Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биографиястраница6/17
Дата09.09.2016
Размер3.65 Mb.
ТипБиография
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

РАЗБЪРКВАНЕТО НА ОКЕАНА:

СЪЗДАВАНЕТО НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТТЕ

СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

Когато трите момчета помъдряха, тяхната майка им ка-за да отидат и разбъркат Океана.

Но те си играеха и не желаеха да тръгнат.

Дарам Дас, слушай и разбери какво се случи там! Меж-дувременно, ето какво се случи:

Ниранджан практикува Йога и започна да духа много вятър.

Когато издиша, се появиха Ведите.

Ведите се появиха с неговото дихание, но малцина знаят тази тайна.

Тогава Ведите се помолиха и попитаха: „Къде са ора-кулите за нас, о, Ниранджан?"

Беше им казано: „Вървете и заживейте в Океана. Оста-нете с онзи, който ще ви намери."

Този звук произлезе, но формата не се видя. Само една дълбока светлина се видя.

Тогава Ведите засветиха със собствената си светлина, както светът свети със светлината на слънцето.

Ведите дойдоха там, където Дарам Рай беше създал Океана.

Когато те навлязоха в неговите дълбини, Дарам Рай си помисли следното:

той заговори на богинята посредством невидим диян, и я попита защо спира децата да разбъркат Осеана.

Той й каза: „Бързо изпрати трите деца да разбъркат Океа-на! Изпълнявай с решителност моите заповеди!"

След това самият той отиде в Океана, докато богинята мислеше за неговото разбъркване.

Тя каза на трите момчета какво иска и като ги благос-лови, ги изпрати.

86 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

„Бързо вървете при Океана, мои синове! Там ще наме-рите съкровищата."

Брама се подчини на думите й и тръгна към Океана. Дру-гите двама го последваха.

химн Трите деца вървяха и играеха като красиви деца на Лебеда.

ТВОЯТ УМ КАТО НИРАНДЖАН Обикновено Кал не се поя-вява в по-ниските светове освен като индивидуален ум (умът на ин-дивида - б.пр.). Той може да бъде видян като Кал от онези, които ид-ват отгоре, но не и от онези, които идват отдолу. Доколкото това за-сяга индивида, Негативната Сила е неговият ум и неговият ум е Не-гативната Сила.

КАЛ БЕЗПОКОИ ДЖИВА Умът сее, душата жъне. Това е най-висшият трик на Кал, същността на илюзията на Майя: умът изглежда на индивида като негова най-съществена неделима част, но в действителност умът въобще не е част от индивида. (Защото ис-тинският индивид е душата - б.пр.) Умът е заедно (с индивида или ду-шата - б.пр.) само за „ездата".

РАЗБЪРКВАНЕ НА ОКЕАНА Бав Сагар, океанът на този свят (като противоположност на Анураг Сагар, Океана от Любов), който все още не е създаден; неговото разбъркване извежда по-ниското творение от неговата латентност (изявява го - б.пр.). Понятието е същото като „бездната" и „водата" в „Битие", глава 1.

ВЯТЪР Това не е физически вятър, а умствена сила, която проявява онова, което е латентно (т.е. в скрито или спящо състояние -б.пр.). Налице е едно шеговито загатване относно практиката на пра-наям, т.е. принудителното задържане на въздуха в белите дробове и неговото издишване, както това се прави в някои йога системи. Кал, разбира се, няма, в точния смисъл, каквото и да е дишане, но това, за което се говори тук, е неговият еквивалент.

ВЕДИ Ведите, най-свещените от писанията на хиндуизма, са даване на определена форма на цялата идея за религията като израз на закон (дарма) и следователно произлизат от Дарам Рай. Тяхното учение се занимава с получаването на онова, което човек иска и пред-пазването ни от гнева на този или онзи бог чрез различни методи на

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 87

жертвопринасяне или манипулиране на боговете. Огромна грешка е да се приеме, че същинските Веди са духовен документ; те не са. По-късно, под влияние на Учителите от онова време, писанията, познати като „Упанишади", са били добавени към Ведите като вид духовно допълнение, но те не са онова, за което се споменава тук (т.е. за съ-щинските Веди- б.пр.). Всички индийски Учители от Буда насам са били съвсем единодушни, че на Ведите не трябва да се обръща никакво внимание и че човек трябва да се издигне над тях.

ТРИТЕ ДЕЦА ИГРАЕХА Този красив, предизвикващ възхи-щение стих, показва каква е опасността да се подходи с прекалено опростено или повърхностно отношение дори към природата на Кал и неговите деца. Те са паднали, с всичко онова, което се подразбира от това; те не са злото в неговия сух, „картонен" смисъл. И макар че те не са човешки същества и съществуват в мащаби, необхватни за нас по време и размери, те споделят определени качества с човешките същества, както показва този стих.

Хващайки се и гонейки се един друг, те ходеха необик-новено.

Понякога те ходеха, понякога те тичаха, понякога те стояха, махайки с ръце.

Дори Ведите не възпяват красотата на това време.

Тримата отидоха и застанаха до Океана. Всеки от тях се чудеше как да го разбърка.

Първо разбъркване на Океана

Когато всеки от тях разбърка Океана, те получиха три неща:

Брама получи Ведите, Вишну получи огъня и Махеш получи отровата.

Като взеха и трите, те тръгнаха щастливо към дома при своята майка.

Те отидоха при нея и й показаха нещата си.

88 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Тя им каза да ги задържат за себе си.

Второ разбъркване на Океана

„Отново отидете и разбъркайте Океана. Задръжте оно-ва, което получите."

Казвайки това, Ади-Бавани направи трик и създаде три жени.

Всяка една от тях притежаваше нейната същност (на Ади-Бавани - б.пр.) у себе си.

Всяка една от тях застана пред майка им, която ги раз-предели между нейните синове.

Тримата синове бяха отишли да разбъркат Океана и не знаеха за жените.

Но когато го разбъркаха този път, те откриха трите же-ни, което им достави голямо удоволствие.

Вземайки жените със себе си, те пристигнаха и се покло-ниха на майка си.

Майката каза: „Чуйте, мои деца. Тези (жени - б.пр.) са предназначени за вашата работа."

На всеки беше дадена жена и му беше заповядано да й се наслаждава:

ПЪРВО РАЗБЪРКВАНЕ Всяко разбъркване поражда едно от по-ниските нива: първото разбъркване поражда причинното (каузалното) ни-во, второто - финото (астралното ниво), третото - физическото ниво. При-чинното, най-близкото ниво до същността на първоначалното творение“' на Кал и Адия, не е изисквало допълнително разделение на мъже и жени; по-ниските нива го изискват. Всяко разбиване пораждапо-плътно изражение на „веществото" или „материята" на творението и специфичните неща, които са споменати, са използвани в установяване на формата на творението. Четиринадесетте скъпоценни камъка, например, са специфичните инстру-менти, използвани за създаването на физическия план.

„Брама, ти вземи Савитри; Вишну, ти вземи Лаксми." Парвати беше дадена на Шанкар. Това бяха заповедите

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 89

на тяхната майка.

Приемайки всичко онова, което Адия им даде, те й се поклониха.

Това, че получиха жени, ги направи тъй щастливи, както е щастлива чакор, когато гледа луната през нощта.

И тримата братя се отдадоха на похот и по този начин се родиха боговете и демоните.

Дарам Дас, разбери това: онази, която някога беше мо-миче, стана майката -

майката отново им каза: „Всички вие, братя! Вървете и разбъркайте отново океана!

Всичко, което получите, задръжте го; и не отлагайте!"Трето разбъркване на океана

Свеждайки главите си в поклон, тримата синове тръгна-ха: „Ще направим всичко онова, което казваш."

Те незабавно разбъркаха океана и разпределиха помеж-ду си онова, което получиха.

Появи се мината на четиринадесетте скъпоценни камъ-ни, която те занесоха на майка си.

И тримата братя бяха щастливи; Вишну взе Нектара и Махеш взе Отровата.

АДИЯ ЗАПОВЯДВА НА ТРИМАТА СИ СИНОВЕ

ДА СЪЗДАДАТ ВСЕЛЕНАТА ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ СЪЗДАДЕНИ СЪЩЕСТВА

След това тяхната майка каза следното: „Вие тримата, създайте вселената!"

Тя създаде раждащите се от яйце, Брама създаде ражда-щите се от утроба,

Вишну създаде раждащите се от влага и Шива създаде раждащите се от семе.

90 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Осемдесет и четири лак видове живот бяха създадени и земята беше направена наполовина вода, наполовина земя.

В раждащите се от семе има един елемент, раждащите се от влага имат два;

раждащите се от яйце имат три и раждащите се от утро-ба - четири.

В човешките същества има пет елементи и трите гун ги украсяват.

Брама научава за Онзи, Който Няма Форма, като прочита Ведите

Тогава Брама прочете Ведите и като ги четеше, почувст-ва любов.

Ведите казват: „Има само един СатПуруш, Тойе Ниран-кар и няма форма.

Той се вижда във формата на Светлина в нивото на съз-нанието на Празнотата

и не може да бъде видян с физическото тяло.

Неговата глава е в небесата и Неговите крака са разполо-жени в света по-долу."

Откривайки това, Брама се опияни.

Той каза наВишну: „Ведите ми разказахазаПървоначал-ната Личност."

След това той каза на Шива, че същината на Ведите е, че има един Сат Пуруш.

КУПЛЕТ


Ведите казват: „Има един Сат Пуруш, но ние не знаем Неговата тайна."

Кабир каза на Дарам Дас:

След товаБрама пристигна при майка си. Поздравявайки я, той докосна нозете й.

„О, майко, Ведите ми казаха, че има друг Създател!"

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 91

химн

Брама каза: Чуй, моя майко! Кажи ми, Кой е твоят съпруг? Излей милост върху мен и не крий това от мен: къде е нашият баща?”Неговата майка каза: "Чуй, Брама, ти нямаш баща; всичко е създадено от мен; аз храня цялото творение."

ДА СЪЗДАДАТ ВСЕЛЕНАТА Сега, когато Кал се е отдръпнал, Адия, която е могъщата богиня Майя, обожавана от хиндуистите като Кали или Дурга, носи отговорността за по-нататъшното сътворяване, което започва в този момент, но продължава епохи; събитията, които следват, стават по време на процеса на сътворяване.

ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛАК Един лак се равнява на 100 000, така че 84 лак се равнява на 8 400 000, какъвто е броят на видовете живот, в които душата може да се въплъщава [цифрата включва из-вестен брой фини (астрални) или не-физически същества]. Оттук произлиза известният израз „колелото на осемдесет и четирите": ду-шата се издига през цялата редица от възможности - от минерали и растения до тялото на човешко същество; ако злоупотреби с човеш-кото си раждане, тогава тя започва да се спуска обратно към „дъното", откъдето може да се издигне отново. Този въпрос обширно се обяс-нява по-нататък в поемата.

CAT ПУРУШ Използвано е името на Сат Пуруш, но Кал е онзи, който се има предвид; това е част от илюзията.

Брама каза: „Майко, слушай внимателно: Ведите са достигнали до заключението, че има един Сат Пуруш, който е в скрита форма."

Адия каза: „Слушай, мой сине Брама; няма друг създа-тел освен мен.

Аз съм създала трите светове, и аз сама съм създала се-демте океана."

92 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Брама каза на Адия: „Вярвам ти, че си извършила всич-ко това, но защо криеше това преди?

Ведите казват, че има един Алак Ниранджан Сат Пу-руш.

Ако ти си създателят, защо не помисли за това преди?

Ти си направила Ведите: защо си споменала в тях Алак Ниранджан като създател?

КУПЛЕТ

Ако сама си създала всичко, тогава, майко, защо не си написала това във Ведите?He си играй с мен, кажи ми истината."

Когато Брама показа своята упоритост, Адия се замисли какво да прави.Кабир каза на Дарам Дас:

Тя си помисли: „Как да го накарам да разбере? Той не ми вярва.

Ако му разкажа за Ниранджан, как ще приеме това?

Освен това Ниранджан ми каза, че никой не може да има неговия даршан.

Ако му кажа, че Ниранджан е невидим, как ще направя така, че да го види?"

Обмисляйки грижливо, тя каза на сина си: „Алак Ниран-джан не дава своя даршан."

Брама каза: „Кажи ми къде е той и не се безпокой от-носно „за" и „против".

Аз не вярвам в думите ти; тази работа не ми харесва.

Първо искаш да ме заблудиш, сега казваш „Той не дава даршан,

затова не ще имаш даршан". Не говори подобни безпо-лезни неща.

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 93

Дай ми неговия даршан сега, в този момент. Повече не съм сигурен в теб.

Прогони съмненията ми, не се бави дори миг.

Майка му каза: „Чуй, Брама! Казвам ти истината. Главата му е в седмото небе и краката му са в седмия свят долу.

ХИМН

Ако желаеш неговия даршан, вземи цвете в ръката си и върви да му се поклониш."Щом чу това, Брама се обърна към земята с главата надолу.

Майка му си помисли: „Той не ми се подчинява -Ведите са го научили на това, но той не ще може да има неговия (на Алак Ниранджан или Кал - б.пр.) даршан."

Аштанги каза: „Чуй, мое дете: Алак Ниранджан е твоят баща.

Но, скъпи сине, ти никога не ще имаш неговия даршан. Казвам ти това с пълно разбиране."

Щом чу това, Брама се разтревожи. В ума му имаше решителност да получи даршан на своя баща.

Свеждайки глава в поклон към майка си, той реши да се завърне едва тогава, когато получи даршан на баща си.

Изведнъж той започна да се придвижва бързо на север.

Вишну се насочи към света по-долу; той също искаше да получи даршан на баща си.

Махеш обаче не позволи на своето внимание да се ко-лебае. Той не изрече нито дума; той просто продължи да слу-жи на своята майка.

Шиваджи не се безпокоеше. Вниманието му беше съсре-доточено върху служене на майка му.

94 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Изминаха много дни, през които майката се безпокоеше за своите деца.Вишну се връща от своето търсене

и разказва как не е могъл да види неговите нозе

Първо Вишну се върна при майка си и й разказа своята история:

„Не видях нозете на моя баща. От огъня на отровата на Шеш Наг тялото ми стана черно.

Това ме разтревожи и аз се върнах. Не можах да имам даршан на моя баща."

Като чу това, Адия остана много доволна. Тя нежно повика Вишну до себе си и го помилва.

Тя го целуна и държейки ръката си върху главата му в благословия, тя каза: „Мой сине, ти ми каза истината."Дарам Дас каза на Кабир:

Моите съмнения бяха разпръснати; о, мой Боже, раз-кажи ми сега за Брама.

Получи ли той даршан на главата на своя баща или той също се върна разочарован?

химн


Ти ми разказа историята за деня, в който Брама тръгнал да види баща си.

Срещна ли той своя баща или не успя да направи това? Получи ли той неговия даршан или не успя?

О, мой Сатгуру, разкажи ми всичко това, обяснявайки ми нещата едно по едно.

Приеми ме като Твой слуга, хвърли светлина върху тази тема.

He скривай нищо от мен.

Мой Боже, аз съм Твой слуга, моля те, направи ражда-нето ми успешно:

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 95

разкажи ми какво се случи след това.Как Брама търсеше баща си

Кабир каза на Дарам Дас:

Дарам Дас, ти си ми много скъп. Разбери моето учение и с решителност го дръж в сърцето си.

На Брама не му беше необходимо много време да стигне там, тъй като желаеше даршан на баща си.

Той отиде на мястото, където няма нито слънце, нито луна - там е единствено Празнотата.

Той се молеше по много начини и след това съзерцаваше Светлината.

Така преминаха много дни, но той все още нямаше дар-шан на баща си.

Той прахоса четири юги в съзерцаване на Празнотата, но въпреки това не получи даршан на баща си.

Адия се безпокои за Брама

Брама не получи даршан на баща си; много юги преми-наха в медитиране върху Празнотата.

Сърцето на майка му беше изпълнено с безпокойство: „Къде е моят най-голям син Брама?

Как мога аз да продължа да създавам? Кога ще се върне той?"Създаването на Гайятри

Изтривайки тялото си, майката отстрани мръсотията и създаде формата на една дъщеря.

Същността на Шакти беше смесена с нея и й беше даде-но името „Гайятри".

Гайятри се поклони на своята майка, целуна нозете й и постави глава върху тях.

Събирайки пред себе си ръце в молитва, Гайятри отпра-

96 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

ви следната молба: „Чуй, майко, моя единствен въпрос:

Защо ме създаде? Кажи ми, за да мога да изпълнявам твоите заповеди. "

Адия каза: „Дъще, чуй това: Брама е твоят най-голям брат.

Той отиде в небето, за да получи даршан на баща си. Отиди и го доведи обратно, след като го накараш да разбере,

че никога не ще получи даршан на баща си. Той ще прахоса своето раждане в търсене на баща си.

Каквото и да е необходимо, за да го доведеш, върви и го направи, и го доведи обратно."Гайятри отива да търси Брама

Кабир каза на Дарам Дас:

Гайятри тръгна на път с думите на своята майка в сър-цето си.

Момичето с нежно тяло вървеше напред, мислейки за думите на своята майка.

химн


Щом стигна там, тя видя Мъдрия, чиито очи бяха затво-рени.

Тя остана там няколко дни; след това тя започна да об-мисля план.

„Как ще стане той? Какво да направя сега?"

Помнейки своята майка, тя мислеше и мислеше - и на-края се свърза с нея.

ДА ПРОДЪЛЖА ДА СЪЗДАВАМ Брама е Създателят, макар че той използва помощта на другите; макар да е започнало, сътворяването на по-ниските светове е преустановено, докато той отсъства.

ШАКТИ Силата, изявата на „Семето на Корена" или „Семето на Живота", което е било дадено на Адия. Тъй като „Семето" е под нейна опека, тя може да създава сама форми. Гайятри е известна хиндуистка богиня; „мръсотията", за която се споменава тук, не означава каквото и

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 97

да е за Гайятри, а се отнася за вътрешните части на Адия (еквивалентът на нейната кръв, жлъчка и т.н.). Макар че Адия не е физическа, тя в края на краищата е Майя и при тези обстоятелства, без значение колко чиста и красива е отвън, тя определено е друга отвътре.Адия казва на Гайятри как да пробуди Брама

Когато Гайятри се свърза с Адия, тя получи следното послание:

„Брама ще се пробуди само тогава, когато го докоснеш."

И така, Гайятри направи така, както й беше казано от майка й.

След като размисли, тя докосна лотосовите му нозе.

Пробуждането на Брама; гневът на Брама към Гайятри

Когато Брама се пробуди и неговото внимание беше на-рушено, той се разтревожи и каза:

„Кой е този грешник, този виновник, който ме накара да прекъсна моето Самади?

Ще те прокълна, защото ми попречи да помня моя ба-ща!"

Гайятри каза: „Първо научи моя грях и след това ме прокълни.

Казвам ти истината; твоята майка ме изпрати, за да те върна.

Идвай бързо, не се бави! Ако те няма, кой ще разпростре творението?"

Брама каза: „Как мога да тръгна? Все още не съм полу-чил даршан на моя баща!"

Гайятри каза: „Ще имаш неговия даршан, но сега бързо ела с мен или ще съжаляваш."

98 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТОБрама казва на Гайятри да свидетелства лъжливо; Гайятри желае сексуална връзка с Брама

Брама каза: „Ако свидетелстваш, че съм видял главата на моя баща с очите си

и убедиш майка ми, аз ще дойда с теб."

Като чу това, Гайятри каза: „Не ще изрека лъжливи думи; но ако изпълниш моето желание, мой братко, единствено тогава мога да излъжа."

Брама каза: „Не разбирам. Изясни се, бъди ясна." Гайятри каза: „Осъществи сексуална връзка с мен, и след това аз ще излъжа и ти ще спечелиш."

Кабир каза на Дарам Дас:

Гайятри каза: „Разбира се, това е себично, но ти казвам да направиш това,

като го смятам за нещо добродетелно, за нещо благород-но."

Като чу това, Брама помисли в сърцето си: „Какво да правя сега?"

химн

Ако остана безразличен към нея, моята цел не ще бъде постигната -тя не ще свидетелства и майка ми ще ме накара да се срамувам.

He съм видял баща си - нито една от целите ми не ще бъде постигната, като мисля за грехове. Трябва да лъжа заедно с нея!"

Брама извърши сношение с нея и решителността да по-лучи даршан на баща си изчезна от ума му.

И двамата бяха изпълнени с пламенност, и на мястото на благоприличните мисли дойде лошият интелект.

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 99

Създаването на Пухупавати

Когато Брама каза на Гайятри да отиде при тяхната май-ка, тя каза:

„Имам друга идея. Нека създам още едно доказателство."

Брама каза: „Добре. Направи всичко, за да накараш Май-ката да повярва."

Тогава Гайятри помисли и като отстрани мръсотията от своето тяло,

тя създаде една дъщеря. Смесвайки своята същност с нея, тя я нарече „Савитри".

Когато Гайятри й каза да казва, че Брама е получил дар-шан на своя баща,

Савитри каза: „Не зная това. Ще изгубя, ако свидетелст-вам лъжливо."

Чувайки това и двамата бяха много обезпокоени. Те не знаеха какво да правят.

Гайятри се опита да я убеди по много начини, но Савит-ри не прие.

Накрая Савитри изрече следните думи: „Ако Брама из-върши сношение с мен, аз ще лъжа."

Гайятри каза на Брама: „Сноши се с нея и довърши своята работа."

Брама се отдаде на Савитри и по този начин понесе още по-голям товар от грях на главата си.

САВИТРИ Друга хиндуистка богиня, която много хора обо-жават. Една от целите на поемата, написана в стила на хиндуистката традиция и предназначена за хиндуисти, е да обясни фалшивостта и низшия статус на тези богове и богини, и да насърчи обожаването на Единствения Истински Бог, Върховния Баща. Очевидно Савитри е създадена пряко от Гайятри, тъй както Гайятри от Адия; но место-положението й в поемата не изключва причинна връзка със сноше-нието на Гайятри с Брама.

100 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

(Савитри има и друго име: тя е наричана още „Пухупа-вати".)

И тримата тръгнаха за мястото, където беше тяхната майка.

Брама се връща при майка си с Гайятри и Савитри, и всички те са прокълнати

Брама поздрави майка си и тя го попита как е бил: „Кажи ми, Брама, получи ли даршан на баща си? И от-къде придоби другата жена?"

Брама каза: „И двете са мои свидетели, че видях главата на Бог със собствените си очи."

Тогава майката помоли Гайятри да размисли добре и да й каже истината:

„Видя ли го да получава даршан? Кажи ми истинското му въздействие."

Тогава Гайятри каза следното: „Брама получи даршан на главата на баща си.

Видях, че той докосна неговата глава; Брама срещна Бог.

химн


Брама докосна главата на баща си с цветя в ръката си. Виждах със собствените си очи.

Той му предложи цветя, изсипвайки водата. О, моя май-ко, това е истина.

От онези цветя на това място произлезе Пухупавати.

Той получи даршан на своя баща. Попитай момичето.

О, майко, това е истината. Можеш да попиташ Пухупавати.

Казвам ти истината. В това няма и следа от лъжа."

Майката помоли Пухупавати: „Кажи ми истината. Кажи ми какво се случи, когато Брама докосна челото му.

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 101

химн

О, Пухупавати, разкажи ми историята на този даршан подробно.Моля те да ми разкажеш: как Брама получи даршан на баща си?"

Тогава Пухупавати каза: „Майко, това е истината. Мъдрият получи даршан на главата на баща си и той определено му предложи цветя."Кабир каза на Дарам Дас:

Като чу разказите на свидетелите, Адия се обърка. Тя беше учудена и не разбираше тайната, която стоеше зад всич-ко това.Безпокойството на Адия

„Алак Ниранджан категорично ми каза, че никой никога не ще го види.

Тогава лъжат ли тези тримата, о, Алак Ниранджан? Обясни ми това."

Аштанги си спомни Ниранджан, който на свой ред й каза:

„Брама не е получил моя даршан. Той свидетелства лъж-ливо.

Всички те лъжат. Не им вярвай - това е пълна лъжа."Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга трета от библиотека „Вечност" представлява подбор от две произведения на големия френски спиритуалист и философ Жан Приор „Аурата на безсмъртното тяло"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница