Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г



Дата24.07.2016
Размер41.37 Kb.
#4416

Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г.


Във връзка с насрочените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и кметове, по електронен път и/или в Общинския център за услуги и информация на гражданите, в сградата на Община Тетевен, както и в кметствата и кметските наместничества от община Тетевен, могат да се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

 1. До 14.09.2015 г., включително гражданин на друга държана – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по образец (Приложение № 8-МИ) - чл. 408, ал. 1, във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс, в общинската администрация, по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.

Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.

 1. В периода от 14.09. до 04.10.2015 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16- МИ) , чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, подписано саморъчно с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Тетевен /www.teteven.bg/и изпратено на e-mail: grao_tn@abv.bg

 2. В периода от 14.09. до 10.10.2015 г., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 12-МИ)- чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис .
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Тетевен /www.teteven.bg/ и изпратено на e-mail: grao_tn@abv.bg



 1. В периода от 14.09. до 10.2015 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 7-МИ) - чл. 43, ал.1, изр. първо от ИК.

 2. До 19.10.2015 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 04.10.2015 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на община Тетевен е назначена подвижна избирателна комисия - чл. 37, ал. 2 от ИК.

Заявлението (Приложение № 16 - МИ)  трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК- чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Тетевен /www.teteven.bg/ и изпратено на e-mail: grao_tn@abv.bg

 1. До 17.10.2015 г. включително всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателния списък има право да подаде заявление (Приложение 9-МИ)- чл. 43, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс, с което да поиска да бъде заличен от него.

 2. В срок до 23.10.2015 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват и поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък , могат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмено заявление / (Приложение № 11 – МИ) до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник - чл. 39, ал. 2 от ИК/.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Тетевен /www.teteven.bg/ и изпратено на e-mail: grao_tn@abv.bg

 1. В срок 23.10.2015 г., включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, като гражданите подават заявление по образец (Приложение № 10 – МИ) - чл. 27, ал. 3, ал. 4, ал. 6, чл. 407, във връзка с чл. 396 от ИК.

 2. Избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на община Тетевен, кметството или кметския наместник (Приложение № 13 – МИ) - чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1,2,3 и 8 от ИК.

Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден по образец (Приложение № 14 – МИ), въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница