е Обединение, документите по т.2.1.6 се представят от всеки един от членовете на Обединението (за всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението).

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от посочените подизпълнители.

2.1.7. В хипотеза, при която участникът е Обединение, което не е юридическо лице, като задължителен елемент от офертата се представя Споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението за участие в настоящата обществена поръчка.

Документът за създаване на Обединение за участие в настоящата процедура, следва да бъде представен в оригинал или нотариално заверено копие и в него задължително трябва да е посочен представляващия Обединението.

2.1.8. Заверено от участника копие от валидна към датата на подаване на офертата застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ.За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран участника.

!!! Професионалната дейност от застрахователната полица следва да отговаря на предмета и категорията на строежите, обект на възлагане.

В случай, че валидността на застраховката изтича в срока на валидност на офертата, участникът представя и декларация, с която поема ангажимент и задължение да поднови/удължи срока на валидност на изискуемата застраховка. При евентуално определяне на участника за Изпълнител, същият се задължава да предостави застраховката (с валидността, която е декларирал), преди сключването на договора за възлагане на изпълнението.

Уточнение: Документите по т. 2.1.8. се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор.

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от посочените подизпълнители.

2.1.9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:

2.1.9.1. Списък с основните изпълнени от Участника договори за строително-монтажни работи, доказващи опита му в изпълнението на сходни с обекта на обществената поръчка дейности през последните 5 (пет) календарни години, считано до датата на подаване на офертата - по образец № 7.

!!! Под „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира: СМР или СРР - изпълнение на ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на довеждащи и/или селищни водопроводи и/или сондаж.

Забележка: При подготовката на офертите си, Участниците трябва да съобразят следното: в списъка с изпълнени договори следва да бъдат посочени и вписани само най-важните строителни обекти, сходни с предмета на поръчката.

!!! За всеки, посочен в списъка договор трябва да има приложени доказателства, удостоверяващи верността на отразените в списъка данни, като: разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация и/или констативен акт обр. 15, и/или протокол обр. 16, акт обр. 19 (но не само) и др.

2.1.9.2. Препоръки за добро изпълнение на договорите по т.2.1.9.1. от предишни Възложители.Забележка: Към всеки, посочен в списъка договор следва да има приложена референция/препоръка за добро изпълнение, съдържаща всички задължителни реквизити, съобразно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (стойност, период на изпълнение и място на строителството, получател и качество на изпълнението на възложените дейности-дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания).

!!! Препоръките трябва да имат всички реквизити на официална кореспонденция – изходящ номер, дата, печат и подпис на лице с представителна власт.

!!! В случай че съответен договор, на който се позовава Участника, е изпълняван от него като член в Обединение и референцията/препоръката е издадена на Обединението - изпълнител по договора, или на Участника като партньор в това Обединение, следва да се представи копие от споразумение между членовете на Обединението, от което категорично да е видно: (1) кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на Обединение/подизпълнител в настоящата процедура и (2) тяхната стойност.

Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от по-нататъшно участие.

2.1.9.3. Декларация за водещия инженерно-техническия състав на Участника, определен за изпълнение на строителството – по образец № 8;

Забележка: Когато участникът е Обединение, документите по т. 2.1.9.1 – 2.1.9.3. се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени по-горе.

Забележка: Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.2.1.9.1 – 2.1.9.3. се представят за всеки от посочените подизпълнители.

2.1.9.4. Професионални автобиографии (по образец № 9) и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на експертите от инженерно-техническия състав на участника;Уточнение: Автобиографията се попълва от всеки ключов експерт, ангажиран в изпълнението на настоящата обществена поръчка съгласно изисканите ключови позиции от Възложителя за инженерно-технически състав. Към автобиографиите се прилагат документи (копия), удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените минимални изисквания към експертите, свързани с образованието, квалификацията и опита им. Тези документи могат да бъдат следните: дипломи за завършено образование, със съответната, изискуема специалност или еквивалентен документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен; трудови книжки, служебни книжки, осигурителни книжки или еквиваленти документи, работодателски референции, трудови и граждански договори и др.

Представените автобиографии следва да бъдат подписани собственоръчно от ключовите експерти, като подписът следва да е идентичен на подписа, положен от експерта върху Декларация за разположение на ключов експерт (образец №10).

2.1.9.5. Декларация (по образец №10) от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност.

*** Ако лице, представило декларация за изключително участие в екипа на участник подаде самостоятелна оферта, това лице ще бъде отстранено от участие при възлагането на настоящата процедура и офертата му няма да бъде разглеждана.

2.1.9.6. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от III - та (трета) група, I-ва (първа) категория, чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т. 1, буква „б” от ЗУТ.Чуждестранните юридически лица представят съответен валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията им в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

Забележка: В случай, че участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, посоченото удостоверение се представя от този/тези член/ове на обединението, които, според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземат участие в конкретните СМР, съобразно категорията, посочена в пълното описание на предмета на поръчката, съобразена с разпоредбите на чл.137 от ЗУТ.

2.1.9.7. Декларация (свободен текст) от участник - чуждестранно физическо или юридическо лице, което не е вписано в ЦПРС или еквивалентен регистър в държавата, в която е установен към датата на подаване на офертата си, в която декларира, че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС или еквивалентен регистър, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС, или съответния регистър, съобразно националното му законодателство, което е еквивалентно на вписването в ЦПРС.

2.1.9.8. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката с приложени доказателства за собственост, респективно правното основание на което участника ще ползва конкретното оборудване (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи) – свободен текст.

*** Забележка: Когато участникът е Обединение, списъка по т. 2.1.9.8. се представя само за този/тези член/членове на Обединението, чрез който/които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор за технически възможности и квалификация, посочени по-горе, съобразно постигнато за това съгласие в Споразумението/договора за създаване на Обединение.

Забележка: Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, списъка по 2.1.9.8. се представя за всеки от посочените подизпълнители.

2.1.9.9. Заверено копие на валиден Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството;

2.1.9.10. Заверено копие на валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството;

!!! Съобразно чл.53, ал.4 от ЗОП Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

2.1.9.11. Заверено копие на валиден Сертификат за разработена и внедрена система по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.*** Когато участникът е Обединение, изискуемите доказателства по т.2.1.9.9 – 2.1.9.11. на основание чл. 25, ал. 8 от ЗОП се представят от този/тези от членовете в него, който/които ще участват пряко в изпълнение на строително-монтажните дейности.

2.1.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец №11), с изключение на обстоятелствата по буква „е“.

2.1.12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП (по образец №12).

***Декларациите, посочени в т.2.1.10 – 2.1.12., се подписват:а) при събирателно дружество – от всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго (лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон),

б) при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници (лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници);

в) при дружество с ограничена отговорност – от Управителят/ите (лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон);

г) при акционерно дружество – от членовете на Съвета на директорите, съответно на Управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им, при спазване на процедурата по чл.235, ал.2 от Търговския закон (овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон);

д) при командитно дружество с акции – от един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду членовете на Съвета на директорите (лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон);

е) при едноличен търговец - от физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които представляват участника.

з) в случаите по б. “а” - б. “ж” – и от прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Декларациите се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения и от подизпълнителите на Участника.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларациите се представят и в превод.

2.1.15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП (по образец №13).

***Декларациите, посочени в т.2.1.13 – 2.1.15., на основание чл.47, ал. 6 от ЗОП е достатъчно да бъдат подадени от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника.

2.1.16. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие ( по образец №14).

2.1.17. Декларация, обективираща съгласието на подизпълнителя за участие в процедурата в това му качество - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения образец №15 към настоящата документацията.

В случай на участие на подизпълнител/и, следва да се представят следните документи, касаещи подизпълнителя/ите:- копие от документ за регистрация или посочване на ЕИК, при участие на юридическо лице или ЕТ, а когато е физическо лице: документ за самоличност – заверени копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на подизпълнителя. Изискванията към документите са съгласно т. 2.1.6. по-горе;

- доказателства за техническите възможности и/или квалификация - доказва се по начина, определен по-горе в т.2.1.8. и т.2.1.9.

- декларации за отсъствия на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – попълват се, подписват се от представляващия подизпълнителя и се подпечатват образците от настоящата документацията за обстоятелствата, които са изискуеми за участие в поръчката съгласно т. 2.1.10 – 2.1.15. по-горе.

Забележка: В случай, че участник няма да използва ресурсите на подизпълнитетел, декларация образец №19 не се попълва и не се прилага.

2.1.18. Декларация (свободен текст), че участникът е извършил оглед на обекта, предмет на поръчката, а в случай, че не е извършил оглед – че няма да се позове на грешка в предмета, с оглед което да се откаже от сключване на договор за изпълнение на поръчката.

2.1.21. Декларация от членовете на обединението (по образец №16) - ако е приложима;

2.1.22. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване);

2.1.23. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по образец №18.

Техническото предложение, изготвено по образеца от документацията за участие (образец №6), при съблюдаване на изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.

Предложението за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане трябва да има следното минимално съдържание, съобразено със спецификата на дейностите, обект на изпълнение и изискванията на Възложителя в техническата спецификация и количествените сметки, а именно:


2.2.1. Обяснителна записка (оформена като Приложение № 1 към обр. №6), със следното съдържание:
а) Описание на отделните етапи на изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане.

б) Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.

в) Организация и подход на изпълнение, в това число и за временното строителство; последователност на предлаганите дейности, отчитайки времето и за подготвителните дейности, описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични условия, описание на предлаганата организация на изпълнението, включително разпределение на трудовите и техническите ресурси.

г) Организацията на контрола на качеството.

д) Други мерки, предвидени от Участника (ако има такива).

2.2.2. Като елемент от техническото си предложение, Участникът трябва да предложи срок, който ще се приема за начален момент на изпълнение на съответните ремонтни дейности, считано от датата на получаване на възлагателното писмо, отправено му от Възложителя и съдържащо конкретизиране на обекта, неговото местонахождение и подробно описани количества, включващи дейностите, които ще бъдат извършвани.
!!! Предлаганият срок не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни и по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо.

!!! Предлаганият срок трябва да бъде единствено в цяло число.
2.2.3. Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения.

*** Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

!!! Гаранционните срокове се посочват само в цяло число.
Ценовата оферта се подготвя и представя от Участника на хартиен и електронен носител по образец №5 от настоящата документация и съпътстващата го като приложение попълнена таблица с единични цени на подлежащите на изпълнение видове строително-ремонтни работи.

Оферираните от Участника единични цени включват всички разходи за извършване на строително – ремонтните дейности, в което число: цената на вложените материали, извършените ремонтни работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, депониране на строителни отпадъци и други присъщи разходи, както и предвижданата печалба.

Единичните цени следва да са в лева, с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

3. Специфични изисквания

3.1 Възложителят не приема представянето на варианти на офертите.

3.3. Офертата следва да бъде номерирана на всяка страница и да се представи в един оригинал, комплектована по начина, описан по-горе.

Условия за извършване оглед на обектите на интервенция


Препоръчително за Участниците е да посетят строителната площадка и да се запознаят с условията на място, за да могат обективно да оценят на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на офертите си и изпълнението на договора.

Оглед на съответния обекта на отделна интервенция, включен в общия обхват на настоящата процедура (посещение на съответната строителна площадка) от предмета на поръчката с представител от администрацията на Възложителя, може да се извършва всеки работен ден, след предварителна заявка, в писмена форма свободен текст, подадена до Кмета на Общината.

Оглед без присъствието на представител на Възложителя може да се извършва без ограничение във времето и без необходимост от предварителна заявка до Възложителя.


Комуникация между Възложителя и Участниците


Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците свързани с настоящата поръчка са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Протоколът от работата на назначената от Възложителя комисия се връчва лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

 Обменът и съхраняването на информация в хода на получаване, разцглеждане и оценяване на получените оферти се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Участникът може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата.

Гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка – внасяне, освобождаване и задържанеГаранцията за изпълнение на договора, е в размер на 3% (три процента) от стойността му.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът е този, който сам избира формата, под която ще представи гаранцията за изпълнение на договора.

Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

В случай, че гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума, тя трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

Банка: „Уникредит Булбанк АД

Банков код (BIC): UNCRBGSF,

Банкова сметка (IBAN): BG91UNCR96603311292019

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че същата е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност 2 (два) календарни месеца, след датата на приключване на договора за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава съгласно проекта на договор (по обр. №19).

Гаранцията трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора (образец №17).

При подготовката на гаранцията, в текста на платежното нареждане или в банковата гаранция следва изрично да се посочи договора, за изпълнение на който се представя същата.

!!! Когато избраният изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Застраховки, осигурени от Изпълнителя


Изпълнителят и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, съответстващи на категорията на строежа.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Изпълнителя и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.).
ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ


Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации. Същата следва да е получена от Възложителя до крайния срок за представяне на офертите, определен в публичната покана за обществената поръчка.

Когато не е подадена нито една оферта възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1 ЗОП и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.

За провеждане на процедурата Възложителя с писмена заповед назначава комисия. Срокът за приключване на работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в публичната покана за обществената поръчка.

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима, един от които задължително е лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

Комисията, назначена от Възложителя за получаването, разглеждането и оценката на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Членовете на комисията подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б) не са "свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 ЗОП.

След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е икономически най-изгодна оферта.

Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател (методика на оценяване) са представени в Приложение към настоящата документация.

Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предожи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

-оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Оценката и класирането се извършват в съответствие с „Методика за определяне на комплексна оценка на оферта от документацията за участие на база посочените в нея показатели, метод на определяне на комплексна оценка за всяка оферта и начин на класиране на предложенията.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя от техническата оценка с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако по реда описан по-горе не може да се определи коя е икономически най-изгодна оферта.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на настоящата обществена поръчка с участника, класиран на първо място.

Договорът за обществена поръчка задължително съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.

При сключване на договор класираният на първо място участник представя:

1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и

2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 ЗОП.

3. гаранция за изпълнение на договора.

Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при горепосочените условия с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някой от документите по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 ЗОП.

4. не представи гаранция за изпълнение на договора.

Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 ЗОП договора и допълнителните споразумения към него.

При подписване на договора за обществена поръчка, ако участникът, определен за изпълнител е чуждестранно физическо и/или юридическо лице, същият е длъжен да представи документити по чл. 48, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават посочените документи, или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключения договор за обществена поръчка е допустимо по изключение:  • когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

- промяна в сроковете на договора, или

- частична замяна на дейности от предмета на услугата, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или- намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

  • при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или

  • когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него..Сподели с приятели:
1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница