Секторно ръководство по овос българия градски пречиствателни станции за отпадъчни води и колекторни системи за отпадъчни водистраница1/17
Дата21.08.2018
Размер1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
JASPERS
Joint Assistance to Support Projects in European RegionsСекторно ръководство по ОВОС

БЪЛГАРИЯ

Градски пречиствателни станции за отпадъчни води и колекторни системи за отпадъчни води

Окончателният проект2013

Това Ръководство е предназначено главно към представители на българските власти по околна среда и други компетентни органи, ангажирани с ОВОС. То може да бъде използвано и от консултанти при разработването на доклади по ОВОС за проекти в секторите, за които най-често се иска съ-финансиране от ЕС.

Ръководството очертава въпроси, които могат да бъдат от значение при оценката на доклада по ОВОС за проекти за изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води. То може да бъде полезно и на други компетентни органи, които следва да бъдат консултирани в съответствие с правните изисквания, за неправителствени организации и за обществеността с цел да улесни тяхното активно участие в процеса по ОВОС. Предлаганите препоръки се очаква да бъдат от практическа полза за всички, ангажирани в процеса по ОВОС за изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води.


СЪДЪРЖАНИЕ


Използвани съкращения 5

Предговор 7

1 Въведение 11

2 Политическа, правна и административна рамка 13

2.1. Законодателство на ЕС, относимо към проекта 13

2.2. Българско законодателство, относимо към проекта 14

3 Описание на предлагания проект 24

3.1. Описание на местоположението и изискванията по отношение на земеползването 24

3.2. Описание на дизайна на проекта 26

3.3. Описание на основните процеси 31

3.4. Прогнозна оценка на остатъчните материали и емисиите, образувани в резултат на изпълнението на проекта 33

4. Схематично представяне на основните алтернативи, проучени от възложителя 35

4.1. Основни алтернативи, проучени от възложителя 35

4.2. Базов сценарий (Baseline scenario) 38

4.3. Избор на алтернатива 38

5. Описание на съществуващата околна среда (съществуващи/базови условия (baseline conditions)) 39

5.1. Контекст 39

5.2. Характер 39

5.2.1. Повърхностни и подземни води 40

5.2.2. Почви и геология 41

5.2.3. Въздух и климат 42

5.2.4. Човешки същества 42

5.2.5. Флора и фауна 42

5.2.6. Ландшафт 43

5.2.7. Материални ценности 43

5.2.8. Културно наследство 43

5.3. Важност 44

5.4. Чувствителност 44

5.5. Достатъчност на данните 44

6. Описание на възможните значителни въздействия върху околната среда и на мерките за предотвратяване/смекчаване 45

6.1. Прогнозиране на вероятните значителни въздействия 45

6.2. Описание на вероятните значителни въздействия и на мерките за тяхното предотвратяване/смекчаване 46

6.2.1. Повърхностни и подземни води 47

6.2.2. Почви и геология 53

6.2.3. Въздух и климат 56

6.2.4. Човешките същества 59

6.2.5. Флора и фауна 63

6.2.6. Ландшафт 66

6.2.7. Материални ценности 67

6.2.8. Културно наследство 69

6.3. Оценка на остатъчното въздействие 70

6.4. Оценка на кумулативното въздействие 70

6.5. Рискови случаи 71

7. Програма за мониторинг на околната среда (ПМОС) 74

8. Нетехническо резюме 83

9. Предизвикателства при разработването на доклада за ОВОС 85

10. План за управление на околната среда (ПУОС) 86

Източници 88

ПРИЛОЖЕНИЯ 89

Приложение 1 89

Приложение 2 90

Приложение 3 95
Използвани съкращения


NO

Азотен оксид

CO2

Въглероден диоксид

БПК

Биохимична потребност от кислород

ВСМ

Водоснабдителна мрежа

ВСС

Водоснабдителна система

ГПОСВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ДВ

Държавен вестник

ДОВОС

Доклад по оценка на въздействието върху околната среда

ДР

Допълнителни разпоредби

ДФЕС

Договор за функционирането на Европейския съюз

е.ж.

Еквивалентен жител

ЕК

Европейска комисия

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЕСО

Европейски списък на отпадъците

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗЗШОС

Закон за защита от шума в околната среда

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

КСОВ

Колекторна система за отпадъчни води

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МС

Министерски съвет

НПО

Неправителствена организация

ОАК

Общ азот по Келдал

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОС

Оценка за съвместимост

ОСЗВ

Общо съдържание на задържаните вещества

ОСРВ

Общо съдържание на разтворени вещества

ПМОС

Програма за мониторинг на околната среда

ПМС

Постановление за Министерски съвет

ПО

Подходяща оценка

ПСВ

Помпена станция за води

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПУОС

План за управление на околната среда

ПУРБ

Планове за управление на речните басейни

РДВ

Рамкова директива за водите

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

СЕО

Стратегическа екологична оценка

СЕС

Съд на Европейския съюз

ТЗ

Техническо задание

ФПЧ

Фина прахова частица

ХПК

Химично - потребен кислородКаталог: static -> media -> ups -> tiny -> file
file -> I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции
file -> Списък на заповеди на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води
file -> Проект план за действие за опазването на червеногушата гъска (branta ruficollis) в българия за периода 2017 – 2026
file -> Екология и околна среда
file -> Проект план за действие за опазването на червеногушата гъска (branta ruficollis) в българия за периода 2017 – 2026
file -> Проект план за действие за опазване на белоглавия лешояд (gyps fulvus)
file -> Екология и околна среда
file -> Директива на съвета 89/370/еио от 8 юни 1989 година
file -> Проект! Техническо ръководство за третиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница