Stop – издава се при натискане на бутона stop за 3 секунди. 05. EndДата19.01.2017
Размер70.98 Kb.
4.03. CLOS – издава се при изпълнение на програма, когато се отвори вратата. Нагревателите се изключват и се чака затваряне на вратата.

4.04. StOP – издава се при натискане на бутона STOP за 3 секунди.

4.05. End – издава се при завършване изпълнение на програма. Дублира се с 5 звукови сигнала през 1 секунда.

4.06. Er SenS – изписва се при прекъснат датчик за температура. Блокира по-нататъшната работа на нагревателите. Необходима е подмяна на термодвойката.

4.07. При изпълнение на програма през последните 2 минути от програмата се издава звуков сигнал на всеки 5 секунди. Това се прави, за да се подготви оператора за края на програмата.

4.08. Ако след изпълнение на дадена стъпка от програмата пещта не е успяла да достигне зададената температура за зададеното време, стъпката се удължава до достигане на температурата и дисплея мига, за да индицира това състояние. След достигане на зададената температура се продължава нататък по програмата.

4.09. Ако по време на изпълнение на програма прекъсне електрическото захранване, програмата продължава след новото подаване на захранването от началото на тази стъпка, до която пещта се е охладила междувременно. Програмата завършва нормално, а накрая алтернативно се изписва End, Err2 до натискане на кой да е бутон.
5. Приятна и успешна работа с DENTAMATIC 6000.
СОКО&ТОКМЕТ

Варна-9022, ул. Черно море 29, тел: 052/843488, факс: 052/843489
OPERATION INSTRUCTIONS FOR THE PRELIMINARY TREATMENT FURNACE DENTAMATIC 6000


TECHNICAL DATA
- Power supply – AC 220V/50 (60)Hz

- Maximum power consumption– 3000W

- Average power consumption in operation – 400W

- Furnace chamber - 160/160/200 mm.

- Overall dimensions 300/365/395 mm.

- Weight with the computer unit– 12 kg.

- Gross weight - 14 kg.

WARNING!
You my use ventilation electrical motor up to 300W. This ventilation is switch on up to time t2. After this time the ventilation motor go to switch off automatically.
WHEN THE FURNACE IS TURNED ON FOR THE FIRST TIME it will become black and when the temperature exceeds 900o c it will whiten and will remain like that throughout the whole period of operation.
1. Controls and indicators

1.01. Lefthand digital indication – two digits. It serves to display:

- number of the selected programme (00-99)

- letter information for the programme step during the performance of a programme

-C - temperature of the particular step

- t n - time in minutes for the particular step (n varies from 0 to 6)

- dimensions of the parameter during performance of a programme.

- C - temperature of the particular step

- Hr - time in hours and minutes for the particular step1.02. Righthand digital indication - four digits. It serves to display:

- remaining time to the end of the process

- current temperature or that being programmed

- text messages such as (STBY, END, START, STOP, etc.)
3.00. Работа с програмиране.

В този режим операторът може да променя параметрите на коя да е от избраната програма (температура и време за коя да е стъпка).

Това качество е особено ценно и допринася за високото качество и силно намалява времето за работа, тъй като позволява да се преминава бавно през алфа, бета и гама превръщанията на кварца, а през останалото време да се използват максимално възможните скорости на пещта.

Промяната на параметрите може да се извърши многократно.

Програмирането винаги е предшествано от бутона СТОП.

3.01. Натиснете бутона за програмиране и със стрелките изберете номера на програмата, която ще програмирате.

3.02. Натиснете бутона за времето и със стрелките изберете желаното време за първата стъпка. Аналогично и за останалите стъпки.

3.03. Натиснете бутона за температура и със стрелките за съответните стъпала задайте желаната температура.

3.04. Поставете детайлите и затворете вратата.

3.05. Натиснете бутона СТАРТ

3.06. Изчакайте да приключи програмата и чуете звука, изключете пещта и снемете детайла.
4.00. Съобщения и звукови сигнали при работа:

4.01. Stby – standby – пещта е в режим STBY – не изпълнява зададена програма, а поддържа температура 62 °C. Изпълнява се само при затворена врата.

4.02. OPEn – не се изпълнява програма, а вратата е отворена. Нагревателите се изключват.
бутон PR той угасва и Вие излизате от режима на избор на програма.

2.02. Стартиране.


 • натиснете бутона за програмиране , ако ще препрограмирате или програмирате и после със стрелката си изберете желаната програма Със бутоните за време и температура, посредством стрелките можете да програмирате всички стъпки от програмата , наблюдавайки светодиодите , изобразяващи хода на програмата.

 • натиснете бутона START. На десния индикатор ще се изпише оставащото до края на програмата време. Това е изчислено оставащо време. Ако при задаване на параметрите за дадена стъпка пещта не може да изпълни задането – напр. зададено е много малко време на нарастване на температурата, след изтичане на зададеното време тази стъпка се удължава до изпълнение на температурата. Ако искате да наблюдавате текущата температура – натиснете бутона за температурата.

По време на изпълнение на програмата не е желателно отварянето на пещта, тъй като това ще повреди обработвания детайл с голяма степен на вероятност. При отваряне на пещта нагревателите се изключват. След затварянето и програмата продължава изпълнението си.

След изпълнението на програмата пещта се самоизключва , като преди това издава поредица от няколко предупредителни звукови сигнала (около 3 минути). Важно е да се запомни, че производителят препоръчва преди отварянето на вратата да се изключи целият комплекс от специално монтиран шалтер.2.03. Изключване.

Изключването става с мрежовия ключ. Желателно е преди това вратата да се затвори.


1.03. START button. It serves to start the programme. Prior to depressing this button make sure that the door is well closed.

1.04. , Buttons. They serve for changing the mode parameters or for selection of a programme. They are used only in Programming mode (PR) when the PR button LED is on.

1.05. PR button. It serves to:

- select a programme

- reset the modes in the programme.

It lights when activated and it is accessible only after STOP.1.06. t- button. It serves for:

- setting the temperatures within the programmes

- priority displaying of the current temperature on the righthand indicator.

It lights when activated and can be deactivated by depressing the TIME button.1.07. TIME - button. It serves to:

- preset the time for a certain mode of the programme

- priority activation of the righthand digital indicator to display the time remaining to the end of the programme. It lights up when activated. To deactivate it, depress the t button.
2.00 Using Standard Programmes

When the furnace power supply is turned on, an initial setting will be performed. During this period the door should be closed and STANDBY will be carried out (displayed on the righthand indicator STBY). The lefthand indicator will show the number of the previous programme. Using the t button the current temperature can be displayed on the righthand indicator. It will be displayed for 5 seconds and then the text STANDBY will reappear.2.01. Depress PR button (it will light up) and select the desired programme with the arrows. Its number will be

displayed on the lefthand indicator. The righthand indicator will read Pro. With the second depressing of the button PR it will light off and the programming mode will be exited. С2.02. Starting

- Depress the programming button if you will set or reset and then using the arrow keys select the desired programme. With the temperature and time buttons, using the arrows, you can set all programme steps while watching the LEDs indicating the stages of the performance.

- Depress the START button. The righthand indicator will display the calculated remaining time to the end of the programme. If after the parameters of the step have been set and the furnace cannot accomplish the task – e.g. the preset time for increase of the temperature is not sufficient, after running out of the time the step is automatically prolonged until the desired temperature has been reached. If you want to see the current temperature, depress the temperature button.

During the performance of the programme, it is undesirable to open the furnace since that will most likely damage the detail being treated. When the furnace is opened the heaters are automatically turned off. After closing the programme continues its performance.

Upon completion of the programme the furnace will automatically turn itself off but before that a series of warning sound signals will be heard (for about 3 minutes).

It shall be borne in mind that the producer recommends the power supply to the whole assembly to be switched off by means of a special circuit breaker prior to opening the door.


1.04. ,  - бутони. Служат за изменение на режимните параметри или за избор на програмата. Могат да се използват само в режим програмиране (PR) – когато свети светодиода на бутона PR.

1.05. PR-бутон. Служи за:

При активиране – свети. Достъпен е само след СТОП .

1.06. t -бутон. Предназначен е за:

 • програмиране на температурите в програмите

 • приоритетно включване на десния индикатор за показване на текущата температура При включване – свети. Изключването му става със задействането на бутон TIME.

1.07. TIME - бутон. Предназначен е за:

 • програмиране на времето за даден режим от програмата

 • приоритетно включване на десния индикатор за показване на текущото време, което остава до края на програмата. При включване свети. Може да се изключи чрез задействане на бутона t .


2.00. Работа с предварително запомнени програми.

След включване на пещта се извършва начално установяване, при което се затваря и пещта автоматично изпълнява режим STANDBY (изписва се на десния индикатор STBY). На левия индикатор се изписва номера на последната използвана програма. С бутон t можете да извикате на десния индикатор текущата температура – тя се индицира 5 секунди и автоматично отново се възстановява стария надпис.2.01. Натиснете бутон PR (свети) и със стрелките си изберете номера на желаната от Вас програма, която ще видите на левия цифров индикатор. На десния индикатор е изписано Pro. С повторно натискане на

ВНИМАНИЕ:
СПЕЦИАЛНИЯ ИЗХОД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОР ( ОТ ЗАДНАТА ЧАСТ НА КОМПЮТЪРА) Е ОРАЗМЕРЕН ЗА МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ 300W. ТОЗИ ВЕНТИЛАТОР Е ВКЛЮЧЕН ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА ВРЕМЕТО Т2, СЛЕД, КОЕТО АВТОМАТИЧНО СЕ ИЗКЛЮЧВА.

ПРИ ПЪРВОТО ИЗПАЛВАНЕ ПЕЩТА ПОЧЕРНЯВА И ПРИ ДОСТИГАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА НАД 900 ГРАДУСА ПОБЕЛЯВА И ОСТАВА ТАКА ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.1. КОМАНДИ И ИНДИКАТОРНИ ОРГАНИ.

 1. 1.01. Лява цифрова индикация – двуразрядна. Служи за индикация на:

- номер за избраната програма (00-99)

- буквена информация за програмната стъпка в режим на програмиране:

-°C – температура на дадената стъпка

- t n - време в минути за дадената стъпка ( n – от 0 до 6 )

- дименсия на параметър в режим на изпълнение на програмата:

-°C – температура на дадената стъпка

- Hr- време в часове и минути за дадената стъпка

1.02. Дясна цифрова индикация – четири разрядна. Служи за индикиране на:

- времето, оставащо до края на процеса

- текущата температура или тази за програмиране

- текстови съобщения като (STANDBY, END, START, STOP, и други)1.03. START бутон. Служи за стартиране на избраната програма. Преди задействането на бутона проверете дали вратата е добре затворена.
2.03. Turning Off

Turning off is achieved by means of the power supply main switch. It is desirable to first close the door.


3.00 Resetting The Programme Operation

In this mode the operator can alter the parameters of any of the selected programmes (time and temperature for any stage).

That is a particularly important option, which contributes for the high quality of the product and greatly reduces the operation time since it allows slow transition through the alpha, beta and gamma transformations of the silicon/material. During the rest of the time the possible furnace speeds are used to the maximum.

The parameters can be reset many times.

Prior to resetting, always depress the STOP button.

3.01. Depress the programme button and using the arrows, select the programme whose mode you want to reset.

3.02. Depress the time button. Using the arrows, set the desired time for the first step and then proceed in the same way for the other steps.

3.03. Depress the temperature button. Using the arrows set the desired temperature for the corresponding levels.

3.4. Place the details and then close the door.

3.5. Depress the START button.

3.6. Wait for the completion of the programme and when you hear the sound signal turn the furnace off and replace the details.
4.00. Messages and sound signals

4.01. Stby – standby – the furnace is in STBY mode – the set programme is not performed, only temperature of 62C is kept. To be performed only with closed door.
4.02. OPEn – the programme is not performed and the door is open. The heaters are turned off.

4.03. CLOS – displayed when the door is opened during the performance of a programme. The heaters are turned off and closure of the door is expected.

4.04. StOP – displayed when the STOP button has been depressed for 3 seconds.

4.05. End – displayed at the completion of the performance of a programme. Accompanied with 5 sound signals in 1-second intervals.

4.06. Er SenS – displayed when a thermo sensor has been interrupted. The further work of the heaters is blocked. Change of the thermocouple is necessary.

4.07. During the last two minutes of the performance of a programme a sound signal is made every 5 seconds. This is done for the preparation of the operator for the end of the programme.

4.08. If after completion of particular step of the programme the furnace has not reached the set temperature within the set time the step is prolonged until the desired temperature is reached and the display is flashing to indicate this condition. After the set temperature is reached the program performance is continued.

4.09. In case of power cut, after power is refurbished the programme continues from the beginning of the step to which the furnace has cooled in the meantime. The programme ends normally and finally either End or Err2 is displayed. The message is cleared if any button is depressed.
5. We wish you pleasant and successful work with DENTAMATIC 6000.
TOKMET & SOKO

29 Cherno more Str., Varna 9022, Bulgaria

tell: +359 52 843488, fax: +359 52 84348

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕЩ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА


DENTAMATIC 6000

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


 • захранващо напрежение 220V/50Hz

 • максимална мощност 3000W

 • средна мощност 400W

 • работна камера – 160/160/200 мм.

 • габарити 300/365/395 мм.

 • тегло с компютъра 12 кг.

 • тегло с опаковката 14 кг.

Каталог: instruction
instruction -> ST. kliment ohridski university of sofia scientific research
instruction -> Инструкция за експлоатация на
instruction -> Продукт: в комплекта са включени, както следва: iptv set-Top-Box -1 бр
instruction -> Инструкции за scid II: Гранично личностово разстройство Запознаване със scid II: Гранично личностово разстройство
instruction -> Инструкция №1 от 20 май 2011 Г. За работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност в сила от 01. 07. 2011 г
instruction -> Указания за оформяне на статия в списание „Компютърно и комуникационно инженерство”
instruction -> Правила за участие в томболата
instruction -> Инструкция за подготвяне на резюметата


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница