Симеонова-Христова Рашка ЙосифоваДата01.01.2018
Размер105.48 Kb.Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Симеонова-Христова Рашка Йосифова

Адрес
ул. Теодосий Търновски, № 25, вх. Б, гр. Велико Търново, пощ. код 5003, Република България

Телефон
(062) 2 94 31

Факс
-

E-mail
-
Националност
българкаДата на раждане
11. 11. 1948 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
• 28. 06. 1988 – гл. асистент по Съвременен български език

• 01. 11. 1979 - 28. 06. 1988 – ст. асистент по Съвременен български език

• 01.09.1975 - 01. 11. 1979 - асистент по Съвременен български език

• 12- 10. 1973 – 01. 09. 1975 – ас. по Съвременен български език (по чл. 64)

• 05. 03. 1972 - 12- 10. 1973 - хоноруван асистент по Съвременен български език

• 01. 09. 1971 – 04. 03. 1972 – учителка по български език и литература в СПТУ по автотранспорт, гр. Кула• Име и адрес на работодателя
Великотърновски университет «Св. св. Кирил и методий»; ул. Теодосий Търновски № 2, гр. Велико Търново 5003

• Вид на дейността или сферата на работа
• водене на семинарни упражнения

• четене на лекции

• организиране на научноизследователска дейност в областта на книжовно-разговорната реч


• Заемана длъжност
Отговорник за архива на книжовно-разговорната реч

• Основни дейности и отговорности
• водене на семинарни упражнения по Синтаксис на съвременния български език, Стилистика на българския книжовен език, Съвременен български език и стилистика, Практическа българска граматика, Норми на устната комуникация.

• четене на лекции по Българска разговорна реч, Фонетика на българската книжовно-разговорна реч, Разговорната реч и езиковото обучение в училищата, Специализиран семинар по книжовно-разговорна реч.

• разширяване на изследванията областта на българската книжовно-разговорна реч

• попълване на създадения национален архив по книжовно-разговорна реч;


Образование и обучение
• Дати (от-до)
• септ. 1988 - 1 месец курс по сърбохърватски език в Белград

• авг.. 1985 - 1 месец курс по сърбохърватски език в Задар

• септ. и окт. 1981 – 2 месеца специализация в Институт Русского языка имени А. С. Пушкина – Москва

• 01.10.1967- 01. 09. 1971 – завършила българска филология с втора специалност трудово обучение във Великотърновския университет

• 15. 09.1965 – 30.06. 1966 – Средно политехническо училище в гр. Белоградчик

• 15. 09. 1963 – 30. 06. 1965 – Математическа гимназия в гр. Плевен• Име и вид на обучаващата или образователната организация
• Институт Русского языка имени А. С. Пушкина – Москва

• Великотърновски университет “Кирил и Методий”

• Средно политехническо училище в гр. Белоградчик

• Математическа гимназия в гр. Плевен• Основни предмети/застъпени професионални умения
• учител по български език и литература

• учител по трудово обучение• Наименование на придобитата квалификация
-

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
-
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
български езикДруги езици

руски сърбохърватски френски

• Четене
отлично отлично добро

• Писане
отлично добро основно

• Разговор
отлично отлично основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Умея да работя в екип и да създавам изследователски екипи. Уменията ми са придобити във ВТУ в съвместната работа с проф. Д. Чизмаров (създадохме и реализирахме проект за изучаване на българската книжовно-разговорна реч) и през студентските години, в кръжока по Съвременен български език при проф. Р. Русинов.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Имам опит в планирането и организирането на лятна практика на студенти-филолози за събиране на материал от книжовно-разговорната реч. Това включва и финансово осигуряване и отчет на практиката през две поредни години.
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
машинопис
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
-
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
-
Свидетелство за управление на МПС
да
Допълнителна информация
Лица за контакти и препоръки:

ВТУ – проф.дфн. Стоян Буров, проф. д-р Хр. Станева, проф. д-р Б. Байчев, доц. д-р Цв. Карастойчева, доц. д-р Й. Маринова, доц. д.-р П. Радева, проф. дфн И. Харалампиев, доц. д-р М. Атанасова

ИБЕз при БАН: чл.-кор. проф. Е. Пернишка, проф. д-р В. Кювлиева

СУ – проф. д-р Т. Бояджиев, проф. дфн М. Виденов, проф. дфн Цв. Йотов, доц. д-р Радка Влахова, доц. д-р Йовка Тишева

Приложения
Списък с основни публикации


Научни публикации:

Учебници и помагала:

Помагало по стилистика на българския книжовен език (в съавторство с Д. Чизмаров), изд. “Наука и изкуство”, С., 1985, 240 с. – 4805-605-85

Упътване за събиране на материал от книжовно-разговорната реч, В. Търново, Изд. “Университетска печатница при ВТУ”, 1985, 14с.

Стилистика (Задачи и текстове за упражнения по съвременен български език IV – VII клас) –съавт. с М. Илиева, В. Търново, изд. “Слово”, 1993, с. 160. – 954 439 133-9Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (в съавт. с М. Илиева). В. Търново, изд. “Фабер”, 1999, 233с.; Второ издание – 2002 г. – 954-9541-33-9.

Статии, студии, рецензии, хроники:

Методически възгледи на Иван Хаджов. - Аспирантски сборник.

В. Търново, 1973, кн. 1, с. 171-184.Езиковедските приноси на Иван Хаджов (1885 – 1956). - Български език, 1976, кн. 3, с. 239-245.

Езиковедски изследвания в памет на професор Стойко Стойков, (рецензия) - Език и литература, 1577, кн. 5, с. 86-88.

Думи и форми с ятова гласна. - В: Практикум по правопис и пунктуация (съставител Р. Русинов). В. Търново, 1978, с. 15-30.

Постиженията на съветското езикознание при изследване на разговорната реч (разговорен синтаксис). - В: Октомври и съвремен­ността. В. Търново, 1978, с. 379-389.

Научното дело на доцент Русин Русинов. - В: Русин Русинов. Биобиблиографска справка (Дейци на науката). Търговище, 1979, с. 6-15.

А. В. Швец. Публицистический стиль современного русского литературного языка некоторых особенностях синтаксического строя современной газетной речи и тенденциях ее развития), (рецензия) - Български език 1981, кн. 4, с. 382-335.

Научното дело на Иван Хаджов в областта на литературната история и в методиката. - Български език и литература, 1961, кн. 6, с. 28-33.

Лингвостилистичен анализ на "Напаст божия" от Елин Пелин. -Език и литература, 1982, кн. 1, с. 97-105. Препечатано и в: Помагало по стилистика на българския книжовен език. Съставители Д. Чизмаров, Р. Йосифова. С., 1985, с. 82-92.

"Напаст божия" от Елин Пелин (Опит за лингвостилистичен анализ на разказа). - В: Трудове на ВТУ "Кирил и Методий". Филоло­гически факултет, т. XVIII, кн. 2, 1981/82, С., 1963 г., с. 129-155.

Свързване на учебния процес с научноизследователската рабо­та при езиковедските дисциплини. - В: Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ. В. Търново, 1983, кн. 2, с. 81-88.

Възгледите на Александър Теодоров-Балан по въпросите на словореда. - Български език, 1985, кн. 5, с. 467-470.

Въпросът за словореда в граматиките на българския език. - В: 40 години Социалистическа революция в България. В. Търново, 1985, с. 60-68.

Словоред на съгласуваното определение в книжовно-разговорната реч. - Език и литература, 1985, кн. 2, с. 13-21. Препечатано и в: Език и литература, 1987, кн. 2, с, 69-77.

Фонетичното явление количествена редукция в книжовно-раз­говорната реч. - Български език, 1986, кн. 2, с. 158-154.

Проф. Димитър Чизмаров /30. XII. 1920 - 14. I. 1986/ (в съавторство с Я. Маринова). - Български език, 1986, кн. 6, с. 529-530.

Проблемите на словореда и разговорната реч. - В: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 3. Съвременен български език. С., 1987, с. 604-608. Препечатано и в: Стилистика на съвременния български книжовен език. Учебно помагало. Съставител Хр. Станева. В. Търново, 1994, с. 82-86. – 954 – 524-091-1

Русин Русинов на шейсет години (в съавторство със Ст. Бу­ров). - Съпоставително езикознание, год, XVI, 1990, кн. l, c . 104-107.

Място на книжовно-разговорната реч в системата на общона­родния език. - В: Проблеми на българската разговорна реч. В. Търново, 1991, с. 43-53.

Обучението в училище с оглед на съвременната езикова си­туация. - Проглас, год, II, кн. 1, 1993, с. 70-74.

Словоред на синтактичната група определяемо - несъгласувано определение (Върху материал от българската книжовно-разговорна реч). - В: Славистични проучвания. В. Търново, 1993, с. 73-86. – 954-524-041-5

За една фонетична особеност на книжовно-разговорната реч (Рефлекс на э гласна). (в съавторство с А. Петкова) - В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 2, В. Търново, 1994, с. 23-40. – 954-524-071-7.

Словоредни варианти нри подлога и сказуемото в книжовно-разговорната реч. - В: Лингвистични студии. В. Търново, 1994, с. 287-294. 954-524-072-5

Към проблема за вариантността в българската книжовно-разговорна реч. - В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 3., В. Търново, 1995, с. 90-94. 954-524-133-0

Окомастичните търсения на гл. ас. к. ф. н. Не­дялка Иванова. – В: Състоние и проб­леми на българската ономастика. Т. 3. (Под ред. на Н. Ковачев и др.), В. Търново, 1996, с. 165-167. 954-524-146-2

Обучението в училище с оглед на съвременната езикова ситуация. Проглас, 1993, № 1., с. 70-74.

Разговорното като стилообразуващ фактор във Вапцаровата поезия. – В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 4. В. Търново, 1998, с. 57-64. 954-524-179-9.

Езиковостилистичен анализ на Вапцаровото стихотворение "Пролет" (Пролет моя, моя бяла пролет) - Български език и литература, София, 1999, кн. 4, с. 51-56.

По въпроса за синтактичните особености на книжовно-разговорната реч - В: Едно поколение български езиковеди. Съставители: Й. Тишева, Г. Колев. С., 2000, с. 237-245; същото в сп. Български език, 1999/2000, кн. 2, с. 76-81.

Диалектоложките изследвания на професор Стойко Стойков и проблемите на българската книжовно-разговорна реч. - В: Българският език през XX век., С., 2001, с. 169-175. Ред. В. Радева. 954-430-766-4.

Ритмична организация на българската книжовно-разговорна реч. -В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 5., В. Търново, отг. ред. Р. Русинов, 2001, с. 87-93. 954-775-029-1

Проблемите на художествения стил в трудовете на проф. Любомир Андрейчин. - В: Изследвания по български език, В. Търново, 2001, с. 52-57.

За някои недостатъчно известни страни от научната и преподава­телската дейност на проф. Димитър Чизмаров. - В: Трудове на ВТУ. Филолог. фак. Езикознание, Т. 31, Кн. 2, 1995 - В. Търново, 2001, с. 37-43.

За един вид безпредложни именни словосъчетания в книжовно-разго­ворната реч. - В: Трудове на ВТУ. Филолог. фак. Езикознание, Т. 31, Кн. 2, 1995 - В. Търново, 2001, с. 283-292.

Учебниците по български език и обучението в устните разновиднос­ти на книжовната реч. - В: Науката, методиката и училището -конфликтни точки, срещи и разминавания. Сборник доклади, т. 1, Смолян, 2002, с. 55-58.

Димитър Георгиев Чизмаров. -В: Професорите на Великотър­новския университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2003(Кратки очерци), В. Търново, 2003, с. 116-118. Отг. ред. Ив. Димов.

Професор Русин Русинов и проблемите на българската книжовно-разговорна реч. - В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 6 В. Търново, 2004, с. 15-19. 954-524-407-0

За изпускането на спомагателния глагол съм в книжовната реч. - В: Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2005, с. 306-316. 954-524-486-0

За книжовно-разговорната реч и отношението й към другите езикови формации. - В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. В. Търново, 2005, с. 385-389. 954-524-485-2


стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница