Технически изисквания към елементите на брегова система за наблюдение на черноморската граница на р българиястраница2/11
Дата05.02.2017
Размер2.36 Mb.
#14284
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11АИС оборудване
Комуникационно оборудване.
Електронно оптично оборудване
Електронно оптичното оборудване се свежда до софтуерно стабилизирани IR и дневна цветна ТВ камера и панорамно устройство. Камерите са с идентични оптични параметри, като осигуряват наблюдение и разпознаване на цели в почти целия обхват на радиолокационните станции.
Цялостното управление на сензорите и допълнителното оборудване да се осъществява дистанционно от оператора в ЛОЦ, като се предвижда възможност за работа на място от оператор при възникване на аварийна ситуация – пропадане на преносната среда. Сензорите на ПТВН да се управляват от работното място в ПТВН и изображението от тях да се изобразява на монитор в поста.
Основно и резервирано захранване – основното захранване да се осъществява от електропреносната мрежа, а резервираното да се осъществява от локален дизелов агрегат. За времето на преминаване от основно към резервирано захранване и обратно да се използва UPS с възможност за автономна работа не по-малко от 30 минути.
Климатична инсталация – всеки пост да бъде оборудван със система за климатизация, която трябва да осигури температурен диапазон от +15°С до +30°С във вътрешността на поста за осигуряване на нормално функциониране на оборудването през зимния и през летния период на експлоатация.
Локална охранителна система:
всеки необслужваем пост трябва да разполага с такава система
системата трябва да контролира външния, ограден периметър, чрез специална сензорна ограда или аналогичен способ;
контрол на входните врати – оградна и вътрешна за ПТВН;
контрол на монтираните съоръжения на техническата мачта;
три (четири) ТВ камери: една (две) за периметъра, една за вътрешността на поста и една за монтираното оборудване на мачтата;
пожароизвестителни (димни и за огън) датчици и свързана гасителна система, която да се активира при задействието на един от двата типа датчици;
възможност за предаване на кадри от алармирана камера към ЛОЦ;
възможност за запис на изображението от алармираната(те) камери на локален източник до времето на пристигане на полицейския патрул в поста;
възможност за блокиране на работата на системните елементи, мрежовата им комуникация с ЛОЦ, вероятността от подмяна на някой от тях с друг- аналогичен или неоторизирано включване на външно устройство към локалната мрежова система.
осветление по външния периметър – включващо се автоматично при достигане на минимален праг на дневната осветеност или при получаване на сигнал от периферните датчици на охранителната система. Осветлението трябва да осигурява минимално необходимите нива на осветеност за монтираните охранителни камери.
Работа на ПТВН при авариен режим:
Под авариен режим основно се има предвид пропадане на мрежовата комуникация между поста и ЛОЦ. В такива случаи на ПТВН трябва да бъде предвидено работно място за оператор, което да осигурява всички негови дейности с изключение на преноса на данни към ЛОЦ. Цялата работа на оператора по време на аварийната ситуация, включително натрупаната информация от АИС и другите информационни системи трябва да бъде архивирана и при възстановяване на връзката да се изпрати в ЛОЦ за ъпгрейд на системата.
Разполагане на оборудването
Техническото оборудване и допълнителните системи следва да бъдат разположени в съществуващата инфраструктура на ПТВН.
За три ПТВН се изисква доставката на модулни конструкции.

Модулните конструкции трябва да осигуряват монтиране на оборудването необходимо за работата на отделните системи на ПТВН и устройването на едно работно операторско място, в случай на отпадане на комуникацията с ЛОЦ и при провеждането на операции.


АРХИТЕКТУРА НА ОПЕРАТОРСКОТО МЯСТО В ЛОКАЛНИЯ ОПЕРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР
Организация на работното място
За оптимално опериране на работното място на оператора на системата трябва да бъде определен минимално необходимия брой монитори за обезпечаване на информационната конзола на оператора, като общия им брой не трябва да надхвърля 4 за едно операторско място, предвидено за три операторски места в ЛОЦ.
При определяне количествата на мониторите да се вземат предвид следните различни информационни потоци, които ще постъпват на работното място:
Разпределение на видео данните и предоставянето им на работните места;
Радарен мултитракер и АИС;
Системен модул за управление;
Трафик дисплей;
ХМТО;
АИС обслужване на система
Обработка на данни
Захранване на ЛОЦ
Основно от електрическата мрежа, резервирано от локален дизелов агрегат и междинно - от UPS за време не по-малко от 30 минути.
Агрегата трябва да осигури нормалното функциониране на елементите на системата в ЛОЦ при пропадане на основното електрозахранване за период от не по-малко от 24 часа. Включването и изключването на агрегата да се извьршва автоматично.
ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Системата трябва да бъде в състояние да обработва информацията за не по-малко от 1000 цели едновременно.
Системата за обработка да има следните възможности за въвеждане и обработка на данни:
данните пристигащи от екстракторите на отделните сензори;
данните за водените в момента цели;
да съвместява цялата информация на монитор;
данните за една и съща цел трябва да се присвояват единствено към следата отразяваща движението на същата цел;
съвместяването на данните от няколко сензора за една и съща цел, както и преминаването от един сензор към друг, в случай на пропадане на информацията от даден сензор, да се осъществява автоматично;
в съответствие на критериите за откриване, наличието на цел следва или да бъде потвърдено или сигналът да бъде обработен с друг алгоритъм насочен към обработка на сигнали от обекти с по-малка вероятност за откриване;
системата за мултисензорна обработка на информацията, да бъде многофункционална, предназначена да проследява надводната обстановка;
системата за мултисензорна обработка на информацията да има възможност за определяне на курса и скоростта на целите;
проследяването на целите трябва да се осъществява базирайки се основно на въведените данни от екстракторите на радарите;
системата за мултисензорна обработка на информацията трябва да е в състояние да съвместява данните от различните източници, включително да съхранява информация за предишните местоположения на целта, както и възможност за единна номерация на целите.
Инфрачервени и ТВ камери като сензори на БСН
Всеки ПТВН и ГПК трябва да бъде оборудван с камери за дневно и нощно наблюдение с параметри не по-ниски от посочените по долу.
Същите да бъдат монтирани на жиростабилизирани по не по-малко от две оси панорамни устройства (стационарен и морски вариант). Камерите и панорамните устройства на ПТВН трябва да се управляват дистанционно от ЛОЦ, като видеосигналите от камерите трябва да се изобразяват на дисплеи (кадрово) в оперативните центрове и резултатите от видеонаблюдението трябва да се архивират от системата.
Видеосигналите от телевизионните и инфрачервени камери да бъдат достъпни за операторите в ЛОЦ отговорни за съответните зони на видимост.
Направлението на воденото наблюдение да бъде изобразявано на операторското място в ЛОЦ.
Основни технически характеристики на ТВ камерите
Телевизионните камери трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
Светлочувствителност – не по-лоша от 0.5 lux при цветен и 0.05 lux при черно-бял режим.
Разделителна способност не по-ниска от 480 ТВ линии;
Матрица с разделителна способност не по-малка от 752 Х 582 (хоризонтал х вертикал) реални пиксела;
Възможност за оптично и електронно приближение в целия обхват;
вариообектив – моторизиран, с параметри осигуряващи полета на наблюдение, съответни на полетата на наблюдение на термовизионната камера.
Автоматична настройка на контраста на изображението;
Отношение сигнал/ шум не по-малко от 50 dB.
Основни технически характеристики на Инфрачервените камери:
Инфрачервените камери монтирани на ПТВН и ГПК трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
Не по-ниска от трета генерация охлаждаема система с матрица с разделителна способност не по-малка 640 х 480 (хоризонтал х вертикал) реални писксела;

Работна честота в обхвата 3 - 5 µm или 7 - 14 µm


Увеличение не по-малко от две зрителни полета за наблюдение;
Тясно зрително поле не по-голямо от 1,5º по хоризонтала (без използване на електронна лупа) и широко зрително поле не по-голямо от 15º;
Оборудването трябва да отговаря на изискванията на стандарта IEC 529 и да притежава степен на защита не по-ниска от IP 65 или еквивалент.
КОМУНИКАЦИИ

УКВ система за комуникация
УКВ системата за комуникация да осигурява предаване на гласови съобщения и данни по цялото крайбрежие.
За комуникация между ЛОЦ и местата разполагащи с УКВ радиовръзка се използва опорната мрежа. С помощта на УКВ оборудването на ПТВН да бъде възможно осъществяването на директна връзка, между корабите намиращи се пред поста и съответния ЛОЦ.
Функциониране на УКВ системата за комуникация
Системата ще работи на честотите, определени за МВР и в морския диапазон на УКВ обхвата.
Всеки оператор от оперативните центрове да може да комуникира с търговските кораби на честотите от морския диапазон.
Всеки оператор в НМГКИЦ да може да комуникира с ГПК в УКВ обхвата на МВР.
Системата да бъде в състояние да предава съобщения с цифрови данни от ГПК към НМГКИЦ и обратно по стандартен цифров УКВ протокол.
Гласовата комуникация и обмена на данни да се записват и съхраняват.
Системата да бъде в състояние да извършва обмен на DSC съобщения между оперативните центрове и морските съдове.
Интегриране на ГПК и Мобилните системи за брегово наблюдение (МСБН) към системата за наблюдение
ГПК и МСБН трябва да разполагат с интегриран към системата борден дисплей, на който във формат ECDIS да се изобразяват маршрутите на целите наблюдавани от системата.
МСБН следва да бъдат обект на доставка по приложените технически спецификации.
Комуникационната система трябва да бъде в състояние да предава: формуляри на целите, текстова информация, картини (кадри), факс, параметрите на хидрометеорологичната обстановка и „Известия до мореплавателите” (за ГПК).
Между ГПК, МСБН и НМГКИЦ трябва да бъде осигурена постоянна връзка.
УКВ комуникациите да се използват за обмен само на селектирана информация, между основната система МСБН и бордовото оборудване на кораба.
Такова оборудване да бъде монтирано на 12 ГПК, с което същите ще бъдат интегрирани към бреговата система за наблюдение.
Комуникационна мрежа
Опорната комуникационна мрежа да трябва да е в състояние да предава информацията от сензорите на ПТВН, ГПК и МСБН към съответните оперативни центрове и НМГКИЦ, като във всеки момент да е ясно, с кой сензор приоритетно се наблюдава дадена цел.
Каталог: tdocs
tdocs -> Техническо задание за поддръжка на лицензи sap erp 0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)
tdocs -> Техническо задание за „Изнесени дейности по управление на ит услуги в системата на Министерство на финансите”
tdocs -> Технически и функционални изисквания
tdocs -> Техническо задание описание на предмета на обществената поръчка, технически спецификации и критерии за оценка
tdocs -> Приложение 1 списък на документите съдържащи се в офертата / образец
tdocs -> Приложение №1 Техническо задание
tdocs -> Уважаеми дами и господа


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница