Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница5/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Оценка ОТЛИЧЕН се поставя на писмена работа, която има системно, подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация. В работата няма смислови, фактически и правописни грешки.

Оценка МНОГО ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.

Оценка ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.

Оценка СРЕДЕН се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Оценка СЛАБ се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.. Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Клас Риби. Шаран

 2. Клас Хрущялни риби

 3. Клас Костни риби

 4. Биологични особенности ,местообитание,многообразие и значение на рибите

 5. Клас Земноводни. Голяма водна жаба

 6. Местообитания,многообразие и биологични особенности на земноводните

 7. Клас Влечуги. Зелен гущер

 8. Класификация на влечугите.

 9. Местообитания,многообразие и биологични особенности на влечугите

 10. Клас птици. Домашен гълъб

 11. Класификация на птиците

 12. Местообитания и многообразие. Птици , които живеят край и около водоемите,които живеят в гората,и в населените места.

 13. клас Бозайници. Домашен заек.

 14. Класификация на бозайниците. Първични и ниши бозайници

 15. Класификация на бозайниците. Плацентни бозайници.

 16. Многообразие на животните. Горски и летящибозайници.

Бозайници на открититепространства. Ровещи бозайници. Водни бозайници.

17.Родствени връзки между хордовите животни.Разпределение на животните по Земята.

18. Клетка.

19. Тъкани

20. Кожа. Хигиена и болести на кожата.

21. Скелет. Кости и свързването им.

22. Скелетни мускули. Физиология на скелетните мускули.

23. Хигиена и болести на опорно-двигателнаа система.

24. Вътрешна течна среда на организма. Кръв.

25. Защитни функции на кръвта.

26.Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност.

27.болести и хигиена на сърдечно съдовата система.

28. Храносмилателна система- функции и устройсво на храносмилателните органи.

29.Храна.

30. Хигиена и болести на храносмилателната система .

31.Отделителна систе. Устройство и функции.

32.Хигиена и болести на отделителната система.

33.Дихателна ситема – устройство и функции.

34.Разова обмяна. Регулация на дишането.

35.Болести и фактори увреждащи дихателната система.

36. Полова система. Полови органи

37. Оплождане и развитие при човека.

38. Хигиена и болести на половата система.

39. Нервна ситема. Устройство и функции на нерваната система. Главен и гръбначен мозък.

40. Вегетативна нервна система.

41. Хигиена и болести на нервната система.

42. Анализатори за обща сетивност , за вкус и обоняние.

43. Зрителна система . Хигиена и болести.

44. Слухова система. Хигиена и болести.

45.Ендокринна система.

46. Здравословен стил на живот.

47. Човекът и биосферата. Влияние на човека върху биосферата

48. Единство на организмите и средата.
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Механика

  1. Механично движение.

  2. Скорост и ускорение.

  3. Равноускорително движение.

  4. Свободно падане.

  5. Равнозакъснително движение.

  6. Принципи на механиката.

  7. Видове сили.

  8. Работа и мощност.

  9. Кинетична и потенциална енергия.

  10. Закон за запазване на енергията.

  11. Равновесие на телата.

  12. Лост.

  13. Макари и наклонена равнина.

  14. Налягане на течности и газове.

  15. Хидростатично налягане.

  16. Измерване на налягане.

  17. Закон на Архимед.

 1. Топлинни явления

  1. Движение на градивните частици на веществото.

  2. Температура.

  3. Топлообмен. Уравнение на топлинния баланс.

  4. Първи принцип на термодинамиката.

  5. Изотермен процес. Идеален газ.

  6. Изохорен и изобарен процес.

  7. Запазване на енергията при процесите с идеален газ.

  8. Топене и втвърдяване.

  9. Изпарение и кондензация.

  10. Топлинни машини.

  11. Двигатели с вътрешно горене.

Литература:

Учебник „Физика и астрономия 8. клас” - Максим Максимов, изд. „Булвест 2000”

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Равнището на компетентностите се проверя с тест, който съдържа: 15 тестови задачи с избираем отговор и 5 задачи със свободен отговор.

Критерии за оценяване:


 • от 1. до 15. задача – по 2 точки;

 • от 16. до 20. задача – по 4 точки

Максималният брой точки е 50.

Т а б л и ц а з а т р а н с ф о р м а ц и я

Брой точки

от 0 до 14

от 15 до 19

от 20 до 34

от 35 до 44

от 45 до 50

Оценка

2

3

4

5

6


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Обща характеристика на 2А група.

2.Свойства на елементите от 2А група.

3.Обща характеристика на елементите от 6А група.

4.Сяра.

5.Оксиди на сярата.6.Сярна киселина.

7.Свойства и употреба на алуминия.

8.Съединения на алуминия.

9.Водни разтвори на киселини основи и соли.

10.Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли.

11.Окислително-редукционни процеси.

12.Класове неорганични вещества.

13.Въглеводороди.

14.Нефт и природен газ.Горива.

15.Кислород-съдържащи органични съединения.

16.Пластмаси.

17.Естествени и химични влакна.

18.Въглехидрати.

19.Мазнини.

20.Белтъци.

Критерии за оценяване на знанията по химия и опазване на околната среда ЗП :

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.


МУЗИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Изпълнение:

 • три теми от слушани творби;

 • песен от училищния репертоар;

 • песен по избор.

 1. Нови: медии; практики; технологии; терминология.

 2. Жанровете и времето.

 3. Еволюция в културното развитие и музикално-историческа последователност – ренесанс; барок; виенски класицизъм; романтизъм; авангард.

 4. Основни етапи в развитието на българската музикална култура.ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Изкуство на Новото време(ХVІІ-ХІХ век)

2.Изкуство на Новото време – реализъм,импресионизъм,постимпресионизъм

3.Модерно и съвременно изкуство.Фовизъм,експресионизъм,кубизъм,футоризъм

4.Модерно и съвременно изкуство.Абстракционизъм,дадаизъм,сюреализъм

5.Модерно и съвременно изкуство.Попарт,опарт,кинетично изкуство,хепънинг,пърформанс

6.Ново българско изкуство(1878г./1940г.)
Худ.практика

1.Рисуване на архитектурен пейзаж-живопис

2.Рисуване на натюрморт от натура

3.Фигурална композиция на тема спорт

4.Проект за светлинна реклама

5.Проект за опаковъчна хартия на модулен принцип

6.Проектиране на мебел за обзавеждане на жилищен интериор

7.Създаване на проект за графит

8.Рисуване на фигурална композиция на фантастична тема
ТЕХНОЛОГИИ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
К О Н С П Е К Т

По ФВС-ЗП и ЗИП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение-8 клас.

1. Изпитни нормативи за установяване на двигателната активност и физическите качества на учениците.

-/Бързина-50 м.гл.бягане.

-/Издръжливост-300/600 м.гл.бягане.

-/Отскокливост -скок от място с два крака.-

-/Гъвкавост-коремни преси/момичета/.

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/момчета/.

2. Лека атлетика.


-Техника на бягането на къси и дълги разстояния.
-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане.
-Висок и нисък старт- техника.
-Бягане по разстояние и финиширане.
-Бягане на къси и дълги разстояния.
-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок

3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра.

-/правила на играта.

-/ловене ,подаване.видове.

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка.

-/стрелба-видове.-/изпълнение на наказателни хвърляния.

-/залъгващи движения

4.Технико-тактически елементи от Хандбалната игра.

-/правила на играта.

-/ ловене и подаване-видов

-/ дрибъл.

-/стрелба –видове:

-с отскок на дължина.

-с отскок на височина.

5. Технико-тактически елементи от Волейболната игра -/правила на игра.

-/Видове подаване:

-с две ръце от горе

-с две ръце от долу.

-/Видове начален удар

-Долен начален

-Горен начален удар.

-/Забиване-/Блокада след забиване.


Оценка от практически изпит:


Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

ПъргавинаКритерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.

ІХ клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Български език

 1. Текстът и социокултурният контекст

 2. Функции на езиковите средства за изграждане на смисъла на текста

 3. Задължителност и избор на езикови средства в текста съобразно стиловите норми в различните сфери на общуване. Стилово маркирани езикови средства

 4. Композиционна свързаност на текста

 5. Стилово единство на текста

 6. Текстът в публичното общуване

 7. Произносителният стил в публичното изказване

 8. Специфика на жанра на статията и композиране на съчинение разсъждение в жанра на статията

 9. Специфика на жанра на есето и композиране на съчинение есе по хуманитарен проблем върху литературна творба

 10. Създаване на аргументативен текст

 11. Правописна и пунктуационна езикова норма


Литература

 1. Старогръцка митология. Основни митологични цикли

 2. Старогръцка литература. Историческо развитие. Основни литературни родове

 3. Омир. Омиров епос. „Илиада”

 4. „Илиада”. Първа, Втора, Шеста, Осемнадесета и Двадесет и втора песен и Двадесет и четвърта песен

 5. Софокъл. „Едип цар”

 6. Софокъл. „Антигона”

 7. Библия. Стар завет. Основен сюжет. Десетте божи заповеди

 8. Библия. Нов завет. Основен сюжет. Евангелия

 9. Старобългарска литература. Житието като жанр

 10. Пространното житие на св. Кирил

 11. Учениците на Кирил и Методий

 12. „Проглас към евангелието”

 13. Константин Преславски. „Азбучна молитва”

 14. Черноризец Храбър. „За буквите”

 15. Презвитер Козма. „Беседа против богомилите”

 16. Апокрифи. „Ходене на Богородица по мъките”БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
Български език

 1. Жанрове на устното изказване с цел информиране

 2. Специфика на различни информационни източници – научни съчинения, литературна

критика, речници и енциклопедии, библиографски справочници

 1. Повествование, описание и разсъждение в текста

 2. Реферат – същност, характерни особености

 3. Създаване на аргументативни текстове


Литература

 1. Фолклор. Обреден фолклор

 2. Фолклор, свързан с житейския обреден цикъл

 3. Възцаряване на Зевс на олимпийския престол

 4. Особености на епическото слово

 5. Сюжет и композиция на поемата „Одисея”

 6. „Прикованият Прометей” от Есхил – тема, идея, сюжет

 7. „Електра” от Еврипид – тема, идея, сюжет

 8. Старогръцкият роман

 9. Библията . Евангелие от Йоан

 10. Артуров цикъл

 11. Основни паметници на Кирил и Методий

 12. Богомилска литература. Тайната книга на богомилите

 13. Търновска книжовна школа

 14. Григорий Цамблак. „Похвално слово за Евтимий”

 15. Разкази и повести в старобългарската литература

 16. Преводна литератураII.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Heroes and villains

 2. Vocabulary- character and appearance adjectives

 3. Present Simple and Continues; adverbs of frequency; question words; phrasal verbs- get, put, come;

 4. Expressing possession

 5. Personal qualities

 6. Making choices

 7. Expressing surprise and concern

 8. Lifestyles

 9. Places and signs

 10. Giving directions

 11. Comparative and superlative degree

 12. Gerunds (-ing endings)/ infinitives

 13. Earth calling

 14. Environmental issues

 15. Animals

 16. Present Perfect Simple

 17. Present Perfect Continuous

 18. Clauses for purpose and reason

 19. Travellers’ tales

 20. Packing

 21. Means of transport

 22. Feelings

 23. Present/ past participles

 24. Past Simple/ Past Continuous

 25. Used to /Would

 26. Definite/ Indefinite articles

 27. Writing- letters of application and giving advice; a story (1st person narrative)

Литература:

Upstream for Bulgaria A2+
ІІ.Критерии за оценяване на знанията по английски език:
Изпитът е под формата на тест, който се състои от следните компоненти:


 1. Слушане с разбиране

 2. Четене с разбиране

 3. Употреба на английския език (граматика и лексика)

 4. Съчинение

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената задача. При оценяване на съчинението се следи за покриване на следните критерии:

 1. Отговаряне на зададената тема

 2. Отговаряне на зададения обем

 3. Правилна употреба на лексиката

 4. Правилен словоред

 5. Пунктуация

Окончателната оценка се формира на база на формулата 4Х А/В+2, където А е брой получени точки, а В общият брой точки от теста.
НЕМСКИ ЕЗИК

Конспект


за изпит по немски език-

самостоятелна форма на обучение

ІX клас

1.Der bestimmte Artikel


2. Das Verb im Präsens
3. Personalpronomen
4.Das Verb ´´sein´´ im Präsens
5. Die Wortfolge im Aussagesatz
6. Die Wortfolge im Fragesatz
7. Der Artikel
8. Das Possessivpronomen
9. Der Akkusativ
10. Das Verb ´´haben´´ im Präsens
11. Die Zahlen 1 bis 100

МАТЕМАТИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Рационална дроб.

 2. Рационални уравнения.

 3. Квадратно уравнение. Формули на Виет.

 4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

 5. Ирационални изрази – операции с ирационални изрази.

 6. Ирационални уравнения.

 7. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес.

 8. Подобни триъгълници. Признаци за подобни триъгълници.

 9. Правоъгълен триъгълник.

 10. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.

 11. Питагорова теорема.

 12. Решаване на равнобедрен трапец.

 13. Тригонометрични функции на остър ъгъл
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница