Jaspers joint Assistance to Support Projects in European Regionsстраница1/14
Дата06.02.2018
Размер1.49 Mb.
#55603
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
JASPERS
Joint Assistance to Support Projects in European RegionsРЪКОВОДСТВО ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 7 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА ОВОС

ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ2013


ПРЕДГОВОР

Настоящето Ръководство е разработено от ДЖАСПЪРС и включва препоръки към съответните компетентни органи относно процедурните аспекти на прилагането на чл. 7 от Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива за ОВОС) и за това как да се идентифицира/определи дали един проект е вероятно да окаже значително трансгранично въздействие, като се използвани относимите ръководство за прилагането на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, приета в Еспо през 1991 г. (Конвенция по ОВОС)

Това е едно общо ръководство, което цели да подпомогне националните компетентни органи на държавите-членки при настоящите условия, когато изискванията за прилагането на чл. 7 от Директивата за ОВОС се различават в ЕС. Ръководството има за цел да представи практически инструменти за извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст. То е разработено така че да бъде използвано удобно и лесно в практиката заедно с други ръководства, публикувани от Икономическата комисия за Европа към ООН (UNECE) и Европейската комисия (ЕК).

Ръководството е адресирано към компетентните органи на Страните по Конвенцията и държавите-членки на ЕС, както и към възложителите и останалите заинтересовани страни при извършването на ОВОС в трансграничен контекст.СЪДЪРЖАНИЕ

1. Процес на оценка на въздействието върху околната среда 15

2. Трансгранична оценка на въздействието върху околната среда по смисъла на Директивата за ОВОС (чл. 7) 19

3. ОВОС в трансграничен контекст по реда на българското национално законодателство 21

4. Иницииране на процедурата по ОВОС в трансграничен контекст 23

4.1 Вземане решение относно това дали е необходимо извършването на ОВОС 23

4.2. Методи и инструменти за идентифициране на трансграничните въздействия 27

4.3. Фактори, които е възможно да доведат до възникването на трансгранични въздействия 34

4.4. Различно становище на потенциално засегната страна на етапа на иницииране 39

4.5. Определяне на разумните алтернативи 40

5. Определяне на значимостта на неблагоприятните трансгранични въздействия 41

5.1. Критерии за определяне на значимостта за околната среда на въздействията 42

5.2. Инструменти за определяне на значимостта на неблагоприятните трансгранични въздействия 48

5.3. Оценка на въздействието на изменението климата в трансграничен контекст 79

Източници 84

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Специални случаи на идентифици-ране на засегнати страни 87

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Въпроси, свързани с финансовата отговорност при процедура по ТОВОС 94

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 1. Етапи на процедурата по ОВОС 15

Фигура 2. Ситуации, които е възможно да се появят при инициирането на процедурата по ОВОС 25

Фигура 3. Екологични фактори за нефто- и газопроводи с голям диаметър 29

Фигура 4. Йерархия на промяната 81

Фигура 5. Основни сценарии на споделянето на трансгранични водоносни пластове 88

Фигура 6. Основни сценарии за трансгранично УСВ 90СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1. Контролни листове за идентифициране на въздействието 28

Таблица 2. Матрици за идентифициране на въздействието върху околната среда 30

Таблица 3. Пример за общи критерии за определяне на значимостта на неблагоприятните въздействия 46

Таблица 4. Идентифициране на неблагоприятното трансгранично въздействие въз основа на предлаганата от UNECE методология 53

Таблица 5. Елементите, необходими за определянето на значимостта на трансграничните въздействия 58

Таблица 6. Пример за използвана матрица на взаимодействието 65

Таблица 7. Пример за скала за оценяване на магнитуда на въздействието 66

Таблица 8. Пример за оценяване на продължителността на въздействието 67

Таблица 9. Пример за оценяване на вероятността от настъпване на въздействието 68

Таблица 10. Оценяване на пространственото въздействие 69

Таблица 11. Интегрирано въздействие (агрегирано), (Скала на сериозността) 72

Таблица 12. Пример за интегрирана оценка на въздействието 75

Таблица 13. Превръщане на ЕР в стойности и кореспондиращо описание на въздействията 77


СПИСЪК НА КАРЕТАТА

Каре 1. Улавяне и съхранение на въглерод (УСВ) 26

Каре 2. Методи и инструменти за идентифициране и характеризиране на трансграничните въздействия 27

Каре 3. Диспресионни модели за въздух 31

Каре 4. Данни относно качеството на въздуха 32

Каре 5. Идентифициране на въздействието върху крайбрежната морфология от проект за изграждане на язовир на трансграничен речен басейн 33

Каре 6. Пространствен анализ 33

Каре 7. Кумулативни въздействия 35

Каре 8. Списък на международните конвенции относно опазването на околната среда и биологичното разнообразие (неизчерпателен) 38

Каре 9. Трансгранични въздействия на големи разстояния 39

Каре 10. Източници на информация, които ЗС може да ползва относно предлаганите дейности в съседните й държави 39

Каре 11 “Разумни алтернативи” по смисъла на Решение IV/1 по Конвенцията по ОВОС 41

Каре 12. Критерии за определяне на значимостта (Приложение ІІІ на Конвенцията по ОВОС) 44

Каре 13. “Голям” проект/дейност 44

Каре 14. Въпроси относно вземането на решението дали въздействията на проекта е вероятно да бъдат значителни 52

Каре 15. Предварителни критерии за определяне на значимостта на въздействието 61

Каре 16. Критерии за сериозност за отрицателни социалните и здравни въздействия 74

Каре 17. Критерии за МБОВ и резултат 76

Каре 18. Критерии за модифицираната МБОВ и резултати 77

Каре 19. Оценка на климатичните промени и ОВОС 79

Каре 20. Процес на преглед на отчитането на изменението на климата на етапа на определянето на обхвата на ОВОС 82

Каре 21. Аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на граници 82

Каре 22. Трансграничният прецедент Прунеров 87

Каре 23. Трансгранични водоносни пластове 87

Каре 24. Трансгранични водоносни пластове в Европа (UNESCO, 2009 г.) 89

Каре 25. Проекти за улавяне и съхранение на въглерод 90

Каре 26. Проекти за добив на шистов газ 91

Каре 27. Умвелтанвалт фон Кернтен: ситуация 1 93

Каре 28. Умвелтанвалт фон Кернтен: ситуация 2 93Използвани съкращения

ГГИ

Големи горивни инсталации

ГИС

Географска информационна система

ГМО

Генетично модифицирани организми

ДВ

Държавен вестник

ДИЕ

Директива за индустриалните емисии (2010/75/ЕС)

ДОВОС

Доклад за оценката на въздействието върху околната среда

ДП

Държана на произход

ДР

Допълнителни разпоредби

ЕК

Европейска комисия

ЕР

Екологичен резултат

ЕС

Европейски съюз

ЗД

Засегната държава

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ИКЕ

Икономическа комисия за Европа

КАЕО

Канадска агенция за екологична оценка

КО

Компетентен орган

КПКЗ

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

ЛОС

Летливо органично съединение

МАОВ

Международна асоциация за оценка на въздействието

МБОВ

Матрица за бърза оценка на въздействието

МППИК

Междуправителствен панел по измененията в климата

МФИ

Международна финансова институция

Наредба за ОВОС

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

НДНТ

Най-добри налични техники

НПО

Неправителствена организация

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ПГ

Парникови газове

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПУОС

План за управление на околната среда

СЕС

Съд на Европейския съюз

ТОВОС

Трансгранична оценка на въздействието върху околната среда

УОН

Университет на Обединените нации

УСВ

Улавяне и съхранение на въглерод

ЦКОС

Ценни компоненти на околната средаОпределения и терминология1

По смисъла на Директивата за ОВОС (2011/92/ЕС)

По смисъла на Конвенцията по ОВОС

По смисъла на ЗООС и Наредбата за ОВОС

"проект" означава:

 • извършването на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми,

 • друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми

"предлагана дейност" означава всяка дейност или всяко съществено изменение в дадена дейност, изискващо вземане на решение от компетентен орган в съответствие с прилаганата национална процедура

"Инвестиционно предложение" е:

а) предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми,б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми. (т. 17 от ДР на ЗООС)

"възложител" означава заявител за издаване на разрешение за осъществяване на частен проект или публичен орган, който инициира проекта

възложител

"Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение. (т. 20 от ДР на ЗООС)

"общественост" означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното законодателство или практика, техните сдружения, организации или групи

"общественост" означава едно или няколко физически или юридически лица.

"Общественост" е едно или повече физически или юридически лица и техните сдружения, организации или групи, създадени в съответствие с националното законодателство. (т. 24 от ДР на ЗООС)

"заинтересована общественост" означава обществеността, която е засегната или може да бъде засегната, или се интересува от процедурите за вземане на решения в областта на околна среда, посочени в член 2, параграф 2. За целите на това определение неправителствените организации, които подкрепят опазването на околната среда и отговарят на всички изисквания съгласно националното право, се счита, че имат интерес
"Засегната общественост" е обществеността по т. 24, която е засегната или с вероятност да бъде засегната, или която има интерес при процедурите за одобряване на планове, програми, инвестиционни предложения и при вземането на решения за издаването или актуализацията на разрешителни по реда на този закон или на условията в разрешителното, включително екологичните неправителствени организации, създадени в съответствие с националното законодателство. (т. 25 от ДР на ЗООС)

"разрешение за осъществяване" означава решението на компетентния орган или органи, което дава право на възложителя да развива проекта

Окончателното решение относно предлаганата дейност.
"компетентен орган или органи" означава този орган или тези органи, които са определени от държавите-членки като отговорни за изпълнението на задълженията по настоящата директива

"компетентен орган" означава национален орган или органи, определени от страната да отговарят за осъществяването на задачите по тази конвенция, и/или орган или органи, натоварени от страната да вземат решения, отнасящи се до предлагана дейност

Съгласно чл. 98 от ЗООС в случай на ОВОС в трансграничен контекст компетентен орган е министърът на околната среда и водите.

Държави-членки

"страни", ако в текста не е посочено друго, означава договарящите страни по тази конвенция
Държавата-членка, на чиято територия ще се изпълнява проектът.

"страна на произход" означава договаряща страна или страни по тази конвенция, под чиято юрисдикция се предвижда да се осъществи предлагана дейност

"Държава на произход" е договаряща се страна или страна по Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, както и всяка друга държава, под чиято юрисдикция се предвижда да се осъществи предлаганото инвестиционно намерение, при строителството и реализацията на което се предполага трансгранично въздействие. (т. 1 от ДР на Наредбата за ОВОС)

Засегната държава-членка

"засегната страна" означава договаряща страна или страни по тази конвенция, които могат да бъдат засегнати от трансграничното въздействие на предлагана дейност

"Засегната държава" е договаряща се страна или страна по Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, както и всяка друга държава, която може да бъде засегната от трансгранично въздействие от инвестиционното предложение. (т. 2 от ДР на Наредбата за ОВОС)

Заинтересувани държави-членки

"заинтересувани страни" означава страна на произход и засегната страна от оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с тази конвенция

"Заинтересувани държави в трансграничен контекст" са държавата, източник на въздействие върху околната среда, и засегнатите от това въздействие други държави, страни по Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. (т. 23 от ДР на ЗООС)
„Съвместно предлагана дейност“ означава предлагана дейност, за която се предвижда да се извършва под юрисдикцията на повече от една страна
Член 3

Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин, с оглед всеки отделен случай и в съответствие с членове 4—12, прякото и непрякото въздействие на даден проект върху следните фактори:

а) хората, флората и фауната;

б) почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта;

в) материалните придобивки и културното наследство;

г) взаимодействието между факторите, посочени в букви а), б) и в)."оценка на въздействието върху околната среда" означава национална процедура за оценка на възможното въздействие на предлаганата дейност върху околната среда

Оценката на въздействието върху околната среда по ал. 1, т. 2 определя, описва и оценява по подходящ начин и според всеки конкретен случай преките и непреките въздействия от инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействието между тях. (чл. 81, ал. 5 от ЗООС)
"въздействие" означава всяко въздействие върху околната среда, причинено от предлагана дейност, включително върху здравето и безопасността на хората, флората, фауната, почвата, въздуха, водата, климата, пейзажа, историческите паметници и други материални обекти или взаимодействието между тези фактори; то включва също така въздействия върху културното наследство или социално-икономическите условия в резултат от промяната на тези фактори

"Въздействие" е всяко въздействие върху околната среда, което може да бъде причинено от реализирането на инвестиционното предложение за строителство, дейност или технология, включително върху здравето и безопасността на хората, флората, фауната, почвата, въздуха, водата, климата, ландшафта, историческите паметници и други материални ценности или взаимодействието между тези фактори. (т. 18 от ДР на ЗООС)
"трансгранично въздействие" означава всяко въздействие, не само от глобален характер, в район, намиращ се под юрисдикцията на дадена страна, предизвикано от предлагана дейност, чиито физически източник е разположен изцяло или частично в район под юрисдикцията на друга страна

"Трансгранично въздействие" е всяко въздействие не само от глобален характер в район, намиращ се под юрисдикцията на дадена държава, предизвикано от предлагана дейност, чийто физически източник е разположен изцяло или частично в район под юрисдикцията на друга държава. (т. 19 от ДР на ЗООС)
„Контактна точка“ е органът, който е определен от страната като официален за контакт за другите страни и Секретариата на Конвенцията. Осъвременен списък на тези органи е наличен в Секретариата и на адрес: http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.html)„Документация по ОВОС“ е терминът, използван в настоящето Ръководство вместо „екологично изявление“, „екологичен доклад“, „изявление по ОВОС“ или „ДОВОС“„Нотификация“ е формалният и задължителен етап за стартиране на процедурата по прилагане на Конвенцията. От гледна точка на изпълнението на задълженията по нея целта на нотификацията е да даде възможност на потенциално засегнатата страна (ЗС) да реши дали желае да участва в процедурата по ОВОС на държавата на произход за предлаганата дейност, която е вероятно да окаже значително неблагоприятно трансгранично въздействие върху околната среда
За целите на настоящето Ръководство „Конвенцията“ означава Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст, приета в Еспо през 1991 година.

Въведение

Директивата за ОВОС се прилага към проекти, които е вероятно да окажат значително въздействия върху околната среда (inter alia, поради своя характер, мащаби или местоположение). Директивата възприема подхода на общата оценка на въздействията на проект върху околната среда, без значение дали те могат да бъдат трансгранични. Следователно проекти, които ще се изпълняват на територията на повече от една държава-членка не могат да бъдат изключени от изискването на оценка на трансграничните им въздействия.

Настоящето Ръководство включва препоръки, основани на опита, натрупан от държавите-членки на ЕС при прилагането на чл. 7 от Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година, относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (наричана по-нататък за краткост „Директива за ОВОС“) и по-специално, свързан с практическото изпълнение на проекти, които е вероятно да окажат значително въздействие върху околната среда на съседни държави, като разпоредбите на този член са свързани с изискванията на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст.

Препоръките вземат предвид и съответните ръководства на Икономическата комисия за Европа към ООН (UNECE), разработени от секретариата на Конвенцията по ОВОС („Ръководство относно нотификацията съгласно Конвенцията от Еспо“, 2009 г., „Ръководство относно участието на обществеността в оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст“, 2006 г., „Ръководството относно практическото прилагане на Конвенцията от Еспо“, 2006 г.) и международни ръководства („Ръководство относно оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст за централно-азиатските страни“, 2007 г., „Ръководство относно оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст за държавите от Каспийския регион“, 2003 г.), както и относимата практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) относно тълкуването и прилагането на чл. 7 от Директивата за ОВОС.

Настоящият документ представлява стандартно практическо ръководство, насочено към съответните компетентни органи, относно процедурните аспекти на прилагането на чл. 7 от Директивата, транспониран в българското национално законодателство.

Ръководството е структурирано в шест глави и седем приложения. Първата глава представя накратко процедурата по ОВОС съгласно Директивата за ОВОС и основните етапи от нея. Във втората глава са представени изискванията на чл. 7 от Директивата за ОВОС. В третата накратко е описана приложимата в България процедура при трансгранична ОВОС (ТОВОС).

В Глава 4 се обсъждат основните аспекти, които следва да бъдат взети предвид в трансграничен контекст при инициирането на процеса по ОВОС, методи и инструменти, използвани често за идентифицирането на трансграничните въздействия и факторите, допринасящи за тяхното възникване.

В Глава 5 се описват релевантните критерии и инструменти за определянето на значимостта на въздействията. Оценката на въздействието на климатичните промени е описана като нов инструмент, с който се прави опит да се обхване едно комплексно въздействие, простиращо се вече на глобално ниво.В Глава 6 са представени основните стъпки на процедурата за ТОВОС по реда на Конвенцията по ОВОС и представя накратко действията и ролята, отговорностите и задълженията на Страните, препоръките относно комуникацията между Страните и други. Конвенцията влезе в сила през 1997 г. и към края на 2009 г. има вече 45 Страни: 43 държави от Северна Америка, Европа, Кавказкия регион и Централна Азия и Европейския съюз като регионална организация. За целите на тази глава, освен съответните разпоредби на Конвенцията, като източници на информация са ползвани и публикации и ръководства, публикувани от Секретариата, т.нар. „инструменти на Еспо“ (налични са следната интернет-страница: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/publications.html ):

 • ECE/MP.EIA/12 „Ръководство относно нотификацията съгласно Конвенцията от Еспо“;

 • ECE/MP.EIA/11 „Преглед на прилагането на Конвенцията от Еспо“;

 • ECE/MP.EIA/8 „Ръководството относно практическото прилагане на Конвенцията от Еспо“;

 • ECE/MP.EIA/7 „Ръководство относно участието на обществеността в ОВОС в трансграничен контекст“;

 • ECE/MP.EIA/6, Annex V „Ръководство относно подрегионалното сътрудничество“;

 • ECE/MP.EIA/WG.1/2007/6 „Проект за Ръководство относно оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст за централно-азиатските страни“;

 • CEP/WG.3/R.6 „Специфични методологии и критерии за определяне на значимостта на неблагоприятното трансгранично въздействие“, 1995 година;

 • ECE/ENVWA/11 „Анализът след изпълнението на проекта в ОВОС“, 1990 година;

 • ECE/ENV/50 „Прилагане на оценката на въздействието върху околната среда: магистрали и язовири“, 1987 година;

 • „Ръководство относно оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст за държавите от Каспийския регион“.

Препоръчва се горните ръководства да бъдат използвани заедно и във връзка с ръководствата, разработени от ЕК с цел да се подпомогне прилагането на Директивата за ОВОС (http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm):

 • „Ръководство относно интегрирането на климатичните промени и биологичното разнообразие в оценката на въздействието върху околната среда“, 2013 година;

 • „Ръководството относно тълкуването на категориите проекти по Директивата за ОВОС“, ЕК, 2008 година;

 • „Тълкуване, предложено от Комисията относно прилагането на Директивата за ОВОС към допълнителните/свързаните дейности“, ЕК, 2012 година;

 • „Прилагането на Директивата за ОВОС към проекти, свързани с проучването и добива на неконвенционален въглеводород“, 2012 година;

 • „Прилагането на Директивата за ОВОС към рехабилитацията на депа“, 2010 година;

 • „Пояснения относно прилагането на чл. 2(3) от Директивата за ОВОС“;

 • „ОВОС – ръководство относно преценката на необходимостта“ (Screening checklist), 2001 г./контролен лист за преценка на необходимостта, 2001 година;

 • „ОВОС – ръководство относно определянето на обхвата“ (Scoping checklist), 2001 г./контролен лист за определяне на обхвата, 2001 година;

 • „Контролен лист за преглед на ОВОС“ (EIA Review Checklist), 2001 година;

 • „Ръководство относно оценката на непреките и кумулативните въздействия, както и на взаимодействията между въздействията“, 1999 година.Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Industry -> EIA -> Ukazania OVOS -> uk Jaspers
uk Jaspers -> Секторно ръководство по овос българия градски пречиствателни станции за отпадъчни води и колекторни системи за отпадъчни води
EIA -> Решението се намира и в отдел „овос и ео", дирекция „Превантивна дейност"
EIA -> Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „
EIA -> „Реконструкция и модернизация на фабрика за производство на керамични тухли и добив на суровина – глина от находище „Побит камък“, участък „Боята“, землище на с. Нови хан и с. Богданлия, община Елин Пелин“
Industry -> Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за овос за инвестиционно предложение за “Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци (рао) с голям коефициент на намаляване на обема /гкно/ в аец „Козлодуй”
Industry -> Доклад Допълнения Изготвен от: Проверен от


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница