Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и яДата26.10.2018
Размер83 Kb.
#101077
Т В О Р Ч Е С К А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я


Лична информация

Име

Андонова, Кремена Георгиева


Адрес (служебен)
Адрес (домашен)

гр. Варна, п. к. 9007, к. к. „Чайка”, ВСУ “Черноризец Храбър”, кабинет А-403

гр. Варна, п. к. 9000, ул. „Бдин” № 22Телефон (служебен)

Телефон (мобилен)

e-mail


+359 52 359 595

+359 88 847 59 32kremia@yahoo.com


Националност

Българска


Дата на раждане

Място на раждане
15.01.1976 г.

гр. ВарнаОбразование и обучение:

- Дипломи
Дати (от-до)

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Наименование на придобитата квалификация


10.2002 г. - 04.2003 г.

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

магистър по публична администрация

Специализация “Териториална администрация”


Дати (от-до)

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Наименование на придобитата квалификация


10.1999 г. - 05.2001 г.

Икономически университет- Варна

магистър по икономика на строителствотоДати (от-до)

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Наименование на придобитата квалификация


09.1994 г. - 01.1999 г.

Икономически университет- Варна

бакалавър по икономика и управление на строителствотоДати (от-до)

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Наименование на придобитата квалификация


09. 1989 г. - 06. 1994 г.

Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” – Варна

средно специално образование с профилирано обучение по математика и английски език- Свидетелства и сертификати
Дати (от-до)

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Наименование на придобитата квалификация


15.08.2008 г. – 29.08.2008 г.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра „Финансы и денежное обращение”

Краткосрочна специализация по специалност „Финанси и кредит”Дати (от-до)

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Наименование на придобитата квалификация


01.11.2004

The European Language Certificates

Communication & Competence

Certificate in English Stage One Elementary


Дати (от-до)

Име и вид на обучаващата или образователната организация


Наименование на придобитата квалификация

28.09.2002 г. – 06.10.2002 г.

Institute of Oceanology

„Centre for Sustainable Development and Management of the Black Sea Region”

“The Socio-economic Aspects of the Regional Sustainable Development and the Ecosystem of the Black Sea Region”

(“Социално-икономически аспекти на регионалното устойчиво развитие и на екосистемата на Черноморски регион”)Трудов стажДати (от-до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

Заемана длъжност

Основни дейности и отговорности


2001 г. и понастоящем

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Преподавател, научна сфера
ст. асистент, асистент

Семинарни упражнения:

Икономика на публичния сектор, Регионална икономика, Социална политика, Местна финансова и инвестиционна политикаАдминистративно-управленска дейност:

Координатор по: ECTS (Европейска система за натрупване и трансфер на кредити); NISPAcee (Мрежа на институтите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа); IASIA (Международна асоциация на училищата и институтите по администрация)Следдипломни обучения (обучения през целия живот):

През периода 10.2006 г. – 09.2009 г. организиране и координиране на учебния процес в обучения на държавни служители и експерти в многомодулни специализации по публична администрация по проект на Министерството на държавната администрация и административната реформаДати (от-до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

Заемана длъжност

Основни дейности и отговорности10.1999 г. - 04.2001 г.

ЕТ „Гери”, гр. Варна

търговия на дребно с домашни потребни

управител

оперативно ръкодство, снабдяванеДати (от-до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

Заемана длъжност

Основни дейности и отговорности


04.1996 г. - 03.1997 г.

Варненски имоти” ООД, гр. Варна

посредничество при покупко-продажби на недвижими имоти

брокер на недвижими имоти

работа с клиенти – посредничество, консултацииЛични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома
административни, организационни, комуникационни, работа в екип

Майчин език

Български


Други езици

Английски, руски


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet и приложения

Членство в

професионални

организации


The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and East Europe (NISPAcee)

International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA)

Асоциация “Публична администрация” – България
Научни области и интереси:

инвестиционна политика, индустриален мениджмънт, регионалистика, икономика на публичния сектор, социална политикаНаучни публикации:
А. СТУДИИ

 1. “Нормативна регламентация и институционализация на националната инвестиционна политика”, Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, том ХІІ, В., 2006, ISSN 1310-800 Х


Б. СТАТИИ

 1. “Европеизация на местната и регионалната икономическа политика на Република България”, Научен алманах, Серия “Общество и личност”, кн. 2, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2001, ISSN 1311-9222 1. “Иновационни практики на българските общини в областта на регионалния маркетинг”, Научен алманах, Серия “Общество и личност”, кн. 5, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2002, ISSN 1311-9222

 2. “Регионален профил на инвестиционната политика в Република България”, Научен алманах, Серия “Общество и личност”, кн. 8, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2004, ISSN 1311-9222


 3. “Инвестиционен риск при променящата се регионална и пазарна среда”, Научен алманах, Серия “Общество и личност”, кн. 13, ВСУ “Черноризец Храбър, 2006, ISSN 1311-9222
 1. “Степен на капитализация на регионалната територия”, Известия на Съюза на учените – Варна, Серия “Хуманитарни науки”, 2’2005, 1’2006, ISSN 1310-6376
 1. “Инвестиционни дефицити в променяща се структурна и инфраструктурна среда”, Известия на Съюза на учените – Варна, Серия “Хуманитарни науки”, 1/2007, ISSN 1310-6376
 1. “Участие на България в глобалните инвестиционни потоци – позиции и предизвикателства”, Известия на Съюза на учените – Варна, Серия “Хуманитарни науки”, 1/2008, ISSN 1310-6376


В. ДОКЛАДИ

 1. “Глобализацията и нейните регионални измерения в Република България”, Глобализация и устойчиво развитие – Международна научна конференция, ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, 1 – 3 юли 2002 г., Научен алманах, Серия „Общество и личност”, „Глобализацията и новата роля на държавата” – научни доклади, кн. 4, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2002, ISSN 1311-9222

 2. “Инвестиционны маркетинг болгарских общин в Северо-восточном районе планирование”, Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика, часть 2, 9-й Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 22-24 апреля 2008 года, Издательство Политехнического университета, 2008

(“Инвестиционен маркетинг на българските общини в Североизточния район за планиране”)

 1. ‘Challenges and priorities of the investment policy of Bulgaria during a changing global environment’, Presented papers for the 16th NISPAcee Annual Conference: "Public Policy and Administration: Challenges and Synergies", Bratislava, Slovak Republic, 14-17 May 2008, http://www.nispa.sk/_portal/conf_paper_detail.php?cid=16&p=1155&pid=4454, ISBN: 978-80-89013-38-8

(“Предизвикателства и приоритети на инвестиционната политика на България при променяща се глобална среда”)
 1. “Проблемни аспекти на средата за инвестиране в България”, Юбилейна научна конференция с международно участие “Публичната администрация – предизвикателства и перспективи”, УНСС, София, 30 – 31 октомври 2008 г. (под печат)
 1. ‘Challenges for the state government to maintain competitive industrial model of Bulgarian regions development’ (after the example of Varna region), The 17th NISPAcee Annual Conference “State and Administration in a Changing World”, Budva, Montenegro, 14-16 May 2009, http://www.nispa.sk/_portal/conf_paper_detail.php?cid=17&p=1356&pid

=4454 (под печат)
(“Предизвикателства пред държавното управление за поддържане на конкурентоспособен индустриален модел на развитие на българските региони (на примера на област с административен център гр. Варна))


 1. “Стратегия за растеж и конкурентоспособност на областния промишлен комплекс” (на примера на област с административен център гр. Варна), ІІІ International Science Conference for Young Researchers “Technical Science and Industrial Management”, Volume 4, Nessebar, Buulgaria, 2-4 September 2009, ISSN 1313-4787

24.09.2009 г. Подпис:гр.Варна (Кремена Андонова)
Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница