Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биографиястраница7/17
Дата09.09.2016
Размер3.65 Mb.
ТипБиография
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Адия прокълнава Брама

Като чу това, майката се разгневи и прокълна Брама:

„Никой не ще те обожава, защото ти не каза истината.

Ти изговори неистина. Освен това ти извърши лоша кар-ма и понесе товара на ада на главата си.

Твоят род също ще лъже и отвътре ще бъдат изпълнени с мръсотията на греха.

Те ще създават много правила и предписания.

Те ще имат последователите на Вишну и по този начин

102 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

ще падат в ада.

Те ще разказват историята на Пураните на другите, но действайки различно, те ще страдат.

Искрено ти разказвам за онези, които - слушайки твоя род - ще придобиват тяхното знание и ще извършват тяхната преданост.

Те ще търсят същността на други богове и като крити-куват, ще отиват в устата на Кал.

Те ще обожават боговете по много начини и заради даре-ния ще отсичат глави.

Онези, които станат техни последователи и ги следват, никога не ще получат каквото и да е духовно богатство.

АДИЯ ПРОКЪЛНАВА БРАМА Клетва от две части, която обяс-нява защо - макар Брама да е първият и както може да се предполага най-могъщият от тримата богове - Брама няма и явно никога не е имал някакви обожатели; за такива никъде не се говори. Вишну и Шива (и Адия - като Кали и Дурга) си поделят помежду си всички хиндуисти. Проклятието е също едно унищожително принизяване на кастата на брамините - хиндуистките свещеници, които приемат името на Бра-ма и затова са „неговият род" - нещо, което въобще не присъства в индийските свещени писания. Това е един революционен абзац.

Те никога не ще достигнат Пътя на Духовността и зара-ди личния си интерес ще поучават другите.

Заради личния си интерес те ще карат света да слуша знанието им, и ще установят трайно своето собствено обожа-ние в света.

Те ще смятат себе си за по-висши и другите за по-низ-ши. О, Брама, твоят род ще бъде много позорен!"Кабир каза на Дарам Дас:

Когато майката атакува Брама с това проклятие, той припадна и падна долу.

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 103

Адия прокълнава Гайятри

„Гайятри, сега е твоят ред. Ти ще имаш пет съпрузи.

Първият ти съпруг ще бъде Вришаб. Твоят род ще се разпространи много, но ще бъде унищожен.

Ти ще се въплъщаваш много пъти и ще ядеш негодна за ядене храна, тъй като чудовищно излъга.

Ти излъга заради собствения си интерес. Защо свиде-телства лъжливо?"

Гайятри прие проклятието, след това Адия погледна Савитри.Адия прокълнава Савитри

О, Пухупавати, ти излъга съзнателно и прахоса своето раждане.

Чуй, Пухупавати: никой никога не ще ти вярва, нито ще те обожава заради собствените си желания.

Ти ще живееш там, където има мръсотия. Върви и стра-дай в ада, тъй като излъга заради похот.

Онзи, който ще те „сее" и ще те „отхранва", неговата ди-настия ще приключва.

Сега върви и приеми друго въплъщение като Кевда-Ке-таки."Кабир каза на Дарам Дас:

ХИМН


Всички те бяха прокълнати като резултат от глупавото зло, извършено от тях.

Жената като сексуален обект е най-големият трик на Не-гативната Сила, която е ужилила всички.

He успяха да се изплъзнат от него нито Брама, нито Шива, нито дори Шанкади, нито Нарада.

Чуй, о, Дарам Дас, единствено онзи, който е привързан към Сат Нам, се спасява от него.

С величествената милост на Сат Шабд, тази хитрост на

104 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Кал никога не може да го достигне.

Онзи, който остава привързан към нозете на Учителя в ум, думи и действия - него този грях никога не може да го доближи.

Разкаянието на Адия и страхът й от Ниранджан

химн


Тя се разкайваше в ума си, след като ги прокълна, и си помисли:

„Какво ще направи Ниранджан с мен сега? Не е въз-можно да ми се прости."Ниранджан прокълнава Адия

Един звук дойде от небето: „О, Бавани, какво си напра-вила?

Изпратих те да създаваш вселената. Защо извърши това?

химн


Ако някой по-висш тормози по-низш, аз съм онзи, който се грижи за възмездието.

Когато дойде Третата Епоха, ти ще имаш пет съпрузи."Кабир каза на Дарам Дас:

Когато Бавани чу проклятието във формата на размяна, тя не каза нищо, но си помисли:

„Аз съм прокълната като резултат от проклятие. Сега, Ниранджан Рай, какво ще правя аз?

Аз съм в твоята власт. Прави, каквото искаш."Защо Вишну се върна черен

След това Адия попита Вишну, като го милваше: „Чуй, мой сине, една моя дума.

Кажи ми искрено: когато тръгна, за да получиш даршан на нозете на баща си,

ти беше бял. Как стана черен?"

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 105

Вишну каза на Адия:

„Веднага, щом ми разреши, аз тръгнах за света по-долу, за да получа даршан на нозете на баща си.

НИРАНДЖАН ПРОКЪЛНАВА АДИЯ Кал като Дарам Рай - Бо-гът на Закона - не само дава Закона, но също и раздава Справедливост в неговите рамки. В този аспект, той е добросъвестен и безпристрастен. Туктой връща проклятието на Адия към Гайятри обратно върху главата на Адия, което се изпълнява, когато тя се въплъщава като Драупади по времето на войната Махабхарата и се омъжва за петимата братя Пан-дава едновременно.

В ръцете си аз носех Акшат цветя и започнах да вървя по пътя към света по-долу.

Аз наближих Шеш Наг, чиято сила на отровата ме нака-ра да забавя движението си.

Силата на тази отрова заживя вътре в мен и ме направи черен.

В този миг аз чух един звук, за който ще ти разкажа:

звукът каза: „Вишну, върни се при майка си и й кажи истината.

Както в Сат Юга и Трета Юга, когато дойде четвъртият път на Двапар Юга,

тогава ти ще се въплътиш като Кришна. Казвам ти, тога-ва ще бъдеш отмъстен.

Ти ще напъхаш Шеш Наг в реката Калинди, вързан на връв. Сега се върни без да се бавиш.

Онзи, който тормози по-низшите, след като е станал по-висш, получава възмездие от мен.

Аз ще отмъщавам на онзи, който измъчва другите."

Тогава аз се върнах при теб и ти разказах истината.

He съм виждал нозете на моя баща и тялото ми стана черно като огъня на отровата.

106 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Върнах се, тъй като безпокойството ми нарастваше. Не получих даршан на нозете на моя баща."Адия дава на Вишну даршан от светлина

Щом чу това, майка му изпита щастие; тя издигна Виш-ну нагоре и го сложи да седне в скута й.

Тогава Ади Бавани заговори така: „Мой скъпи сине, чуй ме:

виж, мой сине, сега ще направя така, че да видиш баща си и ще изчистя илюзията от твоя ум.

Най-напред гледай с окото на своя интелект и се подчи-нявай на думите ми със сърцето си.

Възприеми (осъзнай - б.пр.) своя ум като създателя; не разпознавай никой друг като създателя, освен ума.

В небесата и световете по-долу единствено умът се раз-простира. Умът е непостоянен и неистински,

в един миг той показва безгранични измами. Никой ни-кога не може да види ума.

Повикай ума-Ниранкар и денонощно остани щастлив в неговите желания.

Обръщайки своето внимание, гледай в празнотата, къ-дето сияе светлина.

Контролирай дишането си и достигни до Гаган; тогава медитирай върху пътя на небето."

Вишну изпълни в ума си онова, което неговата майка му обясни.

ХИМН

Контролирайки дишането, той влезе в пещерата и за-почна да медитира.В небето прозвуча един силен звук, причинен от порив на вятър.

Чувайки този звук, умът му се опияни и след това започ-на да си представя, да си въобразява5.

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 107

С въобразяването6 на неговия ум, в нивото на празнота-та се виждаха бели, жълти, зелени и червени облаци.

След това, Дарам Дас, самият ум му се показа.

Той показа светлината - виждайки я, Вишну изпита щастие.

Вишну сведе глава в поклон пред майка си със смире-ност и вяра:

„О, моя майко, чрез твоята милост аз видях Бог."Дарам Дас смирено попита: О, Боже, аз нещо не разбирам тук: Жената му разказа за медитиращия ум - по такъв начин ли всички джива (души) са заблуждавани?

Сатгуру каза:

Дарам Дас, такъв е характерът на Кал и поради това Вишну не получи знанието за Сат Пуруш.

Виж трика, направен от жената: като скри Нектара, тя хитро даде на сина си Отровата.

Няма разлика между Кал и светлината, видяна от Вишну:

след като разбереш истината, прилепи се здраво към истинската религия.

5 Виж бележка 6.

6 За по-голяма яснота на читателя ето значенията на двете английски
думи, използвани в тези два стиха в тяхната последователност - глаголът
imagine и съществителното imagination:

imagine - да създам една умствена картина за; да оформя една представа за; да си представям умствено; да направя посредством въображението;

imagination - 1. действието или силата за формиране на умствени картини (представи) за онова, което го няма в действителност; действието или силата за създаване на умствени картини (представи) за онова, което в действителност никога не е било изпитано или за създаване на нови картини или представи посредством комбиниране на предишни преживявания; 2. онова, което е пред-ставяно; умствена представа; творение наума. (б.пр.)

108 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Такъв е характерът на Кал: той действа навън съобразно всичко онова, което е вътре в него.

Когато един човек запали пламъка, помисли за характе-ра на пламъка.

Гледайки светлината, един молец приближава до нея; той я разбира като своя Възлюбен.

ШЕШ НАГ, ВЪРЗАН НА ВРЪВ Един от най-прочутите подви-зи на Кришна е победата му над змията с хиляда глави, която тук е отъждествена с Шеш Наг. Това поражение, което става в зората на записаната история (според преданията, смъртта на Кришна е през 3200 г. пр. н.е.), обяснява както периодично повтарящите се спомени за рода на „дракона", така и отсъствието му от историческата сцена.

ТРИКЪТ, НАПРАВЕН ОТ ЖЕНАТА Тоест, тя позволява Виш-ну погрешно да приеме Кал за Сат Пуруш и не го информира за съ-ществуването на Истинския Бог, макар че тя знае за това.

Но веднага, щом се докосне до нея, той става на пепел. Без да знае, той умира за нищо.

Кал е като пламъка. Жестокият Кал не оставя никого.

Той е погълнал десетки милиони въплъщения на Виш-ну. Брама и Махеш също са поглъщани от него - след това той ги измъчва.

Има толкова много проблеми, които той създава на джи-ва (душите), никога не бих могъл да ги изброя всичките:

мислейки за тях, аз се изплашвам.

Ежедневно той поглъща един лак (сто хиляди) джи-ва (души)- толкова ужасен е този касапин Кал!

Дарам Дас каза:

Чуй, мой Боже, едно съмнение влезе в моя ум. Аштанги беше създадена от Сат Пуруш и аз зная как е била създадена.

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 109

Тя беше погълната от Дарам Рай и излезе вследствие на величествената милост на Сат Пуруш.

Но тази същата Аштанги извърши измама - отвръщайки се от Сат Пуруш, тя изяви Яма.

Тя не каза тайната за Сат Пуруш на синовете си; тя ги накара да медитират върху Кал Ниранджан.

Защо Аштанги направи това? Защо тя изостави Сат Пу-руш и помага на Кал?

Сатгуру каза:

О, Дарам Дас, чуй качествата на жената: ще направя така, че да разбереш изцяло това.

Когато в семейството има момиче, тя е отглеждана сред много удобства:

осигурени са й храна, облекло и легло. Всички обаче гледат на нея като на външен човек.

След като с любов се изпълнят (необходимите - б.пр.) церемонии, тя е приготвяна да тръгне със своя съпруг.

Когато дъщерята отиде в дома на своя съпруг, тя се „боядисва" в „неговите цветове".

Тя забравя своята майка и своя баща: Дарам Дас, това е качеството на жената.

Ето защо Адия също стана един чужденец и тя, Бавани, стана част от Кал.

Ето защо тя не изяви Сат Пуруш и показа на Вишну формата на Кал.

Дарам Дас каза на Кабир:

О, мой Боже, сега аз зная тайната. Кажи ми сега какво се случи след това.Кабир каза на Дарам Дас:

Майката унищожи гордостта на Брама и отново повика скъпия си син Вишну:

110 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

„О, Вишну, ти имаш следната благословия - ще бъдеш любимец сред боговете.

Аз ще работя за изпълняването на всяко желание, което се появи в сърцето ти.

Майя прави Вишну най-висш

Първият син Брама е порицан, защото обичаше лъжата и злите дела.

Сега ти си най-висш измежду боговете и всички ще те обожават."

Това каза майка му.Кабир каза на Дарам Дас:

Така майката изрече тези думи, изпълнени с милост и направи Вишну най-висшия.

След това тя отиде при Махеш. Гледайки я, Махеш се из-пълни с щастие.

Адия благославя Махеш

Отново майката каза: „Кажи ми, мое дете, ти - Шива -кажи ми онова, което е в сърцето ти.

Поискай всичко, което желаеш - Майката ще ти го даде.

Мой сине, решила съм да ти дам дар според твоето же-лание."

Събирайки пред себе си ръце в молитва, Шива каза: „Майко, ще правя онова, което заповядаш.

Моля те само за един дар: тялото ми никога да не се раз-рушава!

УМИРА ЗА НИЩО Интересно обръщане на един образ, из-ползван в положителен смисъл в началото на поемата. Кал тук е Богът на Смъртта и ако бъдем погълнати от него преди да сме осъществили своята цел (своето предназначение като човешки същества - б.пр.), ние нямаме какво да покажем.

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 111

ТОЗИ КАСАПИН КАЛ От човешка гледна точка това е самата истина.

ЧАСТ ОТ КАЛ Също както един физически баща дава дъщеря си на нейния съпруг, така и Сат Пуруш е заповядал на Адия да стане съ-създател заедно с Кал. Тяхното взаимно Падане изменя начина, по който тя изпълнява своето поръчение, но в края на краищата тя е невинна.

О, моя майко, излей такава милост върху мен, че тялото ми никога да не загива."

Аштанги каза: „Това никога не може да стане; никой не може да стане безсмъртен.

Но ако практикуваш Йога и контролираш дишането, то-гава тялото ти ще оцелее в продължение на четири юги.

Докато земята и небето съществуват, тялото ти не ще за-гива."Дарам Дас каза:

Обясни ми Знанието.

Научил съм всички тайни; кажи ми сега за Брама.

Какво направи Брама, след като беше прокълнат от Адия?Кабир каза:

Когато Вишну и Махадев си получиха даровете, те бяха щастливи и възбудени.

Умовете им бяха доволни; докато Брама беше унижен. Дарам Дас, аз зная всичко. Ще ти го разкажа едно по едно.

Прокълнат, в отчаянието си Брама отива при Вишну и му разказва за страданието си; Вишну го утешава

Брама изпита голяма тъга в ума си и отиде при Вишну. Щом пристигна там, той отправи молба към Вишну, каз-

112 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

вайки: „Ти си мой брат и най-висш измежду боговете.

Майката е милостива към теб, докато аз страдам поради проклятието.

О, братко, аз страдам вследствие на моите деяния. Как мога да обвинявам Майката?

О, братко, направи сега нещо, посредством което моят род да може да продължи, следвайки думите на Майката."

Вишну каза: „Изхвърли страха от ума си; аз ще ти служа.

Ти си мой по-стар брат и аз съм твой по-малък брат. Та-ка че, отстрани всички съмнения и безпокойства.

Всеки, който е мой последовател, ще служи и на твоето семейство."

химн

Ще ти гарантирам следното вярване в света: че ако ти пожелаеш, добродетелите и плодовете от предаността,яджна и обожаването, извършени без брамин, не ще бъ-дат приемани.

Онези, които ще обожават брамина, ще се смятат за из-вършващи добродетелни деяния

и само те ще ми бъдат скъпи. Единствено на тях аз ще дам място в жилището си."

Кабир каза на Дарам Дас:

Брама остана доволен, когато Вишну изрече това. Той каза:

„О, братко, ти сложи край на страданието в моя ум. Сега аз съм щастлив."

Манипулацията на Кал

Дарам Дас, виж обсега на онова, което Кал е направил. Той е измамил чрез него целия свят.

Той кара джива (душата) да забравя, като й дава надеж-

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 113

дата и я поставя в несгодите на раждания, следващи едно след друго.

Бали, Харишчандра, Ван, Верачан, синът на Кунти и много други бяха добродетелни себеотрицателни царе. Какво място им даде той?

Целият свят, който е под властта на Кал, знае какво им се случи.

Всички знаят, че те не могат да бъдат пречистени, тъй като Кал контролира техния интелект посредством своята сила.

Съществувайки във вълната на ума, джива (душата) е забравила; и сега тя не знае как да се завърне в собствения си дом.

Дарам Дас каза:

Чуй, мой Боже: разкажи ми историята на онова, което се случи после.

С твоята милост сега мога да разпозная измамата на Яма.

Сега аз, без съмнение, съм поставил моя ум в Твоите Нозе.

Като ми даде Нектара във формата на Шабд, Ти ме спа-си от удавяне в този Океан на света.

ЧЕТИРИ ЮГИ Един времеви цикъл или една маха юга - в после-дователност: Сат Юга, Трета Юга, Двапар Юга и Кали Юга — който е последван от пралайя или разрушение, при което всички форми от причинното (каузалното) ниво надолу са изтегляни в по-висшите нива.

A3 ЩЕ ТИ СЛУЖА Вишну смекчава проклятието на Адия към Брама, макар само временно. Вишну обещава браминът да е необходим в хиндуисткия ритуал, извършван от неговите последователи, както и дълбока почит на неговите последователи към брамина, но не може да премахне плодовете7 на ада от главата на Брама, нито се опитва да направи това.

7 Думата е използвана с преносното си значение и означава „резултат", „последица от нещо, което е направено" - б.пр.

114 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Cera ми разкажи останалата част от историята и ми обяс-ни как завършиха техните проклятия.

Проклятието на Гайятри към Адия

Кабир каза на Дарам Дас:

Дарам Дас, ще ти разкажа това, Словото на Невъобра-зимото Знание:

когато Гайятри прие проклятието на своята майка, са-мата тя прокле майка си. Тя каза:

„Ти ще бъдеш майка на онези петима, на които аз ще бъда съпруга.

Ти ще заченеш дете без помощта на мъж и целият свят ще узнае това."

Така и двете изстрадаха противодействието на прокълна-тата. В определеното време и двете влязоха в човешкото тяло.СПЕЦИАЛНО ОПИСАНИЕ НА СЪТВОРЯВАНЕТО НА СВЕТА

След всички тези събития светът беше създаден. По това време бяха направени осемдесет и четири лак тела и четирите видове на творението.

химн

Първо Майката създаде раждащите се от яйца и Брама създаде раждащите се от утроба,Вишну създаде раждащите се от влага и Махеш се зае със сътворяването на раждащите се от семе.

Тогава сътворяването на телата започна. Познай онзи, който създава тялото.

По този начин четирите видове на творението бяха раз-пространени във всичките четири посоки.

О, Дарам Дас, сега знаеш историята на създаването на четирите видове живот. Запомни я.4. Четирите видове живот

Дарам Дас попита следното, събирайки ръцете си за молитва:

О, Сатгуру, моля те, разкажи ми следното:

Разкажи ми за съществуването на творението на чети-рите различни видове и ми го обясни.

Как са разделени осемдесет и четирите лак тела? Как са разпределени те по групи?Кабир каза:

Чуй, Дарам Дас: ще ти опиша ражданията. Ще ти обясня всичко едно по едно; не ще скрия нищо от теб.

Слушай внимателно и не се съмнявай.

КАК СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИТЕ ЛАК

Разпределението на осемдесет и четирите лак раждания

Има девет лак видове водни създания; четиринадесет лак видове птици. Ще ти ги опиша:

насекомите са двадесет и седем лак видове; съществуват тридесет лак дървета и растения.

Има четири лак видове разумни същества, между които човешкото тяло е най-висше.

В другите видове живот джива (душата) не може да осъз-нае (познае или намери - б.пр.) Бог; вързана от карма, тя идва и си отива.

116 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТОЗащо човешкият живот е най-добрият вид живот?

Дарам Дас сведе глава към Неговите нозе и помоли Бог да му обясни:

Във всички видове раждане джива (душата) е една и съ-ща. Тогава защо те не притежават еднакво знание?

Кажи ми защо съществува тази разлика, за да бъдат про-гонени съмненията в моя ум.

Сатгуру каза:

Чуй, Дарам Дас, ти си мое украшение; ще ти обясня това несъвършенство.

Във всичките четири видове на творението джива (ду-шите) са едни и същи, но чуй

онова, което ще ти кажа сега. В родените от семе има един елемент.

Родените от влага съдържат два елемента, докато роде-ните от яйце съдържат три.

В родените от утроба има четири елементи, а в човеш-кото тяло присъстват пет елементи.

СВЕТЪТ БЕШЕ СЪЗДАДЕН Сътворяването напо-ниските свето-ве, започнало преди епохи, накрая е завършено и основните форми на живот са създадени.

РАЗУМНИ СЪЩЕСТВА Те включват бозайниците, както и „свръх-естествените" същества - духове, феи и т.н.

Поради човешкото тяло, една джива (душа) има правото да разбере Знанието.

Човешкото тяло е направено за предаността към Бог.Кои елементи в кой вид на творението присъстват?

Дарам Дас каза на Кабир:

О, Боже, обясни ми кои елементи те съдържат.

4. ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТ 117

Какви елементи има в родените от яйце и родените от утроба, и какви има в родените от влага и родените от семе?

Опиши ми ги всичките. Излей милост върху мен; не скри-вай нищо от мен.

ХИМН


Сатгуру каза:

Слушай, Дарам Дас, за елементите, съдържащи се в раз-личните видове на творението:

ще ти кажа кое какво съдържа.

В родените от яйце има три елементи: вода, въздух и огън.

В родените от семе има само един: в тях присъства еле-ментът вода.

В родените от влага има два елемента: те са въздух и огън.

В родените от утроба се съдържат четири елементи: земя, огън, вода и въздух.

Измежду родените от утроба най-висше е човешкото тяло, което съдържа пет елементи.

Кабир казва това искрено, Дарам Дас: можеш да го про-вериш.

Тялото на човека е създадено измежду родените отутро-ба, но в него са проявени пет елементи:

ето защо човек притежава повече знание и отива в Сат Лок, след като улови Нам.

Защо всички човешки същества

не притежават интелект в еднакъв размер?

Дарам Дас каза:

Чуй, о, освободителю на затворниците, моля те, премах-ни моята единствена заблуда:

всички мъже и жени имат едни и същи елементи, но те нямат еднакъв интелект.

Някои притежават състрадание, целомъдрие, доволство и опрощение в себе си, докато някои са лишени от тези качества.

118 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Някои са престъпници, някои са коравосърдечни, а ня-кои са толкова жестоки, колкото е Кал.

Някои убиват другите и ги изяждат, докато някои са мно-го милостиви.

Някои изпитват щастие, като слушат Знанието за Бог, но някои обичат да възхваляват Кал.

Мой Боже, обясни ми защо има различни качества в различните човешки същества.

Кабир каза на Дарам Дас:

Дарам Дас, слушай ме внимателно; ще ти кажа качест-вата на мъжете и жените.

Ще те накарам да разбереш причината, поради която чо-век става интелигентен или става глупав.

Душите, които идват в човешко тяло от тялото на лъв, змия, куче, чакал, врана, лешояд, прасе, котка и тела като тези, ядат негодни за ядене неща.

Знай, че те са хора с лоши качества.

Характерът (природата) от тяхното минало не ги напус-ка поради техните карми; единствено много голяма добро-детел може да ги освободи.

Ето защо, макар да са изявени като човешки същества, те все още се държат като животни.

Характерът, който душата притежава, е съобразно тя-лото, от което е дошла:

те идват като грешници, насилници и убийци, и обожа-ват отровата.

Каквото и качество да притежават, то не може да бъде променено.Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга трета от библиотека „Вечност" представлява подбор от две произведения на големия френски спиритуалист и философ Жан Приор „Аурата на безсмъртното тяло"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница