Стилистика


тема Транспозиции по-морфологичните граматически категории Видстраница7/8
Дата18.03.2023
Размер206 Kb.
#116946
1   2   3   4   5   6   7   8
stilistika
Свързани:
botevata-balada-hadji-dimityr, 2013-07-24-16-12-37, dzi-po-bel-avtori, za-maturite-ivan-vazov-hristo-botev-iiordan-iiovkov, bylgarska-literatura, dimcho-debelyanov-pripomnyaneto-na-zavryshtaneto, nikolaii-liliev-i-razvitieto-na-bylgarskata-poeziya, celi-na-esteticheskoto-poznanie-pishtov, poeziya-na-bylgarskiya-simvolizym-teodor-trayanov-i-dimcho-debelyanov, simvolizmyt-bylgarskite-izmereniya
8 тема
Транспозиции по-морфологичните граматически категории Вид
/за изпита този въпрос се разделя на две/

Грам. метафора е употребима на една грам. форма вместо друга поради някаква семантична аналогия м/у тях .Определя се още с термина транспозиция


1 Транспозиции по категорията ви9д нва глагола, лексикално грам. категория вид на глагола е свързан с възможността едно и също дейъствие да се представи или като постигнало целта си /свършен вид/ или като процес /несвършен вид/ и съответно имаме две грамеми.По-често се среща в в несвършен вид вм. свършен вид. Например; за какво си купувал вм. купил. По-този начин действието се представя като общ факт, а не като нещо конкретно, което е ограничено във времето и е приключило.по-рядка е транспозицията св.вид вм. несвършен. Например; изплаче жена и пак тишина /всички гл са от св.вид/
В този случаи обикновено става въпрос за поредица от действия като се обръща внимание върху тяхната завършеност.
2. Транспозиция /Т./ по-категорията лице
Основава се на позицията комуникант-некомуникат и …..40 отношението на глаголния субект към изказванто, в което тои участва като говорещ в 1 лице или слешащ 2л. или неучаства 3л.
Маркирани са грамемите 1 и 2 лице
Немаркирани 3л.
-Първата Т. е употреба на 2л. ед. Ч. вм. 1-во и 3л.
В този случаи 2л. имат т.наречената обобщено лично значение пример Хайтов- за да направим халище, трябва да усещаме цветовете
-Др. Т. 3л. ед. Вм. 1л. ед. Ч. с цел да не испъква авторът на изказването, а да се изрази обективност среща се в научните текстове
например; авторът на статията смята, че вм. аз смятам…, среща се в худ. реч, но там има експресивен характер. Автора като че ли става един от героите например той имаше трима синове, най-малкият се казваше/ 3л. вм. 1л./ Никола
-Др. Т. 3л.ед.ч. вм. 2л. ед. Ч.- среща се в художествените текстове и изразява неодобрение, недоволство например “ Не може даже чорапите да си закърпи, а седнал акъл да ми дава / говори и в 3л.у, все едно не пресъства, а всъщност говори на нея – пренебрежение
-Др. Т.- 1л. мн.ч. вм. 2л.- Здравей, как сме? Вм.как си / изразява съпричастност
3. Транспозицията по-категория число- Основава се на позицията множественост с неможественост
-Т.1л. мн.ч. / ние/ вм. 1л.ед.ч. /аз/
Характерна е за научните текстове, изразява обективност и нежелание да се изпъква
Пример В статията ще разгледаме следните проблеми. Може да се открие в худ. летир. Където е експресивна. Авторът цели да се представи като един от чножеството
Пример; пристигнах късно, но утре ще оправим работата /вм. ще оправя/. Така и в миналото са говорили и…….41
-Т. характерни за отрицателната разговорна реч или за административни текстове
2л.мн.ч. /Вие/ вм. 2л.ед.ч. /ти/
премер; заповядайте…, моля да ми разлешите…
Тези форми могат да се използват и иронично в разговорната реч по-отношение на близък човек.- Как сте Вие, мила моя?.
-В худ. или разговорна реч се употребява транспозицията
3л.мн.ч. вм. 3л.ед.ч.
Поради нежелание да се посочи, кои точно вършителят на действие
Дадоха ми вашият телефон вм. Еди кой си ми даде , среща се също и в отрицателната обстановка за изразяване на уважение. Например В кабинета на директора секретарката казва заповядайте Чакат Ви вм чака 1л….41
4. Т. по-кат. време .Съдържа три грамеми- сегашно, мин. Свършено, бъдеще време
- Т.Сегашно вм. мин. Св.вр.- нарича се още сегашно историческо вр., но този термин е неточен, защото функцията не е единствената. Действието се представя като протичащо по-време на говоренето и съдържанието става по-живо, възприемащият като че ли е непосредствен наблюдател.
Пример; Вазов планинският ветор се засили /се усили минало св. Вр.
брули по-лицата им, развява им дрехите
снегът хвърчи. / всички тези гл. са в сег.вр.
-Т. сегашно вм. бъдище- изразява се категоричност, сигурност. Освен за худ. стил е характерен и за публ.
Пример; Утре в Б-я пристига президента на Сащ, за…/Утре за бъдеще, а в сегашно вр. Пристига

  • Т. мин.св.вр. вм. сегашно- също изразява категоричност в извършеност на действието

Пример; Е, добре тръгнах, вече съм вън
-Мин.св вм. бъдище- категоричности
Пример; Ако разберат ония кучета какви хора крием в къщата си,отидохме / отидохме бъд.вр. ще отидем/
-Т. бъд.вр. вм. сегашно- В едни случеи според контекста може да изрази предположение
Например; Кой ли ще е по-това време вм. кой е
В др. случаи изразява обобщеност при повторителни действия
Например;Ще оглежда фигурата си, ще облича и съблича роклите се

  1. Т. по-каттаксис

Тя се основава на опозицията относителност- неотносителност
Относителност е при глаголните действия- ориентирани към миналия момент

  • Т. имперфект /мин. Несвър.време/ вм. сегашно вр.

Говорещия мислено се поставя в минала ситуация в което действието се представя като сигурно.
Например в учтивата разговорна реч; Исках да ви помоля вм. искам и звучи по-любезно
Също така може да се изрази напомняне как се казвахте вм. казване /подсещане/. Може да се изрази и съжаление за неосъществено действие
Ех, защо нямахме повече време вм. защо нямаме
-Т. сег. Вр. Вм. имперфект
Пример; планинският вятър се усили- в мин.вр
Брули /брули в сег.вр./ по-лицата им вм. да бъдеше брулеше
Използва се за представяне на действието като протичащо пред очите ни
-Т. бъдеще вр. В миналото вм. бъдеще вр
Пример; щяхме да заминем, но ще има силна буря и ще се откажем. В др. контекст може да изразява досещане, припомняне
Пример; А вие сте момичето,което щеше да го чака
6.Т. при перфектните форми
Например; Иван Куцаров ги нарича ; вид на действието
Перфектните форми имат морфологичен показател морфемата “Л” и изразяват резултативност
-Т. перфект-мин.неопределено вр. Вм. бъдеще вр.- изразяват категоричност и сигурност
Пример; Като прехвърлим и ония баир и сме стигнали / и сме стигнали-мин.неопр.вр./ вм. ще сме стигали/бъдеще предварително вр./
-Т. мин. Предварително вр. Вм. бъдеще предварително в минало също изразява категоричност
Пример; Ако не бях болен, бях се качил на колата и право при теб
/бях се качил мин. Предв. Вр. Вм. щях да съм се качил/
7.Т. по-опозицията преизказност-непреизказност. Иван Куцларов я нарича вид на изказването
С преизказните форми говорещия сигнализира, че придава деиствието по-думите на др. лице. В някои публицистичните текстове тези форми се употребяват некоректно с цел да се посочи ….44
Пример; Сега бизнесменът Галев смятъл да се кандидатира за независим като кмет на Самоков твърдят
В худ.и разговорна реч с преизказните форми според контекста се изразява очудване, съмнение, несъгласие, недоволство
Я къде си бил?- за очудване
Готова била?- недоволство
Бързо отиваи да учиш! Недоволство
8. Т. по-кат наклонение
Най-разпостранена императив /повелително наклонение / вм. изявително наклонение
Повествователен императив се нарича още- изразява целенасоченост, стремителност
Пример; Блъскай се заради тях, закриляй ги и накрая никаква благодарност.
Среща се и обратна транспозиция-изявително накл. Вм. повелително за по-категорично предаване на заповед / гл. обикновено са в бъдеще вр./
Пример; веднага ще доидете при мен вм. веднага елате
-Др. Т. пов. Наклонение вм. услов. Накл.
Пример; Сто път му кажи, пак няма да те чуе- изразява недоволство, несъгласие
-Услов. Накл. Вм. повелително
Например; бихте ли дошли? Вм. елате
9.Т. при кат. Залог
- Т. Страдателен залог вм. деятелен залог-изразява се безличност, не се акцентира в/у вършителят а в/у самото действие. Среща се в научните, администрат. И публ. текстове.
Например; откраднати са около 5000 коли
10.Т. По-кат. РОД
Без конотации са словосъчетанията с приложения които изразяват някакви титли където м.р. се употребява вм. Ж.р.
Пример; Доцент Петрова, Министър Масларова, д-р Иванова-останалите Т. Имат конотативен ефект

  • Т. Ж. Вм. М.р.

Той бил голяма лигла- изразява пренебрежение, насмешка, ирония
-Т. ж. Вм. ср.р. същата Т.
Детето се опази голяма досасница
-Т. Ср.р. вм. м.р.
Той е лигльо, мърльо- грубо, пренебрежение
-Т. Ср.р вм. м.р, ж.р. с + контативност
То се е гушнало милото и спи

9 въпрос
9.1. Конотативни ф-ции на изреченията според начина им на изказване


Изр. Се делят на съобщитетлни,въпрос.?, подбодителни, желателни и възклицателни
-съобщ изр. Са конотативно, немаркрани, неутрални
- ? изр. В по-голямата си част са конотативни, маркирани- те могат да се разделят на същински и несъщински
-същинските се задават с цел
Говорещия да изпълни неяснотиите
-експресивни са тези от тях, на които говорещия очаква-отговор с частицата „ЛИ” и глагола във винителна форма
Няма ли да доидеш? Или с частицата „НИМА”
Нима няма да доидеи?
Изр. С частицата „А” има разговорен характер.
„А” при недочуване, недоразбиране
„Е” показва ,че говорещия иска допълнително информация на въпроса с частицата „НАЛИ”. Говорещия чака положетелен отговор;
Ще се срещнем, нали?
Въпрос. С частицата да-ли; дали-да- Изразява, че говорещия смята, че е необходими да извърши действието
Да отиваме ли вече?- Ако въпроса е с частицата „ДА НЕ БИ ДИ”, изразява се нежелана възможност.-ДА НЕ БИ ДА не искаш да дойдеш?
Конотативни маркирани са несъщинските въпроси

Те се делят на реторични?; въпроси-повторения


Въпроси-молби


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница