С т а н о в и щ е от професор д-р Филип Цонев Куманов, д м. нДата13.01.2018
Размер28.11 Kb.
#44984
С Т А Н О В И Щ Е

от професор д-р Филип Цонев Куманов, д.м.н.,

н-к на Клиниката по хипофизно-надбъбречни и гонадни заболявания в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, Медицински университет – София,

член на Научно жури съгласно заповед № 891/31.05.2011 г. на Ректора на Медицински университет - ПлевенОТНОСНО: Процедура по заемане на академична длъжност „Доцент” по ендокринология (01.06.16) към Медицинския факултет на МУ-Плевен

В обявения конкурс за „доцент” по ендокринология (01.06.16) в катедрата по кардиология, пулмология и ендокринология към Медицинския факултет на МУ – Плевен участва един кандидат – д-р Катя Николова Тодорова – Ананиева, доктор, ординатор от СБАЛАГ „Майчин дом” – София.

Д-р Тодорова е завършила висшето си образование по медицина в София през 1981 година. Работила е последователно в болницата в Монтана и като асистент в Клиниката по ендокринология на Софийския Медицински университет. По-късно, след спечелен конкурс, постъпва в СБАЛАГ „Майчин дом”. Понастоящем е ординатор в Клиниката по високо-рискова бременност, сектор „Диабет и беременност” към същата университетска болница. Известно време е работила на втори трудов договор в широко известния в чужбина Институт по биология и имунология на репродукцията към БАН.

На д-р Тодорова са признати специалности по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната. Тя е повишавала у нас и в някои европейски страни квалификацията си в редица курсове, свързани с професията й, както и по английски език.

През 2007 г. успешно защитава дисертация на тема „Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през бременността” и придобива научната и образователна степен доктор.

В настоящия конкурс д-р Тодорова – Ананиева е представила общо 87 научни труда: дисертация, оригинални публикации – 25, от които 3 в чуждестранни списания, обзори – 18, една самостоятелна монография, две глави от учебници в съавторство и 40 участия в научни форуми. От приложената справка от ЦМБ - София (71/3.5.2011) е видно, че досега трудове на кандидатката са цитирани 26 пъти в български и 11 пъти в чуждестранни източници. Според нейни изчисления общият й импакт фактор от собствените трудове е 10.18, а индивидуалният е 2.52 (официален документ за импакт фактор не е представен). Както се вижда от извлечението на Scopus Н index на д-р Тодорова е 2.

Основните жалони на научната и практическата дейност на кандидатката са обменните нарушения, по-специално захарният диабет, и бременността. Главните приноси от трудовете й, според мен, се свеждат до: 1) доказване, че лечението с инсулин на жени с гестационен захарен диабет, дори и при лекостепенните случаи, е по-изгодна терапевтична стратегия не само в клинично отношение, но и с оглед фармакоикономическия ефект; 2) оценка на предиктивната стойност на гликирания хемоглобин (НвА1с) като показател за риска от възникване на диабетна ембриопатия; 3) насочване на вниманието към вероятността за реален риск от безплодие или ранна загуба на плода при автоимунните тиреоидни заболявания, дори когато функцията на щитовидната жлеза е нормална; 4) установяване на повишена фибрилин-1 деградация при жени с повтарящи се спонтанни аборти; 5) пионерно е проучването на значението на антиеластиновите антитела за женската репродукция.

Д-р Тодорова е участвала активно в два изследователски проекта в МУ – София. Досега тя е изнасяла редовно лекции в курсове по следдипломната квалификация за лекари.Краткият обзор показва, че научната, лечебно-диагностичната и учебно-преподавателската дейност на кандидатката е в съответствие с изискванията за академичната длъжност „доцент” на Правилника за развитие на академичния състав в Медицински университет – Плевен. Д-р Тодорова е опитен специалист ендокринолог, преподавател с оригинален стил на достъпно поднасяне на сложната материя, със задълбочени научни изследвания в областта на репродукцията и ендокринно-обменните нарушения.

В заключение, въз основа на анализа на представените трудове и документи считам, че д-р Катя Николова Тодорова – Ананиева, дм, може да бъде избрана за доцент по ендокринология (01.06.16) в Катедрата по кардиология, пулмология и ендокринология към Факултета по медицина на Медицински университет – Плевен.

София, 3.08.2011 г. Проф. д-р Филип Куманов,д.м.н.
Каталог: procedures -> acad
acad -> Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през периода на бременност
acad -> Проучване ефективността на масовата специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит
acad -> Резюмета на публикации на д-р Цветелина Валентинова Митева, д м
acad -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „ Доцент", по научната специалност „Имунология", шифър 01. 06. 23, в катедра „Клинична лаборатория, имунология и алергология"
acad -> Конкурс за академичната длъжност „доцент" към катедрата по Неврология и Неврохирургия при факултет „Медицина" на му плевен, обнародван в дв бр. 45 / 14. 06. 2011 год
acad -> Конкурсът за доцент е обявен в Държавен вестник бр. 21/16. 03. 2011 г по научната специалност "Имунология"
acad -> От проф д-р Цветанка Цанкова Маринова, д м. н., Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология", Медицински факултет, су "Св
acad -> Конкурс за „Доцент (Заповед №892/31. 05. 2011г на Ректора на му плевен ) о т н о с н о
acad -> Конкурс за получаване на научно звание „Доцент по биология с шифър 01. 06. 00


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница