Списък с публикации на Маргарита Георгиева Христова – Плашилска професор, доктор на педагогическите наукиДата10.04.2018
Размер58.57 Kb.
СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ

на Маргарита Георгиева Христова – Плашилска

професор, доктор на педагогическите науки

Дисертации


 1. Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение

 2. Социолингвистически и методически аспекти на обучението по български език на ученици билингви


Автореферати

 1. Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение. Шумен, 1986.

 2. Социолингвистически и методически аспекти на обучението по български език на ученици билингви. Шумен, 2004.Хабилитационен труд


 1. Комуникация – родноезиково образование – 1991.


Монографии и учебници

 1. Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение. София, 1990.

 2. Писмените ученически текстове: Репродуктивни текстове. София, 2002. (в съавт. с Е. Добрева)

 3. Обучението по български език в началното училище. Шумен, 2002.

 4. Писмените ученически текстове: Съчинения. София, 2003. (в съавт. с Ив. Савова)

 5. Обучението по български език в условия на билингвизъм. Шумен, 2004.

 6. Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005. (в съавт. с Р. Йовева и Ст. Здравкова)


Студии и статии

 1. Самооценката на учителя за урока по български език. // Български език и литература, София, 1984, № 5.

 2. Лексикално-тематичен подход за обогатяване и усъвършенстване на ученическата реч при изучаване на съществителните и прилагателните имена в ІV клас на ЕСПУ. // Национални педагогически четения. Български език и литература, София, 1985.

 3. Лексикално-тематичен подход за формиране на речево-комуникативните умения и навици. // Комуникативно-речева насоченост на обучението по роден език, София, 1985.

 4. Изучаване на понятието “синоним” в ІV клас. // Български език и литература, 1985, № 1.

 5. Овладяване на български език в условията на целодневното училище. // Общуване и култура, София, 1989.

 6. За учебното съдържание и учебните програми по български език в VІІІ клас. // Български език и литература, 1990, № 3. (в съавт. с Г. Янкова)

 7. Комуникативно-речева насоченост на обучението по български език: ІV - VІІ клас. // Годишник на ВПИ. Филологически факултет. Т. ХІV А, Шумен, 1990.

 8. По въпроса за овладяването на българските книжовноезикови норми от студентите българисти в Измаилския педагогически институт. // Учитель и общество. Опыть, проблемы, поиски. Измаил, 1990. (в съавт. с К. Вачкова)

 9. За ученическите писмени и устни текстове: опит за система. // Български език и литература, София, 1992, №2.

 10. Идеи за подбора, структурата и обема на учебното съдържание по български език. // Български език и литература, София, 1992, №3.

 11. За системата от упражнения при комуникативно ориентираното родноезиково обучение. // Български език и литература, София, 1992, № 6.

 12. За новите концепции и програми по български език. // Български език и литература, София, 1993, №2.

 13. Ученикът в урока по български език. // Образованието и личността, Шумен, 1993.

 14. Идеи за целите на родноезиковото образование. // Филологически изследвания. Т. І, Шумен, 1995.

 15. Овладяване на български език от ученици билингви. // Български език и литература, София, 1995, № 6.

 16. За урока по български език. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 1996.

 17. Съвременният урок по български език (структура и типология). // Български език и литература, София, 1997, №4.

 18. Комуникативни упражнения за съставяне на текст в V клас на СОУ. // Годишник на ШУ, Т. ХІV, Д, 1997. (в съавт. с В. Габровска)

 19. За новия учебник по български език в 8 клас. // Български език и литература, София, 1998, № 3. (в съавт. с Г. Янкова)

 20. Типология на уроците по български език. // Доклади от Юбилейната научна конференция “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски”(езикознание и методика на езиковото обучение)”, Шумен, 1998.

 21. Обучението по български език в условията на двуезичие. // Интеркултурното образование в България - идеал и реалност. АКСЕС/ИПИС, София, 1999.

 22. Тестовата проверка в обучението по български език. // Тенденции в обучението по български език, София, 2000. (в съавторство с Цв. Стаменова)

 23. Типология на ученическите текстове. // Български език и литература, София, 2001, № 5-6.

 24. За системата на ученическите писмени текстове (1.-12. клас). // Обучението по български език в началото на ХХI век (методика на обучението по български език), Смолян 2001.

 25. За разбирането при четене (тестова проверка). // Годишник на ШУ, т. ХV (СДК), 2001. (в съавт. с В. Габровска)

 26. Преразказът в учебното съдържание за начална степен. // Обучението по български език и литература – реалности и перспективи, Шумен, 2003.

 27. Обогатяване на речника на ученици билингви // Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. Смолян, 2002.

 28. Юбилейна научна конференция “30 години ШУ “Епископ Константин Преславски” // Стратегии на образователната и научната политика, 2002, № 1. (в съавт. с Р. Йовева)

 29. За урока по български език в условия на двуезичие. Годишник на ШУ, Т. ХIV, F, 2003. (в съвторство с В. Габровска)

 30. Формиране на комуникативни умения при изучаване на синтаксис // Годишник на ШУ, Т. ХIV, F, 2003. (в съвторство със С. Милева)

 31. Създаване на монологични текстове от ученици билингви // Четиридесет години Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Хуманитарни науки – предизвикателства и постижения. Бургас, 2003.

 32. Овладяване на български език от ученици билингви // Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, т. III С, 2003.

 33. Комуникативна насоченост на родноезиковото обучение // Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, т. III С., 2003.

 34. Овладяване на аргументативни техники от ученици билингви – В: Първият учителски събор в Шумен /1873 г./ и новобългарското образование – история и съвременност, Шумен, 2004.

 35. За ученическите писмени текстове в началното училище. // Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, С., 2005.

 36. Първият професор по методика на обучението по български език на 70 години. // Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. С., 2005. (в съавторство с В. Кръстанова и А. Петров)

 37. Развиване на рецептивните умения на учениците билингви. // Езикът и литературата: методически парадигми и образователни политики. София, 2005.

 38. Толерантност и обучение по български език в условия на билингвизъм. – В: Образование и толерантност. Шумен, 2005.

 39. Обучението по български език в условия на билингвизъм – социокултурни аспекти. // Междуетнически контакти Изток–Запад – интеркултурна комуникация. Шумен, 2005. (под печат)


Рецензии

 1. Дидактически тест по български език за IV клас. // Български език и литература, 1979, № 6.(в съавт. с Д. Добрев и Б. Кръстев)

 2. “Обучението по български език в IХ клас (методичесдки насоки)” с автори К. Димчев и В. Пернишки, 1989.

 3. Учебниците по български език за 5. клас (4 броя) и 6. клас (3 броя).

 4. Учебните програми за 8. клас – 2000 г.

 5. “Текстолингвистика: Уводен курс” – с автори Елка Добрева и Ивелина Савова


Редакторство

 1. Научен редактор на “Тестове по български език и литература. Помагало за самоподготовка на кандидат-студенти” с автори Е. Добрева, Ив. Савова, Д. Добрев, Мл. Енчев (2001 г.)

Доклади от научни конференции


 1. Характеристика на учебното съдържание, структурата и дидактическия материал в учебника по български език за IV клас. – Национална конференция за обсъждане на учебниците и учебните помагала за IV клас на ЕСПУ, Шумен, 1985

 2. Форми, методи и средства за формиране на личността в обучението по български език. – II научно-педагогическа конференция - Преслав, 1986

 3. Приложение на спираловидния принцип при структуриране на учебното съдържание в уроците по български език. – Научна конференция “Методика на родноезиковото и литературното обучение”, Шумен, 1986

 4. Лексикалната работа в уроците по роден език. - Научна конференция “Методика на родноезиковото и литературното обучение”, Шумен, 1986

 5. За системата на ученическите писмени текстове (1.-12. клас).- Научна конференция “Обучението по български език в началото на ХХI век (методика на обучението по български език)”, Смолян 2001

 6. Преразказът в учебното съдържание за начална степен. – Юбилейна научна конференция “30 години Шуменски университет”, Шумен, 2001Разработване на учебни програми


 1. Програма по български език за СИП. – Указание за организация на учебния процес през 1995/96 г. (в съавторство с К. Димчев и К. Александрова)

 2. Учебни програми по български език и литература (5. – 8. клас). 2002 г. (в съавторство с Р. Пенкова, М. Герджикова и др.)

5. 07. 2006 г. Подпис:Шумен
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница